Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Modernizare DJ 714 Glod Sanatoriul Moroeni ? Pestera, sector Dichiu ?Bolboci- Pestera, Km 21+000 ?Km 24+366 ?Km 29+900 ?Km 34+485?


Anunt de participare numarul 148660/23.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Dambovita
Adresa postala: Piata Tricolorului, Nr 1, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130060, Romania, Punct(e) de contact: Directia achizitii publice - servicii, lucrari, produse, Tel. +40 245207612, In atentia: director executiv ing. Radu Sorin, Email: [email protected], Fax: +40 245207668, Adresa internet (URL): www.cjd.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Modernizare DJ 714 Glod Sanatoriul Moroeni ? Pestera, sector Dichiu ?Bolboci- Pestera, Km 21+000 ?Km 24+366 ?Km 29+900 ?Km 34+485?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DJ 714 Glod-Sanatoriul Moroeni ? Pestera, sector Dichiu ?Bolboci Pestera
Codul NUTS: RO313 - Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Modernizare DJ 714 Glod Sanatoriul Moroeni ? Pestera, sector Dichiu ?Bolboci- Pestera, Km 21+000 ?Km 24+366 ?Km 29+900 ?Km 34+485?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
valoarea estimata Constructii montaj: 9.521.897 leiOrganizare de santier (Lucrari de constructii si instalatii): 190.438 lei
valoarea estimata fara cheltuieli diverse si neprevazute: 9.712.335 lei
Ponderea cheltuielilor diverse si neprevazute din studiul de fezabilitate reprezinta 9, 99895 % din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute (9.521.897 lei fara TVA).Valoarea in functie de care se vor elabora si evalua ofertele: 10.664.425 lei fara TVA
Valoarea estimata fara TVA: 10, 664, 425RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum: 50.000 lei. Perioada de valabilitate: minim 120 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Pentru depunerea garantiei de participare intr-o alta moneda decat Ron se va utiliza cursul de schimb valutar comunicat de BNR din data publicarii anun?ului de participare.Modalitate de constituire: Se va constitui prin virament bancar in contul autoritatii contractante RO15TREZ2715006XXX000252-Trezoreria Targoviste, confirmat prin OP in original si extras de cont in copie certificata de ofertant ?conform cu originalul", sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in original. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau b) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. In cazul asocierilor, garantia de participare poate fi constituita de catre unul sau mai multi asociati. Garantia de participare nu poate sa fie constituita de catre subcontractanti.In cazul in care garantia de participare se va constitui redusa cu 50%, se va prezenta Formularul 25- Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM, dupa caz cu anexe, conform Legii nr. 346/2004, in original. Pentru asocieri, este necesar ca toti asociatii sa faca dovada ca reprezinta un IMM si sa ataseze Formularul 25, in original.Dovada constituirii garantiei de participare se va transmite atat prin SEAP, in copie semnata cu semnatura electronica, cat si la sediul autoritatii contractante, in original, cel mai tarziu la data si ora depunerii ofertelor. In cazul depunerii unei contestatii, autoritatea contractanta va retine suma de 8.531, 23 lei, conform prevederilor art. 278^1 din OUG 34/2006. a) Garantia de buna executie se va constitui in procent de 10 % din valoarea contractului, exclusiv T.V.A.b) Modul de constituire: - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari;
- prin retineri succesive din situatiile de lucrari prezentate la plata cu respectarea prevederilor H.G. 1045/2011 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul propriu al Consiliului Judetean Dambovita
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Se va prezenta: Formularul nr. 1 - Declaratie privind eligibilitatea
Cerinta nr. 2
Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Se vor prezenta: 1) Formularul nr. 2 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
2) Persoanele juridice romane vor atasa certificate/documente, eliberate de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca respectivul operator economic si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat si taxele locale, scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania.-Documentele se vor atasa in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
3) Persoanele juridice straine vor atasa certificate/documente eliberate de autoritatile legale competente din tara in care este stabilit, care sa ateste faptul ca respectivul operator economic si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat si taxele locale, scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare din tara in care este stabilit.Documentele se vor atasa in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Cerinta nr. 3
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de legislatie pentru a participa la procedura.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Se va prezenta: Formularul nr. 3 - Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Cerinta nr. 4
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa respecte regulile de concurenta.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Se va prezenta: Formularul nr. 4 - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
Cerinta nr. 5
Operatorii economici nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 69^1din O.U.G. nr. 34/2006.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Se va prezenta: Formularul nr. 5 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Observatie -persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante care vor fi luate in calcul pentru completarea declaratiei: conf. univ. dr. Tutuianu Adrian- presedinte, Marinescu Ioan- vicepresedinte, Grozavu Ion Gabriel- vicepresedinte, Ivanoff Ivan Vasile- secretar judet, Igescu Carmen- director executiv Directia Economica, Buget, Dinu Vasile- director executiv Directia Tehnica, Stoica Dorina- director executiv Directia Juridica Administratie Publica, Radu Sorin Adrian- director executiv Directia Achizitii Publice, Servicii, Lucrari, Produse si consilierii: Stanescu Mihai, Antonescu Marin, Antoniu Florin Silviu, Banila Alexandru, Buta Teodor, Ni?oiu Ovidiu, Cristea Maria, Georgeta Dinca, Dumitru Adrian, Ferariu Ioan, Fulga Valeriu, Hermenean Ioan, Ion Neli, Ion Sorin, Ivan Gheorghe, Lupoiu Mihail Marius, Mocanu Adrian, Moise Vasile, Moldoveanu Mihaita Dragos, Neculaescu Sache, Olaru Luminita Elena, Olteanu Catalin Cosmin, Petre Marin, Popescu Claudiu Cezar, Popescu Jean, Stoica Liviu Cozmin, Stefan Cornel, Iacobu?a Marius Cristin, Trifan Mihai, Vasile Claudiu Ionut, Vasiliu Teodor Emilian, Vladescu Niculae. Cerinta nr. 1
Operatorii economici participanti sa aiba un domeniu de activitate corespunzator cu obiectul procedurii.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Persoane juridice/fizice romane
1) Certificat constatator, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, emis de Oficiul Registrului Comertului sau organismul la care operatorul economic este atestat profesional. Informatiile continute de Certificatul constatator, trebuie sa fie reale si conforme la data limita de depunere a ofertelor.Persoane juridice/fizice straine
1) Se vor atasa in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si traducerecertificata in limba romana, dupa documentele care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
2) Se vor atasa documentele relevante, in original sau copie legalizata si traducerecertificata in limba romana, emise de autoritatile competente din tara in care isi are sediul operatorul economic, din care sa rezulte:
a) denumirea operatorului economic si toate datele de identificare;
b) codul unic de inregistrare;
c) sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adresa);
d) structura actionariatului;
e) numele reprezentantilor legali ai operatorului economic;
f) domeniul de activitate principal;
g) domeniile de activitate secundare;
h) situatia societatii (ex: daca este in stare de functionare, dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, faliment sau suspendare temporara a activitatii).
Documentele care nu vor contine toate aceste date vor fi considerate incomplete.
Observatie: autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate certificatul constatator in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Cifra de afaceri sau media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) sa fie de min. 15.000.000 lei, pentru persoanele juridice romane sau echivalentul sumei in euro pentru persoanele juridice straine.Modalitate de indeplinire
1)Se va atasa Formularul nr. 6 - Informatii generale, completat in original.
a) ) Persoanele juridice romane vor atasa copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? dupabilanturile contabile pe ultimii 3 ani, inregistrate la administratia financiara sau alte documete edificatoareb) Persoanele juridice straine vor atasa copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotita de traducere autorizata in limba romana dupa documente relevante, emise de autoritatile competente, care sa certifice indeplinirea cerintei obligatorii privind cifra de afaceri.
Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/VALUTA comunicat de BNR.Nota: Documentele relevante care vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare, sunt lasate la latitudinea operatorului economic.
Documentele prezentate trebuie sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a candidatului/ofertantului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
a) Formularul nr. 6.b) Persoanele juridice romane vor atasa copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? dupabilanturile contabile pe ultimii 3 ani, inregistrate la administratia financiara sau alte documete edificatoare;c) Persoanele juridice straine vor atasa copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotita de traducere autorizata in limba romana dupa documente relevante, emise de autoritatile competente, care sacertifice indeplinirea cerintei obligatorii privind cifra de afaceri;d) In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile O.U.G.34/2006, de catre o alta persoana, atunci aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Se va atasa de catre tertul sustinatorFormularul7-Angajament tert sustinator financiar, Formularul1-Declaratie privind eligibilitatea, Formularul nr.5- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 si o Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181, lit a, c^1, d din OUG 34/2006.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
In cazul in care oferta este depusa de o asociatte, fiecare asociat va trebui sa indeplineasca condttiile prevazute la Situatia personala a operatorului economic si la Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, precum si orice alte conditii solicitate a fi indeplinite de aatre asociati din cadrul Documentatiei de atribuire. Din Acordul de asociere trebuie sa reiasa clar partea din contract pe care o vor indeplini asociatii si toate amanuntele necesare pentru evaluarea ofertelor. Acordurile care nu vor contine aceste date vor fi considerate incomplete.
Cerinta nr. 1
In cazul in care parti din contractul ce urmeaza a fi atribuit trebuie sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, operatorul economic are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Cerinta nr. 3
Ofertantul trebuie sa dispuna de resursele umane considerate de autoritatea contractanta ca fiind strict necesare indeplinirii in bune conditii a contractului (personal de specialitate si experticare vor avea roluri esentiale in indeplinirea contractului):
a) Sef santier cu studii superioare.
b)Responsabil tehnic cu executia cu autorizatia valabila la data limita de depunere aofertelor, in domeniul drumuri.
c) Responsabil tehnic cu calitatea atestat/autorizat - cu atestatul/autorizatia si legitimatie, sau decizie interna valabil/a la data limita de depunere a ofertelor, cu studii superioare in domeniu drumuri.
Cerinta nr. 2
Operatorul economic, impreuna cu ofertantul asociat si/sau subcontractantii/tert sustinatorul, dupa caz, trebuie sa dispuna sub orice forma (in proprietate, inchiriere, contract de colaborare/prestari servicii, etc.).Se va completa Formularul nr. 9 ? Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.
Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a executat si dus la bun sfarsit, in ultimii cinciani, maxim trei contracte de lucrari de constructie/reabilitare drumuri cu o valoare cumulata deminim 9.500.000 lei fara T.V.A.
Pentru demonstrarea experientei similare se va prezenta o lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari.Respectivele certificari vor indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si vor preciza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.
Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/VALUTA comunicat de BNR.Se va prezenta certificate/documente care sa confirme executia lucrarilor din partea beneficiarilor fiecarui contract prezentat ca experienta similara in scopul indeplinirii cerintei nr. 1.
Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa detina certificat ISO 14001 sau echivalent (certificarea sistemului de management al mediului) valabil la data limita de depunere aofertelor , in domeniul ce face obiectul contractului.
Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa detina certificat ISO 9001 sau echivalent (certificarea sistemului de management al calitatii) valabil la data limita de depunere a ofertelor, in domeniul ce face obiectul contractului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1) Formularul nr. 18 - Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati si specializarea acestor.a2) Acordul de asociere, in original sau copie legalizata, din care sa rezulte cine este liderul asociatiei (consortiului) si partea din contract pe care o va indeplini fiecare asociat (valoric si procent din valoarea contractului), inclusiv modul de utilizare a resurselor umane, precum si imputernicirea liderului asociatiei de a semna oferta in numele asociatiei. In cazul in care acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta copie dupa acorduri si traducere legalizata in limbaromana dupa acestea.3) Formularul nr. 19 ? Imputernicirea liderului asociatiei de a reprezenta asociatia la procedura de atribuireMentiune: Daca operatorul economic castigator va fi o asociatie/consortiu, autoritatea contractanta solicita legalizarea asocierii conform prevederilor legale.1) Se va atasa Formularul nr. 17 - Declaratie privind partea/aartile din contract care sunt indeplinite de subcontractatti si specializarea acestora.Mentiune: Daca operatorul economic castigator va subcontracta parte sau parti din contract, autoritatea contractanta solicita prezentarea contractelor incheiate intre acesta si subcontractantii nominalizati in oferta, pana la data incheierii contractului de achizitie publicaSe vor atasa: 1 ) Formularul nr. 11 - Informatii generale privind angajatii2)Formularul nr. 12 - Personal ce va fi angajat in contract3) Formularul nr. 13 -Angajamentul ofertantului privind resursele umane4) Formularul nr. 14 -Curriculum Vitae pentru specialistii angajati in contract conform Formularului 12, din care trebuie sa reiasa pozitia propusa si indeplinirea cerintelor precizate.5) Copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul?dupa diplomele, autorizatiile sau certificatele detinute de specialistii angajati in contract conform Formularului 12 pentru indeplinirea cerintelor minime.6) Formularul nr. 15 - Angajament in nume personal se va completa pentru fiecare dintre specialistii propusi de ofertant pentru participarea la indeplinirea contractului conform Formularului 11, in cazul in care nu sunt angajati ai ofertantului.Se va atasa de catre tertul sustinator Formularul nr. 16 - Angajament privind sustinerea profesionala, Formularul 1 - Declaratie privind eligibilitatea, Formularul nr. 5 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1din O.U.G. nr. 34/2006 si o Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181, lit a, c^1, d din OUG 34/2006.1)Se va face dovada detinerii utilajelor/echipamentelor solicitate: a) Pentru echipamentele proprii se va atasa copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa Lista de inventar a obiectelor din dotare, in care vor fi marcate echipamentele minime solicitate.b) Pentru echipamentele care nu sunt in proprietatea ofertantului se vor atasa precontractele de inchiriere /contractele de inchiriere/acorduri de inchiriere/angajament de punere la dispozitie in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza situatia tehnica invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele invocate.Se va atasa de catre tertul sustinator Formularul nr. 10 - Angajament privind sustinerea tehnica, Formularul 1 - Declaratie privind eligibilitatea, Formularul nr. 5 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 si o Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181, lit a, c^1, d din OUG 34/2006.1) Se va atasa Formularul nr. 8 - Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani.2) Se va atasa Formularul 8a ? Experienta similaraSe va atasa, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, cel putin un certificat/document din partea beneficiarilor fiecarui contract prezentat ca experienta similara in scopul indeplinirii cerintei nr. 1.Certificatul/documentul trebuie sa precizeze urmatoarele aspecte: - modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului;
- daca au fost inregistrate neconformitati care au condus la refaceri partiale / totale de lucrari;Se va atasa copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul ? dupa certificat sau, dupa caz, documentul doveditor.Se va atasa copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul ?dupa certificat sau, dupa caz, documentul doveditor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.01.2014 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.01.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.01.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor cu preturi egaleIn cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. Evaluarea ofertelor va avea loc la sediul autoritatii contractante, accesand SEAP - www.e-licitatie.ro;OBSERVATIE: Prevederile art. 33 alin. 4 din H.G. 925/2006 nu sunt aplicabile?(4) Sedinta de deschidere se finalizeaza printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare si de reprezentanti ai operatorilor economici, prezenti la sedinta, in care se consemneaza modul de desfasurare a sedintei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecarei oferte, consemnandu-se totodata lista documentelor depuse de fiecare operator economic in parte. Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite un exemplar al procesului verbal tuturor operatorilor economici participanti la procedura de atribuire, in cel mult o zi lucratoare de la deschidere, indiferent daca acestia au fost sau nu prezenti la sedinta respectiva."intrucat este o procedura de atribuire prin mijloace electronice, trasabilitatea actiunilor fiind asigurata, implicit, de SEAP.Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute din SEAP.Vizitarea amplasamentuluiAutoritatea contractanta recomanda ofertantilor sa viziteze si sa examineze amplasamentul lucrarilor si sa obtina toate informatiile necesare in vederea elaborarii ofertei. Ofertantii isi asuma riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu ranirea fizica a unei persoane si/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietatii. Ofertantii vor suporta orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitarii amplasamentului lucrarii. Ofertantii vor suporta toate costurile legate de vizitarea amplasamentului. Vizitarea amplasamentului nu este obligatorie.Vizitarea amplasamentului se face in ziua urmatoare primirii unei cereri scrise in acest sens de la operatorii economici, dar numai in timpul programului de lucru al institutiei: luni-vineri (8.00-16.00) .Daca vor fi necesare clarificari, in timpul evaluarii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare prin intermediul SEAP iar operatorii economici vor depune raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate in SEAP, in format electronic, semnate cu semnatura electronica.Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta numai in format electronic si numai pana la data limita de depunere a ofertelor prevazuta in invitatia de participare.Pentru a putea solicita clarificari cu privire la Documentatia de atribuire si a putea depune oferta operatorii economici trebuie sa se inregistreze: - ca operator economic in SEAP (www.e-licitatie.ro) conform prevederilor Hotararii Guvernului nr.1660/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
- ca participant la procedura de atribuire.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform art. 256^2 din OUG34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia achizitii publice ? servicii, lucrari, produse
Adresa postala: Piata Tricolorului, nr. 1, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130060, Romania, Tel. +40 245207612, Email: [email protected], Fax: +40 245207668, Adresa internet (URL): www.cjd.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.12.2013 15:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer