Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare Instalatii Electrice si Automatizare aferente bloc energetic nr. 4 SE Rovinari


Anunt de participare (utilitati) numarul 141892/09.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Suc. Electrocentrale Rovinari, str. Energeticianului nr. 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii S+L, Tel. +40 253372556-412, In atentia: ING. Pupazan Aura, Email: [email protected], Fax: +40 253371922, Adresa internet (URL): www.cerovinari.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Suc. Electrocentrale Rovinari
Adresa postala: str. Energeticianului nr. 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Registratura unitatii, Tel. +40 253372556-339, Fax: +40 253371922
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Modernizare Instalatii Electrice si Automatizare aferente bloc energetic nr. 4 SE Rovinari
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Suc. Electrocentrale Rovinari
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
- Procurare echipamente/materiale necesare, conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini;
- Montare echipamente si sisteme electrice noi si a accesoriilor aferente acestora: circuite, racorduri, legaturi, etc.;
- Realizare lucrari de constructii-montaj conform documentatiei de montaj;
- Echipare tablouri electrice conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini- Montarea traseelor de cabluri si a circuitelor electrice utilizand confectie mecano-zincata si cabluri electrice noi;
- Executia adaptarilor necesare pentru punerea in functie a echipamentelor (consolidari, suporti, racorduri electrice, etc.);
- Efectuare probe functionale si de performanta a echipamentelor montate si/sau reparate conform prevederilor PE si a normativelor aplicabile in domeniul energiei electrice;
- asigurare documentatie tehnica de exploatare, carti tehnice si documentatie mentenanta (in limba romana ) pentru echipamentele montate, conform prevederilor caietului de sarcini.
- intocmirea dosarelor de produs aferente realizarii serviciului;
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
51112000-0 - Servicii de instalare de echipament de distributie si de comanda a energiei electrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Intregul servici cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 63, 107, 408RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare : GP = 700.000 lei, cu valabilitate minim 90 zilecalendaristice de la data limita a depunerii ofertelor. GP se constituie in lei sau euro. Echivalentul pentru euro se va determina corespunzator cursului de schimb valutar anuntat de BNR pentru data de ... (5 zile inainte de data limita a depunerii ofertei transmisa in anuntul de participare). Modul de constituire a GP conform HG 925/2006 in vigoare, art.86. In instrumentul de garantare ( un model de completare este prevazut in Formularul nr. 16) , banca sau societatea de asigurari emitenta, va insera in mod expres, cerintele prevazute la art. 86 din H.G. 925/2006 sila art. 278¹ din OUG 34/2006. Daca instrumentul de garantare nu respecta aceste cerinte oferta depusa va fi respinsa fiind incidente prevederile art. 33, alin. 3, pct. b, din HG 925 / 2006. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii GP in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate in documentatia de atribuire vor fi respinse si returnate la deschidere. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG nr. 925/2006, corelat cu art. 2781 din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare. Garantia de Buna Executie = 10 % din valoarea contractului, fara TVA.Modul de constituire a GBE, conform art.90 din HG 925/2006 in vigoare, respectiv: a) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract si pe care prestatorul il va preda achizitorului, in original, in 15 zile de la semnarea contractului de ambele partib) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, caz in care contractantul va deschide un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului, in 15 zile de la semnarea contractului de ambele parti.Garantia de buna executie se va restitui de catre achizitor, conform HG 1045/2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii, inclusiv credite
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea (se va prezenta inclusiv de persoanele care asigura sustinerea financiara si/sau tehnico-profesionala).
Prezentare Formular nr. 1, in original, completat si semnat.-Autoritatea contractanta va accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se incadreaza in situatia prevazuta la art. 180, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva sau, daca in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de aceasta natura, o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Documentele vor fi in limba romana sau traducere autorizata.
Evaluarea cerintei :
Incadrarea in situatiaprevazutala art. 180din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica .
In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute.2. Documente care demonstreaza neincadrarea in prevederile art.181 (se va prezenta inclusiv de persoanele care asigura sustinerea financiara si/sau tehnico-profesionala).
Prezentare Formular nr. 2, in original, completat si semnat.-Autoritatea contractanta va accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se incadreaza in nici una dintre situatiile prevazute la art. 181, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva sau, daca in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de aceasta natura, o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Documentele vor fi in limba romana sau traducere autorizata.
Evaluarea cerintei :
Incadrarea in oricare din situatiileprevazutela art. 181din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica .
In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute.3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 (se va prezenta de ofertant / candidat/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator).
Prezentare Formular nr. 3 in original, completat si semnat, in limba romana sau insotit de traducere autorizata.
Evaluarea cerintei :
Incadrarea in situatiaprevazutala art. 691din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica .
In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente.
Persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: - Ciurel Dan Laurentiu ? Director General Executiv- Petroniu Ion ? Director Divizia Strategie Dezvoltare
- Pitaroiu Daniel ? Director Divizia Financiara- Scurtu Maria ? Director Financiar Contabilitate-Dadalau Grigorie ? Director Directia Achizitii-Boiangiu Silvica ? Sef Serviciu Achizitii Lucrari si Servicii
-Jianu Dorina ? Sef Departament Juridic
- Pisc Ion ? Director S.E. Rovinari-Vilceanu Mirela ? Director Economic S.E. Rovinari- Chirca Delia? DirectorAchizitii S.E. RovinariPersoanele care semneaza documentatia de atribuire, respectiv: Teodorescu Raducu, Chirca Iosif, Bosnari Marius Gabriel, Bratuianu Preda, Varga Francisco, Bujor Cristina, Dumitrescu Filimon, Pasareanu Flavia, Teiu Sorin, Pupazan Adela, Ciurel Nicoleta, Pupazan Aura.
4. Certificat de participare la procedura cu oferta independenta
Completare si semnare Formular nr. 4- conform Ordinului ANRMAP 314 / 2010, publicat in MO, partea I nr. 701/20.10.2010 (in limba romana sau traducere autorizata)
In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta.
In cazul in care oferta este depusa de catre un grup de operatori economici, atunci oferta comuna trebuie sa cuprinda un acord preliminar de asociere.
5. Documente care demonstreaza indeplinirea obligatiilor exigibile de plata
Certificate constatatoare (copie lizibila certificata « conform cu originalul », semnata si stampilata), privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat, si la taxele locale.
Se vor prezenta ca documente edificatoare:
a) Certificat de Atestare Fiscala privind impozitele si taxele catre stat, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat si a pensiei suplimentare ? formular tip eliberat de autoritatea competenta din tara in care ofertantul este rezident, in copie lizibila certificata « conform cu originalul », semnata si stampilata, in limba romana sau insotit de traducere autorizata ;b) Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul local ? formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident, in copie lizibila certificata « conform cu originalul », in limba romana sau insotite de traduceri autorizate, semnate si stampilate.
Certificatele mentionate la punctele a) si b) trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Note :
1.Documentele emise in alta limba decat romana vor fiinsotite de traduceri autorizate in limba romana
2. Autoritatea contractanta are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 180 si 181 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.3. In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute la alin. (1). In ceea ce priveste cazurile mentionate la art. 180, in conformitate cu legislatia interna a statului in care sunt stabiliti candidatii sau ofertantii, aceste solicitari se refera la persoane fizice si persoane juridice, inclusiv, dupa caz, la directori de companii sau la orice persoana cu putere de reprezentare, de decizie ori de control in ceea ce priveste candidatul sau ofertantul.4. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute la alin. (2) sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Pentrupersoane juridiceromane:
1. Certificatul constatator (in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? . Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale / actuale la data limita de depunere a ofertelor.
2. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
In etapa evaluarii ofertelor, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, sa prezinte pentru confirmare documentul in original sau copie legalizata, daca acesta nu a fost prezentat astfel la deschiderea ofertelor.
In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta.
Pentru operatorii economici inregistrati ca I.M.M.-uri, se vor prezenta:
a)Certificat emis de Oficiul Registrului Comertului care atesta statutul de I.M.M. al ofertantului, sau
b) Declaratie pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346 /2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.
Ofertantii incadrati ca IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute.
Persoane juridice/fizice straine
Operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica si de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, emise de autoritatile competente din tara de rezidenta.Documentele vor fi prezentate insotite de traducere autorizata in limba romana.
Autorizatii necesare pentru prestarea serviciului:
-Autorizare ANRE pentru servicii de tipul celui care face obiectul achizitiei. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca este autorizat pentru efectuareatuturor operatiilor solicitate in caietul de sarcini.
Documentul va fi valabil si prezentat in copie lizibila, ?conform cu originalul?.
Note :1) - In cazul asocierii / subcontractarii cerinta este considerata indeplinita daca fiecare asociat/ subcontractant detine autorizatia emisa de ANRE pentru efectuareaoperatiilor aferente partii din contract pe care o executa.
2) Tertul sustinator nu poate sustine, prin prezentarea unei astfel de autorizatii, un operator economic ofertant, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai in nume propriu, nefiind o resursa tranferabila.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1. Fisa de informatii generale insotita de documente care demonstreaza informatiile prezentate.
Cerinta minima: Cifra de afaceri medie globala pe ultimii 3 ani ( 2010, 2011, 2012 ) sa fie de minim 120.000.000 lei.
Modalitatea de indeplinire
-Completare Formular5 ? Informatii generale-Prezentare documente prin care ofertantii trebuie sa demonstreze indeplinirea cerintei de calificare.
Cerinta 2. Informatii privind resurse financiare necesare prestarii serviciului pentru o perioada de 2 luniCerinta minima: cashflow de minim 10.000.000, 00 lei, reprezentand fluxul de numerar necesar prestarii serviciului pentru o perioada de 2 luni
Modalitatea de indeplinire
- Prezentare documente prin care ofertantii trebuie sa demonstreaze ca la momentul semnarii contractului, vor avea acces la, sau au disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de catre banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza un cashflow, necesar prestarii serviciului pentru o perioada de 2 luni in suma de minim 10.000.000, 00 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1.Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre reprezentantul legal al beneficiarului sau de catre imputernicitul acestuia care sa confirme prestarea serviciului(lor).
Cerinta minima: Lista va cuprinde minim unul, dar nu mai mult de trei contracte care sa confirme ca ofertantul a prestat si dus la bun sfarsit in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) servicii similare a caror valoare cumulata sa fie de minim 40.000.000, 00 lei.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formular nr. 6, in original.
Prezentare (obligatoriu pentru fiecare serviciu prezentat in sustinerea experientei similare) de documente emise sau contrasemnate de beneficiar care sa contina obligatoriu informatii privind: numele beneficiarului, obiectul si valoarea serviciului prestat, perioada prestarii, valoarea prestata in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), precizari privind modul in care au fost prestate serviciile si daca au fost duse la bun sfarsit, astfel incatofertantii sa demonstreze indeplinirea cerintei. Un model de document este prezentat in Formularul nr.7.Documentele se prezinta inoriginal sau copii lizibile certificate ?conform cu originalul?.
Continuare Cerinta 1. Prin « servicii similare » se inteleg orice servicii privind modernizarea, reabilitarea sau repararea de instalatii electrice si de automatizare a proceselor tehnologice si care au presupus in mod obligatoriu montarea, instalarea sau inlocuirea totala / partiala a cel putin echipamentelor de mai jos:
? Echipamente programabile de monitorizare aparametrilor, de optimizare, de control si de reglaj automat a proceselor tehnologice
? Protectii numerice si de alarmare pentru generatoare
? Sisteme de excitatie pentru generatoare cu putere mai mare de 150 MW
In situatia in care contractele de prestari servicii au fost semnate inainte de perioada de 3 ani, autoritatea contractanta va lua in considerare serviciile prestate si duse la bun sfarsit in perioada solicitata si va avea in vedere doar serviciile prestate in aceasta perioada.
Prin formularea ?servicii duse la bun sfarsit? se intelege: servicii receptionate partial care sunt insotite de procese verbale de receptie partiala, sau servicii receptionate la sfarsitul prestarii, insotite de procese verbale la finalizarea serviciilor.
Modalitatea de indeplinire
'
Cerinta 2. Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, mijloacele de transport, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului, insotita de documente care atesta detinereautilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice necesare pentru realizarea contractului.Cerinta minima: Ofertantul trebuie sa detina (in dotare proprie/inchiriere sau alte forme de punere la dispozitie), minim urmatoarele: - laborator electric autorizat minim grad II; - truse de incercari PRAM verificate la zi: megaohmeru 500÷5000 V (minim 3 bucati); punte Wheastone, Thompson (minim 2 bucati); punte verificare prize pamant (minim 1 bucata); trusa incercari cabluri 60KV c.c. (minim 1 bucata); trusa incercari cabluri 2, 5 ÷10 kV c.a. (minim 1 bucata); trusa verificare timpi inchidere-deschidere intrerupatoare; trusa tangenta d;trusa curent de 100 ( minim1 buc); instalatie tratare ulei trafo; - mijloace auto pentru transport echipamente, deseuri.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formular nr. 8, in original.
In cazul asocierii sau subcontractarii unor parti din contract, ofertantul va include in declaratia din Formularul nr. 8, resursele tehnice ale asociatilor / subcontractantilor asigurand indentificarea lor.
Prezentare documente care atesta detinerea (prin dotare proprie/inchiriere sau prin alte forme de punere la dispozitie) utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice necesare pentru realizarea contractului, in copii lizibile certificate ?conform cu originalul? astfel incatofertantii sa demonstreze indeplinirea cerintei..
Cerinta 3. Declaratie referitoare la personalul tehnicsi de asigurarea calitatii de care dispune sau al carui angajament de participare l-a obtinut, in vederea prestarii serviciului, insotita de documente care demonstreaza informatiile prezentate in declaratie.Cerinta minima: Ofertantul trebuie sa aibe disponibil minim urmatorul personal specializat si autorizat:
- director de proiect/lucrare/ sef santier
- responsabil cu asigurarea calitatii- responsabil cu controlul calitatii- 3 responsabili tehnici cu executia atestati pentru domeniul productie si distributie energie electrica;
- un responsabil tehnic cu sudura atestat ISCIR;
- 45 electricieni autorizati ANRE pentru lucrari de instalatii electrice, din care minim 15 sa fie autorizati grad IV;
- 4 sudori autorizati ISCIR pentru procedeu de sudare manual electric in strat de gaz protector (141).
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formular nr. 9, in original.In cazul asocierii sau subcontractarii unor parti din contract, ofertantul va include in declaratia din Formularul nr. 9, resursele umane ale asociatilor / subcontractantilor asigurand indentificarea lor.
Prezentarea urmatoarelor documente pentru fiecarespecialist tehnic mentionat in lista: curriculum vitae, actul de studii (diploma studii superioare / medii), dovadacalificarii /atestarii/autorizarii pentru specializarea respectiva.
Prezentarea listei cu personalul de executie folosit in prestarea serviciilor (sudori, electricieni, lacatusi, etc.);
Prezentare copii dupa autorizatiile emise de autoritatile competente pentru sudori si electricieni.
Cerinta 4. Informatiiprivind partea/partile din contract pe care ofertantul are intentia sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantului / subcontractantilor propusi.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare (numai in cazul subcontractarii) Formular 10, in original.Documentele emise in alta limba decat limba romana se vor prezenta insotite de traduceri autorizate.
Cerinta 5. Informatii privind asocierea (daca este cazul):
In cazul asocierii, ofertantul trebuie sa prezinte:
- Formular 11 - ?Acordul de asociere?, - Formular 12 - ?Imputernicire pentru reprezentare la procedura?Note: In cazul asocierii: a) Oferta trebuie sa cuprinda toate informatiile solicitate pentru fiecare partener din cadrul asocierii precum si partea de contract indeplinita de fiecare asociat (valoric si procent din valoarea contractului), inclusiv resursele tehnice si umane( certificate / atestate / autorizatii solicitate in fisa de date, pentru partea de implicare a respectivului asociat); b) Oferta trebuie sa fie semnata intr-un mod care obliga legal toti partenerii;c) Unul din membrii asocierii trebuie numit ca partener conducator (Lider de asociatie) - responsabil de contract si aceasta numire trebuie sa fie confirmata printr-o imputernicire scrisa semnata de fiecare partener in parte;
Modalitatea de indeplinire
PrezentareFormular 11, in original.
Prezentare Formular 12, in original.Formularele 11 si 12 se vor prezenta numai in cazul asocierii. Documentele emise in alta limba decat limba romana se vor prezenta insotite de traduceri autorizate.
Continuare Cerinta 5.d) Oferta trebuie sa includa un acord de asociere prin care sa se stipuleze ca toti partenerii sunt responsabili in mod legal, uniti si individual, pentru realizarea contractului, ca partenerul conducator va fi autorizat sa primeasca si sa transmita instructiuni in numele fiecaruia si tuturor partenerilor si ca realizarea contractului.e) Toti partenerii din cadrul asocierii trebuie sa ramana in aceasta forma asociativa pe toata durata de realizare a contractului; f) Structura sau constituirea asocierii nu va fi modificata, pe durata executarii contractului, decat cu aprobarea prealabila a Autoritatii Contractante si numai in situatii exceptionale. Noua asociere trebuie sa indeplineasca cel putin aceleasi criterii de eligibilitate si de conformitate ca cea initiala.
Modalitatea de indeplinire
In cazul asocierii documentele solicitate a fi prezentate prin fisa de date a achizitiei, vor fi prezentate de fiecare operator economic din cadrul asociatiei.In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerintele privind capacitatea economico-financiara si tehnica si/sau profesionala pot fi indeplinite prin cumul.
In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, asocierea va fi legalizata, iar actul incheiat va fi prezentat autoritatii contractante. Contractul de asociere trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se va constitui ca anexa la contractul de achizitie publica.
Cerinta 1. Document(e) emis(e)de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate care sa ateste certificareasistemului de management al calitatii pentru domeniul de activitate aferent obiectului contractului alofertantului / asociatului / subcontractantului ( fiecare pentru partea de contract pe care urmeaza sa o execute) in conformitate cuSR EN ISO 9001 editia 2008 (sau echivalent).- In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate astfel cum este solicitat, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare documente in copie legalizata sau copie lizibila certificata « conform cu originalul », semnata si stampilata). Documentele emise in alta limba decat limba romana se vor prezenta in copie insotite de traduceri autorizate.
2. Document(e) emis(e)de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate care sa ateste certificareasistemului de management de mediu pentru domeniul de activitate aferent obiectului contractului alofertantului / asociatului / subcontractantului ( fiecare pentru partea de contract pe care urmeaza sa o execute) in conformitate cu SR EN ISO 14001 editia 2005 (sau echivalent).- In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de mediu astfel cum este solicitat, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare documente in copie legalizata sau copie lizibila certificata « conform cu originalul », semnata si stampilata). Documentele emise in alta limba decat limba romana se vor prezenta in copie insotite de traduceri autorizate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Informatii suplimentare despre licitatia electronica: Numarul de runde si calendarul de desfasurare: 1 rundaDurata unei runde: 2 zile;Pasul de licitare: 1%;Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretul/serviciu;La licitatia electronica au dreptul sa participe numai operatori economici inregistrati in SEAP, conform art.6 alin. (2) din HG 1660/2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare.Autoritatea contractanta va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibilesa prezinte preturi noi. Invitatia se va transmite electronic in SEAP, simultan, tuturor candidatilor.Invitatia va preciza data si momentul de start al licitatiei electronice.Licitatia electronica va incepe nu mai devreme de 2 zile lucratore de la data transmiterii invitatiilor.Oferta depusa in cadrul licitatiei electronice de catre candidatii selectati, are scopul de a imbunatati oferta depusa anterior, organizarii acestei faze.Potrivit prevederilor art. 44 alin. (2) din H.G. nr. 1660/2006, in cazul in care candidatii selectati si inregistrati in SEAP nu modifica in cadrul fazei de licitatie electronica pretul ofertei, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa de catre acesta, anterior desfasurarii fazei electronice, introdusa in prealabil in SEAP de autoritatea contractanta. Daca dupa finalizarea fazei de licitatie electronica, doua sau mai multe oferte, clasate pe primul loc, au pretul egal, atunci autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Candidatii desemnati castigatori pe baza rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice, au obligatia de a prezenta autoritatii contractante, pana la data fixata pentru atribuireacontractului, in original, formularul de oferta si propunerea financiara, completate in conformitate cu modelele de formulare atasate, cu noile preturi rezultate in urma desfasurarii procesului de ofertare din cadrul fazei electronice.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.03.2013 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.03.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.03.2013 10:00
Locul: Suc. Electrocentrale Rovinari, str. Energeticianului nr. 25, Rovinari, Gorj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferta
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.Toate documentele de calificare solicitate prin FDA trebuie sa fie prezentate in ofertele depuse, altfel ofertele vor fi considerate inacceptabile, exceptie fiind situatia prevazuta la art. 11, alin. 4, cu respectarea alin. 5, HG 925/2006. Nu se admit completari cu documente dupa data limita de depunere a ofertei.Dupa deschiderea ofertelor se vor cere numai clarificari la documentele depuse, daca este cazul.2. Ofertantul/candidatul isi poate demonstra situatia economica si financiara ori capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament ferm in forma autentica, de sustinere din partea unui tert, in conditiile art. 186 si 190 din OUG 34/2006. Pentru a fi luata in considerare sustinerea acordata, angajamentul trebuie sa reprezinte un instrument juridic care sa asigure dreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare.Angajamentul va face parte integranta din contractul de achizitie publica.3. In conformitate cu Art 189 alin (1) din OUG 34/2006, achizitorul are dreptul de a verifica/controla - direct sau prin intermediul unei autoritati competente apartinand statului in care operatorul economic este stabilit, si cu conditia acordului acestei autoritati - capacitatile ofertantului, metodele de studiu si cercetare utilizate, precum si masurile aplicate pentru controlul calitatii.4. Persoanele care asigura sustinerea financiara si/sau capacitatea tehnico-profesionala vor prezenta obligatoriu decalaratiile de neincadrare in situatiile prevazute la art 180 si 181 (lit. a), c1) si d)) din OUG 34/2006 in vigoare.5. Ofertantul va putea sa efectueze o vizita in teren pentru vizualizarea amplasamentului instalatiilor la care se efectueaza modernizarea, in urma unei cereri scrise adresata achizitorului.6. Daca mai multi operatori economici clasati pe primul loc prezinta oferte egale la licitatia electronica, autoritatea contractanta va solicita, dupa finalizarea fazei de licitatie electronica, reofertarea propunerilor financiare in plic inchis, pana la departajarea ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform Art. 256² lit b), din OUG34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic
Adresa postala: str. Energeticianului , nr. 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 253372556-339, Fax: +40 253371922
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.02.2013 15:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer