Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ,,Modernizare pompe principale de alimentare cazan 100% debit, aferente blocului energetic nr. 7 de 330 MWde la SE Turceni si blocului energetic nr. 4 de 330 MW de la SE Rovinari?


Anunt de participare (utilitati) numarul 143567/14.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Str. A.I. Cuza, NR.5, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: Cristian Pociovalisteanu, Tel. +40 253205411, In atentia: Dl. Director Achizitii Grigore Dadalau, Email: [email protected], Fax: +40 253227280, Adresa internet (URL): www.ceoltenia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
, ,Modernizare pompe principale de alimentare cazan 100% debit, aferente blocului energetic nr. 7 de 330 MWde la SE Turceni si blocului energetic nr. 4 de 330 MW de la SE Rovinari?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sucursala Electrocentrale Turceni, Sucursala Electrocentrale Rovinari
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor moderniza 2 pompe principale 100% debit pt. alimentare cazan pentru bl.7de 330 MW de la Sucursala Electrocentrale Turceni si blocul 4 de 330 MW de la Sucursala Rovinari.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
51120000-9 - Servicii de instalare de echipament mecanic (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1 serviciu conform caietului de sarcini nr. 588/TH/22/02/2013 (se vor repara un nr. de 2 pompe alimentare cazan 100% debit)
Valoarea estimata fara TVA: 8, 246, 244RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
300 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum GP: 150.000, 00 RONValabilitate GP: minimum 90 zile de la data limita depunere oferteForma constituire GP: a) virament bancar sau instrument garantare emis de societate bancara/asigurari, in original (Formular 3). Original instrument garantare participare procedura depus la sediu Achizitor, cladire Directia Achizitii, et.1, pana cel tarziu la data deschidereoferte din invitatia de participare;b) ordin plata confirmat banca, cont RO59RZBR0000060014652248 ? Raiffeisen Bank Tg Jiu, copie la sediu Achizitor, pana cel tarziu la data deschidereoferte;c) depunere la casierie AC sume in numerar, maximum 5000 RON/zi si copie chitanta la sediu Achizitor, pana pana cel tarziu la data deschidereoferte;IMM constituie GP cuantum 50% valoare.Echivalenta leu/valuta se va face cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, la cursul comunicat de BNR.Daca CNSC respinge contestatie ofertant ca nefondata, autoritate contractanta retine din GP suma calculata cf. art. 278^1 din OUG 34/2006. Cuantum GBEx: 10% val. contract, fara TVA.Constituire GBEx: a) Instrument garantare emis societate bancara/asigurari (Formular 4), b) Retineri succesive sume datorate din facturi partiale. Prestator obligat sa deschida la Trezorerie, cont disponibil distinct la dispozitie Achizitor. Suma depusa mai mare 0, 5% pret contract. Achizitor alimenteaza cont din retineri succesive pana la suma GBEx. Achizitor instiinteaza prestator varsaminte. Din cont pot fi dispuse plati atat de prestator, cu aviz scris Achizitor, cat si de Trezorerie la solicitare scrisa Achizitor, conf. art. 90 (3) HG 925/2006.Caz IMM, GBEx: 2, 5% pret contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
ALTE SURSE
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea (se va prezenta inclusiv de persoanele care asigura sustinerea financiara si/sau tehnico-profesionala).Prezentare Formular nr. 14, in original, completat si semnat.-Autoritatea contractanta va accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se incadreaza in situatia prevazuta la art. 180, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva sau, daca in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de aceasta natura, o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Documentele vor fi in limba romana sau traducere autorizata.Evaluarea cerintei : Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica .In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute.2. Documente care demonstreaza neincadrarea in prevederile art.181 (se va prezenta inclusiv de persoanele care asigura sustinerea financiara si/sau tehnico-profesionala).Prezentare Formular nr. 14, in original, completat si semnat.-Autoritatea contractanta va accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se incadreaza in nici una dintre situatiile prevazute la art. 181, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva sau, daca in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de aceasta natura, o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Documentele vor fi in limba romana sau traducere autorizata.Evaluarea cerintei : Incadrarea in oricare din situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica .In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute.3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691(se va prezenta de ofertant / candidat/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator).Prezentare Formular nr. 16 in original, completat si semnat, in limba romana sau insotit de traducere autorizata.Evaluarea cerintei : Incadrarea in situatia prevazuta la art. 69.1 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica .In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente.Persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: - Ciurel Dan Laurentiu ? Director General Executiv- Pitaroiu Daniel ? Director Divizia Financiara- Petroniu Ion ? Director Divizia Strategie Dezvoltare
- Scurtu Maria ? Director Financiar Contabilitate-Dadalau Grigorie ? Director Directia Achizitii-Boiangiu Silvica ? Sef Serviciul Achizitii Lucrari si Servicii-Laura Elena MANEA ? Sef Departament Juridic-Cristian Pociovalisteanu - Serviciul Achizitii Lucrari si Servicii4. Certificat de participare la procedura cu oferta independentaCompletare si semnare Formular nr. 15 - conform Ordinului ANRMAP 314 / 2010, publicat in MO, partea I nr. 701/20.10.2010 (in limba romana sau traducere autorizata)In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta.In cazul in care oferta este depusa de catre un grup de operatori economici, atunci oferta comuna trebuie sa cuprinda un acord preliminar de asociere.5. Documente care demonstreaza indeplinirea obligatiilor exigibile de plataCertificate constatatoare (copie lizibila certificata « conform cu originalul », semnata si stampilata), privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat, si la taxele locale.Se vor prezenta ca documente edificatoare: a) Certificat de Atestare Fiscala privind impozitele si taxele catre stat, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat si a pensiei suplimentare ? formular tip eliberat de autoritatea competenta din tara in care ofertantul este rezident, in copie lizibila certificata « conform cu originalul », semnata si stampilata, in limba romana sau insotit de traducere autorizata ;b) Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul local ? formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident, in copie lizibila certificata « conform cu originalul », in limba romana sau insotite de traduceri autorizate, semnate si stampilate.Certificatele mentionate la punctele a) si b) trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Note :1.Documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traduceri autorizate in limba romana2. Autoritatea contractanta are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 180 si 181 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.3. In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute la alin. (1). In ceea ce priveste cazurile mentionate la art. 180, in conformitate cu legislatia interna a statului in care sunt stabiliti candidatii sau ofertantii, aceste solicitari se refera la persoane fizice si persoane juridice, inclusiv, dupa caz, la directori de companii sau la orice persoana cu putere de reprezentare, de decizie ori de control in ceea ce priveste candidatul sau ofertantul.4. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute la alin. (2) sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Pentru persoane juridice romane: 1. Certificatul constatator (in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? . Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale / actuale la data limita de depunere a ofertelor.2. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.In etapa evaluarii ofertelor, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, sa prezinte pentru confirmare documentul in original sau copie legalizata, daca acesta nu a fost prezentat astfel la deschiderea ofertelor.In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta.Pentru operatorii economici inregistrati ca I.M.M.-uri, se vor prezenta: a) Certificat emis de Oficiul Registrului Comertului care atesta statutul de I.M.M. al ofertantului, saub) Declaratie pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346 /2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.Ofertantii incadrati ca IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute.Persoane juridice/fizice straineOperatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica si de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, emise de autoritatile competente din tara de rezidenta.Documentele vor fi prezentate insotite de traducere autorizata in limba romana..
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind situatie economico-financiara; Fisa informatii generale
Prezentarea cifrei medii de afaceri in domeniul de activitate aferent contractului, in ultimii 3 ani.
Cerinta minima: Media cifrei medii de afaceri a ofertantului pe ultimii trei ani pentru care s-au prezentat situatiile financiare trebuie sa fie mai mare de 16.000.000, 00 lei, demonstrata pe bazade documente edificatoare (declaratii bancare corespunzatoare, bilantul contabil sau extrase de bilant, declaratii privind cifra de afaceri globala sau, daca este cazul, privind cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului intr-o perioada anterioara, care vizeaza activitatea din cel mult ultimii trei ani)Pentru conversia leu ? euro se va folosi un curs mediu anual lei/euro comunicat de BNR
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular 10
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea listei principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioada si locul prestarii serviciilor, modul de indeplinire a obligatiilor contractuale;Cerinta minima: Ofertantul va face dovada prestarii in ultimii 3 ani a cel putin unui contract de servicii similare dar nu mai mult de trei contracte cu valoarea cumulata de cel putin 7.000.000, 00 lei, pentru care va depune certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate ori de catre un client beneficiar (document constatator conform HG 925/2006 cu completarile ulterioare).
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular 6 si anexa 1 la acesta si prezentare document/certificat constatator sau copie contract si recomandare de la beneficiarul contractului prezentat.
Informatii privind dotarea tehnica cu utilaje, instalatii, echipamente tehnice
Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind dotarile cu utilaje, instalatii, echipamente tehnice, etc., de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
Capacitatea tehnica/profesionala privind dotarea tehnica a ofertantului poate fi sustinuta de alta persoana, indiferent natura relatii juridice.Daca ofertant/candidat demonstreaza capacitate tehnica/profesionala cu sustinere alta persoana, are obligatie dovedire sustinere, de regula prin prezentare angajament ferm persoana sustinatoare care confirma punere la dispozitie resurse tehnice/profesionale, conform art. 11^1 HGR 925/2006. Persoana sustinatoare nu se incadreaza in prev art. 69^1/180/181 din OUG 34/2006.
Completare Formular 12, 12.1, 14, 16
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular 7.
Informatii privind personalul de specialitate de care dispune ofertantul sau al carui angajament de participare a fost obtinut, pentru prestarea serviciului.
Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind incadrarea cu personal tehnic si de executie.
Cerinta minima: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca, pentru prestarea serviciului dispune minim deurmatorul personal tehnic de specialitate:
-un coordonator al serviciilor prestate (sef punct de lucru) ? cu studii superioare tehnice.
-un responsabil tehnic cu supravegherea prestarii serviciului? cu studii superioare tehnice.
-un responsabil cu asigurarea calitatii? cu studii superioare /medii tehnice (se va prezenta ordinul de numire).
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind incadrarea cu personal tehnic si de executie. Completare Formularul 8.
Informatii privind subcontractantii
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul 13, anexat
Documente emise de organisme de certificare acreditate in tara sau in strainatate, care confirma certificare sistem calitate ofertant.Prezentare certificat calitate SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent, in domeniul de activitate al obiectului contractului, valabil la data limita depunere oferte.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Anexa 1 la Formular 5.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementul ofertei care urmeaza sa faca procesul repetitiv de ofertare: pretul lei/serviciu. Nu sunt limite de imbunatatire a acestuia. La licitatia electronica au dreptul sa participe numai operatori ec. inregistrati in SEAP, conform art. 6 alin (2) din HG 1660/2006. Aut. contr. va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi. Invitatia se va transmite electronic in SEAP, simultan tuturor candidatilor. Licitatia electronica va incepe nu mai devreme de 2 zile lucratoare de la data transmiterii invitatiilor. Oferta depusa in cadrul lic. electr. de catre candidatii selectati are scopul de a imbunatati oferta depusa anterior organizarii acestei faze. Informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul lic. electr. sunt: nr. de runde si calendarul de desfasurare: - 1 runda, durata unei runde :1 zi, ofertantii pot vedea cea mai buna oferta, data si momentul de start al licitatiei electronice.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.06.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.06.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 25.09.2013
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.06.2013 10:00
Locul: str. A.i. Cuza nr. 5 - SC CEO SA - Directia Achizitii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferta.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte au pret egal si au fost clasate pe locul 1, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara realizeaza pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate poate sesiza CNSC in 10zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OUG 34/2006, despre act autoritate contractanta considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC CE OLTENIA - DEPARTAMENTUL JURIDIC
Adresa postala: STR. ai cuza NR. 5, Localitatea: Tg-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 253205412, Fax: +40 253227281, Adresa internet (URL): www.ceoltenia.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.05.2013 09:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer