Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare drumuri comunale Barcea si Umbraresti, judetul Galati


Anunt de participare numarul 33488/24.09.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA BARCEA (PRIMARIA BARCEA)
Adresa postala: COM. BARCEA, JUD GALATI, Localitatea: Barcea, Cod postal: 807005, Romania, Punct(e) de contact: Ionel Trandafir, Tel.0236335701, Email: [email protected], Fax: 0236335701, Adresa internet (URL): www.barcea.xhost.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Modernizare drumuri comunale Barcea si Umbraresti, judetul Galati
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Locul principal de executare, comunele Barcea si Umbraresti, judetul Galati
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Modernizare drumuri comunale Barcea si Umbraresti, judetul Galati
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233142-6 - Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.1)
74232250-1-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de proiectare si executie de lucrari
Valoarea estimata fara TVA: 3, 257, 069RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIA DE PARTICIPARE LA LICITATIE :32.000 RON
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Conform procedurilor aplicate proiectelor finantate prin Programul SAPARD
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere pentru depunerea unei oferte comune (art.44 din O.U.G. 34/2006). Asocierea se va legaliza dupa semnarea contractului. Daca subcontracteaza se vor arata potentialii subcontractanti.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorii economici vor prezenta: declaratie privind eligibilitatea, certificat privind plata taxelor si impozitelor catre bugetul de stat/local, declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2006, declaratie de conformitate cu prevederile Legii nr.161/2003, certificat constatatoremis de Oficiul Registrului Comertului, copie certificat de inregistrare, copie act constitutiv/statut.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte privind antreprenorul general: se vor prezenta rezultatele exercitiilor financiare pe ultimii 3 ani inregistrate la DGFPCFS competenta, scrisori de bonitate din partea bancilor din care sa reiasa capacitatea de finantare de catre ofertanta derularii contractului de achizitie publica, respectiv posibilitatea asigurarii resuselorfinanciare necesare executarii a mai mult de 35% din valoarea ofertei financiare prezentate.
Cerinte privind proiectantul: prezentarea rezultatului ultimelor 3 exercitii finaciare inregistrate la DGFPCFS competenta.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinte privind antreprenorul general: declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani si incadrarea acestei cifre peste pragul de 7.500.000 lei.Cerinte privind proiectantul: declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani si incadrarea acestei cifre peste pragul de 200.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte privind antreprenorul general: va prezenta lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, recomandari din partea beneficiarilor acelor lucrari, dovada asigurarii personalului de specialitate minimal solicitat, dosarul calitatii.
Cerinte privind proiectantul: va prezenta listaprincipalelor servicii prestate in ultimii 3 ani cu recomandari din partea beneficiarilor , dovada asigurarii dotarilor tehnice minimale, dovada asigurarii personalului de specialitate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinte privind antreprenorul general: ofertantul trebuie sa fi derulat cel putin un contract similar cu o valoare mai mare de 1.500.000 lei.Cerinte privind proiectantul : ofertantul trebuie safi derulat in prealabil cel putin un contract de servicii similare cu o valoare mai mare ce 75.000 lei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.10.2007 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 500 RON
Conditii si modalitate de plata: numerar la casieria Primariei Barcea
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.10.2007 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.10.2007 13:00
Locul: Primaria comunei Barcea, judetul Galati
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentatii imputerniciti ai ofertantilor, reprenentanti ai UCVAP Galati, observatori din partea CRPDRP2 Constanta, membrii comisiei de evaluare.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program SAPARD
VI.3) Alte informatii
Vizita pe teren va fi organizata pe data de 18.10.2007
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Adresa postala: str. Stravopoleos, nr.6, sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Galati
Adresa postala: Adresa postala: str. Brailei nr. 153, Localitatea: Galati, Cod postal: 800367, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
ConformO.U.G. nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Barcea, judetul Galati
Adresa postala: Barcea, judetul Galati, Localitatea: Barcea, Cod postal: 807005, Romania, Tel.0236/335701, Email: [email protected], Fax: 0236/335701, Adresa internet (URL): www.barcea.xhost.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.09.2007 15:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer