Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Mobilier de laborator


Anunt de participare numarul 148896/17.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea din Bucuresti
Adresa postala: B-dul Mihail Kogalniceanu 36-46 sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050107, Romania, Punct(e) de contact: Cristi Sandu, Tel. +40 213077376, Email: [email protected], Fax: +40 213139575, Adresa internet (URL): www.unibuc.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Universitate
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Mobilier de laborator
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Splaiul Independentei nr 91-95 Facultatea de Bilogie
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Mobilier de Labrator pentru dotare laboratoarelor de cercetare, inclusiv montaj, instalare, punere in functiune, intruire personal, service garantie
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39180000-7 - Mobilier de laborator (Rev.2)
51000000-9-Servicii de instalare (cu exceptia programelor software) (Rev.2)
79632000-3-Servicii de formare a personalului (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Mobilier de laborator pentru dotarea PCBE conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 1, 985, 848.73RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
39 000 RON. Se poate constitui, in RON sau in valuta iar cursul leu-valuta la care se va face raportarea va fi cursul BNR din data stabilita cu 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor)conform art. 86 din HG 925/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, in unul din urmatoarele moduri: - Virament bancar, in contul deschis de autoritatea contractanta este urmatorul: RO57 TREZ 7055 005X XX00 0186 deschis la Trezoreriea Sectorului 5 sau in conturile de valuta ale Universitatii din Bucuresti dupa cum urmeaza: RO87RNCB0076010452620003/EUR/UE Banca Comerciala Romana, Sucursala sector 5, Bucuresti SWIFT: RNCBROBUDovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor, - Depunere la casieria Universitatii din Bucuresti, b-dul Mihail Kogalniceanu 36-46, sector 5, Bucuresti;
- Scrisoare de garantie bancara;
- Instrument de garantare emis de o societate de asigurare sau de o societate bancara;1. In cazul in care operatorul economic face dovada de IMM, atunci beneficiaza de prevederile art. 16, alin. 2 din Legea 346/2004, privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, .2. Valabilitarea garantiei de participare va fi de 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor.3. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.4. Avand in vedere valoarea estimata, se va retine contestatorului contravaloare din garantia de participare in cazul in care CNSC respinge contestatia, in conditiile art.278^1 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10 % din pretul contractului, fara T.V.A.Garantia de buna executie va fi exprimata in lei sau valuta si se poate constitui conform art. 90 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, intr-unul din urmatoarele moduri: - Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara, ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul prevazut anterior;
- Numerar, depus la casieria Universitatii din Bucuresti, b-dul Mihail Kogalniceanu 36-46, sector 5, Bucuresti
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Platforma de cercetare in Biologiesi Ecologie Sistemica (PCBE) POS CCE contract 258/28.09.2013
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind eligibilitatea Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
- Completarea Formularului 1 - incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului de la procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica
Cerinta nr. 2
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
- Completarea Formularului 3 - Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta, conform Ordinului ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta.
Cerinta nr. 3
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din ordonanta Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
- Completarea Formularului 2 -In situatia in care documentele prezentate confirma ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art.181 din O.U.G nr.34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Cerinta nr. 4
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69?1 Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
- Completarea unei declaratii pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69?1 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Cerinta nr.5
Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de Administratia Finantelor Publice privind obligatiile de plata la bugetul de stat, din care sa reiasa ca nu figureaza cu obligatii neachitate scadente in luna anterioara celei in care se prezinta ofertele
Modalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea in cadrul procedurii
Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de Administratia Finantelor Publice privind obligatiile de plata la bugetul de stat, din care sa reiasa ca nu figureaza cu obligatii neachitate scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor
Cerinta nr.6
Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, din care sa reiasa ca nu figureaza cu obligatii neachitate scadente in luna anterioara celei in care se prezinta oferteleModalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea in cadrul procedurii
Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, din care sa reiasa ca nu figureaza cu obligatii neachitate scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor
Documentele cerute la punctele 1-4 se vor prezenta in original semnate si stampilate.
Documentele cerute la punctele 5-6 se vor prezenta in oricare din formele original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul
Lista persoanelor din cadrul autoritatii contractante, responsabile cu organizare, derularea si finalizare procedurii de atribuire este:
Mircea Dumitru
Maria Voinea
Emil Barna
Magdalena Platis
Adrian Albu
Florinel Miulescu
Florea RalucaCarmen Postolache
George Onodi
Dan Mihailescu
Marieta Costache
Sergiu Emil Georgescu
Mihaela Zaulet
Ceaus Mariana Certificatului constatator eliberat de Ministerul Justitiei ? Oficiul Registrului Comertului. (Persoane juridice romane) Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
- prezentarea Certificatului constatator eliberat de Ministerul Justitiei ? Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte obiectul de activitate
Nota:
- in cazul in care furnizarea produselor solicitate, nu este activitatea principala, operatorul economic are obilgatia de a sublinia codul activitatii in baza caruia poate desfasura in mod legal activitatea (producerea sau comercializarea produselor solicitate prin prezenta documentatie de atribuire)
Documentul cerut la punctul 1 se va prezenta in oricare dintre formele: original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, semnata si stampilata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii privind cifra de afaceri
Cerinta nr. 2
Bilantul contabil
- Bilant contabil la 31.12.2012, inregistrat si vizat de catre organele competente.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire- se completeaza Formularul 5 -Informatii generale ofertant.In copie conform cu originalulBilant contabil la 31.12.2012, inregistrat si vizat de catre organele competente
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Lista principalelor livrari de produse similareefectuate in ultimii 3 ani insotite de certidicate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte furnizarea de produsesimilare
Cerinta nr. 2Prezentarea de mostre de materiale pentru produsele ofertate
Cerinta nr.3:
-Informatii referitoare la personalul de specialitate
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire- completarea Formularului 6 -completarea Formularului 6 - Lista a principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani, continand valoarea livrarilor, prezentat in original insotite de certidicate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte furnizarea de produsesimilare; Formularul va contine maxim 3 contracte avand ca obiectfurnizarea de produse similare cu obiectul prezentei achizitii si ale caror valori cumulate sa fie de cel putin VALOAREA ESTIMATA 1 985 848.73 Lei, si care vor fiinsotite de cel putin un document / contract / proces verbal de receptie emis / contrasemnat de o Autoritate Contractanta sau de catre clientul beneficiar. In cazul in carebeneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Ofertantul va prezenta alaturi de oferta mostre de materiale sub forma de esantion intr-un colet sigilat inscriptionat cu datele de identificare ale ofertantului si denumirea procedurii. Fiecare mostra va fi inscriptionata cu datele de identificare.Se vor prezenta urmatoarele mostre: -Mostra de blat dinmelamina HPL cu cant din PP de minim 3 mm, -Mostra de blat din ceramica tehnica cu margine profilata min 26/33 mm , -Mostra de blat din rasina fenolica tip Trespa Top Lab Plus (sau echivalent) cu grosimea de minim 19mm, -Mostra de blat din rasina fenolica cu grad solid de laminarecu grosimea de minim 19mm;
-Mostra de blat din polipropilena cu grosimea demin 30/37 , -Mostra deplinta executata fara imbinari la colturi, -Mostra debalama cu deschidere la 270 s, -Mostra material corpuri depozitare (melamina HPL cu canturi din PP de 2 mm) ;
-Mostra deprofil cadru suport tip Hprevazut cu picior reglabil mascat etans;
-Mostrade profil cadru suport tip Cprevazut cu picior reglabil mascat etans;Mostrele depuse vor fi evaluate pe bazacerintelor din caietul de sarcinisi vor fi astfel prezentate incat sa ateste specificatiileminime solicitate.Lipsa unei mostre duce la descalificarea ofertantului.Se va completa Formularul 17 si Formularul 18 ? original.1.Declaratie privind personalul de specialitate care va asigura montajul, instalarea, punerea in functiune, instruirea personalului beneficiarului, precum si service-ul in perioada de garantie- Formular 17 ? original.2.CV-uri pentru personalul de spcialitate ? Formular 18? original;3.Prezentare unor dovezi (certificate de instruire, atestate, diploma, etc) din care sa reiasa faptul ca personalul propus pentru activitatile de montaj, instalare, punerea in functiune, instruirea personalului beneficiarului, precum si service-ul in perioada de garantie are competente tehnice si a fost instruit in acest sens? copie lizibila ?conform cu originalul?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Pentru a putea participa la faza finala de licitatie electronica, ofertantii trebuie sa fie inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.), avand certificat digital valid pentru acces in sistem si o adresa de e-mail functionala, precizata in datele de contact din formularulInformatii generale atasat la documentatie. Informatii relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii in vederea participarii la licitatia electronica si disponibile pentru conectare si inregistrare la: http: //www.elicitatie.roInformatiile care urmeaza a fi puse la dispozitie ofertantilor in cursul licitatiei electronice si momentul cand aceste informatii vor fi disponibile: Sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertare informatii referitoare la: preturi sau valori noi prezentate in cadrul licitatiei electronice precum si la numarul participantilor la licitatia electronica.Precizari specifice : Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: valoarea ofertei fara TVA, pentru intreaga cantitate de produse.? eventuale limite ale valorilor pana la care elementele prevazute la lit. a) pot fi imbunatatite, astfel cum rezulta acestea din specificatiile care definesc obiectul contractului: NU exista limite? informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitie ofertantilor in cursul licitatiei electronice si momentul cand aceste informatii vor fi disponibile-sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertare informatii referitoare la : - existenta de preturi sau valori noi prezentate in cadrul licitatiei electronice- numarul participantilor la licitatia electronica- clasament? informatiile relevante privind procesul licitatiei electronice : Inainte de lansarea unei licitatii electronice, autoritatea contractanta va realiza o evaluare initiala a documentelor de calificare si a propuneriitehnice, conform solicitarilor din documentatia de atribuire, in vederea stabilirii ofertelor admisibileNumarul de runde ale licitatiei electronice: 1.Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la faza finala de licitatie electronicaDurata unei runde: 1 (una) ziIn cazul in care doua sau mai multe oferte sunt castigatoare aflate pe primul loc( acelasi pret) autoritatea contractanta va cere reofertarea pretului intr-un plic sigilat in vederea departajarii ofertelor.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.02.2014 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.03.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.03.2014 11:00
Locul: Bd-ul Mihail Kogalniceanu nr 36-46 sector 5 Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti ai ofertantilor imputerniciti legal
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): 258/28.09.2010 Proiect POSCCE
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 256^2OUG 34/2006 respectiv 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat ilegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea din BucurestiDirectia Juridica si de Achiztii Publice
Adresa postala: Bd-ul Mihail Kogalniceanu nr 36-46, Localitatea: BUcuresti, Cod postal: 050107, Romania, Tel. +40 213077376, Email: [email protected], Fax: +40 213139575
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.01.2014 15:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer