Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare LEA 110KV Arges Sud-Valcele, jud. Arges


Anunt de participare (utilitati) numarul 137741/27.07.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMERCIALA CEZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: STRADA BRESTEI NR 2, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200581, Romania, Punct(e) de contact: Departament Achizitii, Tel. +40 372523256, In atentia: Gabriela Olariu, Email: [email protected], Fax: +40 372523810, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SC CEZ DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: Str. Calea Severinului nr.25, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200769, Romania, Punct(e) de contact: Departament Achizitii, Tel. +40 372523256, In atentia: Gabriela Olariu, Email: [email protected], Fax: +40 372523810
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SC CEZ DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: Str. Calea Severinului nr.25, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200769, Romania, Punct(e) de contact: Gabriela Olariu, Tel. +40 372523256, Email: [email protected], Fax: +40 372523810
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala administrata in sistem dualist
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Modernizare LEA 110KV Arges Sud-Valcele, jud. Arges
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: judetul Arges
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
- Inlocuirea pe intreg traseul a izolatiei existente, cu izolatoare de tip compozit cu ruperea podului de ghiata (de lungime aproximativ egala cu lanturilor existente), precum si dublarea acesteia la traversari in zone cu circulatie frecventa, traversari de drumuri fiind necesare urmatoarele: demontarea/ montarea a 78 lanturi simple de sustinere; 68 lanturi duble de sustinere;64 lanturi simple de intindere; 120 lanturi duble de intindere;
- Montarea de dispozitive antipasare;
- Inlocuirea conductorului de protectie existent, cu altul cu fibra optica inglobata, tip OPGW, pe tronsonul LEA 110 kVArges Sud ? Valcele L1 (intre stalpii 1-6), LEA 110 kV Arges Sud ? Valcele L1 d.c. cu LEA 110kV CHE Baiculesti (intre stalpii 41-97) si LEA 110 kV Arges Sud ? Valcele L1 s.c. (intre stalpii 6-41) (total 20, 3 km);
- Montareade cutii de jonctiune dupa cum urmeaza: la stalpul nr. 1 al LEA 110 kVArges Sud-Valcele L1 pentru racordarea fibrei optice OPGW care se va monta pe racordul spre Arges Sud; la stalpul nr. 97 al LEA 110 kV d.c Arges Sud-Valcele L1 cu LEA 110 kV CHE Baiculesti pentru racordarea fibrei optice OPGW care se va monta pe racordul spre Valcea; din 4 in 4 km cate o cutie pe intreg traseul Arges Sud ? Valcele L1, pentru reintregirea conductorului de protectie care nu se va putea monta dintr-o singura bucata;
- Montare fibra optica subteran de la rigla statiei Arges Sud pana la dulapul de conexiune fibra optica in sala de comanda din statia Arges Sud care va fi prevazuta cu terminale de conectare fibra optica EURO 2000;
- Refaceri ale instalatiilor de legare de pamant prin inlocuirea prizelor care au valori ale rezistentei de dispersie necorespunzatoare (31 prize);
- Inscriptionarea linieiprin montarea de tablite indicatoare si avertizoare;
- Vopsire stalpi metalici , console metalice la stalpi beton (inclusiv refacerea terenului in jurul stalpului), constand in: curartirea si degresarea suprafetelor metalice; aplicare material de protectie;
- Refacerea fundatiilor si repararea structurii de beton la stalpi ;
- Montarea colierelor de rigidizare pe stalpii de beton;
- Refacerea culoarului liniei prin curatirea de vegetatie unde este cazul.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231400-9 - Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Modernizare LEA 110KV Arges Sud-Valcele, jud. Arges
Valoarea estimata fara TVA: 2, 528, 057RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei pentru participare: 26000lei. Daca Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge o contestatie ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului din cuantumul garantiei de participare o suma calculata in conformitate cu prevederile articolului 278^1 din OUG 34/2006. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 180 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor; Garantia de participare se poate constitui prin virament bancar in contul nr. RO03BRDE170SV26689741700 BRD Suc.Craiova sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Pe ordinul de plata este obligatorie mentionarea procedurii de achizitie. OP-ul sau instrumentul de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari in original, vor fi prezentate separat, nefiind introduse in plicul care contine documentele de eligibilitate. Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: 180 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Garantia de buna executie reprezinta 10% din valoarea contractului fara TVA. Aceasta se poate constitui si prin: scrisoare de garantie bancara in cuantum de 10% din valoarea contractului(5% pt.IMM); retineri succesive de 10% din valoarea facturilor acceptate la plata; un instrument de garantare emis in cond.legii de o soc.bancara sau de o soc.de asigurari. Daca GBE se constituie prin retineri succesive, ofertantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia AC, la o banca agreata de ambele parti.Pe parcursul indeplinirii contractului, AC urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri din sumele datorate si cuvenite ofertantului.Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea ofertantului. SC CEZ DISTRIBUTIE nu se supune HG1045/2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte obligatorii: -Declaratie pe proprie raspundere privind eligibilitatea- completata in conformitate cu Formularul 12A din sectiunea Modele de formulare- in original. Documentul se va depune de ofertant si de asociat/tertul sustinator (daca este cazul);
-Certificat de participare cu oferta independenta completat in conformitate cu Formularul 12E din sectiunea Modele de formulare- in original. Candidatul nu are dreptul sa depuna doua sau mai multe candidaturi individuale si/sau comune, si sa fie nominalizat ca subcontractant/tert sustinator in cadrul unei alte oferte;
-Declaratie privind neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Declaratia va fi completata in conformitate cu Formularul 12B din sectiunea Modele de formulare- in original. Documentul se va depune de ofertant/asociat (daca este cazul). Tertul sustinator (daca este cazul) va depune declaratia privind neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 completata doar pentru lit. a), c1), d);
- Declaratie privind neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru indeplinirea cerintei se va completa Formularul nr. 12 D din Sectiunea ?Modele de formulare? ?in original. In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante necesar finantarii contractelor de achizitie publica sunt: Membru al Directoratului Ing.Doina Vornicu, Director Directie Ing.Ion Dobrescu, Manager Departament Ec.Mariana Breciuga. In cazul unui grup de operatori economici care isi depun oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune aceasta declaratie (fiecare membru al asociatiei/tertul sustinator/subcontractantul).- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale (formulare tip eliberate de autoritati competente din tara). Acestea vor prezenta situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun candidaturile. Certificatele vor fi depuse in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Se vor prezenta esalonarile aprobate de organismele competente si dovada incadrarii in termen, in cazul existentei unor datorii.In cazul in care ofertantul nu a putut obtine in timp util certificatele solicitate acesta poate prezenta o declaratie pe proprie raspundere (Formularul 12L) prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare, urmand ca in cazul unei solicitari din partea autoritatii contractante prezentarea acestora sa se faca ulterior, dar nu mai tarziu de data aprobarii raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica.Persoanele juridice straine vor prezenta orice act edificator eliberat de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente), insotita de traducerea legalizata in limba romana, respectandu-se prevederile art. 182 din OUG 34/2006. -Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, emis cu cel mult 30 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor, din care sa reiasa ca operatorul economic are ca obiect principal sau secundar activitatile din categoria celor ce fac obiectul procedurii de achizitie (cod CAEN din ONRC). Documentele se vor depune in oricare din formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.In cazul ofertantului clasat pe primul loc, in conditiile in care acesta a prezentat actul in copie lizibila conform cu originalul, inainte de transmiterea rezultatului procedurii, acestuia i se va solicita sa prezinte pentru conformitate certificatul in original sau copie legalizata.-Documente care dovedesc inregistrarea ca IMM (daca este cazul): In conformitate cu legea nr. 346/14.07.2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii si Ordonanta nr. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea acesteia: - Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM (anexa 1 din Ordonanta nr.27);
- Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate (anexa2 din Ordonanta nr.27)- ATESTATE ANRE tip C2B, E2 si F emise in conformitate cu Regulamentul nr.24/2007 pentru atestarea agentilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic- valabil la data limita stabilita de depunere a candidaturilor. In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca unul din asociati ? respectiv subcontractantul, daca este cazul detine autorizarea respectiva si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea respectiva. Atestatele se vor depune in copie lizibila cu mentiunea ?copie conform cu originalul?- semnat si stampilat de ofertant.Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul/candidatul este stabilit. Documentele vor fi obligatoriu prezentate in limba romana, traduse de catre un traducator autorizat.Pentru situatia in care persoana juridica straina are reprezentanta (filiala, sucursala sau punct de lucru) in Romania, aceasta va prezenta documentele la care face referire prezenta nota, emise de autoritatile competente din Romania.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globala pe ultimii trei ani: cel putin egala cu 3.800.000, 00 lei.
Bilantul contabil pe anul 2011.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, insotita de urmatoarele documente: copii dupa parti cuprinzand informatii relevante din contractele prezentate ca si experienta similara; procese verbale de receptie aferente contractelor prezentate; certificari de buna executie (recomandari/certificate constatatoare).
Se va prezenta o lista cu principalele lucrari executate in ultimii 5 ani, completandu-se formularul 12F din sectiunea Modele de formulare. Aceste liste vor contine: valori, perioade de executie, beneficiari-indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati si va fi insotita de urmatoarele documente: copii dupa parti cuprinzand informatii relevante din contractele prezentate ca si experienta similara mentionate in formularul 12F; procese verbale de receptie aferente contractelor prezentate; certificari de buna executie (recomandari/certificate constatatoare) care trebuie sa precizeze cel putin urmatoarele aspecte: a) modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului; b) daca pe parcursul indeplinirii contractului au fost inregistrate neconformitati care au condus la refaceri totale sau partiale de lucrari; c) daca lucrarile au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.
Experienta similara se va referi la lucrari in retele electrice de distributie si va rezulta prin prezentarea unui singur contract sau cel mult 3 contracte similare duse la bun sfarsit in ultimii cinci ani, avand ca obiect executia unor lucrari similare cu cele din caietul de sarcini a caror valoare insumata sa fie cel putin egala cu 1.150.000 lei fara TVA.
In cazul in care ofertantul nu prezinta experienta similara pentru una sau mai multe tipuri de lucrari de executie constand in lucrari de modernizare LEA 110 kV, montare fibra optica, vopsitorie si refacerea culoarului liniei prin curatirea de vegetatie, oferta este declarata inacceptabila in conformitate cu prevederile art 36 alin.(1). lit b) din HG nr 925/2006. Din lista privind experienta similara trebuie sa rezulte executia de lucrari de tipul celor supuse licitatiei in retelele electrice de distributie. Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR. Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a candidaturilor.
Cerinta 2: Declaratie in legatura cu dotarile de care dispune ofertantul pentru indeplinirea contractului (utilaje, echipament tehnic, mijloace de transport, laboratoare autorizate si alte mijloace fixe).
Pentru utilajele inchiriate se vor prezenta contractele de inchiriere, in copie conform cu originalul, semnate si stampilate de ofertant. Daca operatorul economic nu detine in proprietate un utilaj/echipament/statie/laborator etc., pe langa posibilitatea prezentarii unui contract/precontract de inchiriere etc. se va permite si prezentarea unui angajament. Se vor prezenta certificatele de autorizare pentru laboratoarele autorizate pentru profilurile de lucrari rezultate din tehnologiile de executie adoptate sau prezentarea contractelor de colaborare cu laboratoare autorizate pentru profilurile respective si pentru tipurile de incercari ce urmeaza a fi efectuate. In cazul in care ofertantul nu detine in proprietate un astfel de laborator se va prezenta copie dupa contractul de inchiriere si dupa certificatul de autorizare a laboratorului respectiv.
Cerinta 3: Declaratie care contine informatii privind numarul mediu, in ultimii 3 ani, al personalului angajat
Cerinta 4: Declaratie privind asigurarea cu personal de specialitate considerat necesar pentru indeplinirea contractului.Declaratia va fi insotita de: a)CV-urile persoanelor responsabile direct cu indeplinirea contractului si ale altor specialisti cu sarcini cheie in indeplinirea contractului;
b)Responsabil tehnic cu executia lucrarii atestat in domeniul constructiilor de catre MDRT-Directia Tehnica in Constructii conform Legii 10/1995.
c)Responsabilul tehnic cu executia lucrarii, specialist atestat de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri nr. 364/2010, Legii 440/2002 privind aprobarea OG 95/1999, Ordinelor ministrului Economiei si Comertului nr.323/2000, 88/20003 si 324/2005.
d)Electricieni autorizati de ANRE. Se vor prezenta carnetele electricienilor autorizati, vizate la data limita de depunere a candidaturilor.
Cerinta 5: Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
Se va completa formularul 12G: Declaratie privind subcontractantul/ subcontractantii. Documentul va prezenta partile din contract pe care acesta/acestia urmeaza sa le indeplineasca, datele de recunoastere ale acestuia/acestora si, dupa caz, acordul acestuia/acestora.
Cerinta 6: Informatii privind asociatii- Acord de asociere (daca este cazul).
In cazul asocierii- se va depune acordul de asociere, si propriul dosar de calificare intrucat criteriile de calificare referitoare la situatia personala a ofertantului, la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si la standardele de asigurare a calitatii trebuie respectate de fiecare asociat in parte. Capacitatea economica si financiara, precum si capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
Dovada certificarii sistemului de management al calitatii in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2008, dovada emisa de o societate acreditata RENAR sau de catre alt organism similar pe plan international.
Dovada certificarii sistemului de management al mediului in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 14001:2005, dovada emisa de o societate acreditata RENAR sau de catre alt organism similar pe plan international.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.08.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.08.2012 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.08.2012 12:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
La data, ora si locul de depunere a candidaturilor, prevazute in anuntul de participare, se vor depune numai documentele de calificare (precizate la cap. III.2.1 lit. a si b, III.2.2, III.2.3 lit a si b) insotite de documentele de prezentare (cap. IV.4.3: pct. 1, 2, 3, 4), urmand ca ofertele tehnico-financiare sa fie depuse, numai de candidatii calificati, dupa primirea invitatiei de participare la negociere. Negocierile se vor desfasura in runde succesive cu fiecare participant in parte pana cand oferta preliminara nu mai poate fi imbunatatita. Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, la o data care va fi anuntata. Preturile vor fi calculate cu maxim doua zecimale. Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: 180 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al AC considerat nelegal, conform art. 256^2 din O.U.G.nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC CEZ DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: str.Calea Severinului nr. 25jud. Dolj, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200769, Romania, Tel. +40 372523256
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.07.2012 11:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer