Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare PT Robineti, Zalau


Anunt de participare (utilitati) numarul 66544/15.10.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Filiala de Distributie a Energiei ElectriceELECTRICADISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD S.A.
Adresa postala: str. Ilie Macelaru nr. 28A, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400380, Romania, Punct(e) de contact: ADA PINTICAN, Tel.0264-205435, Email: [email protected], Fax: 0264-205429, Adresa internet (URL): www.electrica.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SC FDEE Electrica Distributie Transilvania Nord SA SDEE Zalau
Adresa postala: b-dul Mihai Viteazu nr.79, Localitatea: Zalau, Cod postal: 450135, Romania, Punct(e) de contact: Biroul investitii, Tel.0260 605330, In atentia: Socaciu Sanda, Email: [email protected], Fax: 0260 605704
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SC FDEE Electrica Distributie Transilvania Nord SA SDEE Zalau
Adresa postala: b-dul Mihai Viteazu nr.79, Localitatea: Zalau, Cod postal: 450135, Romania, Punct(e) de contact: Biroul investitii, Tel.0260 605330, In atentia: Socaciu Sanda, Email: [email protected], Fax: 0260 605704
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SC FDEE Electrica Distributie Transilvania Nord SA SDEE Zalau
Adresa postala: b-dul Mihai Viteazu nr.79, Localitatea: Zalau, Cod postal: 450135, Romania, Punct(e) de contact: Secretariat, Tel.0260 605702, Fax: 0260 605704
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Modernizare PT Robineti, Zalau
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Mun. Zalau, judetul Salaj, b-dul. M. Viteazul
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se va monta un post de transformare in anvelopa de beton, 20/0, 4kV, cu 2 celule de linie si o celula de transformator, cu transformator de 630kVA, cu TDRI 0, 4kV cu 10 circuite, cu masura generala pe post.
Se va monta LES 20kV cu cablu A2XS2Y 1x150/25mm2, l=55m si se va mansona cu LES 20kV existent si se vor realiza terminale la PT proiectat.
Se va monta LES 0, 4kV pentru preluarea consumatorilor existenti: - cablu 2xACYABY 3x150+70mm2, de la PT pentru consumatorul SC INTERFLEX, l=93m. Montare BMPTi 400A langa PT.- cablu ACYABY 3x70+35mm2, de la PT pentru consumatorul SC TITAN, l=128m. Montare BMPTd 40A langa PT.
Se va demonta echipamentul din PTZ Robineti existent Se vor reface partile carosabile, trotuarele si zonele verzi afectate.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231400-9 - Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1 PT in avelopa beton, LES 20kV: l=93m, LES 0, 4kV: l=128m
Valoarea estimata fara TVA: intre 170, 000 si 290, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
1 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantii de participare: 4000 lei (2000 lei pentru IMM). Garantie de buna executie: 10% din valoarea contractului (5% pentru IMM)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finantare: surse proprii. Modalitate de plata: in termen de 60 zile de la data inregistrarii facturii la autoritatea contractanta.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Persoane juridice/fizice romane : Se vor prezenta obligatoriu:
1. Certificat de inregistrareemis de oficiul registrului comertului
2. Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului3. Atestat de tip C2A emis de ANRE valabil pe toata durata de executie a lucrariiPersoane juridice /fizice straine : Se vor prezenta obligatoriu:
1. Certificat de inregistrareemis de oficiul registrului comertului din tara de rezidenta
2. Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului din tara de rezidenta
3. Atestat de tip C2A emis de ANRE sau echivalent, emis de organismul de reglementare in domeniul energiei din tara de rezidenta valabil pe toata durata de executie a lucrarii
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale.Bilantul contabil la data de 30.06.2008.Declaratii bancare privind bonitatea.Informatii privind situatia financiara.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5ani se va completa Formularul nr. 12F
2. Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari - se va completa Formularul nr. 12H
3. Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere se va completa Formularul nr. 12I
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.11.2008 13:00
Documente de plata: DA
Pretul: 50 RON
Conditii si modalitate de plata: prin virament sau la caseria SDEE Zalau
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.11.2008 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.11.2008 11:00
Locul: Sediul SDEE Zalau, b-dul Mihai Viteazu nr.79
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele imputernicite de catre ofertanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos nr.6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: C p 030084, Romania, Tel.021 3104641, Email: [email protected], Fax: 021 3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere a contestatiei este de cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre actul pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.10.2008 14:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer