Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MM-CL-07-Reabilitarea si ext.cond. de aductiune ,a rezerv. de apa, a statiilor de pompare, a retelei de distrib. si a retelei de apa uzata in Baia Mare - Est


Anunt de participare (utilitati) numarul 133636/07.03.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
VITAL S.A.BAIA MARE
Adresa postala: Baia Mare str.Gheorghe Sincai nr 21, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Punct(e) de contact: IOAN TRIF, Tel. +40 0262215150, Email: [email protected], Fax: +40 0262215153, Adresa internet (URL): www.vitalmm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
alte institutii guvernate de legea publica
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
MM-CL-07-Reabilitarea si ext.cond. de aductiune , a rezerv. de apa, a statiilor de pompare, a retelei de distrib. si a retelei de apa uzata in Baia Mare - Est
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Baia Mare ? zona de Est,
Judetul Maramures
Codul NUTS: RO114 - Maramures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiect 1 ? Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune in Baia Mare -Est
Obiect 2 ? Reabilitarea si extinderea rezervoarelor de stocare apa si statii de pompare in Baia Mare -Est
Obiect 3 ? Reabilitarea si extinderea retelei de distributie in Baia Mare -Est
Obiect 4 - Reabilitarea si extinderea retelei de apa uzata in Baia Mare -Est
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231300-8 - Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232151-5-Lucrari de constructii de renovare a conductelor de apa (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractul include:
Reabilitarea conductei de aductiune, constructia de statii de pompare, reabilitarea de retele de alimentare cu apa, extinderea de retele de alimentare cu apa, reabilitarea de retele de canalizare , respectiv extinderea de retele de canalizare.Conform specificatiilor din documentatia de atribuire, Volumul 3, Volumul 4 si Volumul 5
In Caietul de sarcini sunt descrise cantitatile de lucrari necesare pentru executia contractului
Valoarea estimata fara TVA: 67, 657, 435RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 1.305.000 lei.Perioada de valabilitate a garantiei de participare - 120 zile de la termenul limita de primire aoferteiForma de constituire a garantiei de participare care va fi acceptata: Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari , in cuantumul si pentru perioada de valabilitate solicitate, conform Formularului 3 din sectiunea formulare, care se prezinta in original, sau Ordin de plata (vizat de banca) : in contul LEI RO 54 BRDE 250SV 067 55 722 500 deschis la BRD sucursala Maramures, prezentat in original, copie legalizata/ copie conform cu originalul, semnata si stampilata; cu conditia confirmarii acestora de catre BRD, astfel incit inainte de data deschiderii respectiva suma sa se afle in contul Autoritatii Contractante.; Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA si va fi constituita in moneda contractului.Constituirea garantiei de buna executie va fi realizata prin una din urmatoarele modalitati, dar nu mai tarziu de 14 zile de la semnarea contractului: ? Prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, cu respectarea HG. nr. 1045/2011? Scrisoare de garantie de buna executie emisa de o banca sau o societate de asigurari valabila cel putin pe perioada de derulare a contractului, prezentata in original, ? Formular nr. 19 din Documentatia de atribuire ?Sectiunea? Formulare;Garantia de buna executie va face referire expresa la contractul incheiat cu autoritatea contractanta, va contine numele in clar al Autoritatii Contractante si va contine parafa lizibila a institutiei emitente si / sau semnatura autorizata.Nu se admite prezentarea unor documente de garantare de buna executie comune cu alte investitii .
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri de coeziune si Co-finantare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Informatii privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006
1. Formularul nr.1 ? Declaratie privind eligibilitatea - din Sectiunea Formulare (completat);
2. Cazier Fiscal eliberat de organele fiscale competente, valabil la data depunerii ofertelor;
3. Cazier judiciar al companiei (in statele unde este aplicabil), valabil la data depunerii ofertelor.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular
Cerinta nr. 2 Informatii privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006
Formularul nr.2 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 - din Sectiunea Formulare (completat);
2. Certificat constatator privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidate de stat eliberat de D.G.F.P. din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii restante catre Bugetul general consolidat
3. Certificat privind plata obligatiilor catre bugetul local eliberat de catre directia de specialitate din cadrul Primariilor in a caror raza teritoriala activeaza ofertantul din care sa reiasa ca ofertantul nu are obligatii restante la bugetul local;
Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii ? eliberate de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente ) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele autoritatii contractante.
Documentele vor fi prezentate in original sau copie certificata pentru conformitate cu originalul la care se va alatura traducerea autorizata a acestora in limba romana. In cazul in care traducatorul nu este autorizat acestea se vor legalizata la notariat
Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele solicitate mai sus.
Nota: Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a lunii anterioare termenului de depunere a ofertelor.
Nota: In cazul in care tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul
economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile atunci trebuie sa fie acceptata o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Cerinta nr.3 Documente privind calitatea de participant la procedura
1. Formularul nr. 4 - Declaratie privind calitatea de participant la procedura - din Sectiunea Formulare (completat);
2. Formularul nr.24. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 69^1 din OUG nr. 34/2006 (evitarea conflictului de interese)
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii implicate in prezenta procedura de achizitie sunt: Gasparik Geza ? Director general si Mecea Mircea Ioan ? Director general adjunct, Bal Lucia -Deirector economic, Micle Radu - Director Juridic-Comunicare, Cristea Ioan - Sef UIP si Trif Ioan -Sef Serviciu Achizitii
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
Cerinta nr. 4 Declaratie privind participare la procedura cu oferta independenta
Operatorul economic va completa Certificatul de participare la procedura cu oferta independenta Formular nr. 21 din Documentatia de atribuire ? Sectiunea Formulare, prin care se certifica faptul ca participarea la respectiva procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta si se va intocmi in conformitate cu Ordinul nr. 314/12.10.2010 al ANRMAP, privind punerea in aplicare a certificatului privind participarea la licitatii cu oferte independente Cerinta nr. 1
Persoane juridice romane
Cerinte minime:
1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, nu mai vechi de 30 de zile din care sa rezulte obiectul de activitate relevant pentru obiectul prezentei achizitii, (lucrari de constructii si amenajari hidrotehnice).
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente
Persoane fizice romaneCerinta minima:
Copie autorizatie de functionare/altele acte echivalente
Persoane juridice / fizice straine
Cerinta minime:
1. Documente care dovedesc o forma de inregistrare in calitate de persoana
juridica in conformitate cu prevederile legale ale tarii in care ofertantul este resident;
2. Certificat constatator (sau document echivalent) emis de registrul comertului (sau autoritatea echivalenta din tara in care ofertantul este rezident), , din care sa rezulte obiectul de activitate relevant pentru obiectul prezentei achizitii, lucrari de constructii si amenajari hidrotehnice)NOTA: Documentele solicitate mai sus vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Ofertantii straini vor prezenta documentele eliberate de autoritatile competente, insotite de traducerea acestora in limba romana de catre un traducator autorizat. Traducerile vor fi semnate si stampilate pe fiecare pagina de catre traducatorul autorizat.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 2
Ofertantul (fie ofertant unic, fie membru al unei societati mixte sau al unui consortiu de
firme) va demonstra, prin prezentarea unei declaratii a institutiei/institutiilor bancare cu care colaboreaza, ca are acces la lichiditati, linii de credit, sau alte mijloace financiare, suficiente pentru a asigura fluxul de numerar necesar pentru derularea fara probleme a acestui Contract, in valoare de minim 16.500.000 lei, pentru o perioada de sase (6) luni, in plus fata de orice alte obligatii pe care le-ar putea avea in cadrul unor alte contracte
Cerinta nr.3
Bilantul contabil pe ultimii 3 ani (31.12.2008, 31.12.2009 si 31.12.2010 insotit de contul de profit si pierdere, anexele la bilant, vizat si inregistrat la organele competente, in copie semnata in conformitate cu originalul
Cerinta nr. 1
Ofertantul va demonstra ca, in ultimii 3 ani, respectiv 2008, 2009, 2010 a avut o cifra medie de afaceri globala in domeniul de activitate aferent obiectului contractului de cel putin 130.500.000 Lei.
In cazul in care operatorul economic si-a inregistrat bilantul contabil aferent
anului 2011, acesta poate dovedi indeplinirea nivelului minim impus si prin
raportare la ultimii 3 ani financiari incheiati, respectiv 2009, 2010, 2011.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.2
Principalele lucrari executate in ultimii 5 ani , care trebuie sa fie de natura si complexitate similara lucrarilor propuse in contract
Cerinta nr.3
Experienta similara
Cerinta minima: Ofertantul trebuie sa fi executat cel putin un contract similar
(extindere si /sau reabilitare retele de apa si extindere si/sau reabilitare retele de
canalizare cu valoare cel putin de 67.500.000 lei
In cazul in care contractele sunt exprimate in Euro, se vor folosi ratele medii anuale BNR:
Anul Cursul mediu
2010 4, 2099
2009 4, 2373
2008 3, 6827
2007 3, 3373
2006 3, 5245
Cerinta nr.4
Informatii generale privind angajatii
Cerinta nr.5
Resurse Umane
Cerinta minima:
Reprez.Antr.(Man. de proiect)
Stud.sup.lunga durata; Exp.prof.gen.5 ani, in poz.sim.3 ani si min.intr-o lucr.sim.;
SefSantier ? Ing.constr.hidrotehnice/civile
Stud.sup.lunga durata; Exp.prof.gen.5 ani, in poz.sim.3 ani si min.intr-o lucr.sim.;
Ing. mec./electric
Stud.sup.lunga durata;Exp. prof.gen.5 ani, in poz.sim.3 ani si min.intr-o lucr.sim.;RTEStud.sup.lunga durata;Exp.prof.gen.5 ani, in poz. sim.3 ani
RTE sa fie atestat prof.pentru dom. IX -Constr.edilitare si de gosp. com., Resp.cu controlul de calititate in dom. ret.apa /canal, nom.cf. program de calitate impl.
Stud.sup.lunga durata;Exp.prof.gen.5ani, in poz.sim.3ani si min.intr-o lucr.sim.;
? Topometrist
Exp.prof.in poz.similare 5 ani;
Nota 5
1.Se vor nominaliza persoane diferite si de specialitate pentru fiecare din pozitiile de mai sus. Ofertele in care nu se vor nominaliza persoane diferite si specializate pentru fiecare post vor fi respinse.2.Se solicita personal de executie in numar suficient pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.3.Se solicita personal de specialitate cu atestat valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Cerinta nr.6
Informatii privind subcontractantii (daca este cazul):
Informatii privind partea/partile din contract ce urmeaza sa fie indeplinite de
catre subcontractanti.Acordul/ acordurile de subcontractare (daca este cazul) devine/ devin anexa
la contractul de achizitie publica cf. art. 96 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Cerinta nr.7
Informatii privind asocierea operatorilor economici (daca este cazul):
Oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de asociere
in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca
liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator
in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului
Se va prezenta Acordul de asociere, in original
In cazul in care acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta copie dupa acorduri si
traducere legalizata in limba romana dupa acestea (traducere autorizata si legalizata la notariat).
Cerinta nr.8
Resurse tehnice.Ofertantul este obligat sa demonstreze ca pe toata perioada de derulare a contractului are acces nerestrictionat la
echipamentele si utilajele de mai jos care se considera minimul necesar :
4 buc. buldoexcavator pe pneuri
4 buc. incarcator frontal
1 buc. automacara
4 buc. mai mecanic4 buc. butelie vibranta pentru beton
2 buc. motopompe pentru epuisment
4 buc. generator curent trifazic 50 KVA
4 buc. compresor aer
1 buc. utilaj pentru taiat asfalt si beton
1 buc. detector electromagnetic pentru conducte si cabluri
4 buc. aparat de sudura pentru tevi de polietilena pentru D max = 400 mm
Cerinta 1
Listaprincipalelor obligatii
contractuale in desfasurare
Cerinta nr. 1
Certificat ISO 9011 sau Certificari echivalente
Cerinta nr. 2
Certificat ISO 14001 sau Certificari echivalente
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
MM- CL- 07
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.04.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.05.2012 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.05.2012 11:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si expertii cooptati(dupa caz), reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor precum si observatorii UCVAP desemnati(dupa caz)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri europene=77, 31 % ; Grant Autoritate Centrala/Locala= 11, 82%; Credit=9, 05%;Buget Local=1, 82%.Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa prioritara 1 ? Extindere si modernizare sisteme de apa siapa uzata.
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
Vizitarea amplasamentului: Se recomanda ofertantilor sa viziteze si inspecteze locul viitorului santiersi imprejurimile in scopul evaluarii, din punct de vedere a cheltuielilor, riscurilor si a tuturor datelor necesare pregatirii unei oferte fundamentate tehnic si conforma cu datele din teren.Daca este cazul ofertantii pot semnala eventualele neconcordante dintre documentatia de atribuire pusa la dispozitie si situatia din terenVizitarea amplasamentului se va face in termen de o saptamana de la solicitarea scrisa a posibililor ofertanti, in baza programarii scrise, transmise de Autoritatea contractanta.Potentialii ofertanti, care intentioneaza sa viziteze amplasamentul, vor transmite o scrisoare prin care isi anunta intentia si locatiile pe care vor sa le viziteze. Participantii la vizitarea amplasamentelor isi vor suporta toate cheltuielile necesare inclusiv mijloacele de transport in vederea efectuarii vizitei.Persoana de contact esteHUTA DANIEL , tel. 076921676In cazul in care se va constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Email: [email protected], Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile pot fi formulate in termen de cel mult 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC VITAL SA BAIA MARE ? Directia juridica - comunicare
Adresa postala: Str. Gheorghe Sincai nr.21, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430 311, Romania, Adresa internet (URL): www.vitalmm.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.03.2012 08:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer