Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Modernizare LEA 20 kV Vanju Mare-Botosesti Paia, judetul Mehedinti.?


Anunt de participare (utilitati) numarul 149109/31.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMERCIALA CEZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: STRADA BRESTEI NR 2, Localitatea: Craiova, Cod postal: 1100, Romania, Punct(e) de contact: Dan Popovici, Tel. +40 372523251, In atentia: Departament Achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 372523810, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SC CEZ DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: str. Calea Severinului nr. 25 (fosta bdul. Nicolae Titulescu, nr. 187), Localitatea: craiova, Cod postal: 200769, Romania, Punct(e) de contact: Departament Achizitii, Tel. +40 372523251, In atentia: Dan Popovici, Email: [email protected], Fax: +40 372523810
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SC CEZ DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: str. Calea Severinului nr. 25 (fosta bdul. Nicolae Titulescu, nr. 187), etaj III, departament Achizitii, Localitatea: craiova, Cod postal: 200769, Romania, Punct(e) de contact: Departament Achizitii, Tel. +40 372523251, In atentia: Dan Popovici, Email: [email protected], Fax: +40 372523810
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala administrata in sistem dualist
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
?Modernizare LEA 20 kV Vanju Mare-Botosesti Paia, judetul Mehedinti.?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: localitatile Vanju Mare si Botosesti Paia
Codul NUTS: RO413 - Mehedinti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile de modernizare LEA 20 kV Vanju Mare-Botosesti Paia, judetul Mehedinti, constau in :
Capacitati fizice:
-separatori tripolari de exterior=26 buc
- separatori telecomandati= 3 buc
-reanclansator= 1buc
-inlocuire console = 95 buc
- inlocuire stalpi electrici din beton tip SC 15006 = 47 buc ; tip SC 15014 =48 buc
- fundatii turnate = 53 buc
- fundatii burate= 199 buc
- inlocuire conductor = 9.45 km
Valoarea estimata este 2.054.340 lei fara TVA din carevaloarea materialelor puse la dispozitie de catre SC CEZ DISTRIBUTIE SA este de 279.505 lei.Conform Devizului General privind cheltuielile necesare realizarii lucrarii valorile estimate sunt: - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului? 17.350 RON;
-Cheltuieli pentru investitii de baza? 2.003.490 RON;(din care valoarea materialelor puse la dispozitie de catre SC CEZ DISTRIBUTIE SA este de 279.505 lei.)
-Organizare de santier ? 33.500 RON.
-Cheltuieli diverse si neprevazute ? 0 RON.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231400-9 - Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Obiectul contractului este executia lucrarii de Modernizare LEA 20 kV Vanju Mare-Botosesti Paia, judetul Mehedinti.
SC CEZ DISTRIBUTIE SA va pune la dispozitie urmatoarele materiale:
Stalp LEA 6-20 kV SC 15014- 50 buc
Stalp LEA SCP 15006-120- 48 buc
Separator 24 kV/400A-O;SE8; 3 IZ/POL- 16 buc
Separator 24 kV/400A-O;SC15014; 3 IZ/POL- 10 buc
Valoarea estimata este 2.054.340 lei fara TVA din carevaloarea materialelor puse la dispozitie de catre SC CEZ DISTRIBUTIE SA este de 279.505 lei.Conform Devizului General privind cheltuielile necesare realizarii lucrarii valorile estimate sunt: - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului? 17.350 RON;
-Cheltuieli pentru investitii de baza? 2.003.490 RON;(din care valoarea materialelor puse la dispozitie de catre SC CEZ DISTRIBUTIE SA este de 279.505 lei.)
-Organizare de santier ? 33.500 RON.
-Cheltuieli diverse si neprevazute ? 0 RON.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 054, 340RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei pentru participare: 20.200 lei (10.100 lei pentru IMM-uri) Daca Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge o contestatie ca nefondata, precum si in cazul in care contestatorul isi retrage contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din cuantumul garantiei de participare suma de 5.834, 34 lei calculata in conformitate cu prevederile articolului 278^1 alin. 1 lit. b) din OUG 34/2006. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 180 zile de la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor; Garantia de participare se poate constitui prin virament bancar in contul nr. RO03BRDE170SV26689741700 BRD Suc. Craiova sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Pe ordinul de plata este obligatorie mentionarea procedurii de achizitie. OP-ul sau instrumentul de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari in original, vor fi prezentate separat, nefiind introduse in plicul care contine documentele de calificare. Echivalenta leu/valuta este cursul BNR la data publicarii anuntului de participare. Autoritatea contractanta este o societate comerciala care nu se supune prevederilor HG 1045/2011. Cuantumul garantiei bancare de executie a contractului de lucrari, reprezinta 10% din valoarea contractului. Aceasta se poate constitui si prin: -scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante pentru intreaga valoare a lucrarii (10% din valoarea de oferta); -retineri succesive de 10% din valoarea facturilor acceptate si onorate la plata; - printr-un instrument de garantare emis in cond.legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care devine anexa la contract. Daca garantia bancara de buna executie se constituie prin retinere successive prima depunere se va face inainte de semnarea contractului de executie si va fi in cuantum de: total garantie/durata de executie (luni), dar nu mai putin de 0, 5% din pretul contract. Ofertantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la o banca agreata de ambele parti. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri din sumele datorate si cuvenite ofertantului. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea ofertantului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate-Declaratie pe proprie raspundere privind eligibilitatea- completata in conformitate cu Formularul 12A din sectiunea Modele de formulare- in original. NOTA: In cazul unei asocieri, se va prezenta Formularul 12A din sectiunea Modele de formulare pentru fiecare dintre membrii asocierii. In cazul in care, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a candidatului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Formularul 12A din sectiunea Modele de formulare semnat de catre reprezentantul legal al tertului sustinator.-Certificat de participare cu oferta independenta completat in conformitate cu Formularul 12E din sectiunea Modele de formulare- in original. Fara a afecta posibilitatea operatorilor economici de a depune oferta alternativa conform prevederilor art. 173 sau de a oferta pe mai multe loturi diferite, candidatul/ofertantul nu are dreptul ca in cadrul aceleiasi proceduri: sa depuna doua sau mai multe candidaturi/oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor candidaturilor/ofertelor in cauza; - sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.- sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.; NOTA: In cazul unei asocieri, se va prezenta Formularul 12E din sectiunea Modele de formulare pentru fiecare dintre membrii asocierii.-Declaratie privind neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Declaratia va fi completata in conformitate cu Formularul 12B din sectiunea Modele de formulare-in original. NOTA: In cazul unei asocieri, se va prezenta Formularul 12B din sectiunea Modele de formulare pentru fiecare dintre membrii asocierii. In cazul in care, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a candidatului este sustinuta de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Formularul 12B- completat doar pentru lit. a), c1), d), formularul fiind semnat de catre reprezentantul legal al tertului sustinator.- Declaratie privind neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 69^1 -(evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru indeplinirea cerintei se va completa Formularul nr. 12 D din Sectiunea ?Modele de formulare? ?in original. NOTA: In cazul unei asocieri, se va prezenta Formularul 12D din sectiunea Modele de formulare pentru fiecare dintre membrii asocierii. In cazul in care, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a ofertantului este sustinuta de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Formularul 12D din sectiunea Modele de formulare semnat de catre reprezentantul legal al tertului sustinator. In cazul in care candidatul doreste sa subcontracteze o parte a respectivei lucrari unui subcontractant, Formularul nr. 12 D din Sectiunea ?Modele de formulare? va fi semnat de catre reprezentantul legal al subcontractantului. In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care adopta bugetul sunt: Membru al directoratului-Director Executiv: Doina Vornicu, Membru al directoratului-Director Directie Strategie si Dezvoltare Active: Ion Dobrescu, Director Directie Administrativ Financiar: Ec. Zorel-Cristinel Tita, Manager DMC: Ing. Constantin Stelian Baltaretu, Compartiment Achizitii: Ing. Viorel Catana, Manager Proiect Local : ing Liviu Mitoaica, sef Serviciu UC: Ing. Cornel Dascalu , specialist Serviciul Dezvoltare Mehedinti : Ing. Lucian Taranu, Manager Departament Achizitii: Ec. Mariana Neatu Breciuga, Manager Departament Achizitii Lucrari de Investitii si Reparatii: Ing. Petrut Bogdan Pirvu, Specialist Achizitii: ec Dan Popovici.Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale (formulare tip eliberate de autoritati competente din tara). Acestea vor confirma faptul ca operatorul economic nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a candidaturilor. Certificatele vor fi depuse in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Se vor prezenta esalonarile aprobate de organismele competente si dovada incadrarii in termen, in cazul existentei unor datorii. Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, in conformitate cu prevederile Legii numarul 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.NOTA: In cazul unei asocieri, se vor prezenta Certificatele constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale din partea fiecarui membru al asocierii.Persoanele juridice straine vor prezenta orice act edificator eliberat de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente), insotita de traducerea legalizata in limba romana, respectandu-se prevederile art. 182 din OUG 34/2006. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate-Certificatul constatator eliberat de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Candidatul isi va asuma raspunderea ca informatiile cuprinse in certificatul constatator sunt reale/actuale la data limita de depunere a candidaturilor. Documentele se vor depune in oricare din formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul. NOTA: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator/ subcontractant).In cazul ofertantului clasat pe primul loc, in conditiile in care acesta a prezentat actul in copie lizibila conform cu originalul, inainte de transmiterea rezultatului procedurii, acestuia i se va solicita sa prezinte pentru conformitate certificatul emis de ONRC in original sau copie legalizata.-Documente care dovedesc inregistrarea ca I.M.M. (daca este cazul) : In conformitate cu legea nr. 346/14.07.2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii si Ordonanta nr. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea acesteia: - Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM (anexa 1 din Ordonanta nr. 27);
- Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate (anexa2 din Ordonanta nr. 27)- ATESTATE ANRE tip C2A, - emise in conformitate cu Ordinul ANRE nr. 23/2013 privind aprobarea regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice - valabil la data limita stabilita de depunere a candidaturilor. NOTA: In cazul asocierii cerinta este considerata indeplinita daca unul din asociati detine autorizarea respectiva si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea respectiva. In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca unul din asociati ? respectiv subcontractantul, daca este cazul, detine autorizarea respectiva si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea respectiva. Cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, respectiv atestarea ANRE nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator). Atestatele se vor depune in copie lizibila cu mentiunea ?copie conform cu originalul?- semnat si stampilat de candidat.Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul/candidatul este stabilit. Documentele vor fi obligatoriu prezentate in limba romana, traduse de catre un traducator autorizat.Pentru situatia in care persoana juridica straina are reprezentanta (filiala, sucursala sau punct de lucru) in Romania, aceasta va prezenta documentele la care face referire prezenta nota, emise de autoritatile competente din Romania.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Media cifrei de afaceri globala pe ultimii trei ani 2011, 2012 si 2013: cel putin egala cu 3.100.000 lei. Candidatul va face conversia la cursurile valutare medii anuale comunicate de BNR pe ultimii 3 ani.In cazul in care candidatul face dovada ca se incadreaza in categoria IMM-urilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, beneficiaza de reducerea cu 50% pentru criteriul legat de cifra de afaceri. Nota: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii, cerinta demonstrandu-se prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Capacitatea economica si financiara a candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea cerintei, de un tert sustinator, in conformitate cu Art. 186 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si respectiv Art.111 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata, de catre tertul sustinator, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. In cazul in care exista mai multi terti sustinatori ai aceluiasi candidat, cerinta privind cifra de afaceri va fi indeplinita in intregime de catre o singura persoana, respectiv un singur tert sustinator.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta completat formularul B2- Informatii generale din Sectiunea Modele de formulare. Echivalenta leu/alta valuta luata in calcul de catre candidat la calcularea nivelului pentru cifra de afaceri va fi cea stabilita pe baza cursurilor medii anuale publicate de Banca Nationala a Romaniei.
Cerinta nr. 2: Bilantul contabil pe anul 2012. Candidatul va prezenta bilantul contabil pe anul 2012, vizat si inregistrat de organele competente/dovada depunerii.
Modalitatea de indeplinire
Bilantul contabil pe anul 2012 va fi prezentat in copie confirmat de candidat prin mentiunea ?conform cu originalul?, semnat si stampilat de candidat.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1. In vederea indeplinirii cerintei privind experienta similara, in conformitate cu art. 188 alin. 3 lit a) din OUG 34/2006, ofertantul va prezenta o lista cu principalele lucrari executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit: copii dupa parti cuprinzand informatii relevante din contractele prezentate ca si experienta similara, sau cel putin un proces verbal de receptie pentru fiecare contract prezentat ca experienta similara, sau cel putin o certificare de buna executie (recomandari/ certificate constatatoare), pentru fiecare contract prezentat ca experienta similara). Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a candidaturilor. Pentru demonstararea experientei similare, ofertantii trebuie sa prezinte lista cu lucrarile executate in ultimii 5 ani, din care sa rezulte ca au fost executate si duse la bun sfarsit la nivelul unui contract maxim 3 contracte, lucrari similare in valoare cumulata de minim 950.000 lei fara TVA. Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR. In cazul in care candidatul nu prezinta experienta similara pentru executia de lucrari similare celor supuse achizitiei, oferta este declarata inacceptabila in conformitate cu prevederile art. 36 alin.(1). lit b) din HG nr. 925/ 2006. NOTA: In cazul unei asocieri, se va prezenta experienta similara pentru fiecare dintre membrii asocierii, cerinta demonstrandu-se prin luarea in considerare a experientei tuturor membrilor grupului. Capacitatea tehnica si profesionala a candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea cerintei, de un tert sustinator, in conformitate cu Art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si respectiv Art.111 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. In cazul in care exista mai multi terti sustinatori ai aceluiasi candidat, cerinta privind experienta similara va fi indeplinita in intregime de catre o singura persoana, respectiv un singur tert sustinator. Daca pentru executia contractului ofertantul subcontracteaza o parte a lucrarii, acesta nu este obligat sa demonstreze experienta similara a subcontractantului, iar in conditiile in care acesta depune certificari in acest sens, experienta similara a subcontractantului nu se ia in calcul in vederea indeplinirii cerintei privind experienta
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta formularele 12F, 12F.1 din sectiunea Modele de formulare.
Cerinta 2: Declaratie in legatura cu dotarile de care dispune ofertantul pentru indeplinirea contractului (utilaje, echipament tehnic, mijloace de transport, laboratoare si alte mijloace fixe). Pentru utilajele inchiriate se vor prezenta contractele de inchiriere, in copie semnate si stampilate de ofertant. Daca ofertantul nu detine in proprietate un utilaj/echipament/statie/laborator etc., pe langa posibilitatea prezentarii unui contract/precontract de inchiriere etc. se va permite si prezentarea unui angajament.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta completat formularul 12H din sectiunea Modele de formulare
Cerinta 3: Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta completat formularului 12I din sectiunea Modele de formulare.
Cerinta 4: Declaratie privind asigurarea cu personal de specialitate considerat necesar pentru indeplinirea contractului. a) -CV-urile persoanelor responsabile direct cu indeplinirea contractului si ale altor specialisti cu sarcini cheie in indeplinirea contractului; In conformitate cu art. 22 din Instructiunea nr. 1/2013 a Presedintelui ANRMAP- nu se solicita prezentarea CV-urilor urmatorilor: responsabilul tehnic atestat MDRT- Directia Tehnica in Constructii, responsabilul tehnic cu executia lucrarii, specialist atestat de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si electricieni autorizati de ANRE;
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul 12J- Declaratie privind personalul de specialitate- din sectiunea Modele de formulare. Pentru personalul implicat in executia lucrarii se vor prezenta: -CV-urile persoanelor responsabile direct cu indeplinirea contractului si ale altor specialisti cu sarcini cheie in indeplinirea contractului si vor descrie principalele lucrari executate;
b)Responsabil tehnic cu executia lucrarii atestat in domeniul constructiilor de catre MDRT-Directia Tehnica in Constructii conform Legii 10/1995. Se va prezenta atestatul responsabilului tehnic emis de MDRT-Directia Tehnica in Constructii valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
- atestat in domeniul constructiilor de catre MDRT-Directia Tehnica in Constructii conform Legii 10/1995 pentru responsabilul tehnic. Documentul va fi prezentat in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? semnat si stampilat de ofertant;
c)Responsabilul tehnic cu executia lucrarii, specialist atestat de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri nr. 364/2010, Legii 440/2002 privind aprobarea OG 95/1999, Ordinelor ministrului Economiei si Comertului nr.323/2000 si 324/2005. Se va prezenta atestat pentru responsabilul tehnic emis de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
atestat emis de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri nr. 364/2010, Legii 440/2002 privind aprobarea OG 95/1999, Ordinelor ministrului Economiei si Comertului nr.323/2000 si 324/2005. In conformitate cu Ord. MEC 264/2005 nu pot fi responsabili tehnici cu executia lucrarii, angajatii SC CEZ DISTRIBUTIE SA. Documentul va fi prezentat in copie lizibila cu mentiune ?conform cu originalul? semnat si stampilat de ofertant;
d) - Electricieni autorizati de ANRE in conformitate cu Ordinul nr. 23 din 17 aprilie 2013 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice. Se vor prezenta autorizatiile electricienilor emise de ANRE valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
- Se vor prezenta autorizatiile electricienilor emise de ANRE valabile la data limita de depunere a ofertelor, in copie lizibila cu mentiune ?conform cu originalul? semnat si stampilat de ofertant;
Cerinta 5: Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul 12G: Declaratie privind subcontractantul/ subcontractantii. Documentul va prezenta partile din contract pe care acesta/acestia urmeaza sa le indeplineasca, datele de recunoastere ale acestuia/acestora si, dupa caz, acordul acestuia/acestora.
Cerinta 6: Informatii privind asociatii - Acord de asociere (daca este cazul). In cazul asocierii se va depune acordul de asociere si propriul dosar de calificare intrucat criteriile de calificare referitoare la situatia personala a ofertantului, la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si la standardele de asigurare a calitatii trebuie respectate de fiecare asociat in parte. Capacitatea economica si financiara, precum si capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii
Modalitatea de indeplinire
In cazul asocierii se va depune acordul de asociere si propriul dosar de calificare.
Cerinta nr. 1: Dovada certificarii sistemului de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2008, dovada emisa de o societate acreditata RENAR (Asociatia de Acreditare din Romania-organism national de acreditare unic, in temeiul OG 23/2009 si in baza prevederilor Regulamentului (CE) nr. 765/2008 si functioneaza in coordonarea Ministerului Economiei) sau de catre alt organism similar pe plan international
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta certificat (in copie conform cu originalul semnat si stampilat de ofertant) privind sistemul de management al calitatii ISO 9001:2008 pentru activitatile care fac obiectul contractului
Cerinta nr. 2: Dovada certificarii sistemului de protectie al mediului pentru activitatile care fac obiectul contractului in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 14001:2005, dovada emisa de o societate acreditata RENAR (Asociatia de Acreditare din Romania-organism national de acreditare unic, in temeiul OG 23/2009 si in baza prevederilor Regulamentului (CE) nr. 765/2008 si functioneaza in coordonarea Ministerului Economiei) sau de catre alt organism similar pe plan international
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta certificat (in copie conform cu originalul semnat si stampilat de ofertant) privind sistemul de protectie a mediului conform ISO 14001:2005 pentru activitatile care fac obiectul contractului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.02.2014 20:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.02.2014 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.02.2014 11:00
Locul: Craiova, str. Calea Severinului nr. 25, etajul III-Sala licitatii, jud. Dolj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
La data, ora si locul de depunere a candidaturilor, prevazute in anuntul de participare, se vor depune numai documentele de calificare (precizate la cap. III.2.1 lit. a si b, III.2.2, III.2.3 lit a si b) insotite de documentele de prezentare (cap. IV.4.3: pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6), urmand ca ofertele tehnico-financiare sa fie depuse, numai de candidatii calificati, dupa primirea invitatiei de participare la negociere. In conformitate cu art. 116 si 117 din OUG nr. 34/2006 numar de operatori economici preconizat: 3. Numarul de operatori economici preconizat nu este limitativ. Autoritatea contractanta nu doreste limitarea participantilor. Toti candidatii calificati vor fi invitati la negocieri. Negocierile se vor desfasura in runde succesive cu fiecare participant in parte pana cand oferta preliminara nu mai poate fi imbunatatita.Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Preturile vor fi calculate cu maxim doua zecimale. Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: 180 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al AC considerat nelegal, conform art. 256^2 din O.U.G.nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC CEZ DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: str. Calea Severinului nr. 25 (fosta bdul. Nicolae Titulescu, nr. 187), Localitatea: craiova, Cod postal: 200769, Romania, Tel. +40 37252351, Email: [email protected], Fax: +40 372523810
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.01.2014 12:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer