Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MODERNIZARE LEA 0,4 kV COICIU - ETAPA A III-A


Anunt de participare (utilitati) numarul 41748/22.01.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.
Adresa postala: STR. NICOLAE IORGA NR. 89A, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900587, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Sarbu, Tel.0241.80.53.05, In atentia: Serv. Achizitii, Email: [email protected], Fax: 0241.80.53.04, Adresa internet (URL): Constanta, str. Nicolae Iorga nr.89A
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
MODERNIZARE LEA 0, 4 kV COICIU - ETAPA A III-A
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: LOC. Constanta, Cartier Coiciu, jud. Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizare Proiect Tehnic si executie lucrari modernizare LEA 0, 4 kV.
Lucrarile de modernizare constau in: montarea de conductoare torsadate, inlocuirea stalpilor de lemn cu stalpi din beton, inlocuirea stalpilor fisurati, montare de stalpi in retea, modernizare bransamentelor prin montarea de conductor coaxial si blocuri de masura si protectie.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45315600-4 - Instalatii de joasa tensiune (Rev.1)
74232310-0-Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Modernizare LEA 0, 4 kV pe 31 strazi din loc. Constanta, Cartier Coiciu. Principalele cantitati de materiale:
Stalpi tip SC hidrofobizati- 102 buc.
Conductor torsadat 50 OLAl+ 3X70+2X16mmp-10465m
Conductor torsadat 3x16+25mmp-2370m
Conductor torsadat 16+25mmp-3900m
Conductor coaxial CCBYY 10+10 mmp-52200m
Conductor AFY - 25718 m
Conductor Fy - 12397 m
Suport pe acoperis-1769 buc.
BMPM 1705 buc. si BMPT 64 buc.
Achizitorul isi rezerva dreptul de a achizitiona lucrari suplimentare in conformitate cu legislatia in vigoare
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 195, 416.76 si 3, 586, 250.27RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie participare: 34000RON(17000RON ptr. IMM).Garantia de buna execute: 10%(5%ptr.IMM)din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SURSE PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Contract de Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl.privind eligibilitatea, decl.privind neincadrarea in preved.art.181 din ordonanta, certif privind plata impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale la data de 31.12.2007, ptr.pers.jurid.romane: certif.constatator emis de Of.Registrului Comertului, ptr. persoane juridice straine documente care dovedesc inregistrarea ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul este stabilit.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl.privind cifra de afaceri globala(2004-2006), informatii privind situatia financiara la data de 31.12.2006 din bilantul ultimului an.In cazul in care formularul nu este vizat de DGFCFS se va prezenta bilantul contabil la data de 31.12.2006 vizat si inregistrat de organele competente
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Atest.ANRE exec+proiect inst 0, 4-20kV, Autoriz.de comercializ SC ELECTRICA/ENEL ITALIA sau echivalent ptr fiecare mat./echip electric, lista lucr. similare din ultimii 5 ani a caror val.insum=cu val.posib.contract, certif.de buna exec., inf.privind pers.tehnic, dotari util.tehn, inf.subcontr, certif.calitate, dosarul privind sist.propr.de conducere si asigurare a calit.lucr., liste cu proc.de mediu specifice lucrarii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.02.2008 14:00
Documente de plata: DA
Pretul: 50 RON
Conditii si modalitate de plata: Prin numerar in casieria autor.contr.sau ordin de plata in contul ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA: RO62CITI0000000700086003 la Citibank Romania S.A.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.02.2008 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana, Engleza, Italiana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.02.2008 10:00
Locul: Sediul Enel Distributie Dobrogea S.A., Constanta, str.Nicolae Iorga nr.89A
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de Evaluare si reprezentantii Imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Documentatia de Atribuire se poate procura de la S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA - SERV. Achizitii in cel mult 4 zile de la transmiterea unei scrisori de solicitare de catre operatorul economic la fax: 0241/805304.Oferta depusa in limba engleza/italiana va fi insotita de traducere autorizata in limba romana.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleus nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: str. Traian nr.23, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900743, Romania, Tel.0241/616003, Email: [email protected], Fax: 0241/616003
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere a contestatiei va fi de cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.
Adresa postala: str. Nicolae Iorga nr.89A, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900587, Romania, Tel.0241/805999, Fax: 0241/616340
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.01.2008 11:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer