Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare Drumuri ADI Rosua, cu urmatoarele componente: Modernizare drum comunal 31 C Blajenii de Jos-Tarpiu si Modernizare strazi in localitatea Dumitra


Anunt de participare numarul 86901/18.09.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ROSUA
Adresa postala: Loc. Dumitra, nr. 140; Jud. Bistrita-Nasaud, Localitatea: Dumitra, Cod postal: 427075, Romania, Punct(e) de contact: Flavius-Calin-Utu Hurdea, Tel.0263380140;0263380018;0768702372, Email: [email protected], Fax: 0263380140;0263380018, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Modernizare Drumuri ADI Rosua, cu urmatoarele componente: Modernizaredrum comunal 31 C Blajenii de Jos-Tarpiu si Modernizare strazi in localitatea Dumitra
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Comuna Dumitra si Comuna Sintereag
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Conform Studiilor de Fezabilitate anexate
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
71311100-2-Servicii de asistenta in domeniul lucrarilor publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
servicii de proiectare faza PT, DE, documentatii pentru avize, acorduri si autorizatii si asistenta tehnica din partea proiectantului la obiectivul de investitii: "Modernizare Drumuri ADI Rosua, cu urmatoarele componente: Modernizaredrum comunal 31 C Blajenii de Jos-Tarpiu si Modernizare strazi in localitatea Dumitra"
Valoarea estimata fara TVA: 315, 030RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare la licitatie :4000lei; Garantia de buna executie: 5% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
In conformitate cu programul FEADR
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere sau Subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, neincadrarea in prevederile art. 181, certificat privind achitarea obligatiilor la bugetul local si cel de stat, certificat emis de ORC
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Se vor califica ofertantii individuali care au cifra de afaceri medie pe ultimii trei ani fiscali de cel putin 550.000 lei.2. Se vor califica ofertantii societati mixte/ consortii/ asocieri care au impreuna cifra de afaceri medie pe ultimii trei ani fiscali de cel putin 550.000 lei.3. Se vor califica ofertantii individuali care au profituri nete pozitive, conform bilanturilor din ultimii trei ani.
4. Se vor califica ofertantii societati mixte/ consortii/ asocieri in care fiecare dintre participanti au profituri nete pozitive conform bilanturilor din ultimii trei ani.
5. Se vor califica ofertantii individuali care au Lichiditatea generala raportata la bilantul din 31.12.2008 mai mare de 90%; Lg= (active circulante/datorii pe termen scurt)x100;
Se vor califica ofertantii societati mixte/ consortii/ asocieri in care fiecare dintre participanti au Lichiditatea generala raportata la bilantul din 31.12.2008 mai mare de 90%; Lg= (active circulante/datorii pe termen scurt)x100..
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va demonstra ca :
- a derulat cel putin 3contracte de servicii de proiectare similare, din care cel putin unul in valoare minima de 100000 leia caror obiectde activitate este modernizare de drum
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere: pret minim/pret(oferta) x punctajul maxim alocat
2.
Oferta tehnica
60%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.10.2009 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.10.2009 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.10.2009 11:00
Locul: Sediul ADI Rosua, loc. Dumitra Nr. 140, jud. Bistrita-Nasaud
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Ofertantii cu imputernicire si reprezentantii CRPDRP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul FEADR Masura 322
VI.3) Alte informatii
O vizita in teren se va organiza de catre Autoritatea Contractanta in data de24.09.2009, ora 10, 00. Locatia Srdiul ADI Rosua din localitatea Dumitra nr. 140, jud. Bistrita-Nasaud
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, Localitatea: bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curdea de Apel
Adresa postala: str. Stefan cel Mare, nr. 1, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel.0264/431063, Fax: 0264/593866
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ADI Rosua
Adresa postala: str. principala nr. 140, Localitatea: Dumitra, Cod postal: 427075, Romania, Tel.0263/380140, Fax: 0263/380140
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.09.2009 10:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer