Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare drumuri comunale, alimentare cu apa si canalizare, reabilitare camin cultural, comuna Rascaeti, judetul Dambovita


Anunt de participare numarul 91584/27.11.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA RASCAIETI (PRIMARIA RASCAETI DAMBOVITA)
Adresa postala: Str.Mr. I. Vochin, Localitatea: Rascaeti, Cod postal: 137518, Romania, Punct(e) de contact: IULIAN BUIBAR, Tel.0245725825, Email: [email protected], Fax: 0245725825, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
primaria Rascaeti
Adresa postala: str. Mr. I. Vochin, nr. 89, Localitatea: Rascaeti, Cod postal: 137518, Romania, Tel.0245725825, In atentia: Buibar iulian, Email: [email protected]
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
primaria Rascaeti
Adresa postala: str. Mr. I. Vochin, nr. 89, Localitatea: Rascaeti, Cod postal: 137518, Romania, Tel.0245725825, In atentia: Buibar Iulian, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Modernizare drumuri comunale, alimentare cu apa si canalizare, reabilitare camin cultural, comuna Rascaeti, judetul Dambovita
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: comuna Rascaeti, judetul Dambovita
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
modernizare drumuri comunale
retea de alimentare cu apa
retea de canalizare
reabilitare camin cultural in comuna Rascaeti, judetul Dambovita
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
45212300-9-Lucrari de constructii de cladiri destinate activitatilor artistice si culturale (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232411-6-Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Modernizare drumuri comunale, alimentare cu apa si canalizare, reabilitare camin cultural, comuna Rascaeti, judetul Dambovita
Valoarea estimata fara TVA: 7, 666, 248RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare este de 150.000 RON, garantia de buna executie este de 10% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
ajutor financiar nerambursabil in conditiile Programului National de Dezvoltare Rurala
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie privind situatia personala a operatorului economic, Certificat de inregistrare fiscala eliberat de Registrul Comertului, certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care candidatul/ofertantul este rezident)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
bilant contabil la 31.12.2006, 31.12.2007, 31.12.2008, vizat si inregistrat de organele competente
cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani: 7.600.000 lei
Se va declara cifra de afaceri atat in lei cat si in euro, luandu-se in calcul cursul BCE valabil la data de 17.10.2008:3, 7130 lei/euro
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani, conform anexei nr. 16 -Declaratie privind lista principalelor lucrari executate
se solicita ca "prin lucrarile executate prexentate sa se faca dovada experientei similare pe contracte de construire/modernizare drumuri, contracte infiintare/extindere retele de alimentare cu apa, contracte de infiintare/extindere retele de canalizare, contracte de construie/reabilitare cladiri"
pentru demonstrarea indeplinirii acestei solicitari se vor prezenta contractele de executie care certifica experienta similara, insotite de copii ale proceselor-verbale de receptie la terminarea lucrarilor.Ofertantul va prezenta cel putin o recomandare in original sau in copie certificata "conform cu originalul", pentru lucrarile prezentate ca si lucrari similare, din partea beneficiarilor celor mai importante lucrari similare de construire/modernizare drumuri, infiintare/extindere rele de alimentare cu apa, infiintare/extindere retele de canalizare, construie/reabilitare cladiri nominalizate in anexa 16.
Se va prezenta anexa 13-Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice. se va atasa copie dupa Lista de inventar a obiectelor din dotare, in care vor fi marcate echipamentele prezentate in declaratie sau declaratie pe propria raspundere ca la data inceperii lucrarilor va dispune de toate utilajele mentionate in anexa 13
ofertantul va trebui sa dispuna de resursele umane considerate de el ca fiind strict necesare indeplinirii in bune conditii a contractului (personal de specialitate si experti care vor avea roluri esentiale in indeplinirea contractului)
Ofertantul trebuie sa prezinte:
Certificat ISO 9001 pentru lucrari de drumuri sau echivalent
Certificat OHSAS 18001 sau echivalent
Certificat ISO 14001 sau echivalent
Certificat SA 8000:2008 sau echivalent
Certificat SR ISO/CEI 27001:2006 sau echivalent
Certificat A.P.D.P.
Ofertantul va trebui sa faca dovada detinerii certificatului de atestare privind obligatiile la Fondul de Mediu
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
65%
Descriere: Componenta financiara
2.
ofeta tehnica
35%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3445/16.11.2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.12.2009 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.12.2009 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.12.2009 12:00
Locul: primaria Rascaeti, str. Mr. I. Vochin, nr. 89, judetul Dambovita
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
imputernicitul in scris pentru reprezentarea ofertantului la sedinta de deschidere
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri FEADR
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213114642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Ploiesti
Adresa postala: Emile Zola, nr. 4, Localitatea: ploiesti, Cod postal: 100043, Romania, Tel.0244522445, Email: [email protected], Fax: 0244522452
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
contestatiile se depun la CNSC in termen de 5 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
primaria Rascaeti - Compartimentul Achizitii Publice
Adresa postala: str. Mr.I. Vochin, nr. 89, Localitatea: Rascaeti, Cod postal: 137518, Romania, Tel.0245725825, Email: [email protected], Fax: 0245725825
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.11.2009 15:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer