Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MODERNIZARE ARTERE RUTIERE IN COMUNELE BOGHIS SI PLOPIS, JUDETUL SALAJ SI MODERNIZARE CAMINE CULTURALE IN LOCALITATILE PLOPIS SI FAGETU-COMUNA PLOPIS, PREOTEASA COMUNA VALCAU DE JOS SI BOZIES-COMUNA BOGHIS, JUDETUL SALAJ


Anunt de participare numarul 93020/12.01.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Valea Barcaului"
Adresa postala: nr.152, Localitatea: Boghis, Cod postal: 457262, Romania, Punct(e) de contact: Marina Ida Magdolna, Tel.0260/623850, Email: [email protected], Fax: 0260/623850, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
MODERNIZARE ARTERE RUTIERE IN COMUNELE BOGHIS SI PLOPIS, JUDETUL SALAJ SI MODERNIZARE CAMINE CULTURALE IN LOCALITATILE PLOPIS SI FAGETU-COMUNA PLOPIS, PREOTEASA COMUNA VALCAU DE JOS SI BOZIES-COMUNA BOGHIS, JUDETUL SALAJ
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Localitatile Plopis, Fagetu si Iaz-Comuna Plopis, Preoteasa-Comuna Valcau de Jos si Bozies-Comuna Boghis, Judetul Salaj
Codul NUTS: RO116 - Salaj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LOTUL I - Modernizare artere rutiere in comunele Boghis si Plopis, Jud.Salaj
In cadrul Lotului I sunt cuprinse lucrari de modernizare drum pe o lungime de 21.922 m, astfel :
-drumul comunal DC 85 din drumul judeteanDJ191D pana la drumul judetean DJ110E, din localitatea Boghis pana la locallitateaPlopis, pe o lungiime de7.822 km;
-strazi si ulite in localitatea Plopis, pe o lungime de 4.365m ;
-strazi si ulite in localitatile apartinatoare comunei Plopis, respectiv Iaz si Fagetu, pe o lungime de 9.735m;
Sectoarele drumurilor, strazilor si ulitelor cuprinse in cadrul acestui proiect, se prezinta dupa cum urmeaza:
- Modernizare drum comunal DC 85-km. 0+100-7+7922- L=7.822m;
- Modernizare strazi in localitatea Plopis, com. Plopis in lungime de L=4.365m, din care:
-Strada MiculuiL=800m;
-Drum vicinal DumbravaL=2.200m;
-Strada DiaculuiL=865m;
-Strada UtuluiL=500m;
Modernizare strazi in localitatea Iaz, com. Plopis in lungime de: L=7.235m, din care:
-Strada BorzuluiL=400m;
-Strada PrincipalaL=3.100m;
-Strada BailorL=1.400m;
-Strada CehalL=1.300m;
-Strada CeaniiL=500m;
-Strada GrajduluiL=535m;
-Modernizare strazi in localitatea Fagetu, com. Plopis in lungime de: L=2.500m, din care:
-Strada Dosul Cutii L=2.500m
Pe traseul strazilor propuse spre modernizare exista poduri de beton, care datorita starii tehnice precarea acestor poduri se impune realizarea a cincipoduri noi pe urmatoarele amplasamente:
-Localitatea Iaz (extravilan): -Pod de b.a. pe drumul comunal DC85, peste Valea Iazului: km. 1+680
-Localitatea Plopis: -Pod de b.a. pe str. Micului, peste Valea Mare: km. 0+515;
-Localitatea Iaz: - Pod de b.a. pe str. Principala, peste Valea Iazului: km. 3+050;
- Pod de b.a. pe str. Bailor, peste Valea Iazului: km. 0+175;
- Pod de b.a. pe str. Grajdului, peste Valea Iazului: km. 0+530LOTUL II - Modernizare camine culturale
In cadrul Lotului II sunt cuprinse lucrari de modernizare a patru camine culturalein loc.Plopis si Fagetu-com.Plopis, Preoteasa-com.Valcau de Jos si Bozies-com.Boghis
Lotul II este format din urmatoarele actiuni
1. MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEA PLOPIS COMUNA PLOPIS, JUDETUL SALAJ2. MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEAFAGETU-COMUNA PLOPIS, JUDETUL SALAJ
3.MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEAPREOTEASA COMUNA VALCAU DE JOS, JUDETUL SALAJ
4. MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEABOZIES-COMUNA BOGHIS, JUDETUL SALAJ SI AMENAJARI EXTERIOARE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45212300-9-Lucrari de constructii de cladiri destinate activitatilor artistice si culturale (Rev.2)
45221111-3-Lucrari de constructii de poduri rutiere (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru toate loturile
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Proiectul cuprinde: In cadrul Lotului I sunt cuprinse lucrari de modernizare pe o lungime de 21.922 m, astfel :
-drumul comunal DC 85 din drumul judeteanDJ191D pana la drumul judetean DJ110E, din localitatea Boghis pana la locallitateaPlopis, pe o lungiime de7.822 m;
-strazi si ulite in localitatea Plopis pe o lungime de 4.365m ;
-strazi si ulite in localitatile apartinatoare comunei Plopis, respectiv Iaz si Fagetu, pe o lungime de 9.735m;
Sectoarele de drum, strazi si ulite supuse modernizarii se prezinta in modul urmator :
-Modernizare drum comunal DC 85-km. 0+100-7+922- L=7.822 m;
- Modernizare strazi in localitatea Plopis, com. Plopis in lungime de L=4.365 m, din care:
-Strada MiculuiL=800m;
-Drum vicinal DumbravaL=2.200m;
-Strada UtuluiL=500m;
-Strada DiaculuiL=865m;
Modernizare strazi in localitatea Iaz, com. Plopis in lungime de: L=7.235 m, din care:
-Strada BorzuluiL=400m;
-Strada PrincipalaL=3.100m;
-Strada BailorL=1.400m;
-Strada CehalL=1.300m;
-Strada GrajduluiL=535m;
-Strada CeaniiL=500m;
Modernizare strazi in localitatea Fagetu, com. Plopis in lungime de: L=2.500m, din care:
- Strada Dosul CutiiL=2.500m
Pe traseul strazilor propuse spre modernizare exista poduri de beton, dar datorita starii tehnice precarea acestor se impune realizarea a cincipoduri noi pe urmatoarele amplasamente:
Pod de b.a. pe drumul comunal DC85 peste Valea Iazului lakm. 1+680 ;
Pod de b.a. pe str. Principalapeste Valea Iazului la km. 3+050;
Pod de b.a. pe str. Grajdului, peste Valea Iazului la km. 0+530 ;
Pod de b.a. pe str. Bailorpeste Valea Iazului la km. 0+175;
Pod de b.a. pe str. Micului peste Valea Mare la km. 0+515;In cadrul Lotului II sunt cuprinse lucrari de modernizare a patru camine culturalein loc.Plopis si Fagetu-com.Plopis, Preoteasa-com.Valcau de Jos si Bozies-com.BoghisLotul II este format din urmatoarele actiuni
1. MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEA PLOPIS COMUNA PLOPIS, JUDETUL SALAJ2. MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEAFAGETU-COMUNA PLOPIS, JUDETUL SALAJ
3. MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEAPREOTEASA COMUNA VALCAU DE JOS, JUDETUL SALAJ
4. MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEABOZIES-COMUNA BOGHIS, JUDETUL SALAJ SI AMENAJARI EXTERIOARE
Valoarea estimata fara TVA: 18, 390, 063RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
1.Garantie de participare: LOTI: 168.000lei sau 84.000lei in cazul IMM, LOTII: 16.000lei sau 8.000lei in cazul IMM 2.Garantie de buna executie: 10%din valoarea contractului fara TVA sau de 5%in cazul IMM;
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantat prin FEADR, Masura3.2.2.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Participarea operatorilor economici intr-un grup de operatori se poate realiza ca: - asociat, sau, - subcontractant.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea; Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181din OUG nr. 34/2006; Certificatele constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre stat, inclusiv cele locale;(certificate- tip emise de organismele competente din tara in care ofertantul este rezident), valabile la data deschiderii ofertelor;Declaratieprivind calitatea de participant la procedura;Acord de asociere;Acord de subcontractare;Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora;Imputernicire pentru persoana/persoanele autorizate sa semneze documentele ofertei si sa angajeze ofertantul in procedura de achizitie publica;Certificat de inregistrare, echivalent;Certificat constatator, echivalent;In cazul Lot II se solicita si Atestat ANRE(pentru firma)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind cifra de afaceri pentru o perioada anterioara care vizeaza ultimii trei ani
2.Bilanturile contabile, inclusiv contul de profit si pierdere pe ultimii 3 ani (2006, 2007, 2008);
3.Adresa din partea bancii;
4.Declaratie IMM;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
LOT I: 1.Ofertantul trebuie sa aiba cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani (2006, 2007, 2008) de cel putin 30.000.000 lei(cumulativ in cazul societatilor mixte/consortiilor/asocierilor sau pentru o singura forma in cazul unui singur ofertant), iar profitul anual net pe ultimul an sa fie pozitiv, (pentru fiecare dintre asociati, in cazul asocierii, sau pentru o singura firma in cazul unui singur ofertant.), conform Formular nr. 11-Informatii generale.LOT II: 1.Ofertantul trebuie sa aiba cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani (2006, 2007, 2008) de cel putin 3.000.000 lei (cumulativ in cazul societatilor mixte/consortiilor/asocierilor sau pentru o singura forma in cazul unui singur ofertant), iar profitul anual net pe ultimul an sa fie pozitiv, (pentru fiecare dintre asociati, in cazul asocierii, sau pentru o singura firma in cazul unui singur ofertant), comform Formular nr.11-Informatii generale.In situatia in care oferta este depusa de catre o asociere de operatori economici, formularul solicitat va fi prezentat cu suma cumulata a tuturor asociatilor, cu datele de identificare si semnat si stampilat de catre liderul asociatiei.Pentru ambele LOTURI: 2.Copii dupa bilanturile contabile, inclusiv contul de profit si pierdere pe ultimii 3 ani (2006, 2007, 2008), bilanturi contabile inregistrate la Directia Generala a Finantelor Publice pentru ofertantii din tara sau documente echivalente inregistrate la institutii similare din strainatate pentru ofertantii straini.3.O adresa din partea unei unitati bancare, in original, care sa garanteze: -o linie de credit aprobata si neconsumata, pentru aceasta lucrare, in valoare de minim 20 % din valoarea ofertei fara TVA, sau, depozit bancar echivalent, sau, a unui angajament ferm al bancii emitente prin care garanteaza acordarea unei linii de credit in valoare de minim 20% din valoarea ofertei fara TVA, in cazul in care acest contract va fi atribuit solicitantului.4.Formular DECLARATIE privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cap.tehnica LOTUL I: 1.Lista a principalelor lucrari executate;2.Copii ale contractelor de lucrari similare, recomandari, proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor;3.Experienta similara;
Cap.tehnica LOTUL II: 1.Lista a principalelor lucrari executate;2.Copii ale contractelor de lucrari similare, recomandari, proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor;3.Experienta similara;
Resurse tehnice LOT I:
1.Nominalizare dotari tehnice;2.Autorizatii de mediu si Rapoarte de inspectie;3..Autorizatiile pentru laboratoarele de inercari;4.Copii contracte;
Resurse tehnice LOT II:
1.Nominalizare dotari tehnice;2.Copii contracte;
Cap.profesionla LOT I: 1.Declaratie referitoare la efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere;2.Declaratie total pers.3;CV;4.Copii diplome, certificate;5.Copii carte de munca, adeverinte de la ITM;
Cap.profesionala LOT II: 1.Declaratie referitoare la efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere;2.Declaratie total pers.3;CV;4.Copii diplome, certificate, autorizatii, atestat ANRE;5.Copii carte de munca, adeverinta de la ITM;
Standarde LOT I: Cert.ISO 9001/2001 privind Managementul Calitatii in domeniul constructiilor, Cert.privindSistemul de Management de mediu ISO 14001/2004, precum si "Documente care sa ateste detinerea si implementarea unui sistem de management al securitatii operationale ptr.exec.de lucr.in conf.cu prev.Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 si a normelor de aplicarea prev.Legii nr.319/2006; informatii privind masurile de protectie a muncii pe care op.ec.le poate aplica in timpul indeplinirii ctr.", echivalente;
Standarde LOT II: Cert.ISO 9001/2001 privind Managementul Calitatii in domeniul constructiilor, Cert.privindSistemul de Management de mediu ISO 14001/2004, precum si "Documente care sa ateste detinerea si implem.unui sistem de management al securitatii operationale pentru executia de lucrari in conf.cu prev.Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 si a normelor de aplicarea preve.Legii nr.319/2006; informatii privind masurile de protectie a muncii pe care op.ec.le poate aplica in timpul indeplinirii ctr.", echivalente;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cap.tehn.LOT I: 1.Form.nr.12;2.Cel putin 3 contr.sim., in ultimii 5 ani, ptr.drum, cu o val.cum.de 9.000.000lei, fara TVA si cel putin 2 contr.sim., in ultimii 5 ani, ptr.pod, cu o val.cum.de 3.000.000lei, fara TVA, SAU cel putin 5 contr.sim., in ultimii 5 ani, ptr.drum si pod, cu o val.cum.de 12.000.000lei, fara TVA;3.Form. Ex.LOT II: 1.Form. nr.12;2.Cel putin 3 contr.sim., in ultimii 5 ani, ptr.lucr.de constr.civile, cu o val.cum.de 700.000lei, fara TVA;3.Form.Ex.Resurse tehn.LOT I: 1.Form. nr.13;2.Autoriz. de mediu si Rapoarte de insp.ptr.Instalatia ptr.prepararea mixt.asfaltice si ptr.Statia de prep.betoane;3.Autoriz.ptr.laboratoarele de inercari;4.Copii dupa contr.de inchiriere, de serv., de furniz. sau alte doc.echiv.ptr.acele echip. tehnice, mijloace de transp., laboratoare etc.care nu sunt in propr.ofertantului.LOT II: 1.Form.nr.13;2.Copii dupa contr.de inchiriere, de serv., de furniz. sau alte doc.echiv.ptr.acele echip. tehnice, mijloace de transp., laboratoare etc.care nu sunt in propr.ofertantului;Cap.prof.LOT I: Resp.tehnic drum si pod cu exp.de 5 ani, Resp.cu controlul tehn.de calitate drum si pod, Resp.cu prot.muncii, sanatatea muncii si PSI, Sef desantier cu exp.10 ani in drum si pod;1.Form.nr.14;2.Doc.anexa la Form.14;3.CV pers.de cond.a resp.tehn., cu calitatea, protectia muncii, sef.de santier nominalizat, Form.15;4.Copii dupa: Dipl.de studii si Certif.de atestare tehn.- prof.+LEGITIMATIE valabil ptr.resp.tehn. in drum si pod;Dipl.de ing.si Autoriz.ISC, ptr.resp.cu controlul tehn.de calitate in drum si pod;Certif.ptr.atestare prof.in Securitate si sanatate in munca ptr.pers.resp.;Dipl.de ing. sau subing.in drum si pod pentru sef de santier;5.Copii dupa cartile de munca sau contr.individuale de munca, adeverinte ITM.LOT II: Resp.tehn.constr.civile cu exp.de 5 ani, Resp.cu controlul tehn.de calitate constr.civile, Resp.cu prot.muncii, sanat.muncii si PSI, Sef de santier cu exp.5 ani in constr.civile, Pers.atestat ANRE pt.inst.elct., Pers.pt.inst.sanit.si term.Se solicita toate doc.cerute la LOT I, incluzand Autoriz.ptr.electr.si Atestare ANRE.Stand.LOTI: ISO9001/2001, ISO140001/2004, doc.sistem de manag.al securitatii operationale, echivalente.LOTII: la fel ca la LOTI
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2009/S150-219455 din 07.08.2009
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.02.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.02.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.02.2010 11:00
Locul: Sediul Asociatiei: Primaria Comunei Boghis, nr.152, Jud.Salaj, 457262
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentantii operatorilor economici si experti cooptati
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat prin FEADR, Masura 3.2.2. Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economie si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale in baza Contractului de finantare nr. C322030863300013/29.10.2008
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire este pusa la dispozitia operatorilor economici pe situl www.e-licitatie.ro sau la sediul asociatiei(in format electronic): Primaria comuneiBoghis, nr.152, comuna Boghis, judetul Salaj. Proiectul tehnic, detaliile de executie, listele cu cantitatile de lucrari, memoriile pe specialitati, plansele desenate, elaborate de proiectantul lucrari, pentru ambele loturi, se pune la dispozitia operatorilor economici pe suport electronic, in mod gratuit la sediul asociatiei. Pentru obtinerea documentatiei de licitatie operatorii economici interesati vor depune o cerere scrisa la sediul asociatiei.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stravropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Salaj
Adresa postala: Tribunalul Salaj, Zalau, Str.Tudor Vladimirescu, nr.12, cod 450067, Localitatea: Zalau, Cod postal: 450067, Romania, Tel.0260-611085, Fax: 0260-611085
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Valea Barcaului"
Adresa postala: Com.Boghis, sat.Boghis, nr.152, Jud.Salaj, 457262, Localitatea: Boghis, Cod postal: 457262, Romania, Tel.0260-623850, Email: [email protected], Fax: 0260-623850
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.01.2010 12:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer