Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare L.E.A. j.t. Scoabe Podeni


Anunt de participare (utilitati) numarul 52883/19.05.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Filiala de Distributie a Energiei ElectriceELECTRICADISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD S.A.
Adresa postala: str. Ilie Macelaru nr. 28A, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400380, Romania, Punct(e) de contact: Serv. Investitii, Tel.0264-205306, In atentia: Mihaela Meza, Email: [email protected], Fax: 0264-205104, Adresa internet (URL): www.electrica.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
S.C. Electrica Distributie Transilvania Nord - Sucursala S.D.E.E. Bistrita
Adresa postala: Str. V. Conta, nr. 11, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420025, Romania, Punct(e) de contact: Birou Investitii, Tel.0263.205330, In atentia: Dan Patrascu, Email: [email protected], Fax: 0263.205704
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
S.C. Electrica Distributie Transilvania Nord - Sucursala S.D.E.E. Bistrita
Adresa postala: Str. V. Conta, nr. 11, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420025, Romania, Punct(e) de contact: Birou Investitii, Tel.0263.205330, In atentia: Dan Patrascu, Email: [email protected], Fax: 0263.205704
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
S.C. Electrica Distributie Transilvania Nord - Sucursala S.D.E.E. Bistrita
Adresa postala: Str. V. Conta, nr. 11, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420025, Romania, Punct(e) de contact: Secretariatul unitatii, Tel.0263.205702, Fax: 0263.205704
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Modernizare L.E.A. j.t. Scoabe Podeni
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Loc. Scoabe si Podeni din Comuna Urmenis, jud. Bistrita Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Inlocuirea stalpilor si a conductoarelor, precum si modernizarea bransamentelor electrice, pe un tronson de c-ca 6, 7 km lungime din L.E.A. j.t. Scoabe-Podeni .
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231400-9 - Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Domeniul electric
Valoarea estimata fara TVA: intre 200, 000 si 500, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
4.000 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Mai multi operatori economici au dreptul de se asocia cu scopul de a depune candidatura sau oferta comuna .
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta urmatoarele documente :1. Certificat de inregistrare ; 2. Certificat constatator ; 3. Atestat A.N.R.E. ; 4. Declaratie privind eligibilitatea ; 5. Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si constributiilor de asigurari sociale .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta urmatoarele documente :1. Fisa de informatii generale ; 2. Bilantul contabil la data de 31.12.2007 ; 3. Declaratii bancare privind bonitatea.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta urmatoarele documente :1. Certificat care sa ateste respectarea SR EN ISO 9001 - 2001 ; 2. Programul calitatii ; 3. Lista cu principalele lucrari similare din ultimii 5 ani insotita de certificari de buna executie ; 4. Conducerea propusa pentru executia investitiei ; 5. Declaratie referitoare la dotarile specifice ; 6. Declaratie referitoare la numarul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere .
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.06.2008 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 10 RON
Conditii si modalitate de plata: Ordin de plata, fila cec sau numerar la casierie .
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.06.2008 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.06.2008 12:00
Locul: Sediul S.D.E.E. Bistrita, str. V. Conta nr. 11
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite de ofertant .
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Bistrita-Nasaud
Adresa postala: Str. Alba Iulia, nr. 1, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420178, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic al S.D.E.E. Bistrita
Adresa postala: Str. V. Conta, nr. 11, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420025, Romania
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.05.2008 16:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer