Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modele experimentale pentru structuri metalice solicitate in regim ciclic


Anunt de participare numarul 83549/31.07.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMISOARA
Adresa postala: P-ta Victoriei, Nr. 2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300006, Romania, Punct(e) de contact: CLAUDIA MICEA, Tel.0256403030, Email: [email protected], Fax: 0256403150, Adresa internet (URL): www.upt.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Universitatea Politehnica din Timisoara, Facultatea de Constructii
Adresa postala: Str. Ioan Curea nr. 1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300224, Romania, Punct(e) de contact: Nicolae Muntean, Tel.0740085255, Email: [email protected]
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Oferta se depune doar in mod electronic.
Adresa postala: -, Localitatea: -, Cod postal: -, Romania, Tel.-, Fax: -
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institut de invatamant superior
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Modele experimentale pentru structuri metalice solicitate in regim ciclic
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Universitatea Politehnica din Timisoara, Facultatea de Constructii, Catedra CMMC, Strada Ioan CUREA nr. 1, Timisoara.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Specimene metalice pentru incercari de laborator.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44330000-2 - Bare, tije, sarma si profile utilizate in constructii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform borderoului de piese desenate (document atasat).
Valoarea estimata fara TVA: 150, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Nu se solicita garantie pentru participare. Garantie de buna executie: 5% din valoarea fara TVA a contractului doar prin scrisoare de garantie bancara.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantarea se realizeaza din surse proprii, plata 30% in 15 zile de la semnarea contractului, diferenta in 60 de zile de la semnarea contractului.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere sau subcontractare (contract legalizat).
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea (12A);
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 actualizata (12B);
Copie dupa certificatul de inregistrare de la Registrul Comertului emis de Oficiul Registrului Comertului - semnata si stampilata, sau
Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident, traduse in limba romana si legalizate;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completarea formularului Informatii generale.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani (formular 12D);
Documente care sa ateste capabilitatea executantului de a executa asemenea lucrari (copii dupa procese verbale de receptie a unor lucrari similare, lista cu echipamentele si masinile unelte din dotare, lista cu sudori autorizati, numele si certificatul de atestare a responsabilului tehnic cu sudura, aparatele pentru controlul nedistructiv a materialelor si sudurilor si operatorul autorizat pentru efectuarea masuratorilor);
Fisa tehnica detaliata a executantului cu privire la produsele ofertate. Fisa tehnica trebuie sa cuprinda toate informatiile necesare in vederea determinarii corespondentei intre produsele ofertate si cerintele din caietul de sarcini / specificatiile tehnice de pe planse;
Certificate emise de un organism independent prin care se atesta respectarea de catre producator si de catre ofertant a standardelor de asigurare a calitatii (ISO 9001 sau echivalent).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.08.2009 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.08.2009 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
30zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.08.2009 18:00
Locul: Universitatea "Politehnica" din Timisoara, Piata Victoriei nr. 2, 300006 Timisoara, etaj 2, cam. 208
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
La aceasta sedinta pot participa reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Timisoara
Adresa postala: Piata Tepes Voda nr. 2A, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300055, Romania, Tel.0256498054, Fax: 0256498092
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
in termen de cel mult 5 zile, conform art. 256^2 din OUG 34/2006 actualizata.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.07.2009 14:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer