Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Modernizare D.J. 191 Marghita ? Tasnad?, intre Km 41 + 751 si km 69 + 014,85, in lungime de L =27+264, judetul Bihor si judetul Satu Mare


Anunt de participare numarul 145776/14.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL BIHOR
Adresa postala: str. Parcul Traian nr.5, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410033, Romania, Punct(e) de contact: MONIKA BARANY, Tel. +40 0259441317, Email: [email protected], Fax: +40 0259441317, Adresa internet (URL): www.cjbihor.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Modernizare D.J. 191 Marghita ? Tasnad?, intre Km 41 + 751 si km 69 + 014, 85, in lungime de L =27+264, judetul Bihor si judetul Satu Mare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: D.J. 191 Marghita ? Tasnad, intre Km 41 + 751 si km 69 + 014, 85, in lungime de L =27+264, judetul Bihor si judetul Satu Mare
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie de lucrari pentru obiectivul ?Modernizare D.J. 191 Marghita ? Tasnad, intre Km 41 + 751 si km 69 + 014, 85, in lungime de L =27+264, judetul Bihor si judetul Satu Mare? Suma aferenta procentului ?diverse si neprevazute de 5, 008%? este de 3.157.459, 56 leifara TVA.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractarea lucrarilor constand in: ?Modernizare D.J. 191 Marghita ? Tasnad, intre Km 41 + 751 si km 69 + 014, 85, in lungime de L =27+264, judetul Bihor si judetul Satu Mare?, finantat in cadrul Planului Operational Regional 2007-2013 (POR)Axa de interventie 2, Domeniul de interventie 2.1, contract de finantare nr. 3716/26.04.2013, cod SMIS 3437. Suma aferenta procentului ?diverse si neprevazute? este de 3.157.459, 56 leifara TVA.
Valoarea estimata fara TVA: 66, 200, 927.37RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
2% din val.estim.respectiv: 1.260.869, 356 lei. Perioada de valab. 120 zile incepand cu data limita de depunere a ofertelor. Echivalenta leu/alta valuta se va face la cursul stabilit de BNR inainte cu 5 zile de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Gp va fi constit. conform art. 86 alin (1) din HG 925/2006, cont: RO72TREZ0765006XXX000161 deschis la Trezoreria Oradea , cod de identificare fiscala al autoritatii contractante: 4244997. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de10% din valoarea fara TVA a contractului incheiat.Garantia de buna executie se vaconstitui conform art 90 alin 1) sau 3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Consiliului Judetean Bihor si Programului Operational Regional 2007-2013 ( POR) Axa de interventie 2, Domeniul de interventie 2.1, cod SMIS 3437 Fondul European de Dezvoltare Regionala.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Se va prezenta completat Formularul nr. 1, in original.
Oferta depusa de un ofertant care nu indeplineste cerinta de calificare mai sus mentionata, va putea fi, conform prevederilor art. 36, alin. (1), lit. b) din HG 925/2006, respinsa ca fiind inacceptabila.
Cerinta nr. 2
Declaratia privind calitatea de participant la procedura
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Se va prezenta completat Formularul nr. 2, in original.
Oferta depusa de un ofertant care nu indeplineste cerinta de calificare mai sus mentionata, va putea fi, conform prevederilor art. 36, alin. (1), lit. b) din HG 925/2006, respinsa ca fiind inacceptabila.
Cerinta nr. 3
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Se va prezenta completat Formularul nr. 3, in original.
Oferta depusa de un ofertant care nu indeplineste cerinta de calificare mai sus mentionata, va putea fi, conform prevederilor art. 36, alin. (1), lit. b) din HG 925/2006, respinsa ca fiind inacceptabila.
Cerinta nr. 4
Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul general consolidat)Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Se va prezenta Certificatul de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Acesta se va prezenta in una din urmatoarele forme: original/copie legalizata/copie conform cu originalul.
Vor fi respinse ca inacceptabile ofertele care figureaza cu obligatii de plata astfel: oferta depusa de un ofertant care nu indeplineste cerinta de calificare mai sus mentionata, va putea fi, conform prevederilor art. 36, alin. (1), lit. b) din HG 925/2006, respinsa ca fiind inacceptabila.
Cerinta nr. 5
Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale)Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Se va prezenta Certificatul de taxe ?i impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Acesta se va prezenta in una din urmatoarele forme: original/copie legalizata/copie conform cu originalul.
Vor fi respinse ca inacceptabile ofertele care figureaza cu obligatii de plata astfel: oferta depusa de un ofertant care nu indeplineste cerinta de calificare mai sus mentionata, va putea fi, conform prevederilor art. 36, alin. (1), lit. b) din HG 925/2006, respinsa ca fiind inacceptabila.
Cerinta nr. 6
Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta conform prevederilor Ordinului presedintelui ANRMAP, nr. 314 din 12.10.2010
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Se va prezenta completat Formularul nr. 4, in original.
Cerinta nr. 7
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69?1 din ordonanta din OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Se va prezenta completat Formularul nr. 5, in original de catre: Ofertant, Ofertantul asociat, Subcontractant, Tertul sustinator.Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt:
Presedinte ? Cornel Popa
Carmen Soltanel - Secretarul JudetuluiKiss Alexandru ? Vicepresedinte
Ioan Mang - Vicepresedinte
Filip Cheseli? Director executiv
Dimitrie Musca ? Director executivSarkady Zsolt Csaba ? Director executivSimon Maria- arhitect sef
Maria Cristina Joca ? Sef serviciu Achizitii PubliceNicolae Florian Blaj ? consilier juridic Achizitii Publice
Monika Gaje ? consilier Achizitii Publice
Borsos Beata - consilier juridic Achizitii Publice
Ana-Laura Cociuba - consilier Achizitii Publice
Avrigeanu Ionel? Consilier judetean
Bezi Ovidiu ? Consilier judetean
Birta Florin-Alin ? Consilier judetean
Bogdan Florin-Emil ? Consilier judetean
Bogdan Traian ? Consilier judetean
Bulzan Traian ? Consilier judetean
Buti?ca Valentina ? Consilier judetean
Copil Ovidiu ? Consilier judetean
Der?idan Dan Ioan ? Consilier judetean
Dume Dorel Marcel ? Consilier judetean
Foncea Gheorghe Dacian ? Consilier judetean
Forro; Laszlo; ? Consilier judetean
Gherdan Nicolae ? Consilier judetean
Grim Andras ? Consilier jude?eanPetru? Vasile ? consilier jude?ean
Popa Alina ? Consilier judetean
Panti? Carmen- consilier Jude?ean
Maghiar Calin? Consilier judetean
Oros Florian-Victor ? Consilier judetean
Pavel Emilian ? Consilier judetean
Pop Viorel-Mircea ? Consilier judetean
Costa Traian ? Consilier judetean
Sala Ioan ? Consilier judetean
Sarkozi Alexandru ? Consilier judetean
Scridon Smaranda-Rozaura-Maria ? Consilier judetean
Strani? Mircea ? Consilier judetean
Lakatos Ioan? consilier jude?ean
Szabo; Stefan-Gheza ? Consilier judeteanToderici Mihai ? consilier jude?ean
Turucz Maria ? Consilier judetean
?irle Radu ? Consilier judetean
Volo?eniuc Dumitru ? Consilier judetean
Ofertantul care se afla sub incidenta art.69^1din OUG nr.34/2006, va fi exclus de la procedura. (formularul 5) Certificat de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Se va prezenta certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa reiasa ca agentul economic are prevazut in obiectul de activitate tipul de lucrari ce fac obiectul prezentei proceduri, in original, in copie legalizata sau in copie semnata si parafata cu mentiunea ?conform cu originalul?. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/valabile la data limita de depunere a ofertelor. Pentru evitarea aparitiei conflictului de interese, avand in vedere prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006, daca Certificatul constatator nu a fost depus in original/copie legalizata, in etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va putea solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata. legalizata.
Oferta depusa de un ofertant care nu indeplineste cerinta de calificare mai sus mentionata, va putea fi, conform prevederilor art. 36, alin. (1), lit. b) din HG 925/2006, respinsa ca fiind inacceptabila.
Persoane juridice /fizice straine
Se va solicita prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
- prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declara?ie, valabile pentru anul calendaristic in curs.
Oferta depusa de un ofertant care nu indeplineste cerinta de calificare mai sus mentionata, va putea fi, conform prevederilor art. 36, alin. (1), lit. b) din HG 925/2006, respinsa ca fiind inacceptabila.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilanturi contabile sau extrase de bilant pentru ultimii 3 ani financiari incheiati vizate si inregistrate de organele competente, precum si orice alte documente edificatoareprin care operatorul economic isi poate dovedi capacitatea economico-financiara.In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului.Oferta depusa de un ofertant care nu indeplineste cerinta de calificare mai sus mentionata, va putea fi, conform prevederilor art. 36, alin. (1), lit. b) din HG 925/2006, respinsa ca fiind inacceptabila.
Declaratie pe proprie raspundere in conformitate cu prevederile art.11, alin. (4) din HG 925/2006. In cazul prezentarii acestei declaratii, semnata de reprezentantul legal, prin care confirmati ca indepliniti cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire, veti avea obligatia prezentarii unei anexe in care sa ne mentionati succint, dar precis, modul concret de indeplinire a acestei cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea. Oferta depusa de un ofertant care nu a prezentat conform prevederilor art. 11, alin (4) si (5), documentele relevante privind indeplinirea acestei cerinte de calificare, va putea fi, conform prevederilor art. 36, alin. (1), lit. b) din HG 925/2006, respinsa ca fiind inacceptabila.
Media cifrei de afaceri globalein ultimii 3 ani. Pentru a fi calificat, ofertantul trebuie sa aiba o cifra medie de afaceri de cel putin 126.000.000 lei. Se vor lua in calcul ultimii 3 ani financiari incheiati, in functie de informatiile si documentele disponibile ale operatorului economic. Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei.
In cazul in care ofertantul face dovada ca se incadreaza in categoria I.M.M., in conformitate cu prevederile Legii nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, beneficiaza de reducerea cu 50% pentru criteriul legat de cifra de afaceri.
Informatii privind asociereaIn cazul depunerii unei oferte comune de catre un grup de operatori situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz se va prezenta un acord de asociere in care se va stabili liderul de asociatie, procentul detinut in cadrul asocierii de fiecare asociat, precum si serviciile prestate de fiecare asociat in parte. Acordul de asociereva fi legalizat in cazul in care ofertantul va fi desemnat castigator.
Informatii privindangajamentul ferm
In cazul in care of isi dem situ econ si finan invocand si sustinerea acordata, in conf cu prevederile art. 186 din OUG nr.34/2006, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective (persoana care acorda sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia ce determina exclud de la procedura conform art.180, art. 181, lit.a), c1) si d)precum si art 69¹ din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, prezentandu-se in acest sens Formularele nr. 1, 3 si 5, insotite de documentele justificative aferente sustinerii acordate).Forma in care se va prezenta angajamentul ferm de sustinere, va fi in conformitate cu cerintele prevazute de art. 111din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Bilanturile se vor prezenta in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Se va prezenta formularul nr. B doar in cazul in careoperatorul economic intentioneaza saseprevaleze de prevederile art. 11, alin. (4) din HG 925/2006. In cazul in care depuneti toate documentele solicitate pentru indeplinirea cerintelor de calificare, prezentareaformularului nr. B nu se impune, se va prezenta astfel formularul B cu mentiunea ? ?nu este cazul?.Se va prezenta in original Formular 6Formular 16 in original.Formular 17 daca este cazul.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta o Lista principalelorlucrari executate in ultimii 5 ani.
Experienta similara va fi demonstrata prin executia in ultimii 5 ani a cel mult 2 contractein domeniul ITR (infrastructura transport rutier) de constructie noua / modernizare / reabilitare / largire de drumuri nationale / autostrazi / drumuri judetene / drumuri comunale / strazi in localitati urbane in care participarea ofertantului la acestea sa fiavand ca obiect executia de lucrari similare, in valoare de cel putin 56.000.000 lei ? lucrari de drumuri si diverse lucrari de construc?ii de drumuri, si 7.000.000 lei pentru lucrari de arta. Valoarea se va ob?ine din maxim 2 contracte de lucrari similare, in acest sens urmand a fi prezentate certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari.Pentru a nu restrictiona participarea ofertantilor la procedura, se va admite ca experienta similara sa fie dovedita si prin prezentarea unui contract care are ca si componente toate tipurile de lucrari similare cu obiectul contractului;Respectivele certificari vor indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizarea daca acestea au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. Pentru conversia in RON, daca documentele sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei.
Lucrari in domeniul ITR ce vor fi luate in considerare exclud lucrari de tipul: a?ternere covor asfaltic, reciclare, lucrari de intre?inere periodica, consolidare versan?i ?i altele similare aferente lucrarilorde constructie noua / modernizare / reabilitare / largire de drumuri nationale / autostrazi / drumuri judetene / drumuri comunale / strazi in localitati urbane.
Lucrari in domeniul ITR ce vor fi luate in considerare includ ?i lucrari de tipul: reabilitare primara, repara?ie capitala, consolidare drum, ranforsare sistem rutier aferente lucrarilor de constructie noua / modernizare / reabilitare / largire de drumuri nationale / autostrazi / drumuri judetene / drumuri comunale / strazi in localitati urbane.
Se va prezenta oDeclaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere precum si o Declaratie pe propria raspundere referitoare la personalul de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant.Ofertantul va furniza informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea urmatorului personal (de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut)considerat ca fiind minim necesar in executia contractului :
1. Coordonator proiect2. Responsabil tehnic cu executia atestat in domeniul II (Constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie, poduri, tunele) cel putin o persoana;
3.Responsabil cu controlul calitatii ?, cel putin 1 persoana
4. Sef santier - cel putin o persoana
5. Inginer in specialitatea drumuri si poduri, min 5 ani vechime in domeniul studiilor si min 3 ani vechime in domeniul ob contractului;cel putin 2 persoane,
Coordonator proiect cu experienta profesionala de minim 3 ani in contracte/proiecte de lucrari** de constructie noua si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau largire de drumuri nationale/autostrazi/drumuri judetene/drumuri comunale/strazi in localitati urbane; Experienta profesionala in pozitia de Coordonator proiect/ Director proiect/Manager proiect/Adjunct director proiect/Adjunct manager proiect intr-un contracut/proiect de lucrari.
** Lucrarile ce vor fi luate in considerare exclud lucrari de tipul: reciclare, lucrari de de intretinere periodica, consolidare versanti si altele asemenea aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor judetene si/sau autostrazilor.
Lucrarile ce vor fi luate in considerare includ si lucrari de tipul: reabilitare primara, reparatie capitala, consolidare drum, ranforsare sistem rutier aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor judetene si/sau autostrazilor.
Pentru Responsabil tehnic cu executia se vor prezenta, in mod cumulat, urmatoarele: copia conform cu originalul a actelor care dovedesc atestarea acestuia (atestat si legitimatia vizata la zi / valabile la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor), copia conform cu originalul a cartii de munca/contractului individual de munca/ extrasului ReviSal/contract de prestari servicii/acordul pentru participarea la derularea contractului ori alte documente relevante astfel incat sa rezulte experienta specialistului propus.
Pentru responsabil cu controlul calitatii:
Se solicita detinerea unei diplome de Inginer al unei Facultati/Universitati in domeniul constructiilor de drumuri si/sau poduri si/sau tunele.
Se solicita experienta profesionala in contracte/proiecte de lucrari/ supervizare de constructie noua si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau largire de drum national si/sau drum expres si/sau drumuri judetene si/sau autostrada intr-o pozitie de Responsabil control calitate/Responsabil tehnic cu calitatea/Responsabil cu asigurarea calitatii/Inginer calitate.? ing responsabil CQ, se vor prezentain mod cumulat, urmatoarele: copia conform cu originalul a diplomei de studii, sau a unor certificate privind perfectionarea profesionala/formarea profesionala. Decizia interna de numire, copiaconform cu originalul a cartii de munca/contractului individual de munca/extrasului ReviSal/contract de prestari servicii/acordul pentru participarea la derularea contractului ori alte documente relevante astfel incat sa rezulte experienta specialistului propus in contracte/proiecte de lucrari/supervizare de constructie noua si/sau reabilitare reabilitare/largire de drumuri nationale/autostrazi/drumuri. judetene/drumuri comunale/strazi in localitati urbane.
Pentru responsabil sef santierSe solicitaexperienta profesionala de minim 3 ani in contracte/proiecte de lucrari/ supervizare de constructie noua si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau largire de drum national si/sau drum expres si/sau drumuri judetene si/sau autostrada; experienta profesionala in pozitia de Sef de santier/adjunct sef de santier intr-un contract/proiect de lucrari.
- se vor prezentain mod cumulat, urmatoarele: copia conform cu originalul a diplomei de studii sau a unor certificate privind perfectionarea profesionala/formarea profesionala, copiaconform cu originalul a cartii de munca/contractului individual de munca/ extrasului ReviSal/contract de prestari servicii/acordul pentru participarea la derularea contractului ori alte documente relevante astfel incat sa rezulte experienta specialistului propus in contracte/proiecte de lucrari/supervizare de constructie noua si/sau reabilitare reabilitare/largire de drumuri nationale/autostrazi/drumuri.
Pentru inginer in specialitatea drumuri si poduri:
Se solicita personal muncitor de executie necesar pentru executia lucrarilor: ramane la latitudinea ofertantului de a prezenta personalul muncitor calificat de executie de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut pentru executia lucrarilor cu indeplinirea cerintelor privind numarul minim de personal raportat la volumul lucrarilor.
-se vor prezenta, in mod cumulat, urmatoarele: copia conform cu originalul a diplomei de studii sau a unor certificate privind perfectionarea profesionala/formarea profesionala, copia conform cu originalul a cartii de munca/contractului individual de munca/ extrasului ReviSal/contract de prestari servicii/decizii/acordul pentru participarea la derularea contractului, ori alte documente relevante astfel incat sa rezulte experienta specialistului propus.
Declaratie pe proprie raspundere privind disponibilitatea
Se va prezenta, pentru fiecare dintre specialistii mentionati in Formularul nr.8, ca si personalului responsabil ? ?cheie?, minim solicitat, in cazul in care acestia nu sunt angajati cu norma intreaga sau sunt angajati pe perioada determinata la operatorul economic o Declaratie pe proprie raspundere privind disponibilitatea sa pe perioada efectiva de implicare in derularea contractului.
Autoritatea contractanta solicita asigurarea (din dotare proprie sau inchiriere) de la operatorii economici, asociati, subcontractanti, a dotarilor necesare pentru indeplinirea contractului din care minim:
-1 statie betoane ?care prezinta certificate/declaratii de conformitate pentru produse din beton valabile la data depunerii ofertelor, folosite pentru indeplinirea contractului.
-1 statie de preparat mixturi asfaltice ?care prezinta certificate/declaratii de conformitate pentru produse mixtura asfalticavalabile la data deschiderii ofertelor, folosite pentru indeplinirea contractului. Se vor prezenta documente doveditoare pentru indeplinirea conditiilor (facturi, contracte, angajament punere la dispozitie, etc.);
Se califica ofertantii care detin sau dispun prin contract de laborator de incercari minim de gradul II autorizat pentru lucrarile care fac obiectul contractului.
- repartizatoare ? 3 buc
- compactor cu vibrator ? 5 buc
- excavatoare ? 3 buc
- masini de stropit ? 2 buc
- autogudronator 3500-3600 litri ? 3 buc
- picon ? 2 buc
- buldoexcavator ? 2 buc- masini transport ? 10buc
- incarcator frontal - 4buc
- buldozer - 2 buc- autogreder - 3 bucIn cazul inchirierii, se vor prezenta antecontractele de inchiriere, care sa ateste faptul ca utilajele, echipamentele si mijloacele de transport se vor inchiria pentru lucrarea care face obiectul achizitiei, iar durata contractului trebuie sa acopere durata de executie.Se vor accepta de
asemenea si declaratii de punere la dispozitie a utilajelor mentionate, precum si prezentarea unui angajament.
Informatii privindangajamentul ferm. In cz in care of isi demonstr situ tehnica si profesio invocand si sustinerea acordata, in conf cu prevederile art. 190 din OUG nr.34/2006, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective (persoana care acorda sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia ce determina excluderea de la procedura conform art.180, 181, lit.a), c1) si d)precum si art 69^1 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, prezentandu-se in acest sens Formularele nr. 1, 3 si 5, insotite de documentele justificative aferente sustinerii acordate). Forma in care se va prezenta angajamentul ferm de sustinere, va fi in conformitate cu cerintele prevazute de art. 111din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Informatii privind subcontractarea partea 1
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. In cazul in care unul sau mai multi subcontractanti urmeaza sa indeplineasca parti din contractul de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita la incheierea contractului, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati de acesta in oferta, care se contituie in anexa la contract.In cazul in care operatorul economic are intentia sa subcontracteze o parte din prezentul contract, atunci subcontractantii vor prezenta urmatoarele documente: declaratie privind subcontractantul ?Formular nr. 11;procentul din valoarea contractului care va fi indeplinit de catre subcontractanti; acord/contract de subcontractare; datele de recunoastere ale subcontractantului, decl.priv.neincadrarea prev. art. 69¹ din OUG nr. 34/2006 .
Informatii privind subcontractarea partea 2. Inlocuirea subcontractantilor dupa incheierea contractului de achizitie publica se va face numai cu acordul Autoritatii Contractante si cu conditia de a nu modifica propunerea tehnica si financiara prezentate initial.
Contractantul trebuie sa notifice autoritatii contractante identitatea noilor subcontractanti, care la rindul lor trebuie sa indeplineasca cerintele privind resursele materiale si umane solicitate in documentatia de atribuire, pentru partea lor de implicare in contract.
In conformitate cu prevederile art.11 alin.(7) din HG nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru eventualii subcontractanti declarati se iau in considerare resursele materiale si umane pentru partea lor d e implicare in contract, daca sunt prezentate.
In cazul in care operatorii economici participanti nu subcontracteaza o parte sau parti din contract, vor prezenta declaratia, cu mentiunea ? ?nu este cazul?.
Standarde de asigurare a calitatii
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001 (sau echivalent) un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. Certificat sau orice alt document din care sa reiasa ca auditul de certificare a fost finalizat urmand ca operatorul economic sa primeasca in curand certificarea propriu-zisa.
Standarde de asigurare a protectiei mediului
Se va prezenta certificat: ISO 14001:2005 ( sau echivalent), privind sistemul de protectie a mediului, valabil la data limita de depunere a ofertei. Existenta certificatului ISO 14001demonstreaza capacitatea unei organizatii de a dezvolta un sistem de management al mediului, care confera incredere autoritatii contractante, respectiv tertilor, ca organizatia tine sub control impactul asupra mediului pe care il are ca urmare a derularii activitatilor necesar a fi intreprinse pentru ducerea la bun sfarsit a acestui proiect.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se pa prezenta in original Formular 7Se va prezenta completat Formularul nr. 8 si Anexa nr. 1 la Formularul nr. 8 in original.Se va prezenta in original anexa 2 la Formularul nr. 8, precum si documentele solicitate, in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Se va prezenta in original anexa 2 la Formularul nr. 8, precum si documentele solicitate, in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Se va prezenta in original anexa 2 la Formularul nr. 8, precum si documentele solicitate, in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Se va prezenta in original anexa 2 la Formularul nr. 8, precum si documentele solicitate, in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Se va prezenta in original anexa 2 la Formularul nr. 8, precum si documentele solicitate, in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Se va prezenta in original ? Formular nr. 9.Se va prezenta completat Formularul nr. 10, in original.Formular 18 daca este cazul.- declaratie privind subcontractantul ?Formular nr. 11, Declaratie privind neincadrarea prevederilor art. 69¹ din OUG nr. 34/2006 din partea subcontractantului in original.- declaratie privind subcontractantul ?Formular nr. 11, Declaratie privind neincadrarea prevederilor art. 69¹ din OUG nr. 34/2006 din partea subcontractantului in original.Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
9053
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.09.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.10.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.10.2013 12:00
Locul: La sediul Autoritatii Contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii autorizati ai Operatrorilor Economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013 ( POR) Axa de interventie 2, Domeniul de interventie 2.1, cod SMIS 3437 Fondul European de Dezvoltare Regionala ? unul din fondurile structurale ale Uniuniii Europene, din bugetul de stat si o contributie din bugetul local.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
Daca pe primul loc se claseaza doua oferte cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii acestor oferte. Valoarea sumei aferente procentului de diverse si neprevazute este de 3.157.459, 56 lei fara TVA. Propunerea financiara totala prezentata de fiecare operator economictrebuie sa contina, ca element distinct constitutiv, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute (5, 008%) la propunerea financiara (fara diverse si neprevazute) depusa.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice
Adresa postala: Parcul Traian, nr. 5, ,Localitatea: Oradea, Cod postal: 415033, Romania, Tel. +40 259441317, Email: [email protected], Fax: +40 259441317
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.08.2013 12:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer