Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MOBILIER 4


Anunt de participare numarul 140665/22.11.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"
Adresa postala: Str.Reactorului, nr. 30 , loc.Magurele, jud.Ilfov, Localitatea: Magurele, Cod postal: Ro077125, Romania, Punct(e) de contact: CAAP, Tel. +40 214042318, In atentia: ANDREI GHIMBULUT, Email: [email protected], Fax: +40 214042393, Adresa internet (URL): www.ifin.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institut de cercetare
Activitate (activitati)
Altele: cercetare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
MOBILIER 4
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locul principal de livrare
Str.Reactorului nr.30, Magurele, jud. Ilfov
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LOT 1 ? Mobilier pentru extindere sediu administrativ
LOT 2 ? Mobilier pentru instalatia TANDETRON
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39000000-2 - Mobila (inclusiv mobila de birou), accesorii de mobilier, aparate de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) si produse de curatat (Rev.2)
39112000-0-Scaune (Rev.2)
39121100-7-Birouri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOT 1 ? Mobilier pentru extindere sediu administrativ ? conform cantitatilor specificate in caietul de sarcini;
LOT 2 ? Mobilier pentru instalatia TANDETRON: masa de tip birou cu casetiere ? 6 buc, masa de tip birou cu casetiere in L ? 1 buc, scaune directoriale ? 10 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 220, 223RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
1 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de: LOT 1:4.000 leiLOT 2:200 leiIn cazul unei asocieri, garantia de participare poate fi constituita de oricare din membrii asocierii. Modul de constituire: 1. Scrisoare de garantie bancara sau un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari intocmita conform Formular 6A sau 6B - Scrisoare de garantie bancara. Documentul in original va fi transmis la sediul autoritatii contractante (Str.Reactorului nr.30, Magurele, jud.Ilfov) pana la data si ora limita de depunere a ofertelor in SEAP. Valabilitatea garantiei de participare va fi de 60 zile de la data limita de primire a ofertelor.2. Virament bancar prin ordin de plata in contul: RO92BPOS70903296299ROL0B deschis la BANC POST - Ag. Magurele. Documentul va fi scanat si atasat in SEAP astfel incat sa fie lizibil, numai in format PDF sau JPG.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, in temeiul prevederilor art.87, alin.(1) din H.G. nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;...c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.In masura in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge eventuala contestatie depusa de ofertant, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului, suma prevazuta la art.278/1, alin.(1) din O.U.G. nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri bugetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea - Form 1
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2006 - Form 2
3. Declaratie privind inexistenta conflictului de interese conf. art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 - Form 3
4. Declaratie privind participarea cu oferta independenta - Form 4
5. Declaratie privind calitatea de participant la procedura- Form 5
6. Pentru persoanele juridice/fizice romane : Certificat de atestare fiscala, eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul de stat sau echivalent.
Certificatul fiscal va prezenta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele si se va prezenta in original, in copie legalizata sau in copie pe care se va mentiona sub semnatura ?conform cu originalul?.
In cazul in care din documentele solicitate mai sus reiese ca operatorul/operatorii economic/i are/au obligatii de plata, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a-l/i exclude peacesta/acestia din procedura de atribuire a contractului in cauza.
Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu
Pentru persoanele juridice/fizice straine
Documente relevante privind indeplinirea obligatiilor fiscale in tara de origine ? in traducere certificata in limba romana. 7.Pentru persoanele juridice/fizice romaneCertificat de inregistrare emis de Oficiul RegistruluiComertului din care rezulta ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati ce fac obiectul achizitiei publice.
Documentul se va prezenta in copie legalizata sau in copie pe care se va mentiona sub semnatura ?conform cu originalul?.
Pentru persoanele juridice straine
Se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare, atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la o grupare legal constituita si poate desfasura activitati ce fac obiectul achizitiei publice, in conformitate cu legislatia in vigoare din tara de origine a ofertantului ? in traducere autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
ISO 9001 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
D78/2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.12.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.12.2012 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.01.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1. Participarea la procedura: Este permisa tuturor operatorilor economici, indiferent de nationalitate, atat persoane fizice autorizate, cat si persoane juridice. Toate documentele solicitate in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare vor fi in limba romana. In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.2. Asocierea: In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, oferta trebuie sa cuprinda un acord de asociere conform.In acordul de asociere va fi mentionat ca toti asociatii isi asuma raspunderea solidara pentru executia contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si in numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asociatiei este responsabil pentru executia contractului, inclusiv platile. Intelegerea trebuie sa stipuleze de asemenea ca toti asociatii sunt obligati sa ramana in asociere pe intreaga durata a contractului.Autoritatea contractanta va solicita legalizarea asocierii numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare.Fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele si formularele mentionate la pct.III.2.1.a. In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic (lider, asociat, subcontractor), se va atasa o imputernicire pentru acesta.3. Informatii privind subcontractantiiDaca este cazul, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul din valoarea contractului care va fi indeplinit de catre subcontractanti si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.256/2 din O.U.G. nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic IFIN-HH
Adresa postala: Str.Reactorului nr.30, jud. Ilfov, Localitatea: Magurele, Cod postal: 077125, Romania, Tel. +40 214042313, Fax: +40 214042393, Adresa internet (URL): www.nipne.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.11.2012 11:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer