Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare DJ 706:DJ 706A-Vorta-Visca-Tebea-DN76, km 12+100-16+000, km 16+800-17+800


Anunt de participare numarul 50672/23.04.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA
Adresa postala: Deva, str. 1Decembrie 1918, nr.28, jud.Hunedoara, Localitatea: Deva, Cod postal: 330005, Romania, Punct(e) de contact: VIOREL ROTAR, Tel.0254/213383, Email: [email protected], Fax: 0254/230030, Adresa internet (URL): www.cjhunedoara.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Modernizare DJ 706: DJ 706A-Vorta-Visca-Tebea-DN76, km 12+100-16+000, km 16+800-17+800
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Judetul Hunedoara, DJ706
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
-Intocmire proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de executie, PAC
-Executie terasamente, suprastructura, podete prefabricate, podete tubulare, ziduri de sprijin, gabioane, reabilitare podete existente
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.1)
74232250-1-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 5, 485, 247.97RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 01.07.2008 pana la 31.12.2010
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Nu se solicita garantie de participare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare din bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere/subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind calitatea de participant la procedura
2.Declaratie eligibilitate
3.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2006
4.Certificate constatatoare de plata taxe si impozite
5.Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului
6.Certificat de inregistrare fiscala eliberat de Oficiul Registrului Comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Fisa de informatii generale
2.Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani
3.Bilant contabil la data de 31.12.2007
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani: 5500000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani
2.Experienta similara
3.Lista cuprinzand dotarea tehnica
4.Dotarea cu personal de specialitate
5.Certificare ISO 9001 sau echivalent, certificare ISO 14001 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Executarea a 3 lucrari similare in valoare de 2500000
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.05.2008 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 50 RON
Conditii si modalitate de plata: Plata in numerar la casieria autoritatii contractante
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.05.2008 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.05.2008 13:00
Locul: Consiliul Judetean Hunedoara
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: strada Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Alba Iulia
Adresa postala: Piata I.C.Bratianu, nr.1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Tel.0258810293, Fax: 0258810286
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator de un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic contencios
Adresa postala: strada 1 Decembrie 1918, nr.28, Localitatea: Deva, Cod postal: 330005, Romania, Tel.0254211350, Email: [email protected], Fax: 0254226220
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.04.2008 09:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer