Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE: DC8 VL GORGOTA, DC9 VL OGREA, DC9 TINOASA, DC10 VALEA LUI DAN, DC MOSIA MICA, DC2 BACESTI; REABILITAREA SI DOTAREA CAMIN CULTURAL VL CRICOV, COMUNA VL SI INFIINTAREA CENTRU DE ASISTENTA DUPA PROGRAMUL SCOLAR


Anunt de participare numarul 109011/07.10.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA VALEA LUNGA (PRIMARIA VALEA LUNGA)
Adresa postala:  VALEA LUNGA, JUDETUL DAMBOVITA, Localitatea:  Valea Lunga, Cod postal:  137465, Romania, Punct(e) de contact:  Primaria Valea lunga, Tel. 0245/661509, In atentia:  FLORIN BRATU, Email:  [email protected], Fax:  0245/669740, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE: DC8 VL GORGOTA, DC9 VL OGREA, DC9 TINOASA, DC10 VALEA LUI DAN, DC MOSIA MICA, DC2 BACESTI; REABILITAREA SI DOTAREA CAMIN CULTURAL VL CRICOV, COMUNA VL SIINFIINTAREA CENTRU DE ASISTENTA DUPA PROGRAMUL SCOLAR
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Valea lunga, judetul Dambovita
Codul NUTS: RO313 - Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Unul dintre obiectivele prioritare ale Primariei comunei Valea Lunga il constituie asigurarea infrastructurii rutiere necesare desfasurarii in bune conditii a activitatilor locuitorilor din Comuna Valea Lunga. Din acest punct de vedere, Primaria comunei Valea Lunga vizeaza aducerea la parametrii functionali a strazilor care fac obiectul lucrarilor executate in cadrul contractului ce urmeaza sa fie atribuit. De asemenea necesitatea reabilitarii caminului cultural si construirea centrului de asistenta dupa program scolar, reprezinta prioritati pentru autoritate.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45210000-2-Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
45453000-7-Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
71248000-8-Supraveghere a proiectului si documentare (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
In conformitate cu caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 9, 974, 903RON
II.2.2) Optiuni
Da
In conformitate cu art. 122 lit. i) si lit. j) din O.U.G. nr. 34/2006
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantie bancara in valoare de 180000 lei cf. art.86 alin (1) din HG 925/2006, garantia de buna executie
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri post-aderare: Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (PNDR);Bugetul de stat;Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere, subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea si prezentarea Cazierului judiciar/fiscal societate + administrator/administratori, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006. , Certificatului eliberat de Administratia Finantelor Publice , Certificatului eliberat de Autoritatile Publice Locale , Certificatului de atestatre privind obliga?iile la Fondul de mediu, Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea Informatiilor generale aferente anilor 2007, 2008 si 2009.2.Prezentarea bilanturilor contabile, pe ultimii 3 ani (2007, 2008 si 2009), vizate si inregistrate de organele competente. Nivelul indicatorului financiar ?Licihiditate generala?sa fie 100%. 4. Dovada prin mijloace agreate de banca operatorului economic prin care se confirma ca acesta are acces la o linie de credit (sau alte forme de finantare) neconsumata de cel putin 9.900.000 lei, din care suma de cel putin 3.000.000, pentru o perioada de min. 4 luni de la data depunerii ofertelor, va fi destinata indeplinirii viitorului contract, independent de alte angajamente contractuale ale operatorului economic.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Media cifrei de afaceri a candidatului pe ultimii trei ani (2007, 2008, 2009) trebuie sa fie egala sau mai mare cu suma de 19.700.000 Lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Prezentarea Listei privind principalele lucrari executate in ultimii 5 ani.Prezentarea Declaratiei referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.Ofertantul trebuie sa prezinte o lista cuprinzand lucrarile pe care le are in desfasurare daca exista.Prezentarea Declaratiei privind personalul responsabil pentru indeplinirea contractului, impreuna cu informatiile referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea acestuia in domeniul lucrarii ce urmeaza sa fie executata.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Nivel minim: drumuri (sistematizari pe verticala, reabilitari drumuri, modernizari drumuri, consolidari / supralargiri drumuri, constructie drumuri acces) min. un contract a carui valoarea sa fie 8 900 000 lei;
-reabilitare cladiri: min. un contract a carui valoarea sa fie 200 000 lei;constructii cladiri: min. un contract a carui valoare sa fie 700 000 lei;Echipamente: soft de proiectare, ploter, statie totala, autobasculante, autospeciale, instalatie preparat mixturi asfaltice, repartizor finisor, echipament stropit, perie mecanica, reciclator, cilindru compactor, buldoexcavator, excavator, autogreder, cisterna apa, schele metalice. Personal: sef proiect, arhitect, ing. constructii, instalatii sanitare, CFDP, topo, geologie, responsabil proiect, rte
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
70%
70
Descriere: Componenta financiara
2.
Termen de remediere a problemelor aparute in perioada de garantie
10%
10
Descriere: conform fisa de date
3.
Perioada de garantie a lucrarilor executate
10%
10
Descriere: conform fisei de date
4.
Durata de executie
10%
10
Descriere: conform fisei de date
Punctaj maxim componenta tehnica: 30
Pondere componenta tehnica: 30 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.10.2010 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.10.2010 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.10.2010 18:00
Locul: SEAP - Primaria Valea lunga
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
comisia de evaluare, reprezentantii UCVAP si reprezentantii APDRP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul FEADR, Masura 322 ? ''Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea si imbunatatirea mostenirii rurale?
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  stradda Stravopoleos, nr.4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. +4 (021) - 310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  +4 (021) - 310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Ploiesti
Adresa postala:  str. emil Zola, nr. 3, ,Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100530, Romania, Tel. 040-244-522445, Email:  [email protected]
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
in conformitate cu art. 256*2 alin. (1), lit. b), respectiv in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii din cadrul Primariei Valea Lunga
Adresa postala:  Primaria Valea Lunga, judetul Dambovita, Localitatea:  Valea Lunga, Cod postal:  137465, Romania, Tel. 0245/661.509 0245/661.641, Email:  [email protected], Fax:  0245/669.740
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.10.2010 12:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer