Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - "Modernizare Drum comunal DC 36 , de interes local in Comuna Feldioara" - judetul Brasov


Anunt de participare numarul 83961/06.08.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA FELDIOARA (PRIMARIA COMUNEI FELDIOARA)
Adresa postala: LOC.FELDIOARA STR.OCTAVIAN GOGA NR.55, Localitatea: Feldioara, Cod postal: 507065, Romania, Punct(e) de contact: Taus Sorin, Tel.0268/265403, Email: [email protected], Fax: 0268/265403
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
COMUNA FELDIOARA (PRIMARIA COMUNEI FELDIOARA)
Adresa postala: LOC.FELDIOARA STR.OCTAVIAN GOGA NR.55, Localitatea: Feldioara, Cod postal: 507065, Romania, Punct(e) de contact: Taus Sorin, Tel.0268 265 403, Email: [email protected], Fax: 0268 265 403
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
"Modernizare Drum comunal DC 36 , de interes local in Comuna Feldioara" - judetul Brasov
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Teritoriul administrativ al comunei Feldioara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
"Modernizare Drum comunal DC 36 , de interes local in Comuna Feldioara" - judetul Brasov- Proiectarea si executia lucrarilor de "Modernizare Drum comunal DC 36 , de interes local in Comuna Feldioara" - judetul Brasov- Asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
-proiect "Modernizare Drum comunal DC 36 , de interes local in Comuna Feldioara" - judetul BrasovL= 4616.21 m si l = 6.00 m (PT + DDE)- lucrari de executie "Modernizare Drum comunal DC 36 , de interes local in Comuna Feldioara" - judetul BrasovL= 4616.21 m si l = 6.00 m- asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor.
Valoarea estimata fara TVA: 5, 500, 000RON
II.2.2) Optiuni
Da
Aut. contr. isi rezerva dreptul de executa lucrarile de in conditiile OG 34/2006 art.122 lit.j.
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIE DE PARTICIPARE 20.000, 00 RON garantie de buna executie 5% din valoarea fara TVA a contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGET LOCAL
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
subcontractanti
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formular A sau cazier judiciar/ certificat echivalent , Declaratie de eligibilitate , declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 , certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a inpozitelor si taxelor catre bugetul de stat , certificat fiscal privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale , certificat constatator emis de oficiul registrului comertului , autorizatie de functionare , documente care sa dovedeasca o forma de inregistrare atestare ori apartenenta dpdv. profesional.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
bilant contabil pe 2008
declararea cifrei medii de afaceri pe ultimii 3 ani Formularul B2
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
cerinta minima a cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani de cel putin 11.000.000.00 ron
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
domenii de specializare , trebuie sa aiba specializare in executia de lucrari cu acelasi cod CPV , cu lucrarile prevazute in caietul de sarcini formularul G
lucrarile principale pe ultimii 5 ani de activitate formularul C3 si C2Prezentarea a cel putin 3 recomandari pentru 3 lucrari similare sau de complexitatea celor licitate realizate in ultimii 5 anipt personalul angajat CV-uri , diplome de studiiexistenta a cel putin un manager de proiect , un reprezentant tehnic de excutie , un reprezentant CQ si un sef de santier pt care se solicita CV-ul , autorizatia, certificatul , si contractul in cazul in care persoana nu este angajatul firmei se va completa Formularul F- se solicita doatrile specifice utilajele . echipamentele , si alte mijloace fixe pe care candiadatul de angajeaza sa le utilizeze pt. indeplinirea contractului se va completa Formularul E
- lista cu doatarea tehnica minimala pt. indeplinirea contractului pe lucrare astfel: nr. utilaje , caracteristici tehnice, agremente tehnice , specificatii(in proprietate sau cu contract de inchiriere) se va completa Formularul E1- se solicita Formularul D pt. subcontractanti si si specializarea acestora-Subcontractantii vor prezenta Formularul B2 de informatii generale .
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
in ultimii 5 ani sa fi realizat lucrari de acelasi tip cu lucrarea supusa procedeului de licitatie in valoare insumata minima de 4.600.000, 00 ron
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
55%
Descriere:
2.
termen de realizare proiect
17%
Descriere:
3.
durata de executie a lucrarilor
15%
Descriere:
4.
garantia acordata lucrarilor
5%
Descriere:
5.
programul calitatii aplicat la lucrare
8%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.08.2009 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.08.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
30zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.08.2009 11:00
Locul: Primaria comunei Feldioara str. Octavian Goga nr 55 Loc Feldioara jud. Brasov
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
REPREZENTANTI AI FIRMELOR CARE AU DEPUS OFERTE SI CARE AU IMPUTERNICIREA NECESARA DE REPREZENTARE SEMNATA SI STAMPILATA DE OPERATORUL ECONOMIC RESPECTIV
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
contract multianual in functie de alocarea fondurilor; din motive tehnice documentatiea de atribuire se ridica de la sediul Primarie Com. Feldioara sau prin Transfer.ro , in urma unei cereri scrise a operatorilor economici interesati .
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STRAVROPOLEOS, NR 6 SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0040 021 3104641, Email: [email protected], Fax: 0040 021 3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL BRASOV
Adresa postala: B-DUL 15 NOIEMBRIE NR. 45, Localitatea: BRASOV, Cod postal: 500097, Romania, Tel.0040 268 419 615, Fax: 0040 268 475 146
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA COMUNEI FELDIOARA
Adresa postala: STR. OCTAVIAN GOGA NR 55, Localitatea: BRASOV, Cod postal: 507065, Romania, Tel.0040 0268 265 403, Email: [email protected], Fax: 0040 268 265 403
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.08.2009 14:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer