Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Mobilier de laborator


Anunt de participare numarul 145067/20.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR TIMIS
Adresa postala: Str.Surorile Martir Caceu nr.4, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300585, Romania, Punct(e) de contact: Ofelia Balgradean, Tel. +40 0256204911, Email: [email protected], Fax: +40 0256204911, Adresa internet (URL): www.ansvsa.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Sanitar veterinar
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Mobilier de laborator
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: TIMISOARA Str. Surorile Martir Caceu nr. 4
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Mobilier de laborator
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39180000-7 - Mobilier de laborator (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea estimata fara TVA(numai in cifre): 806.451, 60 Moneda: Lei
Valoarea estimata fara TVA: 806, 451.6RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de :8.064, 52 Lei , adica 1% din valoarea estimata a contractului in lei fara TVA. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5zile.Perioada de valabilitate a garantiei de participare esteminim 60 zile de la data limita de depunere a ofertelor.Mod de constituire: - prin virament bancar sau printr-uninstrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate a ofertei, prevazute in documentatia de atribuire)Contul in care poate fi virata garantia de participare este RO27TREZ6215005XXX000308 - Trezoreria Mun.Timisoara, Cod fiscal 4250824.Dovada constituirii garantiei de participare : - sa fie prezentata de ofertant cel mai tarziu pana la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor, sub sanctiunea respingerii ofertei drept inacceptabila (art. 36, alin. 1, lit. a din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare). In cazul depunerii unei contestatii, in masura in care CNSC respinge contestatia ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare suma calculata conform art. 278^1 dinOUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 5% din valoarea contractuluiin lei fara TVA.Modul de constituire a garantiei de buna executie: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, sau orice alta modalitate conf. art.90, alin.1) din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Declaratie pe propria raspundere pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, completata in conformitate cu Formular 1 in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.2) Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.181 din O.U.G nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, completata in conformitate cu Formular 2 in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Formularul 2 va fi insotit de :
A. Pentru persoane fizice sau juridice romane: a) Document emis de catre Autoritatea Nationala de Administrare Fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetul de stat care sa faca dovada platii obligatiilor scadente in luna anterioare celei in care se depun ofertele,
sib) Document emis de catre Directia de Impozite si Taxe Locale privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local care sa faca dovada platii obligatiilor scadente in luna anterioare celei in care se depun ofertele,
B. Pentru persoane fizice sau juridice straine: Prezentarea documentelor mentionate la Lit.A pct.a) si b), emise de autoritatile corespunzatoare din statul de origine
sauIn cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emitdocumente de naturacelor prevazute la pct. a) si b), ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea acestor obligatii.3) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, completata in conformitate cu Formular3 in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Director executiv- Dr. Popa Adrian Radu ; Director executivadjunct- Dr. Daroczi Csaba;Sef LSVSA Timis - Dr. Isabela Liliana Simion; Sef BSA- Dr. Popescu Alina Mariana; Sef Birou Siguranta Alimentelor- Dr. Maria Serbescu; SefBCRC - Dr. Periat Deleana, Sef Serviciu Economic si Adminstrativ - Ec. Vastag Silvana;Compartiment I.A.P.Administrativ- Ing. Balgradean Ofelia, Ing. Sburlea Marinela.4) Certificat de participare la procedura cu oferta independentaconform Ordinului ANRMAP 314/12.10.2010 completata in conformitate cuFormular4 in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Pentru persoane juridice/fizice romane: Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii. Informatiile cuprinse in certificatul constatatortrebuie sa fie reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor.Pentru persoane juridice straine: Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident , in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Se va atasa si traducerea autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind capacitatea economica si financiara
Ofertantul va prezenta Fisa de informatii generale (pt. P.J/P..F) in care se vor prezenta datele de identificare ale firmei si media cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului in ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012), calculata in lei si euro la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv ( cursul mediu anual2012 - 4, 4560 lei;2011 - 4, 2379 lei;2010 - 4, 2099 lei)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Formular5- Informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1 Experienta similara: ofertantul va demonstra ca are experienta necesara derularii contractului completand Formular 6 - Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani sau de la data infiintarii firmei pana in prezent, care va contine valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar
Cerinta nr.2Mostre: Ofertantii vor depune la sediul DSVSA Timis pana la data limita de depunere a ofertelor, urmatoarele mostre: blat din rasina fenolica cu grad solid de laminare cu grosimea de min 19 mm, blat melamina HPL cu grosimea de minim 30 mm si cant din PP de minim 3 mm blat din PP cu margine suprainaltata, plinta executata fara imbinari la colturi prevazuta cu piciorreglabil, cadru suport cu picior reglabil mascatetans (sectiune) profil H si profil C, balama cu deschidere la 270s, material corpuri depozitare (melamina HPL cu margini din PP de 2 mm ).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa si depune in original Formular 6 Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani sau de la data infiintarii firmei pana in prezent. Se va anexa un certificat / document emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul beneficiar in oricare din formele: original/copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Ofertantii vor depune la sediul DSVSA Timis pana la data limita de depunere a ofertelor, urmatoarele mostre: blat din rasina fenolica cu grad solid de laminare cu grosimea de min 19 mm , blat melamina HPL cu grosimea de minim 30 mm si cant din PP de minim 3 mm blat din PP cu margine suprainaltata, plinta executata fara imbinari la colturi prevazuta cu piciorreglabil , cadru suport cu picior reglabil mascatetans (sectiune) profil H si profil C, balama cu deschidere la 270s, material corpuri depozitare (melamina HPL cu margini din PP de 2 mm ).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Comisia introduce in SEAP numele ofert. ale caror oferte sunt admisibile.Faza finala a licitatiei: o singura runda de una zi.Elementul ofertei ce face obiectul procesului de ofertare in sistem electronic: valoarea totala lei fara TVA
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.08.2013 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.09.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.09.2013 11:00
Locul: DSVSA Timis, Str.Surorile Martir Caceu nr. 4 Timisoara, Romania , Cod.postal 300585
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantul inputernicit al ofertantului
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in termen de doua zile, in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Denumire oficiala: Directia Sanitara Veterinara si Pentru Siguranta Alimentelor Timis-Compartiment Juridic
Adresa postala: Str. Surorile Martir Caceu nr. 4, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300585, Romania, Tel. +40 256204911, Email: [email protected], Fax: +40 256204911, Adresa internet (URL): www.ansvsa.ro/?pag=599&jud=Timis
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.07.2013 10:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer