Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MM-CL-07-Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune ,a rezervoarelor de apa, a statiilor de pompare, a retelei de distributie si a retelei de apa uzata in Baia Mare - Est


Anunt de participare (utilitati) numarul 135476/12.05.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
VITAL S.A.BAIA MARE
Adresa postala: Baia Mare str.Gheorghe Sincai nr 21, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Punct(e) de contact: IOAN TRIF, Tel. +40 262215150, In atentia: Serviciu Achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 362806555, Adresa internet (URL): www.vitalmm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
alte institutii guvernate de legea publica/operator regional de apa
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
MM-CL-07-Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune , a rezervoarelor de apa, a statiilor de pompare, a retelei de distributie si a retelei de apa uzata in Baia Mare - Est
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Baia Mare ? zona de Est, Judetul Maramures, Regiunea Nord-Vest, Romania
Codul NUTS: RO114 - Maramures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile incluse in prezentul contract sunt structurate pe componente dupa cum urmeaza:
Componenta nr.1 - Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune in Baia Mare -Est;
Componenta nr.2 - Reabilitarea si extinderea rezervoarelor de stocare apa si statii de pompare in Baia Mare -Est
Componenta nr.3 - Reabilitarea si extinderea retelei de distributie in Baia Mare -Est;
Componenta nr.4 - Reabilitarea si extinderea retelei de apa uzata in Baia Mare ?Est.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231300-8 - Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232151-5-Lucrari de constructii de renovare a conductelor de apa (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se solicita oferta pentru executia lucrarilor aferente obiectivului de investitiiExtinderea si Reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures. MM-CL-07-Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune , a rezervoarelor de apa, a statiilor de pompare, a retelei de distributie si a retelei de apa uzata in Baia Mare ? Est.
Valoarea estimata fara TVA: 71, 597, 515RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie de participare in cuantumul de 1.431.000 lei in una din formele prevazute de art. 86 alin. (1) din HG nr. 925/2006.Garantia de participare va fi valabila o perioada de 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.Cont IBAN autoritate contractanta RO41BRDE050SV03433450500 Lei, deschis la BRD sucursala Maramures Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului, fara TVA.Garantia de buna executie se va constitui prin una din formele prevazute la art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 sau, daca partile convin, conform prevederilor art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006, asa cum a fost acesta modificat prin dispozitiile H.G. nr.1045/2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
CofinantareFonduri europene = 77, 31%, Grant Autoritate Centrala/Locala = 11, 82%, Credit = 9, 05%, Buget Local = 1, 82%.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani. Ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 - Formularul nr. 1
Precizari:
- In cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare asociat are obligatia de a depune Formularul nr. 1
- In cazul unei oferte individuale/comune sustinute de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a depune Formularul nr. 12. Ofertantul nu trebuie sa se afle in niciuna dintre urmatoarele situatii:
- a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;
- nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;
- in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
- a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
- prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.Ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 - Formularul nr. 2
Ofertantul va prezenta urmatoarele certificate: - certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia operatorul economic isi are sediul social, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.- certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.- cazier fiscal al persoanei juridice, eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social.
- cazier judiciar al persoanei juridice, eliberat de Inspectoratul de Politie al Judetului, respectiv Directia Generala de Politie de pe raza careia societatea isi are sediul social.Precizari:
- In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a depune Formularul nr. 2, precum sicertificatele de atestare fiscala solicitate
-In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinute de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a depune o declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 - Formularul nr. 2A
- In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit certificate de tipul celor solicitate se accepta prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere sau dupa caz, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.3. Ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 - Formularul nr. 3
Persoanele cu putere de decizie din cadrul autorita?ii contractante sunt:
-Gasparik Geza ? director general;
-Mecea Mircea Ioan ? director general adjunct.
-Bal Lucia ? director economic;
-Micle Radu ? director directia juridic-comunicare;
-Cristea Ioan ? sef UIP;
-Trif Ioan ? sef serviciu achizitii.Precizari:
- In cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare asociat are obligatia de a depune Formularul nr. 3
- In cazul unei oferte individuale/comune sustinute de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a depune Formularul nr. 3
- In cazul in care exista subcontractanti, fiecare subcontractant are obligatia de a depune Formularul nr. 34. Ofertantul va prezenta un certificat de participare cu oferta independenta potrivit Ordinului presedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010 - Formularul nr. 4
Precizari:
- In cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare asociat are obligatia de a depune Formularul nr. 4Nota:
- Documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni pot fi depuse/prezentate in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. 1. Ofertantul trebuie sa fie legal constituit, sa nu se afle in nicio situatie de anulare a constituirii sale, sa aiba dreptul de a desfasura activitatea respectiva, iar activitatea sa-i fie autorizata de autoritatile competente.
Ofertantul va prezenta certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului cu cel mult 30 de zile inainte de depunerea ofertei, din care sa rezulte ca: operatorul economic este legal constituit; domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii si este autorizat; nu sunt inscrise mentiuni cu privire la fapte aflate sub incidenta art. 21 lit. e) ? h) din Legea nr. 26/1990, in forma valabila.Precizari:
- In cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare asociat trebuie da depuna documentele necesare pentru demonstrarea faptului ca este autorizat sa desfasoare partea sa din contract.
- In cazul persoanelor juridice straine se solicita documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic, insotite de traducerea acestora in limba romana de catre un traducator autorizat.Traducerile vor fi semnate si stampilate pe fiecare pagina de catre traducatorul autorizat.
2. Ofertantul va prezenta atestate tip A, B, si C2A, cf. Ordin 24/2007 cu modificarile si completarile ulterioare valabile la data deschiderii ofertelor.3. Ofertantul va prezenta autorizatie cf. Ordin 87/2010 pentru: -instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu;
-instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera.Nota:
- Documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni pot fi depuse/prezentate in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea economica si financiara de a incepe desfasurarea activitatilor care fac obiectul contractului si a indeplini obligatiile contractuale la termenele si standardele calitative asumate prin oferta si contract.Cifra de afaceri globala, pe ultimii 3 ani financiari (2009, 2010, 2011), sa aiba o valoare de minim 143.190.000 lei.
Cerinta nr. 2
Scrisoare de bonitate bancara privind datele de identificare, obiectul de activitate, forma juridica de organizare, tipul de capital, indicatorii privind cifra de afaceri, profitul brut/net, rata profitului net, rata lichiditatii globale, rata solvabilitatii generale, experienta cu clientul.
Cerinta nr. 3
Sustinerea financiara a lucrarilor ? Acces sau disponibil de resurse financiarein valoare de minim 17.800.000 lei pentru o perioada de sase (6) luni ? prezentarea unei declaratii a institutiei/institutiilor financiar-bancare cu care ofertantul colaboreaza, pentru asigurarea fluxului de numerar necesar pentru derularea contractului
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are experienta similara in executarea lucrarilor ce fac obiectul contractului
Cerinta minima: Ofertantul trebuie sa fi executat cel putin un contract similar(extindere si /sau reabilitare retele de apa si extindere si/sau reabilitare retele de canalizare) cu valoare cel putin de 71.500.000 leiLucrarile trebuie sa fi fost executate in ultimii 5 ani calculati prin raportarea la data limita de depunere a ofertelor.
In cazul in care contractele sunt exprimate in Euro, se vor folosi ratele medii
anuale BNR: Anul Cursul mediu
2011 4, 2379
2010 4, 2099
2009 4, 2373
2008 3, 6827
2007 3, 3373
Cerinta nr. 2
Ofertantul va face dovada ca pentru derularea contractului in bune conditii vor lucra persoane cu pregatirea solicitata de autoritatea contractanta.
Vor fi nominalizate persoane distincte pentru fiecare din posturile de mai jos si pentru fiecare vor fi depuse documentele solicitate.
Cerinta nr. 3
Reprezentantul Antreprenorului(Sef de Proiect )
a) Studii: - superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta intr-unul din domeniile: amenajari si constructii hidrotehnice, inginerie sanitara si protectia mediului, ingineria mediului, instalatii pentru constructii
b) Experienta generala:
Cel putin 5 ani in specialitate (in domeniul studiilor).
c) Experienta specifica:
Cel putin 3 ani in domeniul specific activitatilor din cadrul proiectului.
Cerinta nr. 4
Sef de Santiera) Studii: - superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta intr-unul din domeniile: amenajari si constructii hidrotehnice, inginerie sanitara si protectia mediului, ingineria mediului, constructii civile-industriale-agricole, instalatii pentru constructii
b) Experienta generala:
Cel putin 5 ani in specialitate (in domeniul studiilor).
c) Experienta specifica:
Cel putin 3 ani in domeniul specific activitatilor din cadrul proiectului.
Cerinta nr. 5
Inginer electrician
a) Studii: - superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta, autorizatie ANRE gradul IIB
Responsabil Tehnic cu Executia (RTE)
a) Studii: - atestat tehnico-profesional pentru domeniul IX- Constructii edilitare si de gospodarie comunala;
Cerinta nr. 7
Responsabil cu controlul de calitate (RTQ)a) Studii: - superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta in orice domeniu de constructii;
- atestat tehnico-profesional in domeniul lucrarilor ce urmeaza a fi executate;
Cerinta nr. 8
Inspector S.S.M.
Cerinta nr. 10
O persoana nu poate ocupa doua posturi simultan.
Cerinta nr. 11
Ofertantul va face dovada ca dispune de cel putin urmatoarele utilaje/echipamente/ mijloace de transport: Buldoexcavator pe pneuri -6 buc.
Mini-excavatoare pentru spatii inguste - 2 buc.
Instalatie Picon pentru excavator-2
Incarcator frontal -6 buc
Mai mecanic -6 buc
Placa vibranta - 6 buc
Vibrator de adancime pentru beton-2
Motopompe pentru epusiment -6 buc
Generator curent trifazic -6 buc
Compresor aer - 3 buc
Utilaj pentru taiat asfalt si beton-6 buc
Detector electromagnetic pentru conducte si cabluri-1 buc
Aparat de sudura pentru tevi de polietilena Dmax=20 tone1buc
Statie totala-2 buc
Sprijiniri mobile prefabricate-30 tronsoane a cel putin 3 m/tronson
Cerinta nr. 11.1
Ofertantul va face dovada ca dispune de cel putin urmatoarele utilaje/echipamente/ mijloace de transport:
- Se solicita ca cerinta minima dovada detinerii si disponibilizarii (din dotare proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere) a unei statii de betoane autorizata conform prevederilor legale si a unui laborator minim de gradul III autorizat pentru incercari de betoane.
Cerinta nr. 12
In cazul in care ofertantul intentioneza sa subcontracteze o parte din contract, acesta va declara identitatea subcontractantilor, precum ?i partea lor de implicare in contract.
Cerinta nr. 9
Personal minim de executie:
? Personal calificat:
a) Constructor in beton armat ? 4 pers;
b) Zidari ? 3 pers;
c) Instalatori de instalatii de ventilare ? 2 pers;
d) Instalatori de apa, canal ? 12 pers;
e) Technician pentru sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor ? 1 pers;
f) Electricieni ? 2 pers;
g) Sudori ? 2 pers;
? Personal autorizat:
a) Sudor otel, autorizat conf. PT CR 9-2011 ? 2 pers;
b) Sudor PEHD, autorizat cf. PT CR 9-2011 ? 5 pers;
c) Electrician autorizat gradul IVB conf. Ordin 90/2009 ? 1 pers;
d) Electrician autorizat gradul IIB conf. Ordin 90/2009 ? 2 pers;
Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa implementeze un sistem de management al calitatii raportate la sistemele de asigurare a calitatii bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea
Cerinta nr. 2
Ofertantul trebuie sa respecta anumite standarde de protectie a mediului raportate la: a) fie la Sistemul Comunitar de Management Ecologic si Audit (EMAS);b) fie la standarde de gestiune ecologica bazate pe seriile de standarde europene sau internationale in domeniu, certificate de organisme conforme cu legislatia comunitara ori cu standardele europene sau internationale privind certificarea.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.07.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.07.2012 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.07.2012 11:00
Locul: Sediul SC VITAL SA BAIA MARE str. Gh.Sincai nr. 21 - Sala Achizitii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor si reprezentantii UCVAP desemnati
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu ? Axa prioritara 1 ?Extindere si modernizare sisteme de apa si apa uzata?
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
Se recomanda ofertantilor sa viziteze si inspecteze locul viitorului santiersi imprejurimile in scopul evaluarii, din punct de vedere a cheltuielilor, riscurilor si a tuturor datelor necesare pregatirii unei oferte fundamentate tehnic si conforma cu datele din teren.Daca este cazul ofertantii pot semnala eventualele neconcordante dintre documentatia de atribuire pusa la dispozitie si situatia din terenVizitarea amplasamentului se va face in termen de o saptamana de la solicitarea scrisa a posibililor ofertanti, in baza programarii scrise, transmise de Autoritatea contractanta.Potentialii ofertanti, care intentioneaza sa viziteze amplasamentul, vor transmite o scrisoare prin care isi anunta intentia si locatiile pe care vor sa le viziteze. Participantii la vizitarea amplasamentelor isi vor suporta toate cheltuielile necesare inclusiv mijloacele de transport in vederea efectuarii vizitei.Persoana de contact estedl.HUTA DANIEL -UIPIn cazul in care pe primul loc se vor clasa doua sau mai multe oferte cupreturi egale, pentru departajarea acestora se va face solicitare de reofertare a pretului in plic inchis.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere al contestatiei este cel prevazut la art. 2562 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 34/2006, .
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. VITAL S.A. Baia Mare ? Directia Juridica-comunicare
Adresa postala: Str. Gheorghe Sincai nr.21, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Tel. +40 262215150, Email: [email protected], Fax: +40 262215153, Adresa internet (URL): www.vitalmm.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.05.2012 12:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer