Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE:DC243 DN76 SUSTIU-BRIHENI SI DC256 DN76 SEGHISTE-STEI;STRADA FERMEI IN LOCALIT.LUNCA;STRADA BISERICII IN LOCALIT.SUSTI,COMUNA LUNCA


Anunt de participare numarul 81855/09.07.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA LUNCA
Adresa postala: LOCALITATEA LUNCA STRADA PRINCIPALA NR.1, JUDETUL BIHOR, Localitatea: Lunca, Cod postal: 417320, Romania, Punct(e) de contact: IOAN POPA, Tel.0259/332540, In atentia: DOMNULUI PRIMAR POPA IOAN, Email: [email protected], Fax: 0359/814413
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE: DC243 DN76 SUSTIU-BRIHENI SI DC256 DN76 SEGHISTE-STEI;STRADA FERMEI IN LOCALIT.LUNCA;STRADA BISERICII IN LOCALIT.SUSTI, COMUNA LUNCA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DRUM COMUNAL DC 243 DN76 SUSTIU-BRIHENI, DC 256 DN76 SEGHISTE-STEI;STRADA FERMEI IN LOCALITATEA LUNCA, STRADA BISERICII IN LOCALITATEA SUSTI.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LUCRARI PREGATITOARE, SISTEM RUTIER, SANTURI PEREATE, PODETE, LUCRARI ACCESORII, DRUMURI LATERALE, ACCESE.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CONFORM PROIECTULUI TEHNIC SI A CAIETULUI DE SARCINI.
Valoarea estimata fara TVA: 3, 839, 680.64RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIA DE BUNA EXECUTIE ESTE DE 10% DIN VALOAREA FARA TVA A CONTRACTULUI, GARANTIA DE PARTICIPARE ESTE DE 40000 LEI.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FINANTAREA-CF.HGR 577/1997-PROGRAM PRIVIND PIETRUIREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA SI/SAU ASFALTAREA DRUMURILOR DE INTERES LOCAL CLASATE.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE SAU SUBCONTRACTARE DACA ESTE CAZUL.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA, NEINCARDAREA IN PREVEDERILE ART.181, CERTIFICATE PRIVIND ACHITAREA OBLIGATIILOR LA BUGETUL DE STAT SI BUGETUL LOCAL, CERTIFICAT CONSTATATOR EMIS DE OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI IN ORIGINAL SAU COPIE LEGALIZATA.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
BILANTUL CONTABIL PE ANII 2006, 2007, 2008;CIFRA MEDIE DE AFACERI PE ULTIMII 3 ANI DE 9000000 LEI;CAPACITATEA ECONOMICA SI FINANCIARA A OFERTANTULUI POATE FI SUSTINUTA PENTRU INDEPLINIREA CONTRACTULUI SI DE O ALTA PERSOANA CF.ART.186 DIN OUG 34/2006 COMPLETATA PRIN OUG 19/2009.SUSTINERE FINANCIARA DE 800000 LEI.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
LISTA LUCRAI EXECUTATE IN ULTIMII 5 ANI;EXPERIENTA SIMILARA MINIM UN CONTRACT SIMILAR DE 1200000 LEI(INCLUSIV TVA);COPIE DUPA CONTRACT EXECUTIE;PROCES VERBAL DE RECEPTIE;RECOMANDARE;INFORMATII PRIVIND PERSONALUL DE CARE DISPUNE;CERTIFICATE DE CONFORMITATE PE MATERIALE;STATIE DE PREPARAT MIXTURI ASFALTICE SAU CONTRACT CU UN PRODUCATOR DE MIXTURI ASFALTICE;AUTORIZATIE DE MEDIU A STATIEI DE MIXTURI ASFALICE;EN ISO 9001;EN ISO 14001;OHSAS 18001 SAU ECHIVALENT.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.07.2009 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.07.2009 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.07.2009 12:00
Locul: PRIMARIA COMUNEI LUNCA, LOCALITATEA LUNCA, STRADA PRINCIPALA NR.1.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
REPREZENTANTI AI OFERTANTILOR CU IMPUTERNICIRE.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE IMPREUNA CU PROIECTUL TEHNIC SE POATE RIDICA GRATUIT PE SUPORT ELECTRONIC DE LA SEDIUL PRIMARIEI COMUNEI LUNCA, LOCALITATEA LUNCA, STRADA PRINCIPALA NR.1, TELEFON 0259/332540, INTRU-CAT DIN MOTIVE TEHNICE MARIMEA FISIERELOR NU PERMITE ATASAREA ACESTORA LA ANUNTUL DE PARTICIPARE.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STRADA STAVROPOLEOS NR.6, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL ORADEA
Adresa postala: PARCUL TRAIAN NR.10, Localitatea: ORADEA, Cod postal: 410033, Romania, Tel.0259/426881
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
CONFORM OUG 34/2006 CU TOATE MODIFICARILE ULTERIOARE.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMUNA LUNCA
Adresa postala: STRADA PRINCIPALA NR.1, Localitatea: LUNCA, Cod postal: 417320, Romania, Tel.0259/332540, Fax: 0259/332540
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.07.2009 08:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer