Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare pompa alimentare 100 % debit bloc 8, SE Craiova, Uzina Isalnita


Anunt de participare (utilitati) numarul 140031/30.10.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada UZINEI nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, In atentia: Ion Vitejanu, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Modernizare pompa alimentare 100 % debit bloc 8, SE Craiova, Uzina Isalnita
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sucursala Electrocentrale Craiova- Uzina Isalnita
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia serviciului de modernizare pompa alimentare 100 % debit bloc 8, SE Craiova, Uzina Isalnita, pentru cazane de abur energetice, la care sa se obtina un randament de minim 84.1 % dupa modernizare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50511000-0 - Servicii de reparare si de intretinere a pompelor (Rev.2)
45351000-2-Lucrari de instalare de inginerie mecanica (Rev.2)
71300000-1-Servicii de inginerie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de modernizare la 1 buc pompa
Valoarea estimata fara TVA: 5, 258, 947.3RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
360 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum GP: 52590 leiValabilitate GP: minimum 90 zile de la data limita primire oferteForma constituire GP: a) instrument garantare emis de societate bancara/asigurari, in original (Formular 3), depus la sediu achizitor, cladire Directia Achizitii, et.1, pana la termen deschidere oferta din invitatie participare;b) ordin plata confirmat banca, cont RO59RZBR0000060014652248 ? Raiffeisen Bank Tg Jiu;IMM constituie GP cuantum 50% valoare, adica 26295 lei.Daca CNSC respinge contestatie ofertant ca nefondata, autoritate contractanta retine din GP suma calculata cf. art. 278¹ din OUG34/2006. Cuantum GBEx: 10% val. contract, fara TVA.Constituire GBEx: a) Instrument garantare emis societate bancara/asigurari (Formular 4), b) Retineri succesive sume datorate din facturi partiale. Executantul este obligat sa deschida la Trezorerie, un cont disponibil distinct la dispozitia achizitorului. Suma depusa sa fie mai mare de 0, 5% valoare contract. Achizitorul alimenteaza cont din retineri succesive pana la valoarea GBEx. Achizitorul instiinteaza executant varsaminte. Din cont pot fi dispuse plati atat de executant, cu aviz scris achizitor, cat si de Trezorerie la solicitare scrisa achizitor, conf. art. 90 (3) HG 925/2006.Caz IMM, GBEx: 5% pret contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind: eligibilitate, neincadrare in situatii art. 180/181/69¹ din OUG 34/2006;calitate participant procedura; participare cu oferta independenta; incadrare IMM. Completare formulare 14, 13, 6, 15, 9.
1)daca uzeaza drept prevazut art. 11 (4) HGR 925/2006, prezentare declaratie proprie raspundere privind indeplinire criterii calificare si anexa mentionare succint mod concret de indeplinire a cerintelor minime, ofertantul va prezenta/completa certificate/documente care probeaza/confirma indeplinire cerinte calificare, la solicitare autoritate contractanta, in termen mai mare 3 zile lucratoare. Completare formular 5 si anexe.
2)daca sunt incertitudini/neclaritati documente, autoritate contractanta are drept sa solicite detalii/ precizari/confirmari suplim. ofertantului. Se completeaza formularul 5 si anexa 1 la acesta.3)Autoritatea contractanta are drept/obligatie descalifica operatori economici aflati in situatii art. 181/69¹, 180 din OUG 34/2006. Pentru persoane juridice/fizice romane, prezentare Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comertului, din care sa reiese ca ofertantul are ca obiect principal sau secundar de activitate cod CAEN corespondent obiect contract ce reiese din documentatie atribuire.
Pentru persoane juridice/fizice straine, prezentare Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Documente traduse in romana de traducatori autorizati si legalizate.In etapa evaluare oferte si inainte de transmitere comunicare rezultat procedura, AC isi rezerva drept solicitare ofertant clasat pe primul loc, prezentare pt. conformitate Certificat constator emis ONRC, original/copie legalizata/copie lizibila ?conform original?.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind situatia economico-financiara; Fisa informatii generale
Cerinta minima: Prezentarea cifrei medii globale de afaceri in ultimii 3 ani, de cel putin 10.500.000 lei.Pentru conversia leu ? euro se va folosi un curs mediu BNR pentru ultimii 3 ani, sau cursul de pe site-ul http: //ec.europa.eu.budget.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, confirmate de autoritati contractante sau clienti privati prin prezentarecertificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de clientul beneficiar.
Nota: in cazul clientilor privati atunci cand din motive obiective si justificate ofertantul nu poate obtine o certificare/confirmare, va demonstra prestarea serviciilor printr-o declaratie.
Cerinta minima: ofertantul va face dovada prestarii in ultimii 3 ani a cel putin unui contract de servicii similare cu prezenta achizitie cu valoarea de cel putin 3.500.000 lei, in acest sens prezentand document constatator/recomandare de la beneficiarul contractului, impreuna cu procesul-verbal de receptie la punerea in functiune a pompei.
Nota : servicii similare inseamna modernizarea unei pompe de alimentare, avand parametri (debit apa de alimentare, presiune apa de alimentare, temperatura apa de alimentare) cel putin egali cu cei ai pompei ce face obiectul caietului de sarcini, la care sa se fi obtinut un randament de minimum 84.1 % si care sa fi functionat fara cheltuieli de mentenanta dupa modernizare.
Informatii privind dotarea tehnica cu utilaje, instalatii, echipamente tehniceCerinta minima: Ofertantul va prezenta o lista privind echipamentele, utilajele, mijloacele de transport, laboratoarele, bazele de productie, alte mijloacefixe si dotari de care dispune ofertantul (contract de vanzare - cumparare, inchiriere, angajament de punere la dispozitie etc), din care sa rezulte ca ofertantul dispune de stand de proba care sa asigure testarea pompei la parametrii nominali de functionare putere, debit, presiune, temperatura apa, pentru care se va indica tipul, caracteristicile si locatia (tara, localitatea, adresa) acestuia;
Informatii privind personalul de specialitate de care dispune ofertantul sau al carui angajament de participare a fost obtinut, pentru executia lucrarii.Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind personalul tehnic responsabil cu executia lucrarii si personalul de executie de care dispune ofertantul; pentru personalul tehnic responsabil cu prestarea serviciului se vor prezenta CV-uri.
Informatii privind subcontractantii
Documente emise de organisme de certificare acreditate in tara sau in strainatate, care confirma certificare sistem calitate ofertant.Prezentare certificat calitate SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent, in domeniul de activitate al obiectului contractului, valabil la data deschiderii ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Numarul de runde si calendarul de desfasurare :1 runda.Durata unei runde :2 zile.Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului repetitiv de ofertare : pretul/ serviciu.La licitatia electronica au dreptul sa participe numaim operatorii economici inregistrati in SEAP, conform art.6 alin.( 2 ) din HG 1660/2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare. Autoritatea contractanta va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi, invitatia se va transmite electronic in SEAP, simultan, tuturor candidatilor. Invitatia va preciza data si momentul de start al licitatiei electronice. Licitatia electronica va incepe nu mai devreme de 2 zile lucratoare de la data transmiterii invitatiilor. Oferta depusa in cadrul licitatiei electronice de catre candidatii selectati, are scopul de a imbunatati oferta depusa anterior organizarii acestei faze.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.12.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.12.2012 09:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.12.2012 10:00
Locul: Sala licitatii CE Oltenia, etaj I, cladire Directia Achizitii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputerniciti din partea operatorilor economici ofertanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin preturi egale, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditii OUG 34/2006, despre act autoritate contractanta considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departament Juridic al SC CEO SA Turceni
Adresa postala: Str. Uzinei nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 215720, Romania, Tel. +40 253335045, Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.10.2012 15:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer