Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MM_CL_02 Reabilitarea statiilor de tratare apa potabila, a conductelor de aductiune, rezervoare noi de apa si noi statii de pompare in Borsa, Tg. Lapus, Viseu de Sus, Sighetu Marmatiei


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
18.049.292 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea SC TCM NORD SA -SC CUBICON INVEST SRL-SC ENERGO POWER SRL
Anunt de atribuire numarul 136682/24.01.2013
Informatii anunt de participare asociat 133163
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
VITAL S.A.BAIA MARE
Adresa postala: Baia Mare str.Gheorghe Sincai nr 21, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Punct(e) de contact: IOAN TRIF, Tel. +40 262215150, Email: [email protected], Fax: +40 362805655, Adresa internet (URL): www.vitalmm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
MM_CL_02 Reabilitarea statiilor de tratare apa potabila, a conductelor de aductiune, rezervoare noi de apa si noi statii de pompare in Borsa, Tg. Lapus, Viseu de Sus, Sighetu Marmatiei
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Orasele Borsa, Targu Lapus, Viseu de Sus si Sighetu Marmatiei, Judetul Maramures
Codul NUTS: RO114 - Maramures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prezentul contract va cuprinde proiectarea si executarea lucrarilor de constructie si Reabilitarea statiilor de tratare apa potabila, a conductelor de aductiune, rezervoare noi de apa si noi statii de pompare in Borsa, Tg. Lapus, Viseu de Sus, Sighetu Marmatiei, astfel: 1.1. Obiectul 1 - Statie noua de clorinare in BorsaProiectul propune realizarea unei statii noi de clorinare avand ca obiectiv dezinfectia apei potabile inainte de distributie.1.2. Obiectul 2 - Reabilitarea statiei de tratare apa in Tg. LapusPentru sursa Raoaia : reabilitarea statiei de tratare existentePentru sursa de apa Suciu : - dezinfectie prin electro - clorinare- SCADA pentru automatizarea si monitorizarea proceselor1.3. Obiectul 3 - Reabilitarea conductei de aductiune apa in Tg. LapusProiectul propune reabilitarea conductei de aductiune si prevederea unui debitmetru pentru masurarea debitului transportat.1.4. Obiectul 4- Reabilitarea sursei de apa subterana, conducta de transport a apei brute si statie de clorinare in Viseu de SusSe va reabilita reteaua de apa din zona puturilor pe o lungime de 750 m cu conducta din polietilena de inalta densitate PEHD, PE100, PN16, SDR17.Prin acest proiect se vor reabilita puturile P1; P2; P6; si P7.De asemenea, se va avea in vedere si reabilitarea statiei de dezinfectie a apei brute pompata din puturi.Proiectul propune realizarea unei statii noi de clorinare avand ca obiectiv dezinfectia apei potabile inainte de distributie.1.5. Obiectul 5 - Imprejmuirea zonei de protectie sanitara a sursei de apa in Sighetu MarmatieiPrezentul proiect propune refacerea integrala a imprejmuirii zonei de protectie sanitara a sursei de apa, urmarind acelasi traseu.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45252126-7 - Lucrari de constructii de statii de tratare a apei potabile (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71356200-0-Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
18, 049, 292RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S118-195568din22.06.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 133 Denumirea: Reab.st.trat.apa pot., cond.de ad., rez.noi de apa, noi st.de pomp.in Borsa, Tg.Lapus, Viseu si Sighet
V.1) Data atribuirii contractului 17.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea SC TCM NORD SA -SC CUBICON INVEST SRL-SC ENERGO POWER SRL
Adresa postala: B-dul BUCURESTI nr.53, Localitatea: BAIA MARE, Cod postal: 430012, Romania, Tel. +40 262218358, Fax: +40 262218358
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 18270667.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18049292.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu ? Axa prioritara 1 ?Extindere si modernizare sisteme de apa si apa uzata?
VI.2) Alte informatii
Daca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale , autoritatea contractanta va incheia contractul cu ofertantul a carui oferta are pretul cel mai mic. Daca si preturile sunt egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Vizitarea amplasamentului: Se recomanda ofertantilor sa viziteze si inspecteze locul viitorului santier si imprejurimile in scopul evaluarii, din punct de vedere a cheltuielilor, riscurilor si a tuturor datelor necesare pregatirii unei oferte fundamentate tehnic si conforma cu datele din teren. Vizitarea amplasamentului se va face in termen de o saptamana de la solicitarea scrisa a posibililor ofertanti, in baza programarii scrise, transmise de Autoritatea contractanta. Potentialii ofertanti, care intentioneaza sa viziteze amplasamentul, vor transmite o scrisoare prin care isi anunta intentia ca vor viziteze amplasamentul. Participantii la vizitarea amplasamentelor isi vor suporta toate cheltuielile necesare inclusiv mijloacele de transport in vederea efectuarii vizitei.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica- Comunicare
Adresa postala: Str, Gheorghe Sincai nr.21, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Tel. +40 262215150, Fax: +40 262215153, Adresa internet (URL): www.vitalmm.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.01.2013 10:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer