Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MODERNIZARE (RANFORSARE) STRADA REPUBLICII-CIMPA DIN ORASUL PETRILA


Anunt de participare numarul 82882/22.07.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASUL PETRILA
Adresa postala: STRADA REPUBLICII NR. 196, Localitatea: Petrila, Cod postal: 335800, Romania, Punct(e) de contact: MIHAELA LANG, Tel.0254550977, 0254550760, Email: [email protected], Fax: 0254550977, 0254550760, Adresa internet (URL): www.petrila.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
MODERNIZARE (RANFORSARE) STRADA REPUBLICII-CIMPADIN ORASUL PETRILA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Romania, regiunea VEST, judetul Hunedoara, orasul Petrila, amplasament Zona str. Republicii-Cimpa
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor executa lucrari de: -modernizare a strazii Republicii-Cimpa din Petrila cu o durata de exploatare de 25 ani;
- modernizare si ranforsare asuprafetei de rulare;
- aducere la cota a gurilor de scurgere si a capacelor caminelor de vizitare;
- inlocuire a bordurilor existente cu borduri noi;
- refacerea trotuarelor;
-amenajare trotuare si treceri de pietoni cu rampe de acces si borduri ingropate pentru asigurarea deplasarii persoanelor cu handicap locomotor;
- amenajare a racordului strazilor laterale de 15 m;
- amenajare de parcari si refugii pentru statiile de autobuz;
- mentinere si amenajare a zonelor verzi;
- asigurare a acceselor la proprietati prin borduri tesite;
- semnalizare rutiera verticala si marcaje orizontale;
- reparatii, reabilitari/inlocuiri a unor elemente, consolidari la poduri si podete.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233251-3 - Lucrari de reinnoire a imbracamintei rutiere (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Rezultate estimate:
8, 508 km drum modernizat; 67.423 mp carosabil ranforsat; 15 poduri si podete reabilitate; 17.233 mp trotuare modernizate; 1.041 mp zone verzi reamenajate; 1.620 mp parcari si statii de autobuz modernizate; 2.400 mp drumuri laterale si intersectii modernizate;
Valoarea estimata fara TVA: 17, 530, 823RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
20 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia pentru participare la procedura este: 150.000 lei.Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de executie lucrari va fi de 10 % din suma contractata
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri structurale ale UE, bugetul de stat si bugetul local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Operatorii economici asociati carora li s-a atribuit contractul au obligatia sa-si legalizeze asocierea inaintea semnarii contractului
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in copie conforma cu originalul semnata si parafata de reprezentantul ofertantului, valabil la data deschiderii ofertelor/ Autorizatie de functionare
Declaratie pe propria raspundere referitoare la istoricul litigiilor din ultimii 5 ani
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Scrisoare de bonitate bancara
Lichiditate generala
Informatii privind cifra de afaceriSolvabilitate patrimonialaBilantul contabil la 31.12.2008 (care trebuie sa inregistreze profit) si balanta de verificare la 30.06.2009
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Media anuala a cifrei de afaceri realizata in ultimii3 ani (2006 2008) trebuie sa fie de minim :26.250.000Lei- lista indicatorilor financiari solicitati (lichiditate>100%, solvabilitate >30%)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatiiLista de experienta similaraRecomandari de la beneficiari
Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 aniInformatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurarea calitatii
Certificat de conformitate produs
Alte documente specifice domeniilor de activitate
Informatii privind subcontractantiiInformatii privind masurile de protectia muncii
Standarde de asigurarea calitatii, de sanatate si securitate in munca, de protectia mediului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
conform fisei de date a achizitiei, anexata la prezentul anunt: - cel putin 1 (una) fisa de informatii privind experienta similara referitoare laun contract incheiat in ultimii 5 ani care a avut ca obiect executia de lucrari de modernizare strazi (cod CPV 45233251-3 Lucrari de reinnoire a imbracamintei rutiere) in valoare de minim 8.750.000 lei fara TVA- Ofertantul trebuie sa faca dovada detinerii in dotare proprie (copii legalizate factura+ordin de plata) sau prin contract de inchiriere a urmatoarelor instalatii, utilaje si echipamente tehnice: - statie producere mixturi asfaltice autorizata ICECON sau echivalent- statie betoane autorizata ICECON sau echivalent- repartizator finisor autorizat ICECON sau echivalent -1 buc- autogreder -2 buc- buldoexcavator-2 buc- buldozer-1 buc- cilindru compactor-2 buc- freza asfalt -2 buc- incarcator frontal-2 buc- autobasculanta-2 bucVor fi desemnate minimum doua persoane care vor fi direct raspunzatoare de indeplinirea contractului si un responsabil cu calitatea lucrarilor si unresponsabil tehnic cu executiaCertificate de conformitate pentru: - mixturi asfaltice si betoane de ciment, - agregate pentru beton, - agregate pentru amestecuri bituminoase.Dosarulprivind sistemul propriu de conducere si asigurare a calitatiiSe va face dovada detinerii in proprietatesau cu contract de inchiriere /colaborare de laboratoare autorizate de I.S.C. sau de alt organism similar in cazul persoanelor juridice straine (minim laborator de gradul II) pentru profilurile de lucrari rezultate din tehnologiile de executie adoptateprin prezentarea de acte doveditoare in acest sens
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.08.2009 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.08.2009 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.08.2009 10:00
Locul: sediul Primariei Petrila, str. Republicii nr. 196
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
ofertantii
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 2 Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale Domeniul major de interventie 2.1 Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura.Proiect MODERNIZARE (RANFORSARE) STRADA REPUBLICII-CIMPADIN ORASUL PETRILA
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National De Solutionare A Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Alba Iulia
Adresa postala: piata I.C. Bratianu nr.1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Tel.0254/810293, Fax: 0258/810286
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Orasului Petrila, Serviciul Achizitii Investitii Proiecte cu finantare internationala
Adresa postala: str. Republicii nr.196, Localitatea: Petrila, Cod postal: 335800, Romania, Tel.0254/550760, Email: [email protected], Fax: 0254/550977
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.07.2009 09:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer