Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Mobilier pentru investitia ?Spital TBC 181 paturi? Rosiorii de Vede


Anunt de participare numarul 147644/31.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITAL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE
Adresa postala: STR.AVIATIEI NR.1, Localitatea: Rosiori de Vede, Cod postal: 145100, Romania, Punct(e) de contact: Spitalul de Pneumoftiziologie, Tel. +40 247406085, In atentia: Toma Cristiana, Email: [email protected], Fax: +40 247406095, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SANATATE
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Mobilier pentru investitia?Spital TBC 181 paturi? Rosiorii de Vede
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul de Pneumoftiziologie Rosiorii de Vede, str. Aviatiei nr. 1
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Mobilier pentru investitia ?Spital TBC 181 paturi? Rosiorii de Vede
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39100000-3 - Mobilier (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Mobilier pentru investitia ?Spital TBC 181 paturi? Rosiorii de Vede conform caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 261, 185.11RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
1 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
a) In conformitate cu prevederile Art. 43^1 si Art. 278 indice 1 din OUG 34/2006 : se solicita garantia de participare in cuantum de 5.223 ron. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.b) Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.c) Modul de constituire a garantiei de participare acceptat : Garantia de participare se va constitui in conformitate cu prevederile Art. 86 din HG 925/2006 actualizata, respectiv: ? prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari ? original sau, ? prin ordin de plata cu conditia confirmarii acestuia de catre banca pana la data deschiderii ofertelor ? copie, conform cu originalul, semnat si stampilat de reprezentantul ofertantului.Dovada constituirii garantiei de participare se va depune la autoritatea contractanta ? secretariat, pana la data si ora limita de deschidere a ofertelor.Ofertele care nu prezinta dovada constituirii garantiei de participare asa cum a fost solicitat mai sus, vor fi declarate ca oferte inacceptabile conform Art. 36 alin (1), lit. a) din HG 925/2006.SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDECont trezorerie RO 68 TREZ 60 85 006 XXX 00 45 94, deschis la Trezoreria Rosiorii de Vede.Cod de inregistrare fiscala: 4568250 Cuantumul garantiei de buna executie = 5% din pretul contractului fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie: conform prevederilor art.90 alin.(1) si alin.(2) din H.G.nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Daca partile convin, se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, conform prevederilor art.90 alin.(3) din H.G.nr.925/2006 modificat prin H.G.nr.1045/2011
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? Formular nr. 1 original;2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? Formular nr. 2 original;3.Declaratia pe propria raspundere a ofertantului privind neincadrarea in prevederile art. 69^1, din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? Formular nr. 3. original;Persoanele ce detin functii de decizie cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt : Ec. Circiumaru Valerica ? manager, Ec. Chirita Corina ? director financiar contabil, Dr. Nastasescu Mihail ? director medical, Tudor Bujorel, Toma Cristiana, Mangiru Aurelian, Preda Nicoleta, Matei Constanta4.Certificat de participare la procedura cu oferta independenta conform Ordin ANRMAP nr. 314/2010 ? Formular nr.4 original;5.Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Formular nr. 5 original;6.Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local, din care sa reiasa obligatiile scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor-se va prezenta in original/copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?7.Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul consolidat, din care sa reiasa obligatiile scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor - se va prezentain original / copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?Persoanele juridice straine trebuie sa prezinte documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Ofertantul va depune certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde cu obiectul procedurii - original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"Certificatul constatator trebuie sa contina informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Pentru persoane juridice/fizice straine se vor depune documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit, documentele respective vor fi prezentate in original / copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi insotite de traducere legalizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani fiscali incheiati, 2010, 2011 si 2012 sa fie cel putin egala cu 522.370 lei.Pentru calcul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei /valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte (http: //www.bnr.ro)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Informatii generale aferente ultimilor 3 ani financiari incheiati ? Formular nr. 6 originalPentru calcul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte (http: //www.bnr.ro).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va face dovada furnizarii de mobilier in ultimii 3 ani prin prezentarea a maxim 3 contracte a caror valoare insumata sa fie de minim: 261.185 lei, fara TVANumarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.1. Lista principalelor furnizari efecutate in ultimii 3 ani ? Formular nr. 7 - original2. Fisa de experienta similara aferenta fiecarui contract similar - Formular nr. 8 -original3. Pentru dovedirea indeplinirii cerintei privind experienta similara se vor prezenta certificate / documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar din care sa reiasa furnizarea de produse.
Implementarea si certificarea unui sistem de management al calitatii in conformitate cu standardul SR EN ISO9001 sau echivalent, pentru domeniul care face obiectul contractului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Declaratie privind lista principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani - Formular nr. 7 original2.Fisa de experienta similara aferenta fiecarui contract similar - Formular nr. 8 original3. Pentru dovedirea indeplinirii cerintei privind experienta similara se vor prezenta certificate / documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar din care sa reiasa furnizarea de produse.Pentru calcul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte (http: //www.bnr.ro).Certificat ISO 9001 sau echivalent in domeniul care face obiectul contractului - copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? sau orice alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care demonstreaza conformitatea cu standardele relevante de calitate.In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta va accepta certificate echivalente emise deorganisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.11.2013 08:59
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.11.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.11.2013 10:00
Locul: Spitalul de Pneumoftiziologie Rosiorii de Vede, str. Aviatiei nr. 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti legali imputerniciti ai operatorilor, membrii comisiei de evaluare, membri UCVAP, alte persoane in conformitate cu legislatia in vigoare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul depunerii unor oferte in care nu sunt cuprinse in totalitate toate cele 48 produse , oferta va fi respinsa ca neconforma.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de exercitare a cailor de atac este prevazut la art. 256^2 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul de Pneumoftiziologie
Adresa postala: str. Aviatie nr. 1, Localitatea: Rosiorii de Vede, Cod postal: 145100, Romania, Tel. +40 0247406085, Email: [email protected], Fax: +40 0247406095
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.10.2013 15:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer