Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare drumuri comunale in localitatile Giroc si Chisoda, comuna Giroc, judetul Timis


Anunt de participare numarul 3925/01.03.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA GIROC
Adresa postala: Semenic nr. 54, Localitatea: Giroc, Cod postal: 307220, Romania, Punct(e) de contact: Iosif Ionel Toma, Tel.0256.395.648, Email: [email protected], Fax: 0256.395.798
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Modernizare drumuri comunale in localitatile Giroc si Chisoda, comuna Giroc, judetul Timis
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Localitatile Giroc si Chisoda, comuna Giroc, judetul Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Modernizare drumuri comunale - asfaltarepe aproximativ 28 km. de drum, amenajare rigole ape pe o lungime de aproximativ 56 km., , realizarea de poduri si podete acces locuinte si traversari, semnalizari rutiere.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45100000-8 - Lucrari de pregatire a santierului (Rev.1)
45200000-9-Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Da
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Modernizare drumuri comunale (asfaltare, amenajare rigole ape pluviale, realizarea de poduri si podete, semnalizari rutiere) in localitatile Giroc si Chisoda, comuna Giroc, judetul Timis.
Valoarea estimata fara TVA: intre 15, 500, 000 si 16, 760, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare - 180.000 rongarantia de buna executie - 5% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Linie de credit bancar
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate detaliat in documentatia de atribuire.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Detaliate in documentatia de atribuire.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Detaliate in documentatia de atribuire.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate detaliat in documentatia de atribuire.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Detaliate in documentatia de atribuire.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.03.2007 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 4000 RON
Conditii si modalitate de plata: Numerar la casieria primariei.O.P. in contul RO78TREZ62121360250XXXXX deschis la Trezoreria Timisoara
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.03.2007 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.04.2007 10:00
Locul: Sala de consiliu a Primariei comunei Giroc.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Daca la licitatia deschisa se depune o singura oferta corespunzatoare, atunci autoritatea contractanta este indreptatita sa atribuie contractul ofertantului respectiv numai daca pretul reprezintaraspunsul pietei.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: -, Romania, Tel.0213104642, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Sos. Oltenitei, nr. 107 - 111, sector 4, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: -, Romania, Tel.0213221240, Email: [email protected], Fax: 0213221240
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Giroc - compartiment juridic
Adresa postala: Str. Semenic, nr. 54, Localitatea: Giroc, Cod postal: 307220, Romania, Tel.0256395648, Email: [email protected], Fax: 0256395798
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.03.2007 11:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer