Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MOBILIER URBAN


Anunt de participare numarul 47768/27.03.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BAIA MARE
Adresa postala: Gheorghe Sincai 37, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel.0262/211001, In atentia: Carmen Zamfirescu, Email: [email protected], Fax: 0262/212171, Adresa internet (URL): www.baiamarecity.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
MOBILIER URBAN
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: municipiul Baia Mare
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 800, 000 si 1, 960, 000RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Autoritatea contractanta va realize achizitia de mobilier urban pe 5 loturi distincte dupa cum urmeaza:
LOT nr. 1 Mobilier urban constand in:
- banci beton
- banci pe structura metalica
- cosuri de gunoi din tabla
- ciubere
- pardoseala din lemn de esenta exotica
- trepte racord la grup sanitar
- reparatii produse
LOT nr. 2 Mobilier urban constand in:
- carusel
- tobogan simplu
- balansoar
- animale cu arc
- tobogan cu hinta
- ansamblu joaca
- reparatii produse
LOT nr. 3 Mobilier urban constand in:
- gardulet metalic pentru protectie zona verde h=0, 4-0, 5 m
LOT nr. 4 Mobilier urban constand in:
- banci cu schelet metalic si sezut din lemn
LOT nr. 5 Mobilier urban constand in:
- gard de lemn pentru protectie loc de joaca h=1 mPentru fiecare lot se va incheia un acord cadru cu o durata de 4 ani cu un singur operator economic. Operatorii economici pot depune oferta pe unul, pe mai multe sau, pe toate loturile.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
28824000-4 - Mobilier urban (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Autoritatea contractanta va realize achizitia de mobilier urban pe 5 loturi distincte dupa cum urmeaza:
LOT nr. 1 Mobilier urban constand in:
- banci beton
- banci pe structura metalica
- cosuri de gunoi din tabla
- ciubere
- pardoseala din lemn de esenta exotica
- trepte racord la grup sanitar
- reparatii produse
LOT nr. 2 Mobilier urban constand in:
- carusel
- tobogan simplu
- balansoar
- animale cu arc
- tobogan cu hinta
- ansamblu joaca
- reparatii produse
LOT nr. 3 Mobilier urban constand in:
- gardulet metalic pentru protectie zona verde h=0, 4-0, 5 m
LOT nr. 4 Mobilier urban constand in:
- banci cu schelet metalic si sezut din lemn
LOT nr. 5 Mobilier urban constand in:
- gard de lemn pentru protectie loc de joaca h=1 mPentru fiecare lot se va incheia un acord cadru cu o durata de 4 ani cu un singur operator economic. Operatorii economici pot depune oferta pe unul, pe mai multe sau, pe toate loturile.
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 800, 000 si 1, 960, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare: Lot1:10.000 lei; Lot 2:3.200 lei;Lot 3:6.000 lei; Lot4:3.200 lei;Lot5:4.000 lei.Garantia de buna executie: 10% din pretul contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita: completarea formularului "12A" -declaratie privind eligibilitatea, completarea formularului "12B" - declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din ordonanta; Certificatele de Atestare Fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul general consolidat, inclusive taxele locale formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care candidatul/ofertantul este rezident, valabile la data deschiderii ofertelor original sau copii legalizate; completarea formularului "12C" ;Certificat constatator, in original sau copie legalizata, emis, cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor, de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa rezulte ca: - domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii;
- nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, sau ca societatease afla in incapacitate de plata;
Certificat unic de inregistrare emis de Camera de Comert si Industrie copie modificat in conformitate cu noile codificari CAEN valabile de la 1 ianuarie 2008
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale privind cifrade afaceri pe ultimii 3 ani sa fie egala sau mai mare decat500.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Experienta similara: Se impune ca cerinta minima obligatorie, realizarea in ultimii 3 ani a cel putin unui contract alcarui obiect a fost furnizarea de produse similare;
2. Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani, continand valori, perioada de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati;
3. Recomandari din partea altor beneficiari. Cerinta minima obligatorie, o recomandare, care sa contina numar de inregistrare, data, contractul la care face referire, numele in clar al persoanelor care semneaza, semnaturile si stampila unitatii.
4.Certificate sau alte documente emise de organisme acreditate care sa ateste conformitatea produselor, identificata clar prin referire la specificatii sau standarde relevante;
a) Dovada respectarii prevederilor H.G. nr. 1102/2002 privind regimul de introducere pe piatasi de exploatare a echipamentelor pentru agreement precum si ale standardelor:
- SR-EN1176/2002;
- SR-EN 1177/2002, exclusive pentru produsele aferente LOTULUI NR. 2;
b) prezentarea de certificate ISCIR exclusiv pentru produsele aferente LOTULUINR.2
5.Prezentarea de mostrea caror autenticitate trebuie sa poata fi demonstrata in cazul in care se solicita acest lucru .
Ofertantii trebuie sa prezinte Certificate de conformitate in copie
6.Autorizatie de livrare, in copie(numai pentru comercianti)7.Resurse umane : Declaratie care contine informatii privindpersonalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii.Informatii privind numarul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.Daca este cazul lista privind subcontractantii, specializarea acestora si acordurile de subcontractare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Garantia acordata produselor
10%
Descriere:
2.
Pretul ofertei
70%
Descriere:
3.
Caracteristici privind nivelul tehnic si aspectul produselor
20%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
17/2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.05.2008 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 100 RON
Conditii si modalitate de plata: cerere de solicitare si plata la casieria primariei municipiului Baia Mare sau prin O.P. in contul RO93TREZ43624510220XXXXX
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.05.2008 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.05.2008 10:00
Locul: Primaria municipiului Baia Mare, str. Gh. Sincai nr. 37, jud. Maramures
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
comisia de evaluare si reprezentatii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.+(40) 213104641, Email: [email protected], Fax: +(40) 213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: str. Stefan cel Mare nr. 1, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel.+(40) 264596110, Email: [email protected], Fax: +(40) 264593866
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
cel mult 10(zece) zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre actul pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic Contencios
Adresa postala: Primaria municipiului Baia Mare, str. Gheorghe sincai nr. 37, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Tel.+(40) 262211001, Fax: +(40) 262212171, Adresa internet (URL): www.baiamarecity.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.03.2008 07:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer