Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare Dj 105D DN1- Nou Roman- Carta-Sasaus-Chirpar-Agnita km 3+600-5+500 si km 6+300-14+300


Anunt de participare numarul 78475/27.05.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL SIBIU
Adresa postala: str. GENERAL MAGHERU Nr. 14, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550185, Romania, Punct(e) de contact: Radu Ganea, Tel.0269-217733, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0269-218159, Adresa internet (URL): www.cjsibiu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Modernizare Dj 105D DN1- Nou Roman- Carta-Sasaus-Chirpar-Agnita km 3+600-5+500 si km 6+300-14+300
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Dj 105D DN1- Nou Roman- Carta-Sasasus-Chirpar-Agnita km 3+600-5+500 si km 6+300-14+300
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Modernizare Dj 105D DN1- Nou Roman- Carta-Sasaus-Chirpar-Agnita km 3+600-5+500 si km 6+300-14+300
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Modernizare Dj 105D DN1- Nou Roman- Carta-Sasasus-Chirpar-Agnita km 3+600-5+500 si km 6+300-14+300
Valoarea estimata fara TVA: 9, 322, 033RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare, in original, va insoti plicul care contine oferta, se constituie prin scrisoare de garantie bancara in valoare de 20.000 lei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget propriu si fonduri guvernamentale
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ofertant/asociere/subcontractant
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitateaDeclaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta OUG34/2006Declaratie privind calitatea de participant la proceduraCertificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata (stat si locale)in termen de valabilitate si fara datoriiCertificat constatator emis de oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul teritorial cu maxim 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Bilant contabil2. Informatii privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. bilanturile din ultimii 3 ani (2006, 2007, 2008) vizate si inregistrate de organele competente 2. Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 (trei) ani (2006, 2007, 2008) trebuie sa fie de minim 11.000.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani2. experienta similara3. Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatii4. Informatii privind personalul5. Informatii privind subcontractanti /asociatii6. ISo 9001 sau echivalent7. ISO 140001 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
maxim 3 contracte de lucrari similare cu o valoare de cel putin 4.000.000 lei Ofertantul trebuie sa faca dovada existentei urmatoarelor masini, utilaje, echipamente: - autospeciala pentru aplicarea emulsiei bituminoase; - repartizor de asfalt cu inspectie tehnica valabila; - vibrocompactoare; - autogreder; - buldozer; - excavator; - buldoexcavator. Ofertantul va face dovada ca dispune de o statie de preparat mixtura asfaltica automatizata, cu o capacitate de minim 80 tone/ora aflata pe o raza de maxim 80 km fata de obiectivul de investitii. Ofertantul va face dovada ca detine un laborator de incercari de gradul II, un RTE, un responsabil CQ
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.06.2009 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.06.2009 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.06.2009 10:00
Locul: la sediul Consiliului judetean Sibiu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
comisia de evaluare, reprezentanti/imputerniciti ai ofertantului, observatori
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Plata contractului se va face in functie de fondurile bugetare alocate de Guvern in baza HG nr.577/1997.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.+4021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: +4021.310.46.42, Adresa internet (URL): WWW.CNSC.RO
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu legislatia in vigoare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN SIBIU - COMPARTIMENT JURIDIC
Adresa postala: str. G-ral Magheru nr. 14, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550185, Romania, Tel.+40269217733, Email: [email protected], Fax: +40269218159, Adresa internet (URL): www.cjsibiu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.05.2009 16:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer