Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare drumuri comunale ,comuna Helegiu, judetul Bacau, Canalizare si statie de epurare in satele Helegiu si Deleni, comuna Helegiu, jud.Bacau, Infiintare gradinita , comuna Helegiu,judetul Bacau


Anunt de participare numarul 107688/10.09.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA HELEGIU (CONSILIUL LOCAL HELEGIU)
Adresa postala:  Str. Primariei Nr.1, Localitatea:  Helegiu, Cod postal:  607230, Romania, Punct(e) de contact:  Mihaela Badic, Tel. 0234-333000, Email:  [email protected], Fax:  0234-333000, Adresa internet (URL):  www.helegiu.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Modernizare drumuri comunale , comuna Helegiu, judetul Bacau, Canalizare si statie de epurare in satele Helegiu si Deleni, comuna Helegiu, jud.Bacau, Infiintare gradinita , comuna Helegiu, judetul Bacau
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Helegiu
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul contractului este realizarea activitatilor de proiectare si executie pentru investitiile ce fac parte din proiectul integrat: Modernizare drumuri comunale, Canalizare si statie de epurare in satele Helegiu si Deleni, Infiintare gradinita si promovarea patrimoniului cultural local, in comuna Helegiu, judetul Bacau.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45332000-3-Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)
71322200-3-Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se va realiza activitati de proiectare si executie pentru investitiile ce fac parte din proiectul integrat: "Modernizare drumuri comunale comuna Helegiu, judetul Bacau", "Canalizare si statie de epurare in satele Helegiu si Deleni, com.Helegiu , Jud. Bacau" si "Infiintare gradinita, com.Helegiu, ju.Bacau"
Valoarea estimata fara TVA: 9, 281, 005RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
27 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare la licitatie de 180 ooo lei. Garantia de buna executie este de 7% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri FEADR, prin programul PNDR, Masura 322
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea, Neincadrarea in prevederile art.181, calitatea de participant la procedura, Certificate de atestare fiscala privind plata taxelor si impozitelor locale, certificate constatatoare privind capacitatea de executare a activitatii profesionale
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completare formular privind informatiile generale si aifrei de afaceri medii pe ultimii 3 ani, copii bilanturi, profitul net pe ultimul an sa fie pozitiv, dovezi privind asigurarea riscului profesional
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani sa fie minim 18000000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita lista cu principalele prestai de servicii in ultimii 3 ani si principalele lucrari executate in ultimii 5 ani.Dovada experientaei se face cu copii dupa recomandari din partea beneficiarilor.Declaratiile privind echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii si executie.Se va face dovada asigurarii personalului de specialitate pentru proiectare si executie ( CV-uri, diplome).Declaratia privind personalul ce va fi angajat in contract.Angajamentul ofertantului privind resursele umane.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea a maxim 2 contracte similare( modernizare drumuri comunale sau contracte cu acelasi cod CPV prezentat in documentatie), a maxim 2 contracte similare (infiintare retele de canalizare si statie de epurare sau contracte cu acelasi cod CPV prezentat in documentatie), a maxim doua contracte similare (executie gradinite sau contracte cu acelasi cod CPV prezentat in documentatie), a maxim trei contracte similare(proiectare de lucrari de modernizare drumuri comunale sau contracte cu acelasi cod CPV prezentat in documentatie), a maxim trei contracte similare ( proiectare retele de canalizare si statie de epurares au contracte cu acelasi cod CPV prezentat in documentatie), a maxim doua contracte similare(proiectare gradinite sau contracte cu acelasi cod CPV prezentat in documentatie).Contractele trebuie sa fie similare ca obiect(cod CPV) si valoare (suma valorii contractelor prezentate ca similare trebuie sa aiba o valoare minim egala cu valoarea estimata a contractului de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuit).Contractele prezentate in scopul dovedirii experientei similare vor fi insotite de certificat de buna executie sau echivalent( PV de receptie la terminarea lucrarii, PV de primire- predare pentru prestarile de servicii insotite de recomandari care sa ateste calitatea executiei / prestatiei ) - ambele in copie conforma cu originalul.Ofertantul trebuie sa dispuna de echipament specific activitatii de proiectare .Ofertantul trebuie sa dispuna , pentru executia lucrarilor de constructii de echipamentele precizate in documentatia de atribuire.Ofertantul activitatii de proiectare trebuie sa faca dovada ca dispune de personal de specialitate si experti care vor avea roluri esentiale in indeplinirea contractului.Ofertantul trebuie sa dispuna de personal specializat in domeniul executiei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
2.
Planul de organizare a executiei lucrarilor
10%
Descriere:
3.
Proceduri tehnice de executie
10%
Descriere:
4.
Programul de asigurare a calitatii
10%
Descriere:
5.
Durata de realizare a proiectelor tehnice
10%
Descriere:
6.
Durata de realizare a lucrarii
10%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.10.2010 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.10.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.10.2010 12:00
Locul: Sediul Consiliului Local Helegiu, comuna Helegiu, judetul Bacau
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor, observatori APDRP si UCVAP, alti invitati
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri FEADR, prin Programul PNDR, Masura 322
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bacau
Adresa postala:  Strada Cuza Voda, Nr.1, judetul Bacau, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600266, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Strada Stravopoleos, nr.6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030081, Romania, Tel. 040-21-310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  040-21-310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 5 zile conform OUG 34/2006, art.256 si urmatoarele cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Local Helegiu
Adresa postala:  Comuna Helegiu, judetul Bacau, Localitatea:  Helegiu, Cod postal:  607230, Romania, Tel. 0234 333000, Email:  [email protected], Fax:  0234 333420
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.09.2010 12:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer