Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MM-CL-12 Reabilitarea si extinderea retelei de distributie si a retelei de apa uzata in Seini, Sabisa si Targu Lapus


Anunt de participare (utilitati) numarul 139090/22.09.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
VITAL S.A.BAIA MARE
Adresa postala: Baia Mare str.Gheorghe Sincai nr 21, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Punct(e) de contact: IOAN TRIF, Tel. +40 262215150, In atentia: Serviciu Achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 362805655, Adresa internet (URL): www.vitalmm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
alte institutii guvernate de legea publica/operator regional de apa
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
MM-CL-12 Reabilitarea si extinderea retelei de distributie si a retelei de apa uzata in Seini, Sabisa si Targu Lapus
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Orasele Seini, Sabisa si Targu Lapus, Judetul Maramures
Codul NUTS: RO114 - Maramures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Extinderea si Reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures. MM_CL_12 Reabilitarea si extinderea retelei de distributie si a retelei de apa uzata in Seini, Sabisa si Targu LapusLucrarile incluse in prezentul contract sunt structurate pe componente dupa cum urmeaza:
Componenta nr.1 - Reabilitarea turnului de apa si a statiei de pompare apa potabila in Seini;
Componenta nr.2 - Reabilitarea si extinderea retelei de distributie in Seini;
Componenta nr.3 - Reabilitarea si extinderea retelei de apa uzata in Seini;
Componenta nr.4 - Statie noua de pompare apa potabila in Sabisa;
Componenta nr.5 - Reabilitarea si extinderea retelei de distributie in Sabisa;
Componenta nr.6 - Rezervoare noi de apa si statie de pompare in Tg. Lapus;
Componenta nr.7 - Reabilitarea si extinderea retelei de distributie in Tg. Lapus;
Componenta nr.8 - Reabilitarea si extinderea retelei de apa uzata in Tg. Lapus.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231300-8 - Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232151-5-Lucrari de constructii de renovare a conductelor de apa (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se solicita oferta pentru executia lucrarilor aferente obiectivului de investitiiExtinderea si Reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures. MM_CL_12 Reabilitarea si extinderea retelei de distributie si a retelei de apa uzata in Seini, Sabisa si Targu Lapus
Valoarea estimata fara TVA: 35, 472, 579RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
22 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie de participare in cuantumul de 709.000 lei in una din formele prevazute de art. 86 alin. (1) din HG nr. 925/2006.Garantia de participare va fi valabila o perioada de 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.Cont IBAN autoritate contractanta RO54BRDE250SV06755722500 Lei, deschis la BRD sucursala Maramures. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului, fara TVA.Garantia de buna executie se va constitui prin una din formele prevazute la art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 sau, daca partile convin, conform prevederilor art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006, asa cum a fost acesta modificat prin dispozitiile H.G. nr.1045/2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene = 77, 31%, Grant Autoritate Centrala/Locala = 11, 82%, Credit = 9, 05%, Buget Local = 1, 82%.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani. Ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 - Formularul nr. 1
Precizari:
- In cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare asociat are obligatia de a depune Formularul nr. 1
- In cazul unei oferte individuale/comune sustinute de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a depune Formularul nr. 12. Ofertantul nu trebuie sa se afle in niciuna dintre urmatoarele situatii:
- a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;
- nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;
- in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
- a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
- prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.Ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 - Formularul nr. 2
Ofertantul va prezenta urmatoarele certificate: - certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia operatorul economic isi are sediul social, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.- certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.- cazier fiscal al persoanei juridice, eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social.
- cazier judiciar al persoanei juridice, eliberat de Inspectoratul de Politie al Judetului, respectiv Directia Generala de Politie de pe raza careia societatea isi are sediul social.Precizari:
- In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a depune Formularul nr. 2, precum sicertificatele de atestare fiscala solicitate
-In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinute de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a depune o declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 - Formularul nr. 2A
- In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit certificate de tipul celor solicitate se accepta prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere sau dupa caz, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.3. Ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 - Formularul nr. 3
Persoanele cu putere de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
-Gasparik Geza ? director general;
-Mecea Mircea Ioan ? director general adjunct.
-Bal Lucia ? director economic;
-Micle Radu ? director directia juridic-comunicare;
-Cristea Ioan ? sef UIP;
-Trif Ioan ? sef serviciu achizitii.Precizari:
- In cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare asociat are obligatia de a depune Formularul nr. 3
- In cazul unei oferte individuale/comune sustinute de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a depune Formularul nr. 3
- In cazul in care exista subcontractanti, fiecare subcontractant are obligatia de a depune Formularul nr. 34. Ofertantul va prezenta un certificat de participare cu oferta independenta potrivit Ordinului presedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010 - Formularul nr. 4
Precizari:
- In cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare asociat are obligatia de a depune Formularul nr. 4Nota:
- Documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni pot fi depuse/prezentate in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. 1. Ofertantul trebuie sa fie legal constituit, sa nu se afle in nicio situatie de anulare a constituirii sale, sa aiba dreptul de a desfasura activitatea respectiva, iar activitatea sa-i fie autorizata de autoritatile competente.
Ofertantul va prezenta certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului cu cel mult 30 de zile inainte de depunerea ofertei, din care sa rezulte ca: operatorul economic este legal constituit; domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii si este autorizat; nu sunt inscrise mentiuni cu privire la fapte aflate sub incidenta art. 21 lit. e) ? h) din Legea nr. 26/1990, in forma valabila.Precizari:
- In cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare asociat trebuie da depuna documentele necesare pentru demonstrarea faptului ca este autorizat sa desfasoare partea sa din contract.
- In cazul persoanelor juridice straine se solicita documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic, insotite de traducerea acestora in limba romana de catre un traducator autorizat.Traducerile vor fi semnate si stampilate pe fiecare pagina de catre traducatorul autorizat.
2. Ofertantul va prezenta atestate tipB , C1A si C2A cf. Ordin 24/2007 cu modificarile si completarile ulterioare valabile la data deschiderii ofertelor.3. Ofertantul va prezenta autorizatie cf. Ordin 87/2010 pentru: -instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera.
Nota:
- Documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni pot fi depuse/prezentate in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Cifra de afaceri globala, pe ultimii 3 ani financiari (2009, 2010, 2011), sa aiba o valoare de minim 70.945.000 lei.
Ofertantul va depune bilantul contabil pentru ultimii 3 ani financiari incheiati (2009, 2010, 2011), inregistrat la organele competente.
Precizari: - In cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare asociat are obligatia de a depune Formularul nr. 5
- In situatia in care operatorul economic nu a inregistrat bilantul contabil la 31.12.2011, acesta poate dovedi indeplinirea nivelului minim impus prin prezentarea balantei de verificare la 31.12.2011, insotita de o declaratia pe proprie raspundere.
- Pentru evaluarea indeplinirii criteriilor referitoare la cifra minima de afaceri se va utiliza cursul de referinta dintre leu si moneda tarii de origine a ofertantului stabilit de Banca Nationala a Romaniei.- Conversia leu-valuta se va face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte.
Cerinta nr. 2
Scrisoare de bonitate bancara, privind datele de identificare, obiectul de activitate, forma juridica de organizare, tipul de capital, indicatorii privind cifra de afaceri, profitul brut/net, rata profitului net, rata lichiditatii globale, rata solvabilitatii generale, experienta cu clientul.
Cerinta nr. 3
Sustinerea financiara a lucrarilor ? Acces sau disponibil de resurse financiare in valoare de minim 9.600.000 lei pentru o perioada de sase (6) luni ? prezentarea unei declaratii a institutiei/institutiilor financiar-bancare cu care ofertantul colaboreaza, pentru asigurarea fluxului de numerar necesar pentru derularea contractului.
In cazul in care va fi declarat castigator, Ofertantul va demonstra la momentul semnarii contractului ca are acces la lichiditati, linii de credit, sau alte mijloace financiare, negrevate de datorii, pentru derularea acestui contract, in valoare de minim 9.600.000 lei pentru o perioada de sase (6) luni, in plus fata de orice alte obligatii pe care le-ar putea avea in cadrul unor alte contracte.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.11.2 Pentru utilajele solicitate la cerinta nr.11 si 11.1 Ofert.va prez.doc.care sa demonstreze ca, dispune de utilaj/echip./mijl.de transport solicitate, inclusiv operatori autorizati/atestati. - In situatia in care ofert. nu detine in propr.utilaj/echipam. solicitate, acesta va prezenta contracte/precontracte de inchiriere sau angaj.privind dotarea coresp.. - In cazul in care va fi declarat castigator, Ofertantul va prezenta la momentul semnarii contractului, pentru utilaj/echip./mijl. de transport solicitate, inclusiv operatori autorizati/atestati urmat. Doc.: -copie conform cu originalul dupa RCA;copii conform cu originalul ale cartilor de identitate si certificatelor de inmatriculare, cu ITP valabila;dovada achitarii rovignetei ?copie conform cu originalul dupa factura (rovinieta valabila);copii conform cu originalul dupa atestatele tehnice pentru autovehiculele si utilajele ce efectueaza lucrari in constructii emise de organisme de specialitate
Cerinta nr. 12
In cazul in care ofertantul intentioneza sa subcontracteze o parte din contract, acesta va declara identitatea subcontractantilor, precum ?i partea lor de implicare in contract.
Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are experienta similara in executarea lucrarilor ce fac obiectul contractului, prin executarea de lucrari similare, in maxim un contract, a carui valoare a fost de minim 35.472.579 lei, fara TVA.Lucrarile trebuie sa fi fost executate in ultimii 5 ani calculati prin raportarea la data limita de depunere a ofertelor.
Ofertantul va depune o lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie.Respectivele cerificari vor indica beneficiarii, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfirsit.
Pentru evaluarea indeplinirii criteriilor referitoare la experienta similara se va utiliza cursul de referinta dintre leu si moneda tarii de origine a ofertantului stabilit de Banca Nationala a Romaniei.
Cerinta nr. 2
Ofertantul va face dovada ca pentru derularea contractului in bune conditii vor lucra persoane cu pregatirea solicitata de autoritatea contractanta.
Vor fi nominalizate persoane distincte pentru fiecare din posturile de mai jos si pentru fiecare vor fi depuse documentele solicitate.
Cerinta nr. 3
Sef de Proiecta) Studii: - superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta intr-unul din domeniile: amenajari si constructii hidrotehnice, inginerie sanitara si protectia mediului, ingineria mediului, instalatii pentru constructii
b) Experienta generala:
Cel putin 5 ani in specialitate (in domeniul studiilor).
c) Experienta specifica:
Cel putin 3 ani in domeniul specific activitatilor din cadrul proiectului.
Ofertantul va depune urmatoarele documente:
- CV- Formular Europass;
- Declaratie de disponibilitate
- Diplome de studii si atestate/certificate de absolvire - Documente din care sa reiasa experienta relevanta solicitata
Cerinta nr. 4
Sef de Santier- 2 persoane.
a) Studii: - superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta intr-unul din domeniile: amenajari si constructii hidrotehnice, inginerie sanitara si protectia mediului, ingineria mediului, constructii civile-industriale-agricole, instalatii pentru constructii
b) Experienta generala:
Cel putin 5 ani in specialitate (in domeniul studiilor).
c) Experienta specifica:
Cel putin 3 ani in domeniul specific activitatilor din cadrul proiectului.
Ofertantul va depune urmatoarele documente:
- CV- Formular Europass;
- Declaratie de disponibilitate
- Diplome de studii si atestate/certificate de absolvire - Documente din care sa reiasa experienta relevanta solicitata
Cerinta nr. 5
Inginer electrician
a) Studii: - superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta, autorizatie ANRE gradul IIB
Ofertantul va depune urmatoarele documente:
- CV- Formular Europass;
- Declaratie de disponibilitate
- Diplome de studii si atestate/certificate de absolvire - Documente din care sa reiasa experienta relevanta solicitata
Cerinta nr. 6
Responsabil Tehnic cu Executia (RTE)a) Studii: - atestat tehnico-profesional pentru : IX- Constructii edilitare si de gospodarie comunala;
Ofertantul va depune urmatoarele documente:
- CV- Formular Europass;
- Declaratie de disponibilitate
- Diplome de studii si atestate/certificate de absolvire - Documente din care sa reiasa experienta relevanta solicitata
Cerinta nr. 7
Responsabil cu controlul de calitate (RTQ)a) Studii: - superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta in orice domeniu de constructii;
- decizie de numire;
Ofertantul va depune urmatoarele documente:
- CV- Formular Europass;
- Declaratie de disponibilitate
- Diplome de studii si atestate/certificate de absolvire - Documente din care sa reiasa experienta relevanta solicitata
Cerinta nr. 8
Inspector S.S.M.
Ofertantul va depune urmatoarele documente:
- CV- Formular Europass;
- Declaratie de disponibilitate
- Diplome de studii si atestate/certificate de absolvire - Documente din care sa reiasa experienta relevanta solicitata
Cerinta nr. 9
Personal minim de executie:
?Personal calificat:
a)Constructor in structuri monolit ? 4 pers;
b)Zidari ?5 pers;
c)Fierari betonisti ? 2 pers.
d)Dulgheri ? 2 pers.
e)Instalatori de instalatii de ventilare ? 2 pers;
f)Instalatori de apa canal si de gaze ? 10 pers;
g)Technician pentru sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor ? 1 pers;
h)Electricieni ? 3 pers;
i)Sudori ? 2 pers;
? Personal autorizat:
a)Sudor otel, autorizat conf. PT CR 9-2011 ? 3 pers;
b)Sudor PEHD, autorizat cf. PT CR 9-2011 ? 8 pers;
c)Electrician autorizat gradul IVB conf. Ordin 90/2009 ? 2 pers;
d)Electrician autorizat gradul IIB conf. Ordin 90/2009 ? 3 pers;
Ofertantul va depune urmatoarele documente:
- CV- Formular Europass;
- Declaratie de disponibilitate
- Diplome de studii si atestate/certificate de absolvire - Documente din care sa reiasa experienta relevanta solicitata
Cerinta nr. 10
O persoana nu poate ocupa doua posturi simultan.
Cerinta nr. 11
Ofertantul va face dovada ca dispune de cel putin urmatoarele utilaje/echipamente/ mijloace de transport:
Denumire Capacitate Nr. Buc.
Buldoexcavator pe pneuri-6
Excavatoare -6
Instalatie Picon pentru excavator-3
Incarcator frontal -4
Mai mecanic-6
Placa vibranta -6
Vibrator de adancime pentru beton-4
Motopompe pentru epusiment-6
Generator curent trifazic-4
Compresor aer-4
Utilaj pentru taiat asfalt si beton-6
Detector electromagnetic pentru conducte si cabluri-2
Aparat de sudura pentru tevi de polietilena Dmax=20 tone 2
Statie totala - 4
Sprijiniri mobile prefabricate-120 tronsoane a cel putin 3 m/tronson
- Se solicita ca cerinta minima dovada detinerii si disponibilizarii (din dotare proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere) a unei statii de betoane autorizata conform prevederilor legale si a unui laborator minim de gradul III autorizat pentru incercari de betoane.
Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa implementeze un sistem de management al calitatii raportate la sistemele de asigurare a calitatii bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea.
Ofertantul va prezenta un certificat valabil, emis de un organism independent, care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001:2008, un sistem de management al calitatii in domeniul obiectului contractului
Cerinta nr. 2
Ofertantul trebuie sa respecta anumite standarde de protectie a mediului raportate la: a) fie la Sistemul Comunitar de Management Ecologic si Audit (EMAS);b) fie la standarde de gestiune ecologica bazate pe seriile de standarde europene sau internationale in domeniu, certificate de organisme conforme cu legislatia comunitara ori cu standardele europene sau internationale privind certificarea
Ofertantul va prezenta un certificat valabil, emis de un organism independent, care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 14001:2004, un sistem de management de mediu in domeniul obiectului contractului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.11.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.11.2012 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.11.2012 11:00
Locul: Sediul SC VITAL SA - Sala Achizitii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor si observatorii UCVAP desemnati
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu ? Axa prioritara 1 ?Extindere si modernizare sisteme de apa si apa uzata?
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
Se recomanda ofertantilor sa viziteze si inspecteze locul viitorului santier si imprejurimile in scopul evaluarii, din punct de vedere a cheltuielilor, riscurilor si a tuturor datelor necesare pregatirii unei oferte fundamentate tehnic si conforma cu datele din teren. Daca este cazul ofertantii pot semnala eventualele neconcordante dintre documentatia de atribuire pusa la dispozitie si situatia din teren Vizitarea amplasamentului se va face in termen de o saptamana de la solicitarea scrisa a posibililor ofertanti, in baza programarii scrise, transmise de Autoritatea contractanta. Potentialii ofertanti, care intentioneaza sa viziteze amplasamentul, vor transmite o scrisoare prin care isi anunta intentia si locatiile pe care vor sa le viziteze. Participantii la vizitarea amplasamentelor isi vor suporta toate cheltuielile necesare inclusiv mijloacele de transport in vederea efectuarii vizitei. In cazul in care pe primul loc se vor clasa doua sau mai multe oferte cu preturi egale, pentru departajarea acestora se va face solicitare de reofertare a pretului in plic inchis.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere al contestatiei este cel prevazut la art. 2562din O.U.G. nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. VITAL S.A. Baia Mare ? Directia Juridica-comunicare
Adresa postala: Str. Gheorghe Sincai nr.21, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Tel. +40 262215150, Email: [email protected], Fax: +40 262215153, Adresa internet (URL): www.vitalmm.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.09.2012 08:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer