Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare drumuri comunale si strazi in localitatea Mediesu Aurit si Retele publice de apa si canalizare in localitatea Mediesu Aurit


Anunt de participare numarul 85276/26.08.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ComunaMediesu-Aurit (Consiliul Local al comunei Mediesu-Aurit)
Adresa postala: str.Principala nr.157, Localitatea: Mediesu Aurit, Cod postal: 447185, Romania, Punct(e) de contact: Szabolcs Olah, Tel.0261842080, Email: [email protected], Fax: 0261842530, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Sevicii ale Administratiilor locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Modernizare drumuri comunale si strazi in localitatea Mediesu Aurit si Retele publice de apa si canalizare in localitatea Mediesu Aurit
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Loc. Mediesu Aurit, Jud. Satu Mare
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie lucrari pentru obiectivele de investitii: Modernizare drumuri comunale si strazi in localitatea Mediesu Aurit si Retele publice de apa si canalizare in localitatea Mediesu Aurit, din cadrul proiectului integrat Modernizare drumuri comunale si strazi, extindere retele publice de apa potabila si canalizare in localitatea Mediesu Aurit
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)
45231300-8-Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45252100-9-Lucrari de constructii de statii de epurare (Rev.2)
45310000-3-Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executia urmatoarelor lucrari:
-modernizare drumuri comunale si strazi, -sistem de alimentare cu apa,
-retele de canalizare si statie de epurare, pentru obiectivele de investitii: Modernizare drumuri comunale si strazi in localitatea Mediesu Aurit si Retele publice de apa si canalizare in localitatea Mediesu Aurit, din cadrul proiectului integrat Modernizare drumuri comunale si strazi, extindere retele publice de apa potabila si canalizare in localitatea Mediesu Aurit, modernizare si dotare camine culturale din Mediesu Aurit , Potau si Babasesti, comuna Mediesu Aurit, jud. Satu Mare
Valoarea estimata fara TVA: 7, 860, 517RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
14 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare in valoare de 65.000 ron si Garantia de buna executie 10% din valoarea contractului ( fara TVA)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect finantat prin programul FEADR, masura 322
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta obligatorie: 1.Declaratie privind eligibilitatea2.Certificat constatator ORC .
3.Ofertantii nu trebuie sa se gaseasca in nici una din situatiile de conflict de interese prevazute in OUG nr. 34/2006Cerinte obligatorii:
Ofertantul nu trebuie sa aiba datorii aferente taxelor si impozitelor legale.
1. Completare si prezentare -declaratie privind ne incadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 (formular B);
2. Prezentarea in original a Certificatului de atestare fiscala;3. Prezentarea in original a Certificatului de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale ;
4.Imputernicire de semnatura pentru persoana/persoanele autorizate sa semneze oferta, documentele ofertei si contractul (Formular nr. 8).
5. Prezentarea de catre fiecare ofertant/asociat/subcontractant a declaratiei privind calitatea de participant la procedura ( Formular 12C)
IV.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare)
Cerinte obligatorii:
1. Certificatul de inregistrare in copie conforma cu originalul si Certificatul constatator complet in original emis de Oficiul Registrului Comertului sau; Autorizatie de functionare/ altele echivalente;
2. Ofertantul trebuie sa fie firma inregistrata si specializata pentru executarea unor astfel de lucrari.
Cerinta obligatorie: Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte obligatorii:
1. Bilanturile contabile pe ultimii trei aniinregistrate la autoritatile competente ;
2.Identificarea financiara. (Formular nr. 7).3.Scrisoare de bonitate bancara;
4.Bonitatea financiara (lichiditatea generala pe ultimulan );Cerinte minime:
a). Lichiditatea generala la 31.12.2008 sa fie de minim 95%.5. Cifra de afaceri medie anuala pe ultimi 3 ani va fi de cel putin 13 000 000 lei. (pe total in cazul societatilor mixte/ consortiilor / asocierilor sau pentru o singura firma in cazul unui singur ofertant);6. Profitul anual net pe ultimul an fiscal sa fiepozitiv.
7. Daca este un singur ofertant/societate mixta/consortiu/asociere de asemenea, trebuie sa aiba acces la credite si alte facilitati financiare adecvate asigurarii cash-flow-ului pe durata executarii contractului. In orice caz resursele financiare proprii alocate executarii proiectului si/sau suma luata credit trebuie sa fiede minim 10% din valoarea estimata, in RON.
Ofertantul va face dovada indeplinirii cerintei prevazute mai sus , prezentand in acest sens orice document considerat edificator.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte obligatorii pentru ofertanti :
1. Lista principalelor lucrari executate in ultimi 5 ani;Cerinte minime: Ofertantultrebuie sa fi executat cel putin 3 lucrari similare pentru fiecare actiune in ultimii 5 ani a caror valoare insumata sa fie cel putin:
EXECUTIE LUCRARI: Lei
Sisteme de alimentare cu apa 1100000 LEI
Sisteme de canalizare1100000 LEI
Reabilitare Drumuri4000000 LEI
Total 6200000 LEI
2. Pentru fiecare contract prezentat ca experienta similara se vor prezenta: Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor/Proces verbal de receptie finala, Contractsi Recomandare din partea beneficiarului;
3. Declaratie privind utilajele si echipamentele tehnice de care dispune operatorul echonomic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului;
4. Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere pe ultimii trei ani
5. Prezentarea de certificate: ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007.
6. Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva.In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.09.2009 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.09.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.09.2009 11:00
Locul: Primaria Comunei Mediesu Aurit
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschiderea ofertelor, personal sau un reprezentant imputernicit de acesta, care va putea face dovada imputernicirii.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PNDR, prinFEADR , Masura 322
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de apel, sectia contencios administrativ si fiscal
Adresa postala: Curtea de apel Oradea, Parcul Traian Nr. 10, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410033, Romania, Tel.0259 426 881, Fax: 0259 415 903
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310 4641, Email: [email protected], Fax: 021 310 4642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic Consiliul Local Mediesu Aurit
Adresa postala: str. Principala nr.157, Localitatea: Mediesu Aurit, Cod postal: 447185, Afghanistan, Tel.0740463232, Fax: 0261842080
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.08.2009 15:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer