Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare NOD TEHNOLOGIC MOSU, inclusiv automatizare


Anunt de participare (utilitati) numarul 146961/03.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias
Adresa postala: Piata CI Motas, nr 1, Medias, Localitatea: Medias, Cod postal: 551018, Romania, Punct(e) de contact: Mihaela Hentea, Tel. +40 269803203, Email: [email protected], Fax: +40 269844832, Adresa internet (URL): www.transgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Modernizare NOD TEHNOLOGIC MOSU, inclusiv automatizare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Sistemul national de transport gaze naturale
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Modernizare NOD TEHNOLOGIC MOSU, inclusiv automatizare. Valoarea estimata a contractului este de 34.975.583, 00lei (cheltuieli diverse si neprevazute 3.179.598, 00lei, cca 9 % )
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231221-0 - Lucrari de constructii de conducte de alimentare cu gaz (Rev.2)
45231100-6-Lucrari generale de constructii de conducte (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrarile care fac obiectul prezentei achizitii se regasesc in fisierele Caiet de sarcini atasat.
Valoarea estimata fara TVA: 34, 975, 583RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
cuantum: G =635.919, 70lei. Data la care se va face echivalenta leu/alta valuta este 7 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor;
-mod de constituire: OP (virament bancar) in cont RO09 RNCB 0231 0195 2531 0001 BCR Medias sau Scrisoare de garantie bancara (original) sau prin orice instrument de garantare emis in conditiile legii -valabilitate: 90 zile de la data limita pentru primirea ofertelor;
-in situatia prevazuta de art.278^1 din OUG 34/2006, modificata se va retine suma de 10.739, 59 lei ); -cuantum 5% din valoarea contractului fara TVA; - Modul de constituire a garantiei de buna executie: orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau retineri succesive din facturile partiale (sumele datorate pentru facturi partiale in conformitate cu Hotararea 1045/19.10.2011 contractantul are obligatia de a deschide la Unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.Nu se acorda avans. Plata cv/lucrarile 30-90 zile de la inregistrarea facturii la sediul achizitorului. Se vor deconta sume in anul 2013 si anul 2014.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind eligibilitatea- Formular 12A- Declaratie privind situatia personala (neincadrarea in prevederile art.181 din Ordonanta)Formular 12B- Declaratie privind calitatea de participant la procedura Formular 12C- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta-Formular 12 D- Declaratie pe proprie raspundere conform art. 69^1 din OUG nr 34/2006.
Persoanele cu functie de decizie sunt: ? Ion Petru Vaduva -Director General;
- Ilie Lata - Director General Adjunct;
- Ioan Stefanescu -Director Economic;
- Marin Dumitru- Director Directia Buget Finante- Idu Olga-Director Directia Juridica;
- Ion Tataru -Director Departament Dezvoltare, - Adrian Comsa - Director Directia Pregatire Executie Lucrari, - Adela Pinzar - Director Directia Achizitii Publice si Contractari, - Rusu Daniel ? Inginer D.P.C.- Laura Filipas- Sef Biroul Ofertare, - Mihaela Hentea ? Biroul Ofertare, - Lucian Bacila ? Sef. Serv. Proframare Mentenanta si Reabilitare SNT, - Filimon Laurentiu ? Sef Serv. Instrumentatie si Echipamente, - Neagu Bucur Craciun ? Sef Serv. UPM-uri Proiect Scada, - Ulici Gheorghe ? Inginer Sef D.P.C., - Monica Indrean ? Serviciu U.E.L.- Petrariu Ioan- Sef Serviciu- Baciu Elena Marioara- Consilier Juridic- Goage Mihai - Consilier Juridic- Suciu Nicolae - Consilier Juridic.? Prezentarea declaratiei este obligatorie pentru toti participantii la procedura (ofertanti/subcontractanti/terti sustinatori)- Certificate constatatoare din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele(in original sau copie legalizata sau conform cu originalul ) privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv
cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care candidatul /ofertantul este rezident -Persoane juridice/ fizice romane: Pentru persoanele juridice romane : certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, sau alte documente echivalente, din care trebuie sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constator emis de ONRC.Persoane juridice /fizice strainePentru persoanele fizice / juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul / ofertantul este rezident
- Se va prezenta obligatoriu autorizatia tip ETC emisa de ANRE ( valabila la data limita de depunere a ofertelor)conform ordinului 89/2009 si a Legii 123/2012, pentru operator economic, (autorizatia va fi insotit cu lista personalului pe baza caruia s-a obtinut aceasta, completata la zi).
- Se va prezenta obligatoriu autorizatia(atestat) tip Be? pentru instalatii electrice de 0, 4Kv- emisa de ANRE ( valabila la data limita de depunere a ofertelor), pentru operator economic (autorizatia va fi insotit cu lista personalului pe baza caruia s-a obtinut aceasta, completata la zi)
-Se va prezenta obligatoriu autorizatie de montaj echipamente in atmosfere cu potential exploziv, indicativ Ex 01-06, eliberat de autoritati competente in domeniu respectiv INSEMEX. ( valabila la data limita de depunere a ofertelor),
- Se va prezenta obligatoriu atestat ANRE de tip A1 ( valabila la data limita de depunere a ofertelor), pentru incercari de echipamente si instalatii electrice de joasa tensiune, conform Ordinului 51/2011- Se va prezenta obligatoriu autorizatie IGSU pentru efectuarea lucrarilor de instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu, conform H.G. 87/2010 ( valabila la data limita de depunere a ofertelor),
-Se va prezenta licenta de functionare IGP pentru activitati de instalare si intretinere a componentelor sau sistemelor de alarmare impotriva efractiei , conform L. 333/2003 art. 34 si Legea 301/2012.( valabila la data limita de depunere a ofertelor),
In ceea ce priveste autorizarile solicitate, autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima, ca aceste proceduri sa fie implementate la data depunerii ofertelor. In acest sens NU SE ACCEPTA dovada faptului ca procedurile sunt in curs de implementare, cu exceptia situatiei in care a avut loc auditul final
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Ultimul bilant contabil vizat de organele in drept(anul 2012 )din care sa rezulte ineplinirea nivelului cifrei de afaceri( se vor respecta prevederile art.36 din Legea 82/1991).- Declararea cifrei medii globale de afaceri pe ultimii 3 ani, completare Formularul IV.3- val.minim impusa pt C.A. -63.591.970, 00 lei Pentru echivalenta se va tine de cursul mediu anual comunicat de BNR;
Modalitatea de indeplinire
- Ultimul bilant contabil vizat de organele in drept(anul 2012 )din care sa rezulte ineplinirea nivelului cifrei de afaceri( se vor respecta prevederile art.36 din Legea 82/1991).- Declararea cifrei medii globale de afaceri pe ultimii 3 ani, completare Formularul IV.3- val.minim impusa pt C.A. -63.591.970, 00 lei Pentru echivalenta se va tine de cursul mediu anual comunicat de BNR;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Se solicita prezentarea listei privind asigurarea (in dotare proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere etc.) acelor echipamente, utilaje, mijloace de transport, laboratoare, baze de productie, alte mijloace fixe si dotari alocate pentru realizarea obiectivului si care sunt considerate strict necesare pentru indeplinirea contractului de lucrari urmatoarele: -lansatoare ;
-trailere;
-buldozere cu senile;
- excavatoare cu cupa;
-buldozere;surse de sudare automata;
-compresor pentru probe de presiune cu capacitate >60 bari; -centrator interior/exterior; -macarale minim 16 t pt. manevrarea materialului tubular;
-agregat sudura;
-grup electrogen;
-laborator acreditat pentru verificare rugozitati suprafete Rt si Rp -protectie catodica, - laborator autorizat pentru analiza defectoscopica nedistructiva, suduri, incercari mecanice potrivit normelor tehnice pentru proiectarea si executia conductelor de transport gaze naturale aprobate cu decizia 1220/2006 ANRGN cap.12, pct.12.9 publicat in MOf.960bis/29.11.2006
Modalitatea de indeplinire
- Se solicita prezentarea listeiprivind asigurarea (in dotare proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere etc.) acelor echipamente, utilaje, mijloace de transport, laboratoare, baze de productie, alte mijloace fixe si dotari alocate pentru realizarea obiectivului si care sunt considerate strict necesare pentru indeplinirea contractului de lucrari urmatoarele: -lansatoare ;
-trailere;
-buldozere cu senile;
- excavatoare cu cupa;
-buldozere;surse de sudare automata;
-compresor pentru probe de presiune cu capacitate >60 bari; -centrator interior/exterior; -macarale minim 16 t pt. manevrarea materialului tubular;
-agregat sudura;
-grup electrogen;
-laborator acreditat pentru verificare rugozitati suprafete Rt si Rp -protectie catodica, - laborator autorizat pentru analiza defectoscopica nedistructiva, suduri, incercari mecanice potrivit normelor tehnice pentru proiectarea si executia conductelor de transport gaze naturale aprobate cu decizia 1220/2006 ANRGN cap.12, pct.12.9 publicat in MOf.960bis/29.11.2006
- Se va prezenta lista contracte de lucrari similare din ultimii 5 ani a caror valoare cumulata sa fie de cel putin 31.795.985, 00 lei.Prin lucrari similare se inteleg doar acele lucrari a caror parametri tehnologici sunt similari cu cei ai achizitiei.Experienta similara in automatizari fluxuri tehnologice de gaze prevazute cu sistem de comunicatii deschis de tip Modbus ? RTU, compatibile cu sisteme de comunicatii SCADA. Formular 12I.Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR
Modalitatea de indeplinire
- Se va prezenta lista contracte de lucrari similare din ultimii 5 ani a caror valoare cumulata sa fie de cel putin 31.795.985, 00 lei.Prin lucrari similare se inteleg doar acele lucrari a caror parametri tehnologici sunt similari cu cei ai achizitiei.Experienta similara in automatizari fluxuri tehnologice de gaze prevazute cu sistem de comunicatii deschis de tip Modbus ? RTU, compatibile cu sisteme de comunicatii SCADA. Formular 12I.Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR
- Lista privind asigurarea cu personalul de specialitate si tehnic alocat pentru realizarea obiectivului, fiind strict necesar pentru indeplinirea contractului de lucrari?.Pentru personalul implicat in executia lucrarii se va prezenta copie dupa autorizatie, contract de munca permanent /colaborare. Se accepta si angajament de participare conform art 188 alin 3 lit b. In conformitate cu prevederile art. 190 din OUG nr.34/2006, capacitatea tehnica si sau profesionala a ofertantului poate fi sustinuta ? in vederea indeplinirii contractului ? si de alta persoana.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica /profesionala, invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci ofertantul are obligatia de a prezenta un angajament ferm.Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in sit. art. 180si 181 lit a c^1 si d. Personal de specialitate impus: -sudori;
-lacatusi mecanici;
-izolatori conducte masinisti/utilajisti/buldozerist/excavatori - sef lot; - sef formatie;
- coordonator de proiect cu experienta profesionala dobandita prin implicarea intr-un proiect similar(conform cu prevederile art. 11 din Ordinul nr.77/2003) -cel putin un inginer autorizat INSEMEX pentru lucrari de montaj instalatii electrice in mediu cu pericol de explozie, conform Ordinului nr.1636 din 25 aprilie, eliberat de INSEMEX Petrosani)
Modalitatea de indeplinire
- Lista privind asigurarea cu personalul de specialitate si tehnic alocat pentru realizarea obiectivului, fiind strict necesar pentru indeplinirea contractului de lucrari?.Pentru personalul implicat in executia lucrarii se va prezenta copie dupa autorizatie, contract de munca permanent /colaborare. Se accepta si angajament de participare conform art 188 alin 3 lit b. In conformitate cu prevederile art. 190 din OUG nr.34/2006, capacitatea tehnica si sau profesionala a ofertantului poate fi sustinuta ? in vederea indeplinirii contractului ? si de alta persoana.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica /profesionala, invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci ofertantul are obligatia de a prezenta un angajament ferm.Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in sit. art. 180si 181 lit a c^1 si d. Personal de specialitate impus: -sudori;
-lacatusi mecanici;
-izolatori conducte masinisti/utilajisti/buldozerist/excavatori - sef lot; - sef formatie;
- coordonator de proiect cu experienta profesionala dobandita prin implicarea intr-un proiect similar(conform cu prevederile art. 11 din Ordinul nr.77/2003) -cel putin un inginer autorizat INSEMEX pentru lucrari de montaj instalatii electrice in mediu cu pericol de explozie, conform Ordinului nr.1636 din 25 aprilie, eliberat de INSEMEX Petrosani)
- Ofertantii vor prezenta obligatoriu -certficatul de asigurare a calitatii SR EN ISO 9.001:2008 sau documente echivalente - domeniul de activitate fiind similar achizitiei. - certificatul ISO 14.001; 2001 sau documente echivalente - domeniul de activitate fiind similar achizitiei.
Modalitatea de indeplinire
- Ofertantii vor prezenta obligatoriu -certficatul de asigurare a calitatii SR EN ISO 9.001:2008 sau documente echivalente - domeniul de activitate fiind similar achizitiei. - certificatul ISO 14.001; 2001 sau documente echivalente - domeniul de activitate fiind similar achizitiei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Se va organiza faza finala de licitatie electronica; Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: ? Pretul . Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (una); Licitatia electronica va incepe la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact; Durata unei runde: 1 (una) zi, respectiv 24 ore
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.10.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.10.2013 08:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.10.2013 10:00
Locul: S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Medias, str. C.I.Motas nr.1, jud. Sibiu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In situatia depunerii a doua mai multe oferte cu acelasi pret (cel mai scazut), acestea se vor departaja prin reofertare in plic inchis (in termen de 24 de ore de la solicitare). Reofertarea se solicita doar ofertantilor clasati pe primul loc care au preturi egale.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din OUG nr.34/2006, modificata.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS - DIRECTIA JURIDICA
Adresa postala: PIATA C.I.MOTAS, NR. 1, Localitatea: MEDIAS, Cod postal: 551130, Romania, Tel. +40 269803333, Email: [email protected], Fax: +40 269839029, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.10.2013 08:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer