Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MOBILIER DE LABORATOR CU INSTALARE


Anunt de participare numarul 148861/14.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara " Ion Ionescu de la Brad" Iasi
Adresa postala: Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700490, Romania, Punct(e) de contact: Iulia Boghiu, Tel. +4 0232407575, Email: [email protected], Fax: +4 0232407575, Adresa internet (URL): www.uaiasi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
MOBILIER DE LABORATOR CU INSTALARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Iasi, Aleea M. Sadoveanu nr. 3
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
MOBILIER DE LABORATOR CU INSTALARE - constand in achizitionarea de mobilier de laborator, diverse tipuri de mobilier si de echipamente, pereti despartitoriprecum si servicii de instalare, reparare si intretinere a mobilierului.
Produsele ce urmeaza a fi achizitionate sunt urmatoarele: -dulapuri de laborator de diferite tipuri si dimensiuni, din material lemnos;
-mese de laborator de diferite tipuri si dimensiuni;
-dulapuri de laborator de diferite tipuri si dimensiuni, din metal;
-masa banc de lucru pentru moara;
-compartimentare pe parter- tamplarie pvc+sticla securizata + jaluzele verticale de aluminiu;
-suport mobil pe role pt. prospecte; amenajare zona waiting(masa, scaune);
-cuiere haine ;
-elemente fixe de depozitare pe soclu metalic, diferite dimensiuni;
-blaturi melaminate de grosime 36 mm + ABS 2 mm grosime, diferite dimensiuni;
-scaune pentru laborator ergonomice, pe rotile;
-compartimentare nivel 1 ? pereti despartitori din structuri usoare ? profile din aluminiu dublati, din panouri melaminate/foi de sticla securizata;
-bancuri de lucru la perete, diferite dimensiuni;
-dulapuri tip vestiar de diferite tipuri;
-cartoteca metal pentru registre suspendate ;
-cartoteca metal pentru format A 4;
-carucior pentru dosare;
-combinatie masa de montaj cu suprastructura;
-banc de lucru din metal;
-masa de lucru metalica pentru atelier;
-masa de atelier din metal;
-banc de atelier din metal;
-sistem de placi metalice perforate pt. scule;
-platforma metalica sub paleti EURO;
-suport si stativ din metal pentru butelii din otel pentru gaze tehnice;
-corp mobilier metalic cu sistem de racire incorporat si chiveta inox.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39180000-7 - Mobilier de laborator (Rev.2)
39150000-8-Diverse tipuri de mobilier si de echipament (Rev.2)
44112310-4-Pereti despartitori (Rev.2)
50850000-8-Servicii de reparare si de intretinere a mobilierului (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
MOBILIER DE LABORATOR CU INSTALARE
Cantitatile ce urmeaza a fi achizitionate sunt urmatoarele: -dulapuri de laborator de diferite tipuri si dimensiuni, din material lemnos -27 bc.;
-mese de laborator de diferite tipuri si dimensiuni ? 18 bc.;
-dulapuri de laborator de diferite tipuri si dimensiuni, din metal- 26 bc;
-masa banc de lucru pentru moara? 1 bc;
-compartimentare pe parter- tamplarie pvc+sticla securizata + jaluzele verticale de aluminiu ? 1 bc
-suport mobil pe role pt. prospecte ? 1 bc;
-amenajare zona waiting(masa, scaune) ? 1 bc;
-cuier haine- 4 bc;
-elemente fixe de depozitare pe soclu metalic, diferite dimensiuni ? 6 bc;
-blaturi melaminate de grosime 36 mm + ABS 2 mm grosime, diferite dimensiuni ? 3 bc;
-scaune pentru laborator ergonomice, pe rotile ? 15 bc;
-compartimentare nivel 1 ? pereti despartitori din structuri usoare ? profile din aluminiu dublati, din panouri melaminate/foi de sticla securizata ? 1 bc;
-bancuri de lucru la perete, diferite dimensiuni ? 2 bc;
-dulapuri tip vestiar de diferite tipuri ? 17 bc;
-cartoteca metal pentru registre suspendate ? 3 bc;
-cartoteca metal pentru format A 4 ? 1 bc;
-carucior pentru dosare ? 3 bc;
-combinatie masa de montaj cu suprastructura ? 1 bc;
-banc de lucru din metal- 3 bc;
-masa de lucru metalica pentru atelier ? 1 bc;
-masa de atelier din metal ? 1 bc;
-banc de atelier din metal- 1 bc;
-sistem de placi metalice perforate pt. scule ? 1 bc;
-platforma metalica sub paleti EURO ? 2 bc;
-suport si stativ din metal pentru butelii din otel pentru gaze tehnice ? 1 bc.;
-corp mobilier metalic cu sistem de racire incorporat si chiveta inox ? 1 bc.
Valoarea estimata fara TVA: 534, 418RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
10.000 lei- Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelorGarantia de participare seconstituie in conf. cu prevedrile art. 86 din H.G. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare :1. Virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, constituit in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire, conform formularului nr. 11 , fiind necesarapostarea in SEAP si depunerea acestuia in original, la registratura Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Iasi, Aleea M. Sadoveanu nr. 3, telefon 0232/407507, pana la data si orastabilita in SEAP pentru depunerea ofertei.2. Ordin de plata (vizat de banca) sau fila cec ? se va posta in SEAP si se va plati in Cont IBAN: RO83TREZ4065005XXX000408, cod fiscal 4541840 ? Trezoreria Iasi, pana la data si orastabilita in SEAP pentru depunerea ofertei.3. Chitanta Fiscala- se va posta in SEAPsi se va plati la Casieria universitatii din Aleea M. Sadoveanu nr. 3, Iasi, program 08, 00-10, 00 si 13, 30-15, 30 pana la data si orastabilita in SEAP pentru depunerea ofertei.Garantia de participare poate fi constituita si in alta moneda decat lei, la un curs de reconversie afisat de BNR, la datapublicarii anuntului de participare.Pentru a beneficia de reducerea cu 50 % a garantiei de participare se va prezenta declaratie pe proprie raspundere ca operatorul economi se incadreaza in categoria IMM. - cuantumul garantiei de buna executie este exprimat procentual si este in procent de5 % din valoarea contractului fara TVA sau 2, 5 % pentru IMM.- modul de constituire a garantie de buna executie - in conformitate cuprevederile art. 90 alin (1)-(3) din HG 925/2006: (1) Un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract;(2)Prin depunerea la casierie a unor sume in numerar;(3) Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, laTrezoreria Statului.Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului.(Art. I/HG/1045/2011).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
PROIECT DE CERCETARE? POSCCE-A2-O 2.2.1 ? 2010 nr. 932finantat prin contractul nr. 247/28.09.2010, nr.SMIS 13976? prin ordinde platain cont de Trezorerie
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat de participare cu oferta independenta OrdinANRMAP 314/2010Cerinta obligatorie: prezentare formularG ? Formularul se solicita ofertantului. In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.Declaratii privind eligibilitateaconform art. 180 din OUG 34/2006Cerinta obligatorie: prezentare formular A - Formularul se solicita atat ofertantului cat sitert sustinatorului, daca este cazul. In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006Cerinta obligatorie: prezentare Formular B-Formularul se solicita atat ofertantului cat si tert sustinatorului, daca este cazul.Pentru tert sustinator se solicitao declaratie de neincadrare in prevederile art. 181 lit. a), c 1) si d) din OUG 34/2006 actualizata.
In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.Incadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Declaratia privind neincadrarea in art. 69^1/OUG 34/2006Cerinta obligatorie: prezentare formularH
Formularul se solicita atat ofertantului cat si subcontractantului si tert sustinatorului, daca este cazul.In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoana cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante este dl. Prof. univ. dr. Vasile VINTU ? Rector.
Director Financiar Contabil ? Ec. Mihai GHERGHINOIU
Presedinte comisie de evaluare ? Prof. univ. dr. Constantin LEONTE
Membri comisie evaluare : Prof. univ. dr. Daniel BUCUR, Ec. Iulia ONICA, Ing. Carmen MASLIN, Asist. dr. Denis Constantin Topa
Expert Tehnic: Conf. dr. Feodor FILIPOV
Certificate fiscale privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de statCerinta obligatorie: Se solicita confirmarea privind plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat si bugetul local ? formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care candidatul /ofertantul este rezident.In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste formulare.Din certificatele fiscale prezentate sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.Conf. art. 182-(1) din OUG 34/2006, se accepta orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata. In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 181 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de furnizare.
In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin. (4) din HG nr. 925/2006. Persoane juridice/fizice romane
Certificatconstatator emis de Oficiul Teritorial din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului de care apartine, din care sa reiasa domeniul de activitate al operatorului economic corespunzatorobiectului supus procedurii de achizitie.
Informatiile cuprinse in certificatul constator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Documentul va fi solicitatin copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul.
Ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, i se va solicita sa prezinte, pentru conformitate, documentul in original / copie legalizata.
Persoane juridice /fizice straine
Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la organisme legal constituite, in conformitate cu prevederile legale din tara in care este stabilit candidatul/ofertantul este rezident, traduse in limba romana.Documentul va fi solicitatin copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale (formular F) va cuprinde datele de identificare a operatorului economic siinformatii cu privire la cifra medie de afaceri peultimii 3 ani(2011, 2012, 2013), in domeniul de activitate aferent obiectului contractului de achizitie publica pentru care se depune oferta.Operatorii economici vor demonstra indeplinirea cerintei de calificare privind indicatorii solicitati pentru anul 2013 prin orice document, la libera alegere
Bilantul contabil pe anii 2011, 2012 si2013, vizat si inregistrat de organele competente si/sau, dupa caz rapoarte anuale, scrisori de audit financiar si contabil, precum si orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul/ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara.Operatorii economici vor demonstra indeplinirea cerintei de calificare privind indicatorii solicitati pentru anul 2013 prin orice document, la libera alegere
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Fisa de informatii generale (formular F) va cuprinde datele de identificare a operatorului economic siinformatii cu privire lacifra medie de afaceripeultimii 3 ani (2011, 2012, 2013) , in domeniul de activitate aferent obiectului contractului de achizitie publica pentru care se depune oferta (curs mediuBNR/infoeuropa pentru fiecare an in parte).Operatorii economici vor demonstra indeplinirea cerintei de calificare privind indicatorii solicitati pentru anul 2013 prin orice document, la libera alegereBilantul contabil pe anii 2011, 2012 si2013, vizat si inregistrat de organele competente si/sau, dupa caz rapoarte anuale, scrisori de audit financiar si contabil, precum si orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul/ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara.Operatorii economici vor demonstra indeplinirea cerintei de calificare privind indicatorii solicitati pentru anul 2013 prin orice document, la libera alegere
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista cuprinzand subcontractantii, insotita si de acordurile de subcontractare precum si specializarile acestora
Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii.Se solicita : - prezentarea de CV-uri, calificari ale personalului ce va fi implicat in desfasurarea contractului si pentru cel responsabil de asigurarea calitatii;
-CV pentru personalul ce vaasigura instalarea/montajulsi service-ul din perioada de garantie- Documente prin care se confirma /probeaza calificarea personalului propus pentru montare/instalare/service.
Declaratie referitoarela echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii
Fisa privind experienta similara
Experienta similara va fi sustinutaprin efectuarea unui numar de unu sau mai multecontracte care sa prezinte livrari de produse similare in ultimii 3 ani si care se regaseasc si in lista cu principalele livrari
Lista principalelor livrari din ultimii 3 aniLivrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se solicita dupa caz, completarea formularului D cu subcontractantii si specializarea acestora.Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii.Se solicita: -prezentarea de CV-uri, calificari ale personalului ce va fi implicat in desfasurarea contractului si pentru cel responsabil de asigurarea calitatii;
-CV pentru personalul ce va asigura instalarea/montajulsi service-ul din perioada de garantie- Documente prin care se confirma /probeaza calificarea personalului propus pentru montare/instalare/service.Declaratie referitoarela echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatiiExperienta similara va fi sustinutaprin efectuarea unui numar de unu sau mai multecontracte care sa prezinte livrari de produse similare in ultimii 3 ani si care se regaseasc si in lista cu principalele livrariOperatorul economic va demonstra livrarea produselor prin orice tip de document emis sau contrasemnat de o autoritate sau client beneficiar.Echivalenta valorii contractelor pentru demonstrarea expereintei similare, se va face la cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.Completarea unui formular ? tabel, cuprinzand valori, perioade de livrare, beneficiari/cantitati, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati . Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari /confirmari din partea acestuia demonstrarea livrarilor se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.02.2014 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.02.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.02.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROIECT DE CERCETARE? POSCCE-A2-O 2.2.1 ? 2010 nr. 932finantat prin contractul nr. 247/28.09.2010, nr.SMIS 13976?
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
VI.3) Alte informatii
Deoarece criteriul de atribuire este ?pretul cel mai scazut?.Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc, cu pre?uri egale: - Avand in vedere ca procedura de atribuire este online, in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepanddin ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta in considera ilegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Juridic
Adresa postala: Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700490, Romania, Tel. +40 232407575, Email: [email protected], Fax: +40 232407575
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.01.2014 12:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer