Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MODERNIZARE INSTALATIE DE TUBING FLEXIBIL PH 53 GAZ


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
700.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SCHRADER MEDIAS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 145750/07.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 140634
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Sos. Sibiului nr. 5, Localitatea: Medias, Cod postal: 551129, Romania, Punct(e) de contact: D-na Milica GHINDOC, Tel. +40 269805134, Email: [email protected], Fax: +40 269830283, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
MODERNIZARE INSTALATIE DE TUBING FLEXIBIL PH 53 GAZ
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul furnizorului
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se urmareste modernizarea unei instalatii de tubingprin inlocuirea autosasiului vechi cu un autosasiu modern, performant tehnic si tehnologic, cu consum redus de combustibil si cu impact minim asupra mediului, precum si adaptarile si montajele necesare obtinerii autorizatiei de circulatie pe drumurile publice.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
43121400-1 - Echipament de interventie pentru sonde (Rev.2)
51541200-8-Servicii de instalare de utilaje pentru industria extractiva (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
700, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2053 Denumirea: , ,MODERNIZARE INSTALATIE DE TUBING FLEXIBIL PH 53GAZ??
V.1) Data atribuirii contractului 23.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SCHRADER MEDIAS S.R.L.
Adresa postala: STR.AUREL VLAICU, NR.41, AP.HALA S 500, Localitatea: Medias, Cod postal: 551041, Romania, Tel. +40 269833111, Email: [email protected], Fax: +40 269833100
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 700000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
-In cazul in care se constata ca dupa etapa finala de licitatie electronica ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autorit.contract.va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Reofertarea se va face in termen de 2 zile lucratoare de la data incheierii etapei finale de licitatie electronica.Pers.autorizate sa asiste la deschiderea noilor propuneri financiare sunt membrii comisiei de evaluare.- Se solicita ca ofertantul cu valoarea cea mai scazuta sa depuna la sediul Autorit.contract.in cel mult doua zile lucratoare de la runda finala de licitatie electronica formularul de oferta, insotit de , ,Centraliz.de preturi??, completate cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronica.- Se va prezenta modelul de contract, cu eventuale obiectiuni formulate pana la termenul limita de depunere a ofertelor, vizat de catre reprezentantii legali ai ofertantului pe fiecare pagina, in vederea insusirii clauzelor contractuale.Neprezentarea modelului de contract semnat si stampilat pana la termenul limita de depunere a ofertelor, se considera acceptare tacita de catre ofertant a clauzelor contractuale, acestea nemaiputand fi modificate ulterior. La formularea de obiectiuni se va tine cont de art.36, alin.2, literele a si b, din HG 925/2006.-Orice solicitare catre autorit.contract.(clarificari, corespondenta, etc.)din partea operatorului economic se face prin fax: 0269/830283. Raspunsul autorit.contract.va fi publicat in SEAP, in pagina anuntului de participare privind prezenta achizitie.- Pentru vizualizarea doc.de atribuire incarcate in SEAP, oper. econ.trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Potrivit art.11 alin. 4 si 5 din HG 925/2006 modificata si completata cu 834/2009, in vederea calificarii, ofertantul poate prezenta initial, doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire.In declaratia si anexa cuprinse in Cap.IV, ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte-inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.Ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.Termenul nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.Ofertantul care participa la procedura cu subcontractanti trebuie sa prezinte formularul 12G cuprins in Sectiunea III, completat cu informatii privind partea/partile din contracte care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.Precizam ca resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens.Pt.subcontractanti trebuie sa se prezinte si declaratia pe proprie raspundere privindneincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. 34/2006.La incheierea contractului, in cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, se solicita, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta.Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. ? S.I.R.C.O.S.S. ? Biroul Juridic
Adresa postala: Sos. Sibiului nr. 5, Localitatea: medias, Cod postal: 551129, Romania, Tel. +40 269805153, Email: [email protected], Fax: +40 269830283
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.10.2013 09:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer