Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MM-CS-03 Intocmire Studiu de fezabilitate, Proiecte Tehnice (inclusiv Caiete de Sarcini) si Detalii de Executie pentru proiectul ??Extinderea si reabilitare infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul MARAMURES ?


Anunt de participare (utilitati) numarul 144080/06.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
VITAL S.A.BAIA MARE
Adresa postala: Baia Mare str.Gheorghe Sincai nr 21, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Punct(e) de contact: IOAN TRIF, Tel. +40 262215150, Email: [email protected], Fax: +40 362805655, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
operator regional
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
MM-CS-03 Intocmire Studiu de fezabilitate, Proiecte Tehnice (inclusiv Caiete de Sarcini) si Detalii de Executie pentru proiectul ??Extinderea si reabilitare infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul MARAMURES ?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Judetul Maramures
Codul NUTS: RO114 - Maramures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul general al acestui contract il reprezinta intocmirea studiilor de fezabilitate, proiectelor tehnice pentru reabilitarea, extinderea retelelor de apa si canalizare, respectiv statie de epurare, a detaliilor de executie si a caietelor de sarcini pentru lucrarile specifice(terasamente, conducte de alimentare cu apa, conducte de canalizare, constructii, instalatii electrice, instalatii mecanice, teste, verificari probe si puneri in functiune, etc.), in conformitate cu legislatia in vigoare pentru 6 aglomerari cuprinse in proiectul POS Mediu, Axa 1, pentru judetul Maramures: Aglomerarea Baia Mare (incluzand localitatile Baia Mare, Baia Sprie, Tautii Magheraus); Aglomerarea Sighetu Marmatiei; Aglomerarea Viseu de Sus; Aglomerarea Targu Lapus; Aglomerarea Seini; Aglomerarea Cavnic.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Intocmire Studiu de fezabilitate , Proiecte Tehnice (inclusiv Caiete de Sarcini) si Detalii de Executie pentru proiectul ?Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul MARAMURES? conform caietului de sarcini.
valoarea estimata a contractului cuprinde si valoarea cheltuielilor de diverse si neprevazute in cuantum de 90793, 80 lei si care reprezinta un procent de 5%
Valoarea estimata fara TVA: 1, 815, 876RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
75 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 34.500 lei. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens prin prezentarea formularului 19) garantia pentru participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 zile de la data limita stabilita pentru primirea ofertelor.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.In cazul in care garantia de participare se va constitui in alta valuta, valoarea garantiei de participare se va determina prin echivalenta leu/alta valuta la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.(Model orientativ Formular nr. 1)Cont IBAN autoritate contractanta RO54BRDE250SV06755722500 Lei, deschis la BRD Baia Mare. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului fara TVA si se constituie conform art. 90 alin.(1)-(3)din HG 925/2006, asa cum a fost aceasta modificat prin dispozitiile HG nr.1045/2011, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.(Model orientativ Formular nr.2)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Cofinantare: Fonduri europene -77, 31%;Grant Autoritatea Centrala/Locala-11, 82%;Credit-9, 05%;Buget Local-1, 82% Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa Prioritara 1
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire : Se va prezenta Declaratie privind eligibilitatea conform Formularului nr. 3.
Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 vor trebui prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul.2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181
Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora); documentele prezentate trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizatain limba romana.
Modalitatea de indeplinire : - Declaratie privind neincadrarea in art.181 din OUG 34/2006 ? formularul nr. 4
- Certificat eliberat de ANAF original, copie legalizata sau copie lizibila?conform cu originalul?.
-Certificat fiscal privind plata impozitelor si taxelor locale original, copie legalizata sau copie lizibila?conform cu originalul?
Certificatele fiscale vor prezenta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c1) si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul.3. Declaratie?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta? ? conform Ordinului nr.314/2010.
Modalitatea de indeplinire : Certificatului de participare cu oferta independenta - formularul nr. 54 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006? ? se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator (se va avea in vedere Ordinul ANRMAP nr. 170/2012).
Modalitatea de indeplinire : Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 - formularul nr. 6
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele:
- Gasparik Geza ? director general;
- Mecea Mircea Ioan ? director general adjunct.
- Bal Lucia ? director economic;
- Micle Radu ? director directia juridic-comunicare;
- Cristea Ioan ? sef UIP;
- Trif Ioan ? sef serviciu achizitii.5.Declaratieprivind calitatea de participant la procedura de achizitieModalitatea de indeplinire : Declaratieprivind calitatea de participant la procedura- formularul nr. 7
In cazul unei asocieri, fiecare asociat va prezenta documentele solicitate. a) Persoane juridice/fizice romane.Operatorul economic (lider, asociat) trebuie sa prezinte: Certificat constatator eliberat O.R.C. sau echivalent, original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata. Informatiile cuprinse in aceste documente depuse de ofertanti trebuie safie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.b) Persoane juridice /fizice straineDocumente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica conform prevederilor legale din tara rezidenta a ofertantului precum si un Certificat de rezidenta Fiscala (evidenta dublei impuneri) sau echivalent, valabil la data limita a depunerii ofertelor.Ofertantii vor trebui sa prezinte o declaratie pe proprie raspundere prin care, in cazul in care oferta este declarata castigatoare, isi asuma responsabilitatea pentru: a. ? ca in termen de 30 de zile de la comunicarea instiintarii vor prezenta dovada deschiderii punctului de lucru in Romania. b. ? inaintea incheierii contractului, in cazul asocierii cu persoane juridice romane, vor imputernici pe unul din asociatii inregistrati in Romania pentru indeplinirea obligatiilor ce ii revin fiecarui asociat, prin legalizarea asociatiei si inregistrarea acestei asocieri la autoritatea fiscala competenta, conform prevederilor legislatiei fiscale din Romania in vigoare.Informatiile cuprinse in aceste documente depuse de ofertanti trebuie safie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor, prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?si insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri
Cerinta obligatorie: Operatorul economic trebuie sa prezinte Formularul 8 ? Declaratie privind cifra de afaceri pe ultimii trei ani.
Cerinte minime obligatorii: Cifra de afaceri globala medie anuala a ofertantului (operator economic sau membrii asocierii impreuna) pe ultimii trei ani financiari
trebuie sa fie mai mare sau egala cu 3.450.000 lei.
Se vor prezenta bilanturile contabile sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente echivalente.
In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens formularele aferente.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formularul 8 ? Declaratie privind cifra de afaceri pe ultimii trei ani.
Convertirea in lei si euro, pentru ofertantii romani si straini, se va realiza la cursul mediu comunicat de Banca Nationala a
Romaniei pentru ultimii trei ani.Completare formulare 8A, 8B 3, 4 si 6.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) a prestat, in ultimii 3 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei cel putin 1 (unul) contract care a avut ca obiect intocmire studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de executie si asistenta tehnica din partea proiectantului in domeniul infrastructurii de apa si apa uzata.
Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare urmatoarele: Fisa de informatii privind experienta similara - Formularul 10 - pentru contractele ce se doresc a fi prezentate drept experienta similara.Formularul 10 va fi insotit de documente doveditoare din care sa rezulte indeplinirea tuturor elementelor solicitate ca si cerinta minima obligatorie: se vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, toate acestea prezentate in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, purtand stampila si semnatura reprezentantului legal al operatorului economic care a realizat experienta similara solicitata.
Convertirea in lei si euro, pentru ofertantii romani si straini, se va realiza la cursul mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ultimii trei ani.
Modalitatea de indeplinire
Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii din ultimii 3 ani ? Formularul 9.
In cazul unei asocieri, liderul asocierii va prezenta un tabel centralizator cuprinzand experienta tuturor membrilor asocierii.Fisa de informatii privind experienta similara - Formularul 10 - pentru contractele ce se doresc a fi prezentate drept experienta similara.Formularul 10 va fi insotit de documente doveditoare din care sa rezulte indeplinirea tuturor elementelor solicitate ca si cerinta minima obligatorie: se vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, toate acestea prezentate in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, purtand stampila si semnatura reprezentantului legal al operatorului economic care a realizat experienta similara solicitata.
Convertirea in lei si euro, pentru ofertantii romani si straini, se va realiza la cursul mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ultimii trei ani.
Personal
Informatii privind resursele umane propuse a fi implicate in proiect, cerinte minime: 1. Sef de Proiect
Studii superioare ;
Competente in managementul proiectului si personalului pentru care va prezenta un Certificat de manager de proiect emis de o institutie recunoscuta la nivel national/ international;
Minim 5 ani de experienta profesionala
Experienta relevanta in calitate de Lider de echipa/Manager Proiect/Coordonator sau Lider adjunct de echipa/Manager Adjunct de Proiect in cel putin 1 proiect si implicarea intr-un proiect similar obiectului prezentului contract.
.Se vor prezenta CV-urile persoanelor propuse pentru indeplinirea contractului ? Anexa IV din caietul de sarcini; Declaratie de disponibilitate in original pentru fiecare expert conform Anexei V din caietul de sarcini;Copii cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa documente relevante care sa ateste indeplinirea cerintelor impuse
Modalitatea de indeplinire
Formularul11 ? DECLARATIE privind personalul implicat direct in indeplinirea contractului;CV-urile persoanelor propuse pentru indeplinirea contractului ? Anexa IV din caietul de sarcini; Declaratie de disponibilitate in original pentru fiecare expert conform Anexei V din caietul de sarcini;Copii cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa documente relevante care sa ateste indeplinirea cerintelor impuse.
2. Inginer proiectant sisteme de apa si canalizare UAT Aglomerarea Baia Mare
Studii superioare tehnice ;
Experienta specifica:
Minim 3 ani experienta in proiectarea retelelor de alimentare cu apa si de canalizare.CV-urile persoanelor propuse pentru indeplinirea contractului ? Anexa IV din caietul de sarcini; Declaratie de disponibilitate in original pentru fiecare expert conform Anexei V din caietul de sarcini;Copii cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa documente relevante care sa ateste indeplinirea cerintelor impuse.
Modalitatea de indeplinire
Formularul11 ? DECLARATIE privind personalul implicat direct in indeplinirea contractului;CV-urile persoanelor propuse pentru indeplinirea contractului ? Anexa IV din caietul de sarcini; Declaratie de disponibilitate in original pentru fiecare expert conform Anexei V din caietul de sarcini;Copii cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa documente relevante care sa ateste indeplinirea cerintelor impuse.
3. Inginer proiectant sisteme de apa si canalizare UAT Aglomerarea Sighetu Marmatiei
Studii superioare tehnice ;
Experienta specifica:
Minim 3 ani experienta in proiectarea retelelor de alimentare cu apa si de canalizare.CV-urile persoanelor propuse pentru indeplinirea contractului ? Anexa IV din caietul de sarcini; Declaratie de disponibilitate in original pentru fiecare expert conform Anexei V din caietul de sarcini;Copii cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa documente relevante care sa ateste indeplinirea cerintelor impuse.
Modalitatea de indeplinire
Formularul11 ? DECLARATIE privind personalul implicat direct in indeplinirea contractului;CV-urile persoanelor propuse pentru indeplinirea contractului ? Anexa IV din caietul de sarcini; Declaratie de disponibilitate in original pentru fiecare expert conform Anexei V din caietul de sarcini;Copii cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa documente relevante care sa ateste indeplinirea cerintelor impuse.
4. Inginer proiectant sisteme de apa si canalizare UAT Aglomerarea Viseu de Sus;
Studii superioare tehnice ;
Experienta specifica:
Minim 3 ani experienta in proiectarea retelelor de alimentare cu apa si de canalizare. CV-urile persoanelor propuse pentru indeplinirea contractului ? Anexa IV din caietul de sarcini; Declaratie de disponibilitate in original pentru fiecare expert conform Anexei V din caietul de sarcini;Copii cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa documente relevante care sa ateste indeplinirea cerintelor impuse.
Modalitatea de indeplinire
Formularul11 ? DECLARATIE privind personalul implicat direct in indeplinirea contractului;CV-urile persoanelor propuse pentru indeplinirea contractului ? Anexa IV din caietul de sarcini; Declaratie de disponibilitate in original pentru fiecare expert conform Anexei V din caietul de sarcini;Copii cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa documente relevante care sa ateste indeplinirea cerintelor impuse.
5. Inginer proiectant sisteme de apa si canalizare UAT Aglomerarea Targu Lapus;
Studii superioare tehnice ;
Experienta specifica:
Minim 3 ani experienta in proiectarea retelelor de alimentare cu apa si de canalizare.CV-urile persoanelor propuse pentru indeplinirea contractului ? Anexa IV din caietul de sarcini; Declaratie de disponibilitate in original pentru fiecare expert conform Anexei V din caietul de sarcini;Copii cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa documente relevante care sa ateste indeplinirea cerintelor impuse.
Modalitatea de indeplinire
Formularul11 ? DECLARATIE privind personalul implicat direct in indeplinirea contractului;CV-urile persoanelor propuse pentru indeplinirea contractului ? Anexa IV din caietul de sarcini; Declaratie de disponibilitate in original pentru fiecare expert conform Anexei V din caietul de sarcini;Copii cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa documente relevante care sa ateste indeplinirea cerintelor impuse.
6. Inginer proiectant sisteme de apa si canalizare UAT Aglomerarea Seini
Studii superioare tehnice ;
Experienta specifica:
Minim 3 ani experienta in proiectarea retelelor de alimentare cu apa si de canalizare. CV-urile persoanelor propuse pentru indeplinirea contractului ? Anexa IV din caietul de sarcini; Declaratie de disponibilitate in original pentru fiecare expert conform Anexei V din caietul de sarcini;Copii cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa documente relevante care sa ateste indeplinirea cerintelor impuse.
Modalitatea de indeplinire
Formularul11 ? DECLARATIE privind personalul implicat direct in indeplinirea contractului;CV-urile persoanelor propuse pentru indeplinirea contractului ? Anexa IV din caietul de sarcini; Declaratie de disponibilitate in original pentru fiecare expert conform Anexei V din caietul de sarcini;Copii cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa documente relevante care sa ateste indeplinirea cerintelor impuse.
7. Inginer proiectant sisteme de apa si canalizare UAT Aglomerarea Cavnic
Studii superioare tehnice ;
Experienta specifica:
Minim 3 ani experienta in proiectarea retelelor de alimentare cu apa si de canalizare.CV-urile persoanelor propuse pentru indeplinirea contractului ? Anexa IV din caietul de sarcini; Declaratie de disponibilitate in original pentru fiecare expert conform Anexei V din caietul de sarcini;Copii cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa documente relevante care sa ateste indeplinirea cerintelor impuse.
Modalitatea de indeplinire
Formularul11 ? DECLARATIE privind personalul implicat direct in indeplinirea contractului;CV-urile persoanelor propuse pentru indeplinirea contractului ? Anexa IV din caietul de sarcini; Declaratie de disponibilitate in original pentru fiecare expert conform Anexei V din caietul de sarcini;Copii cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa documente relevante care sa ateste indeplinirea cerintelor impuse.
8. Experti intocmire studii topografice (cel putin o echipa formata din minim 2 experti pentru fiecare UAT in parte; din echipa trebuie sa faca parte cel putin un expert cu studii superioare in domeniu)
Studii superioare in domeniu;
Minim 3 ani experienta profesionala in domeniul de activitate;
CV-urile persoanelor propuse pentru indeplinirea contractului ? Anexa IV din caietul de sarcini; Declaratie de disponibilitate in original pentru fiecare expert conform Anexei V din caietul de sarcini;Copii cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa documente relevante care sa ateste indeplinirea cerintelor impuse.
Modalitatea de indeplinire
Formularul11 ? DECLARATIE privind personalul implicat direct in indeplinirea contractului;CV-urile persoanelor propuse pentru indeplinirea contractului ? Anexa IV din caietul de sarcini; Declaratie de disponibilitate in original pentru fiecare expert conform Anexei V din caietul de sarcini;Copii cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa documente relevante care sa ateste indeplinirea cerintelor impuse.
9. Inginer geotehnica si fundatii (cel putin o echipa formata din minim 2 experti, dintre care cel putin un expert cu studii superioare in domeniu)
Studii superioare in domeniu;
Minim 3 ani experienta profesionala in domeniul de activitate;CV-urile persoanelor propuse pentru indeplinirea contractului ? Anexa IV din caietul de sarcini; Declaratie de disponibilitate in original pentru fiecare expert conform Anexei V din caietul de sarcini;Copii cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa documente relevante care sa ateste indeplinirea cerintelor impuse.
O persoana nu poate ocupa mai mult de un post in echipa ofertantului!
Modalitatea de indeplinire
Formularul11 ? DECLARATIE privind personalul implicat direct in indeplinirea contractului;CV-urile persoanelor propuse pentru indeplinirea contractului ? Anexa IV din caietul de sarcini; Declaratie de disponibilitate in original pentru fiecare expert conform Anexei V din caietul de sarcini;Copii cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa documente relevante care sa ateste indeplinirea cerintelor impuse.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. 1.2.3 din O.U.G. nr. 34/2007 si completari ulterioare.In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm conform Formular nr. 9A in forma autentica al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor dinc ontract. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG34/2006.
Completare formulare 9A, 9B, 3, 4 si 6.
Modalitatea de indeplinire
Completare formulare 9A, 9B, 3, 4 si 6.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
In cazul in care autoritatea contractanta solicita, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 691 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
Se vor prezenta, dupa caz, formularele 12 si 14.
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta, dupa caz, formularele 12 si 14.
Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Componenta financiara
2.
Perioada de prestare (Pp)
40%
Descriere: Perioada de prestare (Pp)
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.07.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.07.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.07.2013 11:00
Locul: Sediul SC VITAL SA , str.Gh. Sincai nr.21 - Sala Achizitii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare , reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor si reprezentantii desemnati ai UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
Oferta castigatoare va fi oferta care va obtine punctajul total (Pt) cel mai mare in baza criteriilor de mai sus. In cazul in care doua sau mai multe oferte aflate pe primul loc au acelasi punctaj, oferta castigatoare va fi cea care are cel mai mic pret pentru respectarea principiului utilizarii eficiente a fondurilor.daca si preturile ofertelor sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit pretul cel mai mic , o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.2. Toate fisierele, semnate electronic, incarcate in S.E.A.P. pot fi deschise cu aplicatia: ?shellSAFE Verify?, aplicatie care poate fi descarcata gratuit la adresa certSIGN: http: //www.certsign.ro/certsign/produse/sigurantadocumentelor/shellsafe-verify3. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare din prezenta Fisa de Date a Achizitiei, ofertantul are dreptul de a prezenta initial, conform cu art. 11, alin (4) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul sau legal - Sectiunea Formulare, prin care sa confirme ca indeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate in Documentatia de Atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte. In cazul in care ofertantul uzeaza de Declaratia pe proprie raspundere prin care sa confirme indeplinirea cerintelor de calificare, acesta are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare atunci cand primeste din partea Autoritatii Contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respective solicitare.4. In situatia participarii la procedura cu oferta comuna, oferta individuala cu sustinere, oferta comuna cu sustinere, in ceea ce priveste indeplinirea cerintelor de calificare - se va avea in vedere Anexa 2 la Ordinul A.N.R.M.A.P. nr. 509 din 14 septembrie 2011, privind formularea criteriilor de calificare si selectie publicat in M.O., Partea I, nr. 687/28.09.2011
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256 ind.2 din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC VITAL SA Directia Juridica-Comunicare
Adresa postala: Str. Gheorghe Sincai nr. 21, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Email: [email protected], Fax: +40 262215153, Adresa internet (URL): www.vitalmm.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.06.2013 07:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer