Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare drumuri comunale in comunele Mihail Kogalniceanu, Gura Ialomitei si Giurgeni , judetul Ialomita


Anunt de participare numarul 124534/26.06.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "LUNCA DUNARII"
Adresa postala:  comuna Mihail Kogalniceanu, sat Mihail Kogalniceanu, str. Scolii, nr. 21, judet Ialomita, Localitatea:  Mihail Kogalniceanu, Cod postal:  927165, Romania, Punct(e) de contact:  Alexandru Dinu, Tel. 0243/272074, Email:  [email protected], Fax:  0243/272058, Adresa internet (URL):  www.priimariamihailkogalniceanu.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Lunca Dunarii"
Adresa postala:  comuna Mihail Kogalniceanu , sat Mihail Kogalniceanu, str. Scolii , nr. 21, judet Ialomita, Localitatea:  Mihail Kogalniceanu, Cod postal:  927165, Romania, Punct(e) de contact:  Dinu Alexandru, Tel. 0243/272074, Email:  [email protected], Fax:  0243/272058, Adresa internet (URL):  http: //www.primariamihailkogalniceanu.ro/index.php?a_achizitii
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara
Activitate (activitati)
Altele: Dezvoltare rurala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Modernizare drumuri comunale in comunele Mihail Kogalniceanu, Gura Ialomitei si Giurgeni , judetul Ialomita
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: comunele Mihail Kogalniceanu, Gura Ialomitei si Giurgeni, judetul Ialomita
Codul NUTS: RO315 - Ialomita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Sistemul rutier adoptat pentru modernizarea strazilor este este alcatuit din balsat pentru reprofilare fundatie existenta, 12 cm piatra sparta , 5 cm mixtura asfaltica AB1 si strat de uzura BAPC16 de 4 cm grosime. Acostamentele sunt balastate si s-au prevazut lucrari de imbunatatire a sistemului de captare si evacuare a apelor pluviale, lucrari de siguranta circulatiei , marcaje si semnalizare rutiera. Lungimea totala a strazilor supuse modernizarii este de 6.105 ml.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Modernizarea drumurilor comunale in comunele Mihail Kogalniceanu, Gura Ialomitei si Giurgeni, judetul Ialomita .Lungimea totala a drumurilor propuse pentru modernizare este de 6.105 ml.
Valoarea estimata fara TVA: 5, 686, 479RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
180 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Se solicita garantie de participare la licitatie in valoare de 110.000 lei si garantie de buna executie a contractului , in valoare de 5% din valoarea contractului, fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contractul va fi finantat de Uniunea Europeana prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA (FEADR si cofinantat din bugetul local si national.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind eligibilitatea- declaratie privind neincadrearea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006- Cazier judiciar pentru administrator(i) asa cum sunt mentionati in Certificatul Constatator precum si pentru persoana imputernicita ( unde este cazul)- Declaratie privind calitatea de participant la procedura- Certificat de atestare fiscala, emis de catre organele competente ale Ministerului Finantelor Publice, privind plata obligatiilor bugetare catre bugetul general consolidat- Certificate fiscale privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor locale pentru sediul principal si pentru toate punctele de lucru- Cazier fiscal / certificat echivalent pentru persoane juridice straine ? in conformitate cu H.G. 31 / 2003-Certificat de inregistrare in scopuri de TVA (daca este cazul)- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului cu maxim 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor, in mod obligatoriu, sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii, sau echivalent;
- Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului ;
- Pentru Persoane juridice /fizice straine Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, tradusein mod obligatoriu in limba romana de catre un traducator autorizat.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Prezentarea bilanturilor contabile de la finele anilor 2008, 2009 si 2010 vizate si inregistrate de organele competente- Fisa de informatii generale- Operatorii economici vor da o declaratie pe proprie raspundere ca, in cazul in care sunt desemnati castigatori ai procedurii, se obliga ca pana la semnarea contractului, sa incheie o polita de asigurare a lucrarilor de constructii-montaj pe care urmeaza sa le execute si a echipamentelor pe care le vor furniza, in favoarea autoritatii contractante, valabila pana la receptia finala a lucrarilor si in suma egala cu valoarea contractului (conform ofertei depuse)- Cifra medie de afaceri pentru anii 2008, 2009, 2010 de minim 11.100.000 lei sau echivalent euro- Ofertantul trebuie sa faca dovada faptului ca are aprobata o linie de credit (aprobata sau constituita) sau are constituit un depozit bancar de celputin 5.600.000 lei, suma careva fi destinata indeplinirii viitorului contract, independent de alte angajamente contractuale ale operatorului economic;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Cifra medie de afaceri pentru anii 2008, 2009, 2010 de minim 11.100.000 lei sau echivalent euro
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind principalele lucrari executate in ultimii 5 ani si anexa Lista principalelor lucrari executate in domeniul ce face obiectul prezentei achizitii-Ofertantul va face dovada experientei similare prin prezentarea a cel putin un contract al carui obiect a fost executarea unor lucrari similare obiectivului de executie drumuri, strazi, a carui valoare sa fie de minim: 5.686.479 lei .-Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune (in proprietate, prin contract de inchiriere, contract de colaborare, contract de comodat sau contract de leasing) de utilajele si dotarile considerate necesare pentru realizarea in bune conditii a investitiei- Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere din cadrul organizatiei ofertantului;
-prezentarea personalului cheie propus pentru indeplinirea contractului de executie de lucrari- Declaratia privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora si Lista cu subcontractantii care va fi insotita de acordurile de subcontractare ( unde este cazul );
- Informatii privind asocierea - se va prezenta acordul de asociere ( unde este cazul)- Certificat privind implementarea si mentinereaunui Sistem de Management al Calitatii, in conformitate cu cerintele specifictiei SR EN ISO9001 sau echivalent;
-Certificat privind implementarea si mentinereaunui Sistem de Management de Mediu, inconformitate cu cerintele specificatiei SR EN ISO14001 sau echivalent;
-Certificat privind implementarea si mentinerea unui Sistem de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale, in conformitate cu cerintele specificatiei OHSAS 18001 sau echivalent;
-Certificat privind implementarea si mentinereaunui Sistem de Management al Responsabilitatiisociale, in conformitate cu cerintele specificatiei ISO 8000 sau echivalent;
-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta ;
-Declaratie privind respectarea conditiilor de munca si protectie sociala
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- valoare minima contract similar: 5.686.479 lei - Peronalul cheie propus trebuie sa fie format din cel putin : Minim 1 subinginer RTE cu specializare drumuri experienta in domeniu minima 3 ani; Minim 1 CQ cu specializare drumuri; Minim 1 coordonator in materie de sanatate si securitate in munca conform HG 300/21.03.2006; Manager executie de lucrari (specializarea drumuri si poduri cu o vechime de minim 3 ani in domeniu); Sef de santier;( specializarea drumuri experienta minima in domeniu 3 ani);
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere: Componenta financiara
2.
durata de executie
20%
Descriere: durata propusa pentru executia lucrarilor
3.
planul calitatii
15%
Descriere: descrierea planului calitatii aferent lucrarii
4.
perioada de garantie acordata lucrarilor
5%
Descriere: perioada de garantie acordata lucrarilor
5.
proceduri tehnice de executie a lucrarilor
20%
Descriere: descrierea procedurilor tehnice de executie
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.07.2011 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.07.2011 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.07.2011 10:00
Locul: Sediul Primariei Mihail Kogalniceanu, judetul Ialomita- sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
La deschiderea ofertelor pot participa numai membrii comisiei de evaluare, expertii cooptati reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor si observatori ai CRPDRP 3 Sud Muntenia.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat de Uniunea Europeana prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA (FEADR) implementat prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) Masura 322: Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea si imbunatatirea mostenirii rurale-Contract de finantare nr. C3220408323000 11/26.06.2009 si cofinantat din bugetul local si national
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul National de Dezvoltare Rurala
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos , nr. 6, sector 3 , Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala:  str. Splaiul Independentei , nr. 5 , sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 021/319.51.80, Email:  [email protected], Fax:  021/332.12.40, Adresa internet (URL):  http: //portal.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Lunca Dunarii" - Serviciul Achizitii
Adresa postala:  comuna Mihail Kogalniceanu, sat Mihail Kogalniceanu, str. Scolii , nr 21, judet Ialomita, Localitatea:  Mihail Kogalniceanu, Cod postal:  927165, Romania, Tel. 0243/272074, Email:  [email protected], Fax:  0243/272058, Adresa internet (URL):  http: //www.primariamihailkogalniceanu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.06.2011 11:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer