Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MODERNIZARE RADAR IGNIS, CU TRECERE LA SISTEM CU POLARIZARE DUALA


Anunt de participare numarul 136875/26.06.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APASOMES TISA
Adresa postala: Vanatorului nr. 17, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400213, Romania, Punct(e) de contact: RODICA GLIGAN, Tel. +40 264433028, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 264433026, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
MODERNIZARE RADAR IGNIS, CU TRECERE LA SISTEM CU POLARIZARE DUALA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Varful Ignis Jud. Maramures
Codul NUTS: RO114 - Maramures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie dotari aferente proiectului ? MODERNIZARE RADAR IGNIS, CU TRECERE LA SISTEM CU POLARIZARE DUALA, dotari ce urmeaza a fi furnizate, instalate/montate si cu punere in functiune, configurare, testare si instruire
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34932000-9 - Sisteme radar (Rev.2)
30213100-6-Computere portabile (Rev.2)
31154000-0-Surse de alimentare electrica continua (Rev.2)
32580000-2-Echipament de prelucrare a datelor (Rev.2)
48620000-0-Sisteme de operare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitie dotari aferente proiectului ? MODERNIZARE RADAR IGNIS, CU TRECERE LA SISTEM CU POLARIZARE DUALA, ?
Dotarile ce urmeaza a fi furnizate, instalate/montate si cu punere in functiune, configurare, testare si instruire, conform Caietului de sarcini sunt:
-Ansamblu echipamente modernizare pentru trecere la Polarizare Duala - conform Caiet de Sarcinipunct 2.1, 2.1.1.
-Modernizare Receptor: - conform Caiet de Sarcinipunct 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3.
-Software mentenanta Ravis (DP) si Laptop pentru operare soft ?Ravis? (DP) conform Caiet de Sarcinipunct 2.3- Statii de lucru hidro-meteo si soft (DP) conform Caiet de Sarcinipunct 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3
- Servicii conform Caiet de Sarcinipunct 2.5.a, 2.5.b
Valoarea estimata fara TVA: 1, 338, 709.68RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare 16500 leiPentru a beneficia de reducerea cu 50% a garantiei se va prezenta declaratie pe propria raspundere ca societatea se incadreaza in categoria IMMPerioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei (conform art. 85 lit. b din HG 925/2006, respectiv 90 de zile calculate de la termenul limita de primire a ofertelor)Modul de constituire a garantiei pentru participarea la licitatie: - Scrisoare de garantie bancara pentru participare la licitatie (Formular completat in conformitate cu art. 2781 din OUG 34/2006); scrisoarea de garantie bancara va fi eliberata de o banca, de preferinta, cu sediul in Romania si se va depune in original.- Ordin de plata (vizat de banca) in contul RO23TREZ2165005XXX016760 Trezoreria Cluj ; sau- Printr-un instrument de garantare emis de o societate de asigurari, asa cum rezulta din prevederile art. 86 din HG 925/2006 ;In masura in care CNSC respinge contestatia ca nefondata, potrivit art.278 indice 1 litera b, din OUG 34/2006autoritatea contractanta va retine contestatorului5118.71 lei Garantia de buna executie 10% din valoarea contractului fara TVA. Garantia se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in original, care va deveni anexa la contract sau prin retineri succesive din platile intermediare, conform prevederilor art.90 alin3, din HG nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie va fi comunicata de catre contractant inainte de semnarea contractului. Restituirea garantie de buna executie se va face in conformitate cu prevederile art.92 din HG nr.925/2006, cu modificariel si completarile ulteioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SURSE PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea, completata in conformitate cu modelul prezentat in sectiunea ?Formulare? din cadrul documentatiei de atribuire.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181, completata in conformitate cu modelul prezentat in sectiunea ?Formulare? din cadrul documentatiei de atribuire.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1, completata in conformitate cu modelul prezentat in sectiunea ?Formulare? din cadrul documentatiei de atribuire.
Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt prezentate la cap.VI.3 ? alte informatii.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, completat in conformitate cu modelul prezentat in sectiunea ?Formulare? din cadrul documentatiei de atribuire.- Persoane juridice straine: Certificate eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine prin care sa dovedeasca faptul ca si-a indeplinit obligatiile exigibile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara in care este stabilit ofertantul.
Documentele vor fi prezentate in limba de origine - in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de o traducerea autorizata a acestora si legalizata in limba romana. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala cu extras din documentale de constituire ale societatii sau cererile de inscriere mentiuni de la Registrul Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului emis cu cel mult 30 zile inainte de data limita de depunere a ofertei din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului include comercializarea produselor care fac obiectul licitatiei.Certificatul va fi prezentat in original/copie legalizata/copie lizibila semnata in conformitate cu originalul. In cazul in care se prezinta certificatul in copie, AC va solicita ofertantului clasificat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii, sa prezinte documentul in original/copie legalizata.Persoane juridice/ fizice straine: - Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.In cazul persoanelor juridice straine se solicita documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic.
Pentru persoane juridice de alta nationalitate decat cea romana, toate documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Documentele vor fi prezentate in limba de origine - in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de o traducerea autorizata a acestora si legalizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa Informatii Generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita experienta similara- copie de pe parti relevante ale contractului/contractelor de livrare (denumirea contractului, denumirea partilor, valoarea si durata contractului)- procesul-verbal de receptie sau predare primire/recomandare din partea beneficiarului din care sa rezulte indeplinirea obligatiilor contractuale/document constatator cu privire la contractul care demonstreaza experienta similara (document emis in conf cu prevederile art. 97^1 din HG 925/2006).
Pentru ofertantii straini se vor prezenta documentele solicitateanterior pentru demonstrarea experientei similare, conform legislatiei in vigoare in tara in care a fost executat contractul, in traducere autorizata si legalizata in limba romana
SR- EN ISO 9001
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.07.2012 11:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.08.2012 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.08.2012 11:00
Locul: ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES-TISA, STR. VANATORULUI NR. 14 CLUJ-NAPOCA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
PERSOANE IMPUTERNICITE DIN PARTEA OFERTANTILOR
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuireDirector ing. Radu Flaviu, Rosu Ioan ? Director TehnicSzekely Iuliu - Director TehnicFarcas Radu ? Sef birou Relatii TransfrontaliereFlorin Stoica- Sef Serviciu PBHHAbrudan Cristian ? Responsabil Compartiment ITCancean Liviu ?Resposabil Formatia ServicePopescu Victor ? FizicianGligan Rodica ? Responsabil Compartiment AchizitiiBendea Nicolae- birou Relatii TransfrontaliereFodor Gheorghe - JuristDae Dan ? Economist Serviciu ContabilitateBogdan Alina ?Compartiment AchizitiiModul de departajare a ofertelor cu acelasi pret: Daca preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Cf.art. 2562 persoana vatamata poate sesiza CNSC in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim, intermen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al AC consid. nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES-TISA
Adresa postala: STR. VANATORULUI NR. 17, Localitatea: CLUJ-NAPOCA, Cod postal: 400213, Romania, Tel. +40 264433028, Fax: +40 264433026
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.06.2012 11:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer