Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MODERNIZARE LINIE DE TRAMVAI IN MUNICIPIUL PLOIESTI, faza PT, DE, executie


Anunt de participare numarul 37473/30.10.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL PLOIESTI
Adresa postala: Bulevardul Republicii nr. 2, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100008, Romania, Punct(e) de contact: Corina Mihaela Ilinca, Tel.0244516699, Email: [email protected], Fax: 0244510736, Adresa internet (URL): www.ploiesti.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Primaria municipiului Ploiesti - Dir. Tehnic-Investitii - Serv. Drumuri
Adresa postala: Str. Emile Zola nr. 8, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100043, Romania, Punct(e) de contact: Serv. Drumuri, Tel.0244/516699, Fax: 0244/597884
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Primaria municipiului Ploiesti - Dir. Tehnic-Investitii - Serv. Drumuri
Adresa postala: Str. Emile Zola nr. 8, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100043, Romania, Tel.0244/516699, Fax: 0244/597884
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Primaria municipiului Ploiesti - Registratura
Adresa postala: B-dul Republicii nr. 2, intrarea D, parter, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100008, Romania, Punct(e) de contact: cam. 67, Tel.0244/516699
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
MODERNIZARE LINIE DE TRAMVAI IN MUNICIPIUL PLOIESTI, faza PT, DE, executie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: MUNICIPIUL PLOIESTI
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborare proiect si detalii de executie. Executie lucrari de refacere sistem rutier adiacent caii de rulare a tramvaiului, infrastructurii si suprastructurii caii de rulare, peroanelor, substatiilor ce alimenteaza cu energie electrica reteaua de contact, cablurilor de curent, asigurarea semaforizarii intersectiilor si pasajelor pietonale, stalpilor de sustinere, retelelor edilitare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74232200-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.1)
45232130-2-Canalizare de ape pluviale (Rev.1)
45233300-2-Lucrari de fundatie pentru autostrazi, sosele, drumuri si trotuare (Rev.1)
45234121-0-Lucrari pentru tramvai (Rev.1)
45234126-5-Lucrari de constructii de linii de tramvai (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
PT, DE
Executie lucrari de modernizare a liniei de tramvai pe o lungime de 20, 78 km cale simpla si o suprafata de 72500 mp
Valoarea estimata fara TVA: 120, 435, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
32 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare de 500000 Ron; garantie de buna executie de 10%
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare din buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere/subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind eligibilitatea ;
-Confirmarea privind plata taxelor si impozitelor catre bugetul general consolidat si la bugetul local si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat si de asigurare de accidente de munca si boli profesionale;
-Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului, certificat de inregistrare /documente care dovedesc o forma de inregistrare, certificat de rezidenta fiscala
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Informatii generale;
-Obligatii contractuale in desfasurare
-Bilantul la 31.12.2006
-Declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani
-Solvabilitate patrimoniala
-Lichiditate generala
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani: minim 20000000 Ron.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Lista principalelor lucrari in ultimii 5 ani;
-Fisa experienta similara;
-Recomandari;
-Istoricul litigiilor;
-Resurse umane si structura managementului;
-Informatii privind subcontractantii/asociatii;
-Standarde de asigurare a calitatii;
-Standarde de protectia mediului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Indeplinirea si finalizarea in ultimii 5 ani a unuia sau maxim 3 contracte de lucrari de natura similara cu o valoare cumulata de 20000000 Ron.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2007/S204-247702 din 19.10.2007
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.12.2007 13:00
Documente de plata: DA
Pretul: 500 RON
Conditii si modalitate de plata: Cu Imputernicire, de la Serviciul Drumuri, str. Emile Zola nr. 8
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.12.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.12.2007 11:00
Locul: sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL PLOIESTI
Adresa postala: STR. EMILE ZOLA NR. 8, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100043, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS NR.6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic-Contencios
Adresa postala: B-dul Republicii nr.2, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100008, Romania, Tel.0244/516699
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.10.2007 14:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer