Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MODERNIZARE DJ 676 A GIULESTI-DOZESTI-ROSIILE, KM.0+000-6+000, comuna Fartatesti, judetul Valcea


Anunt de participare numarul 85848/07.09.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
Adresa postala: RM.VALCEA, STR.GENERAL PRAPORGESCU NR. 1-T, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240182, Romania, Punct(e) de contact: VICTOR DEACONESCU, Tel.0250732901/103, Email: [email protected], Fax: 0250735617, Adresa internet (URL): www.cjvalcea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
MODERNIZAREDJ 676 A GIULESTI-DOZESTI-ROSIILE, KM.0+000-6+000, comuna Fartatesti, judetul Valcea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: judetul Valcea, in intravilanul localitatii Fartatesti, pe drumul judetean 676 A Giulesti-Dozesti-Rosiile, km. 0+000 - 6+000
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
MODERNIZAREDJ 676 A GIULESTI-DOZESTI-ROSIILE, KM.0+000-6+000, comuna Fartatesti, judetul Valcea
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
MODERNIZAREDJ 676 A GIULESTI-DOZESTI-ROSIILE, KM.0+000-6+000, comuna Fartatesti, judetul Valcea
Valoarea estimata fara TVA: 3, 172, 949.58RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare 31700 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Progr. lucrarilor de pietruire, reab. modern. si/sau asfaltare a drumurilor de interes local clasate conform H.G. nr.577/1997 - sursa de finantare: CREDIT DE ANGAJAMENT EFECTIV
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere sau subcontractarea conform art. 44 si art.45 din OUG 34/2006.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Declaratie privind eligibilitatea;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181; Certificatul constatator emis de Oficiul Registrul Comertului (original sau copie legalizata), valabil la data deschiderii ofertelor, Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale valabile la data organizarii licitatiei, original sau copie legalizata
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil (copie certificata dupa bilantul contabil la 31.12.2008 inregistrat la D.G.F.P.), Informatii generale; cifra de afaceri pe ultimii 3 ani de referinta sa fie cel putin egala cu 4.759.000 lei; lichiditate generala (active circulante/datorii curente x 100) : valoarea acestui indicator se solicita sa fie mai mare de 100% sise va calcula in raport cu bilantul contabil la 31.12.2008 inregistrat la D.G.F.P;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta o lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari si care vor contine valori, perioada si locul executiei lucrarilor, modul de indeplinire a obligatiilor, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati si care sa contina cel putin informatii despre un contract de executie pentru lucrari similare, a carei valoare sa fie cel putin egala cu 1.132.743 lei.
Nota: Echivalentul in euro se va determina corespunzator cursului mediu al pietei valutare, calculat de Banca Nationala a Romaniei pentru data de 25.08.2009, 1 euro= 4, 2236 lei; Recomandare privind calitatea lucrarilor executate; Pentru lucrarea prezentata ca experienta similara se vor prezenta: contract de lucrari, proces verbal de receptie si recomandare din partea beneficiarului; prezentarea a cel putin 2recomandari din partea unor beneficiari; Prezentarea unui raport sau document constatator privind modulin care a fost indeplinit contractul de lucrari;Declaratie privind utilajele instalatiile, echipamentele tehnice; Contract/precontractcu un furnizor de servicii de salubrizare.
Prezentarea de certificate cu termen de valabilitate la zi, atestate conform legislatiei in domeniu din care sa rezulte respectarea standardelor de asigurare a calitatii, mediului si sanatatii si securitatii in munca: - Certificat ISO 9001 (sau echivalent) Managementulcalitatii;
-Certificat ISO 14001 (sau echivalent) Managementulmediului; Certificat OH SAS 18001 (sau echivalent) Managementul sanatatii si securitatii in munca; Certificat de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu (sau echivalent); Certificat de atestare de la Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri (sau echivalent); Certificat SR ISO/CEI 27001:2006 Sistemul de Management al Securitatii Informatiei (sau echivalent); Certificat Certificat SA 8000:2008 Sistemul de Management al Responsabilitatii Sociale (sau echivalent);Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurarea calitatii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul
70%
Descriere:
2.
Perioada de garantie a lucrarii
20%
Descriere:
3.
Planul calitaii
10%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IIIA.30
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.09.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.09.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 25.11.2009
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.09.2009 11:00
Locul: la sediul Consiliului Judetean Valcea, municipiul Ramnicu Valcea, strada General Praporgescu nr. 1,
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai firmelor ofertante.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Pitesti, sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Str. Victoriei nr.22, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110017, Romania, Tel.0248/219374, Email: [email protected], Fax: 0248/223828, Adresa internet (URL): www.justitiearges.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: numarul 6, sector 3, ,Localitatea: bucuresti, Cod postal: 3104641, Romania, Tel.021 3104641, Email: [email protected], Fax: 021 3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro.
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conditiile art. 256^1 si 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic, Contencios, Coordonare CONSILIUL JUDETEAN VILCEA
Adresa postala: strada General Praporgescu nr. 1, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240182, Romania, Tel.0250732901, Email: [email protected], Fax: 0250735617, Adresa internet (URL): www. cjvalcea.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.09.2009 14:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer