Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare instalatie electrica transportoare cu banda


Anunt de participare (utilitati) numarul 140164/02.11.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada UZINEI nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: GRIGORIE DADALAU, Tel. +40 253335045, In atentia: GEORGETA SANDU, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Modernizare instalatie electrica transportoare cu banda
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A., Directia Miniera, EMC Rosia-Pesteana, EMC Rovinari, EMC Jilt
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrari de modernizare electrica a transportoarelor de mare capacitate
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
42417300-5-Echipament pentru transportoare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
intreaga lucrare
Valoarea estimata fara TVA: 7, 400, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum GP: 74.000, 00 RONValabilitate GP: va fi cel putin egala cu per de valabilitate a ofertei(min 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor)Forma constituire GP: a) virament bancar sau instrument garantare emis de societate bancara/asigurari, in original (Formular 3). Original instrument garantare participare procedura depus la sediu achizitor, cladire Directia Achizitii, et.1, pana cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.b) ordin de plata confirmat de banca, cont RO59RZBR0000060014652248 ? Raiffeisen Bank Tg Jiu, pana cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.IMM constituie GP cuantum 50% valoare.Daca CNSC respinge contestatie ofertant ca nefondata, autoritate contractanta retine din GP suma calculata cf. art. 278^1 din OUG34/2006. Cuantum GBEx: 10% val. contract, fara TVA.Constituire GBEx: a) Instrument garantare emis societate bancara/asigurari (Formular 4), b) Retineri succesive sume datorate din facturi partiale. Executantul este obligat sa deschida la Trezorerie, un cont disponibil distinct la dispozitia achizitorului. Suma depusa sa fie mai mare de 0, 5% valoare contra ct. Achizitorul alimenteaza cont din retineri succesive pana la valoarea GBEx. Achizitorul instiinteaza executant varsaminte. Din cont pot fi dispuse plati atat de executant, cu aviz scris achizitor, cat si de Trezorerie la solicitare scrisa achizitor, conf. art. 90 (3) HG 925/2006.Caz IMM, GBEx: 5% pret contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind: eligibilitate, neincadrare in situatii art. 69^1, 180 si 181, din OUG 34/2006;calitate participant procedura; participare cu oferta independenta; incadrare IMM. Completare formulare 9, 17, 14, 15, 16.
1) daca uzeaza drept prevazut art. 11 (4) HG 925/2006, prezentare declaratie proprie raspundere privind indeplinire criterii calificare si anexa mentionare succint mod concret de indeplinire a cerintelor minime, ofertantul va prezenta/completa certificate/documente care probeaza/confirma indeplinire cerinte calificare, la solicitare autoritate contractanta, in termen mai mare 3 zile lucratoare.2) daca sunt incertitudini/neclaritati documente, autoritate contractanta are drept sa solicite detalii/ precizari/confirmari suplim. ofertantului. Se completeaza formularul 5 si anexa 1 la acesta.3)Autoritatea contractanta are drept/obligatie descalifica operatori economici aflati in situatii art. 181, lit. a, c^1 si d /69^1, 180 din OUG 34/2006-pers cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt nominalizate in formularul 16 din sectiunea Formulare. Pentru persoane juridice/fizice romane, prezentare Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comertului in copie legalizata/copie lizibila "conform cu originalul", din care sa reiese ca ofertantul are ca obiect principal sau secundar de activitate cod CAEN corespondent obiect contract ce reiese din documentatie atribuire.
Pentru persoane juridice/fizice straine, prezentare Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesionalin copie legalizata/copie lizibila "conform cu originalul". Documente traduse in romana de traducatori autorizati si legalizate.
In etapa evaluare oferte si inainte de transmitere comunicare rezultat procedura, AC isi rezerva drept solicitare ofertant clasat pe primul loc, prezentare pt. conformitate Certificat constatator emis ONRC in original.Executantul va face dovada ca:
- este atestat ANRE pentru executia de lucrari in instalatii electrice de joasa si medie tensiune (pana la 6 kV), conform ordin ANRE nr. 90/2009 modificat si completat cu ordinul ANRE nr. 29/2010- este atestat ANRE pentru incercari de echipamente si instalatii electrice de joasa si medie tensiune
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Delaratie privind situatie economico-financiara; Fisa informatii generale
Prezentarea cifrei medii de afaceri in domeniul de activitate aferent contractului, in ultimii 3 ani.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principale lucrari similare executate in ultimii 5 ani, continand valori, perioade de executie, beneficiari, confirmate de autoritati contractante sau clienti privati prin prez certif/doc emise sau contrasemnate de o autoritate ori de clientul beneficiar.
Nota: in cazul clientilor privati atunci cand din motive obiective si justificate ofertantul nu poate obtine o certificare/confirmare, va demonstra exec lucr printr-o declaratie.
Cerinta minima: ofertantul va face dovada exec in ultimii 5 ani a cel putin unui contr de lucrari similare celor ce fac ob proc de achiz (modernizare inst el transportoare cu benzi)prezentand document/certificat constatator sau copie contract(sau copii de parti relevante ale contr) si recomandare.Capac tehnica/profesionala priv experienta similara a ofertant poate fi sustinuta de alta pers, indiferent natura relatii juridice. Pers sustinatoare nu se incadreaza in prev art. 69^1/180/181, lit. a, c^1 si d din OUG 34/2006.
Inform priv dotarea tehnica cu utilaje, instalatii, echipam tehnicePrez decl pe propria raspundere priv dotarile cu utilaje, instalatii, echipam tehnice, etc., de care dispune op ec ptr indeplinirea coresp a cont
Ofertantul va face dovada ca detine laborator autorizat pentru incercari de echipamente si instalatii electrice de joasa si medie tensiuneCapac tehnica/profes priv dotarea tehnica a ofert poate fi sustinuta de alta pers, indiferent natura relatii juridice.Daca ofertant/candidat demonstreaza capac tehnica/profes cu sustinere alta pers, are obligatie dovedire sustinere, de regula prin prezentare angajament ferm pers sustinatoare care confirma punere la dispozitie resurse tehnice/profesionale, conform art. 11^1 HGR 925/2006. Pers sustinatoare nu
Inform priv pers de specialitate de care dispune ofertant sau al carui angajament de participare a fost obtinut, pentru executia lucrarii.
Prez declaratiei pe propria raspundere priv pers tehnic resp cu exec lucrarii; se vor prez CV-uri, iar pentru resp tehnic cu exec (RTE) se va prez atestat tehnico ? prof in domeniul de activ al ob contr si copie dupa legitim.Ofertantul va face dovada ca detine personal autorizat pentru executia lucrarilor electrice de joasa si medie tensiune
Capacit tehnica/prof priv incadrarea cu pers a ofertant poate fi sustinuta de alta pers, indiferent natura relatii juridice.Daca ofertant demonstreaza capacit tehnica/profes cu sustinere alta pers, are obligatie dovedire sustinere, de regula prin prez angajament ferm pers sustinatoare care confirma punere la dispoz resurse tehnice/prof, conf art. 11^1 HGR 925/2006. Pers sustinatoare nu se incadreaza in prev art. 69^1/180/181, lit. a, c^1 si d, din OG 34/2006
Informatii privind subcontractantii
Documente emise de organisme de certificare acreditate in tara sau in strainatate, care confirma certificare sistem calitate ofertant.Prezentare certificat calitate SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent, in domeniul de activitate al obiectului contractului, valabil la data depunerii ofertelor; in cazul declaratiei se va completa Anexa 1 la Formular 5.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Nr runde: 1 runda a 2 zile. Elem of care face ob proces repetitiv este pretul lei/lucr au drept sa part op econ inreg in SEAP. AC va invita in SEAP simultan toti ofert care au of admis sa prez preturi noi preciz data si mom de start al lic electr care nu va incepe mai devreme de 2 zile lucrat de la data transm invit.Of dep in cadrul lic electr, are scopul de a imbunatati of dep anterior, organiz acestei faze.Potriv prev art. 44 alin. (2) din HG nr. 1660/2006, in cazul in care candid select si inreg in SEAP nu modif in cadrul fazei de licit electr pretul of, la stab clasam final este luata in consid of depusa de catre acesta, anterior desfas fazei electr, introdusa in prealabil in SEAP de autoritat contr.Candid desemn castig pe baza rezult obtinut in urma finaliz licit electr, au oblig de a prez autorit contr, pana la data fixata ptr atribcontr, in orig, formular de oferta si propunerea financiara, cu noile preturi rezult in urma desf proces de ofertare
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.11.2012 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.11.2012 09:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.11.2012 10:00
Locul: S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A., Directia Achizitii, str. Uzinei, nr. 1, loc Turceni, jud. Gj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
imputerniciti din partea operatorilor economici ofertanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
in cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe locul 1 contin preturi egale, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditii OUG 34/2006, despre act autoritate contractanta considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departament Juridic al S.C. Complexului Energetic Oltenia S.A.
Adresa postala: str. Uzinei, nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Tel. +40 253335045, Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): eturceni.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.11.2012 15:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer