Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 146 C BRANISCA-ROVINA, COMUNA BRANISCA, JUD. HUNEDOARA


Anunt de participare numarul 148510/12.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA BRANISCA
Adresa postala: com. Branisca, str. Principala, nr. 67, Localitatea: Branisca, Cod postal: 337105, Romania, Punct(e) de contact: TEODOR LAZAR, Tel. +40 254/282060, Email: [email protected], Fax: +40 254/282068, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 146 C BRANISCA-ROVINA, COMUNA BRANISCA, JUD. HUNEDOARA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: COMUNA BRANISCA
DC 146C Branisca - Rovina
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Modernizarea DC 146 C Branisca - Rovina, comuna Branisca, judetul Hunedoara, km 0+000 - km 2+450
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Modernizare DC 146 C km 0+000 - km 2+450
Valoarea estimata fara TVA: 1, 425, 635.75RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Participantii la procedura de achizite publica, vor face dovada cosntituirii garantiei de participare, in cuantum de 27.500 ron, la cursul BNR ron/valuta din data de 20.11.2013. In cazul respingerii contestatiei de catre CNSC se va retine o parte din garantia de participare conform prevederilor art.278 indce 1 din O.U.G. nr.34/2006.Garantia de participareeste valabila pe perioada de valabilitate a ofertei. Cuant.gar.de buna exec.este 5% din val.totala a contr.Gar.de buna exec. se const.printr-un instrum.de gar.emis in cond. legii de o soc.bancara sau de o soc.de asig. sau prin ret. succ. din sumele dat.pt.fact.part., in cond. prev. la art. 90 alin.1 si 3 din H.G. nr. 925/2006 si cf prev HG nr. 1045/2011(contul se deschide doar la Trez.stat), suma initiala pe care o va dep.Contrac in contul desc.la disp. Aut contr.va fi de 0, 5% din pretul contr.Of. decl. castigator are oblig.de a const. gar de buna exec. a contr. in cond. de mai sus cel mai tarziu in ter. de 15 zile de la data semnarii contr. sub sanct. rezilierii acestuia.Aut.contr. va elib./rest.gar.de buna exec. Cf prev.art. 91- 92 din HG nr.925/2006.In cazul IMM-urilor, prev. Legii 346/2004 art 16, alin 2, numai in cond in care fac dovada ca se incad. in ac.categ, conf prev din art 3, alin 1-2, din legea ment., prezentand doc prev.la art 7. In cazul in care of. este o asoc.incadr.in categ IMM se va analiza cu priv. la asoc. in mod individual. Termenul de valabilitate ca instrument de garantare trebuie sa fie cel putin egal cu termenul de garantie de buna executie consemnat in formularul de oferta.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finantare a contractului de achizitie este bugetul local al Comunei Branisca, judetul Hunedora.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006. Certificate privindplata taxelor si impozitelor catre bugetul de stat si local din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazuttermenul limita de depunere a ofertelor. Cazier Judiciar sau certificat echivalent pentru administratorul legal al ofertantului.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta in conformitate cu prevederile Ordinului ANRMAP nr.314/12.10.2010
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006
Persoane cu functii de raspundere:
LAZAR TEODORPRIMARPOPESCU BERARIU MARIAN DORIN Viceprimar
LUCA ADELINA NICOLETAInspector RA
STARK GABRIELAContabilVINGA MONICASef SCADPP
CHERECHES MIHAELA-IOANA Inspector Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globala pe ultimii trei ani trebuie safie cel putin egala cu2.500.000 lei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani, din care rezulta cifra de afaceri pe ultimii trei ani (vizate si inregistrate de organele competente) sau, dupa caz, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societati specializate, ori scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte documente edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul probeaza capacitatea sa economico-financiara. In cazul IMM-urilor, prevederile Legii 346/2004 art 16, alin 2, numai in cond in care fac dovada ca se incadreaza in aceasta categ, conf prev din art 3, alin 1-2, din legea mentionata, prezentand doc prevazute la art 7. Pentru ofertele exprimate in alta moneda, se va avea in vederec cursul mediu anul al BNR ron/valuta, pe fiecare an in parte.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat din ultimii 3 ani ?
Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.
Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani. Pentru calculul echivalentei, se va avea in vedere cursul mediu anual BNR leu/valuta aferent fiecarui an.
Dovada finalizarii in ultimii 5 ani a minim un contract de lucrari similare ca natura cu obiectul supus licitatiei, a caror valoare insumata sa mie egala sau mai mare cu 1.400.000 lei.Lista a fi insotita de certificari de buna executie de la beneficiari
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul 12 IFormular 12 HPrezentarea lucrarilor importante realizate in perioada mentionata.Formular 12 F.Prezentarea a unuia sau mai multor contracte similare cu natura si obiectul supus licitatiei , a caror valoare insumata sa fie egala sau mai mare cu 1.400.000 lei.Lista va fi insotita de certificari de buna executie din partea beneficiarilor.Pentru calculul echivalentei, se va avea in vedere cursul mediu anual BNR leu/valuta, aferent fiecarui an.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.12.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.01.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.01.2014 12:00
Locul: Primaria comunei Branisca, comuna Branisca, sat Branisca, str. Principala, nr.67
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii operatorilor economici care au depus oferta, persoanele imputernicite de catre acestia, pe baza de imputernicire semnata si stampilata de reprezentantul legal al acestora.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se va constata ca ofertele situate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta, va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.256 indice 2 din O.U.G. nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Comunei Branisca
Adresa postala: Localitatea Branisca, judetul Hunedoara, Localitatea: Branisca, Cod postal: 337105, Romania, Tel. +40 254282060, Fax: +40 254282068
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.12.2013 14:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer