Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE, comuna Mastacani, jud. GALATI


Anunt de participare numarul 31808/11.09.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA MASTACANI (PRIMARIA MASTACANI)
Adresa postala: LOC. MASTACANI, JUD. GALATI, Localitatea: Mastacani, Cod postal: 807190, Romania, Punct(e) de contact: COSTICA IVAN, Tel.0236346503, Email: [email protected], Fax: 0236346980
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE, comuna Mastacani, jud. GALATI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: COMUNA MASTACANI, JUD. GALATI
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE: ETAPA 1- STRADA 1 CU O LUNGIME DE 0, 550 KMETAPA 2 - STRADA 2 CU O LUNGIME DE 0, 815 KMETAPA 3 - 3 STRAZI DIN SATUL DRACULESTI (VLASCUTA) CU O LUNGIME DE 0, 700KM
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LUNGIME TOTALA MODERNIZARE DRUMURI = 2, 065KM
Valoarea estimata fara TVA: 822, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIA DE PARTICIPARE LA LICITATIE
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
ORDIN DE PLATA
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
OFERTANT CASTIGATOR
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE COMPLETATA IN CONF. CU FORMULARUL 1A
2.DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE PRIVIND NEINCADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE LA ART. 181. DIN OG 34/2006
3. FISA DE CAZIER FISCAL ELIBERAT DE AUTORITATILE COMPETENTE PE UNELE OFERTANTULUI VALABIL LA DATA DESCHIDERII OFERTELOR
4. FISA DE INFORMATII GENERALE ( FORMULAR 2)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. LISTA CUPRINZAND SUBCONTRACTANTII, INSOTITA DE ACORDURILE DE SUBCONTRACTARE
2. LISTA LUCRARILOR EXECUTATE IN ULTIMII 3 ANI INSOTITA DE CERTIFICATE DE BUNA EXECUTIE PENTRU CELE MAI IMPORTANTE LUCRARI
3. INFORMATII PRIVIND PERSONALUL/ ORGANISMUL TEHNIC DE SPECIALITATE
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.10.2007 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 500 RON
Conditii si modalitate de plata: ORDIN DE PLATA SAU LICHIDITATI LA CASIERIA AUTORITATII CONTRACTANTE
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.10.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.10.2007 11:00
Locul: PRIMARIA MASTACANI, JUD. GALATI
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
REPREZENTANTI AUTORIZATI AI SOCIETATILOR OFERTANTE
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE AL CONTESTATIILOR
Adresa postala: B-DUL DINICU GOLESCU NR. 38, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC AL PRIMARIEI MASTACANI
Adresa postala: MASTACANI, JUD. GALATI, Localitatea: MASTACANI, Cod postal: 801790, Romania, Fax: 0236/346980
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.09.2007 08:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer