Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MM_CL_09 Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, a rezervoarelor de apa, a statiilor de pompare, a retelei de distributie si a retelei de apa uzata in Baia Sprie, Baita, Bozanta si Cavnic


Anunt de participare (utilitati) numarul 141443/11.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
VITAL S.A.BAIA MARE
Adresa postala: Baia Mare str.Gheorghe Sincai nr 21, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Punct(e) de contact: IOAN TRIF, Tel. +40 262215150, In atentia: Serviciu Achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 362805655, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
alte institutii guvernate de legea publica/operator regional de apa
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
MM_CL_09 Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, a rezervoarelor de apa, a statiilor de pompare, a retelei de distributie si a retelei de apa uzata in Baia Sprie, Baita, Bozanta si Cavnic
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Baia Sprie, Bozanta, Baita, Cavnic, Judetul Maramures, Regiunea Nord-Vest, Romania
Codul NUTS: RO114 - Maramures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Extinderea si Reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures. MM_CL_09 Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, a rezervoarelor de apa, a statiilor de pompare, a retelei de distributie si a retelei de apa uzata in Baia Sprie, Baita, Bozanta si
CavnicLucrarile incluse in prezentul contract sunt structurate pe componente dupa cum urmeaza: Componenta nr.1 - Reabilitarea conductelor de aductiune in Baia Sprie;Componenta nr.2 - Reabilitarea si extinderea retelei de distributie in Baia Sprie;Componenta nr.3 - Reabilitarea si extinderea retelei de apa uzata in Baia Sprie;Componenta nr.4 - Reabilitarea si extinderea retelei de distributie in Baita;Componenta nr.5 - Reabilitarea si extinderea retelei de apa uzata in Baita;Componenta nr.6 - Rezervor nou de stocare apa si statie de pompare in Bozanta;Componenta nr.7 - Reabilitarea si extinderea retelei de distributie in Bozanta;Componenta nr.8 - Reabilitarea si extinderea retelei de apa uzata in Bozanta;Componenta nr.9 - Reabilitarea si extinderea retelei de distributie in Cavnic;Componenta nr.10 - Reabilitarea si extinderea retelei de apa uzata in Cavnic.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45231300-8-Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232151-5-Lucrari de constructii de renovare a conductelor de apa (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se solicita oferta pentru executia lucrarilor aferente obiectivului de investitii Extinderea si Reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures. MM_CL_09 Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, a rezervoarelor de apa, a statiilor de pompare, a retelei de distributie si a retelei de apa uzata in Baia Sprie, Baita, Bozanta si Cavnic
Valoarea estimata fara TVA: 30, 601, 174RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
22 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 612.000 lei. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 zile de la data limita stabilita pentru primirea ofertelor (perioada aleasa va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei).In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.(Model orientativ Formular nr. 1)Cont IBAN autoritate contractanta RO54BRDE250SV06755722500 Lei, deschis la BRD Baia Mare. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului fara TVA si se constituie conform art. 90 din HG 925/2006 printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.(Model orientativ Formular nr.2)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
CofinantareFonduri europene = 77, 31%, Grant Autoritate Centrala/Locala = 11, 82%, Credit = 9, 05%, Buget Local = 1, 82%.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere in conformitate cu art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 -(Model orientativ ? Formular nr.3/3A)
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4 ) / Cazier judiciar al operatorului economic / Cazier judiciar al administratorului/directorului general2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta
Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora)? documentele prezentate trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4 )
3. Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.5 )
4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.6 )
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: Persoanele cu putere de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
- Gasparik Geza ? director general;
- Mecea Mircea Ioan ? director general adjunct.
- Bal Lucia ? director economic;
- Micle Radu ? director directia juridic-comunicare;
- Cristea Ioan ? sef UIP;
- Trif Ioan ? sef serviciu achizitii. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Pentru persoanele juridice romaneDocumente de confirmare: -Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora, iar pentru activitatea specifica domeniului obiectului contractului sa se faca dovadaautorizariiconf. Art. 15 din Legea nr. 359/2004.Pentru persoanele juridice straine
Documente de confirmare: - Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)- Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic in curs
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Cifra medie de afaceri globalape ultimii 3 (trei) ani sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a contractului in suma de 30.601.174 leiDocumente relevante:
bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente echivalente.
.
Cerinta nr. 2
Disponibilitati banesti, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru minim , ,6, , luni de derulare a contractului, conform graficului de executie, in valoare de 8.300.000 leiModalitatea de indeplinire
Scrisoare din partea bancilor/societati finantatoare ca detin acces la finantare in suma de 8.300.000 lei si pentru o perioada de 6 luni.
Nota: In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 7A, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formularul nr. 7B si Formular 6.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va demonstra ca in ultimii 5 ani a executat urmatoarele :
? Ofertantul trebuie sa fi executat cel putin un contract similar cu obiect realizarea a cel putin 24, 1 km de retele de canal? Ofertantul trebuie sa fi executat cel putin un contract similar cu obiect realizarea a cel putin 23.5 km de retele de apa si sau aductiuni de apa.
Ofert. va prezenta pentru dovedirea experientei similare urmatoarele:
- copii dupa parti relevante ale contr./contractelor declarate sau doc. constatatoare eliberate de autoritatile contractante la finalizarea contractelor de lucrari. Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul, cantitatea (lungimea), perioada (inclusiv data incheierii contractului) si locul executiei lucrarilor;
- procesul-verbal de receptie finala, procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau proc.verb. de recep. part. care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in conform. cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit
Cerinta nr. 1
Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Cerinta nr. 2
Implementarea Standardului de Management de Mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediupentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.02.2013 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.03.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.03.2013 11:00
Locul: Sediul SC VITAL SA Baia Mare str. Gheorghe Sincai nr.21 - Sala Achizitii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor si observatorii UCVAP desemnati
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
Se recomanda ofertantilor sa viziteze si inspecteze locul viitorului santier si imprejurimile in scopul evaluarii, din punct de vedere a cheltuielilor, riscurilor si a tuturor datelor necesare pregatirii unei oferte fundamentate tehnic si conforma cu datele din teren. Daca este cazul ofertantii potsemnala eventualele neconcordante dintre documentatia de atribuire pusa la dispozitie si situatia din teren Vizitarea amplasamentului se va face in termen de o saptamana de la solicitarea scrisa a posibililor ofertanti, in baza programarii scrise, transmise de Autoritatea contractanta.Potentialii ofertanti, care intentioneaza sa viziteze amplasamentul, vor transmite o scrisoare prin care isi anunta intentia si locatiile pe care vor sa le viziteze. Participantii la vizitarea amplasamentelor isi vor suporta toate cheltuielile necesare inclusiv mijloacele de transport in vederea efectuarii vizitei. In cazul in care pe primul loc se vor clasa doua sau mai multe oferte cu preturi egale, pentru departajarea acestora se va face solicitare de reofertare a pretului in plic inchis.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere al contestatiei este cel prevazut la art. 2562 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC VITAL SA BAIA MARE - Directia Juridica - Comunicare
Adresa postala: Str. Gheorghe Sincai nr.21, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Tel. +40 262215150, Email: [email protected], Fax: +40 262215153, Adresa internet (URL): www.vitalmm.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.01.2013 08:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer