Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare drumuri comunale DC 95 din DJ 609 B Manastur - Remetea Lunca - Topla 0+000 - 4+120 si DC 95 - Padurani, L=3,500 km, Comuna Manastiur, Judetul Timis


Anunt de participare numarul 20468/22.06.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA MANASTIUR (PRIMARIA COMUNEI MANASTIUR)
Adresa postala: LOC. MANASTIUR, NR. 297, JUD. TIMIS, Localitatea: Manastiur, Cod postal: 307275, Romania, Punct(e) de contact: IONEL CURUTI, Tel.0256325896, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0256325850
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Modernizare drumuri comunale DC 95 din DJ 609 B Manastur - Remetea Lunca - Topla 0+000- 4+120 si DC 95 - Padurani, L=3, 500 km, Comuna Manastiur, Judetul Timis
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: comuna Manastiur, Judetul Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul prevedemodernizarea drumurilor comunale DC 95 din DJ 609 B Manastur - Remetea Lunca - Topla 0+000- 4+120 si DC 95 - Padurani, L=3, 500 km, Comuna Manastiur, Judetul Timis
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.1)
74200000-1-Servicii de arhitectura, de inginerie, de constructii si servicii conexe de consultanta tehnica (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
7, 620 km
Valoarea estimata fara TVA: 3, 480, 839RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Ofertantul trebuie sa depuna o garantie de participare in cuantum de 50000 ron
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
In conformitate cu programul Sapard
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Operatorii economici se pot asocia pentru depunerea unei oferte comune (art.44, OUG 34). Daca subcontracteaza, vor aproba partile subcontractante si potentialii subcontractanti.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Durata de executie si finalizare a contractului este pana la data de 1 septembrie 2008, termen maxim aprobat de APDRP
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorii economici trebuie sa detina: Certificat de inregistrare si Certificat Constatator emis de ORC, nu mai vechi de 30 zile calendaristice(forma completa); Autorizatie de functionare/altele echivalente. Statutul si contractul de societate, actele aditionale;Declaratie privind eligibilitatea;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006; Declaratie privind calitatea de participant la procedura;Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in "Lista neagra" a APDRP publicata de www.sapard.ro si pe www.apdrp.ro;Valoarea Lot1-Proiectare trebuie sa fie maxim 4% din valoarea Lot2-Lucrari.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani va fi de cel putin 2 ori valoarea ofertei prezentate;Profitul net sa fie pozitiv;Lichiditatea generala sa fie peste procentul de 100%;Solvabilitatea patrimoniala sa fie peste procentul de 30%;conform documentatiei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor prestatii de servicii in ultimii 3 ani;(12E) Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani;(12F) Declaratie privind echipamentele si utilajele de care dispune operatorul pentru executarea lucrarilor;(12H) Declaratie privind efectivele medii;(12I)Diplome, CV-uri, copie dupa carti de munca pentru expertii cheie pentru proiectare si executie.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
pretul
70%
Descriere:
2.
termen de executie
10%
Descriere:
3.
termen de garantie a lucrarii
10%
Descriere:
4.
experienta si pregatire profesionala
10%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.07.2007 10:00
Documente de plata: DA
Pretul: 1500 RON
Conditii si modalitate de plata: Depunere la caserie a costului documentatiei sau prin ordin de plata vizat.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.07.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.07.2007 11:00
Locul: Sediul Consiliului local
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant poate participa la deschiderea ofertelor in baza art.33 alin.2 din HG nr.925/2006
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat prin programul sapard, masura 2.1 " Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale", contract de finantare intre APDRP si Consiliu Local Manastiur
VI.3) Alte informatii
o vizita pe teren va fi organizata la 18 zile dupa aparitia in SEAP a anuntului de participare, ora 11, 00
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 100043, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104641
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Timisoara
Adresa postala: piata Tepes Voda nr. 2A, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300055, Romania, Tel.0256/498721
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele sunt prevazute in OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Local Manastiur
Adresa postala: nr.297, Localitatea: Manastiur, Cod postal: 307275, Romania, Email: [email protected], Fax: 0256325850
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.06.2007 22:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer