Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare DJ 127A limita jud. Harghita ? Bicazu Ardelean ? Bicaz Chei ? Damuc ? limita jud. Harghita km 10+400 ? 16+563


Anunt de participare numarul 112452/06.12.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Judetul Neamt
Adresa postala:  Str. Alexandru Cel Bun Nr.27, Localitatea:  Piatra-Neamt, Cod postal:  610004, Romania, Punct(e) de contact:  Mihail POPESCU, Tel. 0233212890, Email:  [email protected], [email protected], [email protected], Fax:  0233215767, Adresa internet (URL):  www.cjneamt.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Modernizare DJ 127A limita jud. Harghita ? Bicazu Ardelean ? Bicaz Chei ? Damuc ? limita jud. Harghitakm 10+400 ? 16+563
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DJ 127A limita jud. Harghita ? Bicazu Ardelean ? Bicaz Chei ? Damuc ? limita jud. Harghitakm 10+400 ? 16+563
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Modernizare DJ 127A limita jud. Harghita ? Bicazu Ardelean ? Bicaz Chei ? Damuc ? limita jud. Harghitakm 10+400 ? 16+563 conform caietelor de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Modernizare DJ 127A limita jud. Harghita ? Bicazu Ardelean ? Bicaz Chei ? Damuc ? limita jud. Harghitakm 10+400 ? 16+563 conform caietelor de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 6, 025, 250RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantia de participare in valoare de 30.000 lei si garantia de buna executie in valoare de 5% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, Prezentare declaratie privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si contributiile pentru asigurarile sociale de stat, Certificat unic de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului (CUI), copie legalizata, Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, original.se solicita ofertantilor prezentarea in cadrul documentelor de calificare a unei declaratii pe proprie raspundere ca nu se afla in situatia de a fi respins in baza art. 69^1 din OUG 34/2006 si a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta completat conform Ordinului ANRMAP nr.314/2010. Componenta comisiei de evaluare va fi atasata in rubrica documentatii si clarificari din cadrul anuntului din SEAP
.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateBilant contabil la 31.12.2009, Informatii privind cifra de afaceri, Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani, Val.Minim = 12.000.000lei ,
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista de experienta similara, Minim 1 contract similar lucrari drumuri si poduri, valoare minima 4.000.000 lei, Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatii, Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurarea calitatii - Responsabil cu Controlul tehnic de calitate in Constructii, Responsabil Tehnic cu executia, Sef santier, Responsabil cu Asigurarea Calitatii.Sistemul de Management al Calitatii ISO 9001, Sistemul de Management de Mediu ISO 14001, Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale OHSAS 18001, toate certificatele cu mentiunea sau echivalent.nu se admit operatori in curs de certificare.toate cerintele privind capacitatea tehnica vor fi in conformitate cu fisa de date a achizitiei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.12.2010 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.12.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.12.2010 10:00
Locul: sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti legali ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
durata contractului este de maxim 36 luni
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea:  bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Fax:  0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bacau
Adresa postala:  str. Cuza Voda, nr. 1, Localitatea:  bacau, Cod postal:  600274, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
consiliul judetean neamt
Adresa postala:  str. alexandru cel bun nr.27, Localitatea:  piatra neamt, Cod postal:  610004, Romania, Tel. 0233212890, Fax:  0233211569
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.12.2010 14:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer