Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare ( constructie ) drumuri forestiere in comuna Balan, jud.Salaj


Anunt de participare numarul 149256/10.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria comunei Balan, com.Balan, jud.Salaj.
Adresa postala: Loc. Balan, nr. 76, com.Balan, judetul Salaj, Localitatea: Zalau, Cod postal: 457025, Romania, Punct(e) de contact: Ion Mnere, Tel. +40 260664403, Email: [email protected], Fax: +40 260664404, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Modernizare ( constructie )drumuri forestiere in comuna Balan, jud.Salaj
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Localitatile Balan, Chechis, Chendrea, Galpiia si Gilgau Almasului, com. Balan, jud. Salaj
Codul NUTS: RO116 - Salaj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lungimea totala a drumurilor forestiere din comuna Balan este de 8 883 m.Sistemul rutier: -macadam ordinar - 10 cm-fundatie din piatra sparta - 10 cm-strat inferior din balast ?15 cm .Pe lungime de 180 m, in intravilanul localitatii Chendrea, stratul de macadam se va impermeabiliza cu tratament bituminos dublu.
Realizarea unui pod din beton peste Valea Almasului.Elementele podului proiectat: lungime totala pod L=45.09 m.
Lungime suprastructura Ls=2x22.0 m.Latime podl= 5.00 m. Clasa de incarcareEA30 ? V80.Se vor mai realiza santuri pereate si consolidare terasamente.Propunerea financiara se va face luand in considerare valoarea de 6.160.134 lei fara TVA si este formata din :5.243 lei fara TVA - Cheltuieli cu amenajarea pentru protectia mediului ; 5.854.483 lei fara TVA Constructii ? instalatii ; 175.636 lei fara TVA - Organizare de santier din care 146.362 lei fara TVA ? lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier, 29.274 lei fara TVA ? cheltuieli conexe organizarii santierului ; 124.772 lei fara TVA (2, 07%) - Cheltuieli diverse si neprevazute.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)
45221110-6-Lucrari de constructii de poduri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lungimea totala a drumurilor forestiere din comuna Balan este de 8 883 m.
Sistemul rutier adoptat atat pe carosabil cat si pe acostament a fost stabilit conform Normativului PD 67/80 reactualizat conf.Ordin nr.560/21.06.1999 privind proiectarea drumurilor forestiere, astfel:
-macadam ordinar - 10 cm
-fundatie din piatra sparta - 10 cm
-strat inferior din balast ?15 cmPe lungime de 180 m, in intravilanul localitatii Chendrea, stratul de macadam se va impermeabiliza cu tratament bituminos dublu.
Realizarea unui pod din beton peste Valea Almasului.
Elementele podului proiectat: Lungime totala pod L=45.09 m.Lungime suprastructura Ls=2x22.0 m.
Latime podl= 5.00 m.Clasa de incarcareEA30 ? V80
Se vor mai realiza santuri pereate si consolidare terasamente.
Propunerea financiara se va face luand in considerare valoarea de 6.160.134 lei fara TVA si este formata din :5.243 lei fara TVA - Cheltuieli cu amenajarea pentru protectia mediului ; 5.854.483 lei fara TVA Constructii ? instalatii ; 175.636 lei fara TVA - Organizare de santier din care 146.362 lei fara TVA ? lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier, 29.274 lei fara TVA ? cheltuieli conexe organizarii santierului ; 124.772 lei fara TVA (2, 07%) - Cheltuieli diverse si neprevazute.
Valoarea estimata totala 6.160.134 lei fara TVA ? reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri (in functie de care se vor elabora si evalua ofertele ? art. 29 alin. (2) indice 1 ? valoarea aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute este cuprinsa in suma de 6.160.134 lei fara TVA iar din suma aferenta (124.772 lei fara TVA) acestor cheltuieli se suporta, fara aplicarea unei proceduri de atribuire, respectiv in baza contractului incheiat, acele cheltuieli care provin din ?clauzele de variatie? pentru acele articole care au fost initial ofertate de catre operatorul economic si care au fost cunoscute de toti participantii la procedura de atribuire;
Valoarea estimata fara TVA: 6, 160, 134RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 120.000 lei. - Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare este de 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Modul de constituire a garantiei de participare: 1. Scrisoare de garantie de participare la licitatie, eliberata de catre o banca sau agentie de asigurari care se va prezenta in original? conform Formular nr. 3, din Sectiunea Formulare 2.Virament bancar in contul Autoritatii contractante RO13TREZ 5645 006 XXX 0000 67, deschis la Trezoreria Jibou , cod fiscal 4291689. Ofertantul pierde suma constituita ca si garantie, atunci cand acesta din urma se afla in oricare din urmatoarele situatii: (a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; (b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei, dar nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului de catre ambele parti; (c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. (d) in cazul in care ofertantul depune contestatie la CNSC, iar contestatia este respinsa, societatea bancara sau cea de asigurari va plati conditionat sau neconditionat autoritatii contractante, la solicitarea acesteia, suma calculata conform prevederilor art. 278^1 alin. (1) din OUG nr. 34/2006. Echivalentul in Euro al valorii exprimate in lei se va determina corespunzator cursului de schimb valutar, calculat de BNR, la data de referinta de20.01.2012 de 1 EUR = 4.3440 lei.Pentru o evaluare si o raportare unitara a cunatumului aferent garantiei de participare constituita intr- o alta moneda se va lua in calcul cursul de schimb valutar, calculat de BNR, la data de referinta de20.01.2012 . Garantia de buna executie a contractului se va constitui in cuantum de 10% din valoarea contractului fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie: instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari., sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale . In acest caz Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Progranul National de Dezvoltare Rurala, masura 125 b- Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii agricole si silvice
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate1.Declaratie pe propria raspundere ca nu se incadreaza in situatia prevazuta de art.180 din OUG 34/2006, pentru a fi exclus de la procedura, conform Formular din Sectiunea Formulare - Declaratie privind eligibilitatea.2. Declaratie privind neancadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 - conform Formular din Sectiunea Formulare3. Certificatele constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata scadente la nivelullunii anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelorin original sau copie conform cu originalul: a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat si a impozitelor si taxelor locale(certificate- tip emise de organismele competente din tara in care ofertantul este rezident).In cazul in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin. ( 4 ) din HG nr. 925 / 2006. Intr- o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin. ( 3 ) din Ordinul nr. 509 / 2011;4. Declaratie privind calitatea de participant la procedura, conform Formular din Sectiunea Formulare ;5. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta , conform Formular din Sectiunea Formulare.6.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006 , conform Formular din Sectiunea Formulare (Ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator nu trebuie sa aiba membri in cadrul consiliului de administratie/ organ de conducere sau de supervizare si/sau actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autroritatii contractante, respectiv cu domnul Maghiar Isaia avand functia de Primar al Comunei Balan, domnul Tripon Gavril avand functia de Viceprimar al Comunei Balan , Costin Ioan avand functia de Secretar al Comunei Balan, Mnere Ion avand functia de Responsabil achizitii publice in cadrul Primariei Comunei Balan , Damsa Viorica Mihaela avand functia de Contabil in cadrul Primariei Comunei Balan ), precum si membrii Consiliului local Balan: Damsa Gheorghe, Damsa Nicolae, Groza Grigore, Ianchis Ludovica, Lupoian Ioan, Macea Maria, Maghiar Claudiu Ioan, Marcean Ioan, Morar Melania Maria, Pop Daniel, Racasan Alexandru , Vaida Dorin Nicolae; Membrii comisie de evaluare: Tripon Gavril ? viceprimarul comunei Balan, presedintele comisiei; Mnere Ion ? inspector in compartimentul achizitii publice comuna Balan, secretar al comisiei; Costin Ioan ? secretar al comunei Balan, membru al comisiei; Damsa Aurelia Veronica ? inspector compartimentul impozite si taxe comuna Balan, membru al comisiei; Mierea Maria ? inspector compartimentul financiar contabil comuna Balan, membru al comisiei.Note: 1.In cazul prezentarii unor oferte comune prin asociere fiecare asociat indiferent de ponderea din contract ce va fi indeplinita de acesta, va prezenta documentele solicitate mai sus cu privire la Situatia personala a ofertantului.2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006 va fi prezentata in mod obligatoriu si de catre fiecare subcontractant si/sau tert sustinator declarat, precum si de catre fiecare asociat in cazul in care oferta este prezentata in asosciare.3. In situatia in care ofertantul are declarat Tert sustinator acesta va prezenta Declaratia pe propria raspundere ca nu se incadreaza in situatia prevazuta de art.180 din OUG 34/2006 si Declaratia privind neancadrarea in situatiile prevazute la art. 181 , lit. a, c^1 si d din OUG nr. 34/2006 modificata prin Legii nr. 279/2011. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateCertificat constatator- original sau copie conforma cu originalul- emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial .Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale / actuale la data limita de depunere a ofertelor pentru ofertantii din tara, sau document similar emis de organisme similare din tara in care ofertantul este stabilit, pentru ofertantii straini, din care sa rezulte: - obiectul de activitate al ofertantului include activitatea si este autorizat pentru executarea lucrarii ce face obiectul achizitiei pentru ofertantii din tara sau echivalent pentru ofertantii straini
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca la momentul semnarii, contractului, va avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarii in valoare de 4.310.972 lei, pentru perioada solicitata de 5 luni.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul trebuie sa demonstreze prin scrisoare bancara sau orice alte documente , ca la momentul semnarii, contractului, va avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarii in valoare de 4.310.972lei pentru perioada de 5 luni. Formula de calcul pentru stabilirea valorii: ( valoare estimata contract / perioada derulare contract ) x perioada solcitata: S = 6.035.362/ 7 x 5 = 4.310.972lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora, conform Formular din Sectiunea Formulare;
De asemenea, se solicita prezentarea unei liste a contractelor, angajamentelor aflate in derulare , daca exista , la data limita de depunere a ofertelor, cu precizarea valorilor, termenelor de finalizare si a beneficiarilor
Ofertantul, trebuie sa faca dovada ca dispune de : - Cilindru compactor terasamente ;
- Incarcator frontal pe pneuri ;
- Autogreder ;
- Buldozer ;
- Excavator ;
- Autocisterna ;
- Autobasculante ;
- Motocompresor mobil de joasa presiune;
- Ciocan pneumatic;
- Mai mecanic;
- Automacara- Acces la produse de balastiera proprii, sau pe baza de contract de inchiriere sau furnizare (sau angajament de punere la dispozitie)
- Acces la produse de cariera proprii, sau pe baza de contract de inchiriere sau furnizare (sau angajament de punere la dispozitie)
- Acces la statie de betoane de ciment proprii, sau pe baza de contract de inchiriere sau furnizare (sau angajament de punere la dispozitie)
- Ofertantul va asigura (din dotare proprie/inchiriere sau alte forme de contractare) toate echipamentele, utilajele, mijloacele de transport
-o declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari
Ofertantul va furniza informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea urmatorului personal (de care dispune sau al carui angajament
de participare a fost obtinut) considerat necesar in executia contractului:
- Manager proiect
- Sef santier (inginer de drumuri si poduri cu experienta specifica minim 3 ani)
- 2 ( doi )ingineri cu specialitate drumuri si poduri - cu experienta in domeniu, demonstrata prin participarea in cel putin un contract similar
- responsabil cu controlul tehnic de calitate in constructii ? CQ
- Responsabil tehnic cu executia atestat MDRT in domeniul tehnic II drumuri, piste de aviatie , poduri, tunele, cf. Lg.nr.10/1995 art. 24
- inginer topograf autorizat ANCPI
- Specialist/ coordonator in domeniul sanatatii si securitatii in munca
Pentru personal se va prezenta CV, Copii dupa diplomele, adeverintele, autorizatiile sau certificatele detinute de persoanele respective.Pentru fiecare specialist nominalizat de catre operatorul economic se va atasa: Curriculum vitae, cu semnatura persoanei in original pentru specialistii angajati in contract din care trebuie sa reiasa pozitia propusa Se va completa Formularul nr 12 Curriculum vitae pentru fiecare persoana in parte Copii dupa diplomele adeverintele autorizatiile sau certificatele detinute de persoanele respective necesare pentru dovedirea cerintelor minime. Angajamentul de participare cu semnatura persoanei in original pentru fiecare dintre specialistii mentionati in Formularul nr 10 Se va completa Formularul nr 13 Angajament de participare in nume personal
Pentru specialistii la care se prezinta atestate in domeniul solicitat, nu este necesar prezentarea de CV sau diplome de studiu.
Ofertantul trebuie sa aiba experienta generala in executia lucrarilor de constructii de drumuri si poduri Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a realizat in ultimii 5 ani: lucrari executate si duse la bun sfarsit de constructii de drumuri si poduri ale caror valoare cumulata este de minim 5.854.483 lei fara TVAdintr-un singur contract sau din maxim 3 contracte Prin formulele lucrari executate si duse la bun sfarsit si contract de lucrari finalizat se intelege: lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor sau lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala Se va prezenta Formularul nr 7 Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani
Ofertantul trebuie sa respecte standardele de protectie a mediului conform SR EN ISO 14001 sau echivalent ofertantul trebuie sa respecte standardul de asigurare a calitatii in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Formular 14 din Sectiunea Formulare: Declaratie privind partile din contract care suntindeplinite de subcontractanti si specializareaacestoraSe va completa Formular nr.31: Declaratie privind lista contractelor aflate in desfasurareSe va completa Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice ? Formular 30- Se vor prezenta documente suport din care sa reiasa ca ofertantul dispune (in dotare proprie, prin contracte sau acorduri de inchiriere) cel putin utilajele/echipamentele tehnice precizate, pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.Se vor prezenta documentele Inf gen privind angajatii Personal ce va fi angajat in contract Angajamentul ofertantului privind resursele umane.Angajamentul de participare in nume personal Se va completa Formularul nr 9 Informatii generale privind angajatii Se va completa Formularul nr 10 Personal ce va fi angajat in contract Se va completa Formularul nr11 Angajamentul ofertantului privind resursele umaneIn cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata in conformitate cu prevederile OUG 34 /2006 de catre o alta persoana atunci aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective se va completa Formularul nr 24 Declaratie angajament privind sustinerea ofertantului prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuiesa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art 180 si 181 lit a, c1 si d Formularului nr 2 si 3Se va prezenta o lista a principalelor lucrari de constructii de drumuri si poduridin ultimii 5 ani Formularului nr 7 continand valori perioade de executie beneficiari Lucrarile executate si duse la bun sfarsit se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea executarii lucrarilor se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Indiferent daca exista un singur sau mai multi sustinatori cerinta va fi indeplinita in intregime de catre o singura persoana respectiv un singur tert sustinator.Pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei in cazulin care contractul /contractele sunt incheiata in alta moneda decat lei , pentru calculul echivelentei se va utiliza cursul mediu anual lei / alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.Prezentare certificar SR EN ISO 14001 sau echivalent Prezentare certificar SR EN ISO 9001 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Componenta financiara
2.
Perioada de executie
20%
Descriere: Durata executiei
3.
Termenul de garantie acordat
10%
Descriere: Garantia lucrarii
Punctaj maxim componenta tehnica: 30
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.02.2014 11:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.03.2014 08:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.03.2014 10:00
Locul: sedilu Primariei comunei Balan, loc. Balan, nr. 76, com.Balan, jud.Salaj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare a ofertelor, reprezentantul APDRP, reprezentantii agentiilor economici care au depus oferte.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Progranul National de Dezvoltare Rurala, masura 125 b- Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii agricole si silvice
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR
VI.3) Alte informatii
In situatia in care ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, clarificari cu privire la noi preturi si termene, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului care are punctajul cel mai mare in urma aplicarii factorilor de evaluare.Daca si aceste preturi sunt egale se va face reofertare in plic.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prezentate la rt. 256^2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Birou achizitii Comuna Balan
Adresa postala: loc. Balan, nr. 76, com. Balan, jud. Salaj, Localitatea: Balan, Cod postal: 457025, Romania, Tel. +40 260664403, Email: [email protected], Fax: +40 260664404, Adresa internet (URL): www.primariabalan.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.02.2014 21:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer