Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare drumuri in comuna Lipanesti, judetul Prahova, pe o lungime de 9 km


Anunt de participare numarul 47601/25.03.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIA LIPANESTI
Adresa postala: strada Principala, nr. 47, comuna Lipanesti, judetul Prahova, Localitatea: Lipanesti, Cod postal: 107340, Romania, Punct(e) de contact: Angela Marin, Tel.0244/215217, Email: [email protected], Fax: 0244/215217
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Modernizare drumuri in comuna Lipanesti, judetul Prahova, pe o lungime de 9 km
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Lipanesti, judetul prahova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
modernizare drumuri in comuna Lipanesti, judetul Prahova, pe o lungime de 9 km
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.1)
45233000-9-Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
lucrari de modernizare drumuri
Valoarea estimata fara TVA: intre 2, 500, 000 si 3, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare 30000 lei Ron, garantia de buna executie 7% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
persoane juridice romane, copie certificat de inregistrare din care sa rezulte specificul activitati supuse licitatiei, constatator emis de ORC, certificat fiscal privind taxele si impozitele locale in cazul persoanelor juridice; documente edificatoare care dovedesc inregistrarea ca persoana juridica; certificat de atestare fiscala;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
bilantul contabil la 31.12.2006 si 31.12.2007; cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
lista principalelor lucrari similare prestate in ultimii 5 ani insotite de certificatele de buna executie pentru cele mai importante lucrari
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
pret oferta
70%
Descriere:
2.
durata de executie
20%
Descriere:
3.
program de calitate
10%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.04.2008 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 700 RON
Conditii si modalitate de plata: achitare in numerar la caseria Primariei Comunei Lipanesti, judetul Prahova
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.04.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.04.2008 11:00
Locul: sediul Primariei Lipanesti, Strada Principala, nr.47, judetul Prahova
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
comisia de evaluare oferte si reprezentantii sau imputernicitii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Bd. dinicu Golescu, nr.38, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.0213104642, Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Prahova - sectia Contencios Administrativ II
Adresa postala: piata Victoriei, nr.10, Localitatea: Ploiesti- Prahova, Cod postal: 100031, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al administratiei locale, secretariatul - Primariei Comunei Lipanesti
Adresa postala: Strada Principala, nr.47, ,Localitatea: Lipanesti, Cod postal: 107340, Romania, Tel.0244215217, Email: [email protected], Fax: 0244215217
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.03.2008 21:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer