Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA SACALAZ, RENOVARE SI RECOMPARTIMENTARE CAMIN CULTURAL IN COMUNA SACALAZ, AZIL PENTRU BATRANI IN COMUNA SACALAZ, JUDETUL TIMIS ?


Anunt de participare numarul 113626/29.12.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Sacalaz (Primaria)
Adresa postala:  str.a IV-a, 368, sacalaz, judetul timis, Localitatea:  Sacalaz, Cod postal:  307370, Romania, Punct(e) de contact:  Georgeta Prisecaru, Tel. 0731330136, Email:  [email protected], Fax:  0256367491, Adresa internet (URL):  www.sacalaz.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA SACALAZ, RENOVARE SI RECOMPARTIMENTARE CAMIN CULTURAL IN COMUNA SACALAZ, AZIL PENTRU BATRANI IN COMUNA SACALAZ, JUDETUL TIMIS ?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Sacalaz, judetul Timis
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Modernizare drumuri in comuna Sacalaz
Renovare si recompartimentare camin cultural in comuna SacalazAzil pentru batrani in comuna Sacalaz
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
39150000-8-Diverse tipuri de mobilier si de echipament (Rev.2)
45000000-7-Lucrari de constructii (Rev.2)
45453000-7-Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Elaborare proiect tehnic, detalii de executie, asistenta tehnica din partea proiectantului, Executie lucrari si dotari pentru obiectivul: pentru obiectivul de investitii: ?PROIECT INTEGRAT: Modernizare drumuri in comuna Sacalaz, Renovare si recompartimentare camin cultural in comuna Sacalaz, Azil pentru batrani in comuna Sacalaz, Judetul Timis ? conform caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 9, 654, 878RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
20 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantie de participare 193.000 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FEADR, programul PNDR, masura 322
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere/subcontractare in conditiile legii
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006-Certificat de atestare fiscala (ANAF) eliberat de Directia Generala a finatelor Publice din judetul respectiv, valabil la data deschiderii ofertelor(original sau copie legalizata);
-Certificat privind impozitele si taxele locale eliberat de Directia Finantelor Publice Locale, valabil la data deschiderii ofertelor(original sau copie legalizata).-Certificat de cazier fiscal- in original sau copie legalizata-Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta un document similar/declaratie pe propria raspundere/declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare ce are competente in acest sens si/sau orice document tip ? eliberat de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident, in traducere legalizata in limba romana.-Certificatul de inregistrare ORC (copie);
-Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului valabil la data deschiderii ofertelor(original sau copie legalizata);
-Declaratie privind calitatea de participant la procedura.-Certificat de participare la licitatie cu ofeta independenta
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta informatii pentru ultimii trei ani 2007, 2008, 2009, respectiv bilantul contabil pe anii 2007, 2008, 2009, in copie inregistrate la D.G.F.P. (copie semnata si stampilata "conform cu originalul");Profitul net pe fiecare an conform bilantului contabil trebuie sa fie pozitiv (anii 2007, 2008, 2009).Cifra medie de afaceri in domeniu, pe ultimii trei ani trebuie sa fie mai mare sau egala cu 700.000 lei pentru proiectare, respectiv 18.000.000 lei pentru executie. Cifra medie de afaceri in domeniul licitat, pe ultimii trei ani trebuie sa fie cel putin egala cu 18.700.000 lei.Pentru ofertantii straini se va exprima oferta la cursul mediu lei/euro comunicat de BCE pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: Anul 2007 = 3, 3379 RON; Anul 2008 = 3, 6840 RON; Anul 2009 = 4, 2396 RON;Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau Lei, vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a tarii respective in care s-a facut inregistrarea si se va specifica ratele utilizate in oferta depusa.Demonstrarea cifrei de afaceri pe ultimii trei ani, pentru ofertantii nerezidenti, se poate face prin prezentarea de alte documente relevante emise de organele competente din tara de rezidenta. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate ale documentelor solicitate mai sus in limba romana.2. Se va prezenta Formularul de identificare financiara anexat completat de banca.In cazul unei asocieri fiecare asociat trebuie sa prezinte formularul B2, iar cerinta minima privind cifra medie de afaceri trebuie indeplinita cumulativ.Adresa din partea unei unitati bancare, in original, care sa garanteze o linie de credit aprobata in valoare minima de 800.000 Euro.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani
-Lista principalelor servici prestatein ultimii 3 ani.
Prestarea si finalizarea, (receptie la terminarea serviciilor)in ultimii 3 ani
- Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere, presonalul responsabil cu indeplinirea contractului
- licenta software Arhicad sau Autocad sau echivalent ? in copie.
Executie: -dovada detinerii utilajelor, instalatiilor, echipamentelor - in copie semnata si stampilata ?conform cu originalul?.
Ofertantul va trebui sa faca dovada detinerii/inchirierii sau dispunerii prin intermediul unui contract de colaborare(prestari servicii) de minim urmatoarele utilaje, necesare pentru executarea contractului:
- excavator cu cupa- buldoexcavator- autobasculante- compactor- trailer- placi vibrante- repartizator asfalt, - statie asfalt- statie de betoane- autogreder- buldozer-utilajele prezentate vor avea raport de inspectie valabil pe perioada de derulare a proiectului integrat-se va prezenta Dovada detinerii/inchirierii sau dispunerii prin intermediul unui contract de colaborare (prestari servicii) de laboratoare autorizate:
- Laborator autorizat gradul II ;
Se solicita prezentarea certificatelor de autorizare a laboratoarelorin domenile supuse licitatiei, in copie legalizata
- Certificat ISO 9001 sau echivalent
-Certificat ISO 14001 sau echivalent
-Certificat OHSAS 18001 sau echivalent
-Certificat SA 8000 sau echivalent
-Declaratie pe propria raspundere privind respectarealegislatiei de securitate si sanatate in munca
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- o lucrare ca natura si complexitate, modernizare drumuri de 8.000.000 lei- o lucrare similara ca natura si complexitate, constructii civile de 1.200.000 lei.- un contract de servicii similare proiectare modernizare drumuri de 300.000 lei- un contract deservicii similare proiectare constructii civile de 40.000 lei-Pt. Lucrari: personal angajat cu o vechime in firma de min.3 ani in executia de lucrari similare: -1 sef santier?inginer constructii civile industriale si agricole/constructii hidrotehnice/constructii drumuri;
-1 loctiitor sef de santier -inginer constructii civile industriale si agricole/constructii hidrotehnice/constructii drumuri;
-1 resp.tehnic cu executia in domeniul constructii civile industriale si agricole;
-1 resp.tehnic cu executia in domeniul constructii de drumuri;
- 1 res.coordonator cu securitatea si sanatatea in munca;
-resp.CQ, -personal muncitorde specialitate in constructii drumuri (minim 10 muncitori asfaltori- calificati cod COR-712904).Pt.Proiectare: -1 Sef de proiect?1 inginer absolvent de Facultate constructii civile industriale si agricole/constructii hidrotehnice/constructii drumuri;
- 1 inginer specializarea constructii civile/industriale si agricole;
- 1 inginer specializarea drumuri si poduri;
- 1 inginer specializarea instalatii in constructii; 1 arhitect, - 1 inginer topometrist;
-ingineri cu studii superioare cu o vechime in proiectare de minim 3 ani;Specialistii din echipa de executie ingineri cu studii superioare cu o vechime de min.3 aniSeful de proiect propus-experientain conducerea unui colectiv de proiectare/executie de minim 10 ani.-certificat de atestare profesionala APDP(pentru proiectare de drumuri si poduri)/alt organism similar, valabil pentru anul in curs, si certificat autorizatie clasa I, emis de ANCPI.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere: Componenta financiara
2.
termen de executie
10%
Descriere: Componenta tehnica
3.
Proceduri tehnice de executie a lucrarilor
35%
Descriere: Componenta tehnica
4.
Planul de management al sanatatii si securitatii muncii pe perioada executiei lucrarilor
5%
Descriere: Componenta tehnica
5.
Garantia acordata lucrarilor
10%
Descriere: Componenta tehnica
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.01.2011 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.01.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.01.2011 11:00
Locul: Primaria Comunei Sacalaz
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, reprezentantii UCVAP, reprezentantii CRPDRP, reprezentantii Consiliului Local Sacalaz
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), PROGRAMUL National de Dezvoltare Rurala (PNDR) Masura 3.2.2 : Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  090084, Romania, Fax:  021 310 46 42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Timisoara Sectia de contencios administrativ si fiscal
Adresa postala:  P-ta tepes Voda, nr.2, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300055, Romania, Tel. 0256/498091, Fax:  0256/498091
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator depsre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment juridic Primaria comunei Sacalaz
Adresa postala:  str. a IV-a, nr.368, Localitatea:  Sacalaz, Cod postal:  307370, Romania, Tel. 0256/367101, Fax:  0256/367101, Adresa internet (URL):  www.sacalaz.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.12.2010 15:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer